logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Mapy I cykl planistyczny (2013)

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymagała przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r.

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

Projekt jest realizowany w konsorcjum, w skład którego wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) – lider konsorcjum, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW), Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Projekt ISOK finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwotą w wysokości 204 mln zł, z budżetu państwa kwotą 36 mln zł oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 60 mln zł.


Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego.

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Mapy zagrożenia powodziowego w I cyklu planistycznym zostały opracowane dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego z 2011 r.

Do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w I cyklu planistycznym zakwalifikowano 253 rzeki lub odcinki rzek oraz morskie wody wewnętrzne i odcinki Przymorza o łącznej długości 14,4 tys. km.

 

Raport z wykonania MZP i MRP

Szczegółowy opis metodyki, zakresu i formy opracowania map w I cyklu planistycznym zostały przedstawione w „Raporcie w wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego" wraz z załącznikami, dostępnym poniżej.

W Raporcie zawarto również informacje na temat formy publikacji i przekazania map organom administracji, zasad udostępniania map i danych z nimi związanych oraz podsumowanie uregulowań prawnych dotyczących uwzględniania map w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeglądu i aktualizacji map.

Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Raport - przygotowanie danych hydrologicznych

Zał. nr 2 Metodyka obliczania maksymalnych poziomów wody dla wybrzeża

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP - wariant całkowitego zniszczenia obwałowania

Zał. nr 4 Struktura atrybutowa MZP i MRP

Zał. nr 5 Opis metadanych dla MZP i MRP

Zał. nr 6 Opis wizualizacji kartograficznej MZP i MRP

Zał. nr 7 Wykaz obowiązujących studiów ochrony przeciwpowodziowej