logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Konferencja "Gdzie grożą nam powodzie?"

30 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja na temat przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego „Gdzie grozą na powodzie”, której gospodarzem było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Celem konferencji było poinformowanie o wynikach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym i administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP.

Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele:

  • wojewodów,
  • marszałków województw, w tym zarządów melioracji i urządzeń́ wodnych,
  • PGW WP – KZGW i RZGW,
  • urzędów morskich,
  • Ministerstwa Środowiska,
  • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gospodarz spotkania.

 

Nastepnie głos zabrała Agnieszka Śliwa (PGW WP KZGW), która nakreśliła Podstawy prawne i harmonogram realizacji projektu (aWORP)”.


Kolejnym prelegentem był Piotr Hermanowski reprezentujący Wykonawcę projektu, Sweco Consulting Sp. z o.o., który przedstawił założenia metodyczne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
 

O powodziach opadowych w miastach powyżej 100 000 mieszkańców opowiedział Roman Konieczny z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.


Po krótkiej przerwie głos zabrała Monika Mykita, przedstawicielka IMiGW–PIB,  z prezentacją pt. Wstępna oceny ryzyka powodziowego od strony morza – metodyka i wyniki”.
 
CHASE-PL. Climate Change Impact Assessment on Selected Sectors in Polandto tytuł wykładu Mikołaja Piniewskiego, reprezentującego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

O obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – metodyce wyznaczania i wynikach opowiedziała przedstawicielka IMGW-PIB, Marta Bedryj.
  Prezentację zatytułowaną Wstępna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (podtopienia) wygłosił Rafał Janica z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.


Podsumowania procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dokonał Piotr Hermanowski.