logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego – raporty dla Komisji Europejskiej

Zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie 3 miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 Dyrektywy, tj. 22 grudnia 2018 r.

W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania WORP w II cyklu planistycznym. Raporty będą obejmować zakres art. 4 i 5 Dyrektywy Powodziowej.