logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Realizacja projektu: POIŚ 2014 - 2020

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym realizowane są w ramach projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem projektu jest przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy – Prawo wodne i art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. MZP i MRP aktualizuje się w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

W ramach projektu został wykonany przegląd MZP i MRP sporządzonych w I cyklu planistycznym oraz ich aktualizacja w uzasadnionych przypadkach. Sporządzane są również nowe MZP i MRP dla obszarów i typów powodzi wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2018 r.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu są mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Okres realizacji projektu: 2016-2022

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 59 507 090 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 49 884 307 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 9 622 783 zł