logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Powódź: definicja i typy

POWÓDŹ to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, występującym nieregularnie. Zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”.  

 

TYPY POWODZI ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO

 

 

POWÓDŹ RZECZNA
Powódź związana z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, potoków górskich, kanałów, jezior, w tym powódź wynikająca z topnienia śniegu.

 

POWÓDŹ OPADOWA
Powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu, może obejmować miejskie powodzie burzowe lub nadmiar wody na obszarach pozamiejskich

     
 

POWÓDŹ OD WÓD GRUNTOWYCH
Powódź związana z zalaniem terenu na skutek podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu, może obejmować podniesienie się wód gruntowych i podziemnych wynikające z wysokiego poziomu wód powierzchniowych.

 

POWÓDŹ OD STRONY MORZA 
Powódź związana z zalaniem terenu przez wody morskie, w tym ujściowe odcinki rzek i jeziora przybrzeżne.

     
 

POWÓDŹ OD URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
Powódź związana z zalaniem terenu przez wody na skutek awarii budowli piętrzących.

 

POWÓDŹ WYWOŁANA INNYMI CZYNNIKAMI oraz
POWÓDŹ O NIEZNANEJ GENEZIE.

 

TYPY POWODZI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM

 

 

NATURALNE WEZBRANIE
Zalanie terenu na skutek podniesienia się poziomu wody.           

 

PRZELANIE SIĘ WODY
Przez budowle przeciwpowodziowe - zalanie terenu na skutek przelania się wód np. przez koronę wału przeciwpowodziowego.

     
 

AWARIA BUDOWLI
Przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej - zalanie terenu na skutek zniszczenia lub uszkodzenia naturalnych lub sztucznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych lub infrastruktury technicznej,w tym awarii obiektów retencyjnych, wrót przeciwpowodziowych.

 

POWÓDŹ ZATOROWA
Zalanie terenu na skutek powstania naturalnego lub sztucznego zatoru na cieku


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Występują również inne powodzie charakteryzujące się odmiennym mechanizmem.

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec. Niemniej jednak niektóre działania człowieka i zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków.