logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

MZP i MRP 3 cykl (2022-2027)

Przegląd i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym


Wody Polskie realizują obecnie prace związane z przeglądem i aktualizacją dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym w 3 cyklu planistycznym (2022 – 2027) wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywy Powodziowej).

Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne wykonanie przeglądu oraz w razie potrzeby aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym powinno nastąpić w terminie do dnia 22 grudnia 2025 r. 

W dniu 25 września 2023 r. rozpoczęły się prace nad przeglądem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Celem przeglądu MZP i MRP jest identyfikacja istotnych zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ustalenie zakresu aktualizacji MZP i MRP oraz potrzebnych danych.

Podczas przeglądu MZP i MRP dla powodzi rzecznych brane są pod uwagę następujące czynniki: 

  • wyniki analizy uwag zgłaszanych do MZP i MRP w 2 cyklu planistycznym (pisma organów administracji, uwagi własne PGW WP i inne);
  • wyniki przeglądu danych wejściowych do map zagrożenia powodziowego;
  • wyniki przeglądu modeli hydraulicznych, które stanowią podstawę wyznaczania obszarów zagrożenia powodziowego;
  • wyniki przeglądu danych wejściowych do map ryzyka powodziowego.

W ramach przeglądu weryfikowana jest aktualność danych, które w znaczący sposób wpływają na wyniki modeli hydraulicznych, na podstawie których wyznaczane są obszary zagrożenia powodziowego. W tym celu została przeprowadzona inwentaryzacja inwestycji – zrealizowanych od czasu opracowania ostatnich MZP oraz planowanych do realizacji do 2025 r. – mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego. Informacje te zostały pozyskane w ramach ankietyzacji organów administracji samorządowej, jednostek PGW WP, urzędów morskich, GDDKiA, PKP, zarządów dróg, na obszarze działania których występują obszary zagrożenia powodziowego. Pozyskane zostały informacje dotyczące m.in.: budowy i przebudowy urządzeń wodnych, mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej, budowy i modernizacji drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich (np. mosty, przepusty), liniowych inwestycji drogowych i kolejowych, wpływających na warunki przepływu wód powodziowych.

W ramach przeglądu analizowane są również znaczące zmiany ukształtowania i pokrycia terenu. Analizowane dane obejmują numeryczny model terenu, przekroje korytowe, dane o pokryciu terenu w międzywalu, dane o szkodach górniczych.

Analiza modeli hydraulicznych powiązana jest z przeglądem danych hydrologicznych i meteorologicznych.

W ramach przeglądu map ryzyka powodziowego prowadzona jest weryfikacja źródeł danych oraz identyfikacja aktualnych danych niezbędnych do aktualizacji MRP.

Wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowić podstawę określenia zakresu aktualizacji MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym.

Wyniki przeglądu dostępne będą w III kwartale 2024 r. Natomiast aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wskazanych w przeglądzie rzek lub odcinków rzek nastąpi do 22 grudnia 2025 r.