logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego – raporty dla Komisji Europejskiej

Koordynację procesu raportowania wyników wdrażania Dyrektywy Powodziowej w skali Europy prowadzi Europejska Agencja Środowiska  (European Environment Agency, EEA) – agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. W pracach Agencji uczestniczą 33 państwa członkowskie i 6 państw stowarzyszonych.

Do przekazywania raportów przez państwa członkowskie wykorzystywana jest sieć Reportnet – fragment Europejskiej Siei Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet, https://www.eionet.europa.eu). Eionet jest siecią partnerską EEA.

Raport zbiorczy Komisji Europejskiej z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej w poprzednim cyklu planistycznym jest dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm


 

W bieżącym cyklu planistycznym Dyrektywy Powodziowej Polska jest zobowiązana do przedstawienia raportów w zakresie:

Szczegółowe zasady sporządzania raportów dla Komisji Europejskiej określają wytyczne KE FD Reporting Guidance 2018. Zgodnie z wytycznymi, raporty należy przygotować oddzielnie dla każdego obszaru dorzecza. Raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały sporządzone dla obszarów dorzeczy Dunaju, Wisły, Świeżej, Banówki, Łaby, Odry, Pregoły, Niemna i Dniestru. Każdy raport zawiera:

  • część opisową,
  • streszczenie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP
  • bazę danych w formacie Microsoft Access (.mdb), w zakresie i strukturze określonej przez wytyczne KE;
  • pliki w formacie .xml wygenerowane na podstawie bazy danych w formacie mdb, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE;
  • pliki danych przestrzennych w formacie .shp, w zakresie i strukturze określonej przez wytyczne KE;
  • pliki w formacie .gml wygenerowane na podstawie plików danych przestrzennych .shp , z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE
  • metadane w formacie .xml dla każdego z raportowanych plików danych przestrzennych.

Przebieg procesu przekazywania raportów do Centralne Repozytorium Danych sieci Reportnet ilustruje schemat: