logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Opiniowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Celem zadania było przeprowadzenie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw, a także przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP. W związku z tym projekt aWORP został przekazany do zaopiniowania 16 wojewodom i 16 marszałkom województw oraz do uzgodnienia przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zakres przekazanych materiałów obejmował:

 • Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 • Baza danych powodzi historycznych;
 • Baza danych powodzi prawdopodobnych;
 • Wynikowa baza danych WORP;
 • Opis bazy danych WORP;
 • Raport z przeglądu i aktualizacji WORP;
 • Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP;
 • Kompozycje mapowe map WORP.

Część załączników przekazano organom opiniującym w formie cyfrowej. Geograficzną bazę danych projektu udostępniono organom także w postaci portalu internetowego. Celem portalu była wizualizacja wyników prac przeprowadzonych w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz udostępnienie najważniejszych dokumentów sporządzonych w ramach projektu.

Proces opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przebiegał w okresie od 1 sierpnia do 9 listopada 2018 roku.

 • 7 wojewodów i 7 marszałków województw zaopiniowało projekt pozytywnie, nie wnosząc uwag,
 • 8 wojewodów i 2 marszałków województw wniosło uwagi do treści projektu aWORP,
 • 1 wojewoda i 7 marszałków województw odstąpiło od zaopiniowania przekazanych dokumentów,
 • Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej uzgodnił projekt aWORP w zakresie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych.

Po przeanalizowaniu opinii Prezes Wód Polskich w terminie 45 dni zawiadomił organy o sposobie ich rozpatrzenia.

Uzupełnieniem procesu opiniowania projektu aWORP były:

 • Konferencja naukowo-techniczna dotycząca przeglądu i aktualizacji WORP, która odbyła się 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie na PGE Narodowym. Celem konferencji było poinformowanie o wynikach projektu organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym i administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP.
 • Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.