Aktualności

Miliardy złotych na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie wodnym Dolnej Wisły

21 kwietnia 2015 r.

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował 21 kwietnia na konferencji w Gdańsku Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania techniczne i nietechniczne związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Czytaj dalej

Przekazanie przez Prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego organom administracji

15 kwietnia 2015 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Szczecinie

9 kwietnia 2015 r.

W środę 8 kwietnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW w Szczecinie wzięło udział ponad 70 interesariuszy, reprezentujących administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu "Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry"

1 kwietnia 2015 r.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie brali czynny udział jako strona polska w przygotowaniu projektu „Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” (PZRP dla MODO), w ramach prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

Informacja o przystąpieniu do prac nad sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP

1 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA