pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Zgłoszone uwagi i odpowiedzi dotyczą planów:

Uwagi ogólne dotyczące PZRP (ilość uwag: 128)

1. Projekt PZRP wymaga dodatkowych zmian - Należy ponownie zbadać ocenę ryzyka powodziowego. W niektórych regionach wydaje się być źle określona, np. w regionie wodnym środkowej Wisły.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Ocena ryzyka powodziowego została opracowana w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Mapy te, ze względu na przyjętą metodykę opracowania, nie ujawniają wszystkich zagrożeń związanych z występowaniem powodzi. Jednakże w trakcie tworzenia PZRP, uwzględniono informacje uzyskane w ramach innych analiz (np. uwzględnienie miejsc zatorogennych), a także wniosków zgłaszanych przez uczestników procesu planistycznego. W związku z tym, przedstawioną ocenę ryzyka powodziowego można uznać za dobrze określoną.

2. Możliwość udziału w konsultacjach społecznych ograniczona jest do osób korzystających z Internetu.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Projekty PZRP zostały udostępnione społeczeństwu w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powodz.gov.pl oraz zwyczajowo w wersji papierowej w siedzibach KZGW i regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

3. Miejscowości usytuowane przy małych potokach są ignorowane.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - PZRP zostały przygotowane po raz pierwszy, realizując zgodnie z zapisami wymagania Dyrektywy Powodziowej, i obejmują przede wszystkim obszary, które w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego wyróżniono jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W kolejnych okresach planistycznych planowane jest sukcesywne rozszerzanie obszaru opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, i w konsekwencji także PZRP. Aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego przewidziana jest na grudzień 2018r., map zagrożenia i map ryzyka powodziowego na grudzień 2019r., planów zarządzania ryzykiem powodziowym – grudzień 2021r.

4. Trudny język stosowany w projektach PZRP, brak konkretów oraz obszerność jako główne zarzuty do formy dokumentu.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - PZRP jest dokumentem specjalistycznym, dlatego wykorzystany język może być momentami trudny, stąd też posiada streszczenie sporządzone w języku nietechnicznym. Autorzy dokumentu, przyjmując uwagę będą czynić staranie, aby dokument był bardziej zrozumiały i przystępny. Ponadto opracowana została broszura zawierająca najważniejsze informacje na temat planów. Broszury zostały rozesłane, m.in. do jednostek samorządów gmin, powiatów, województw, wszystkich bibliotek w kraju. Dostępne są również w siedzibach regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także na stronie www.powodz.gov.pl.

5. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, w miarę możliwości powinien uwzględniać czynniki ekologiczne zmian środowiska na rzecz przedstawionego zagrożenia. W tym przypadku można zaproponować wykorzystanie terenów zalewowych, bądź przeobrażenie ich do celów sprzyjających naturze.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - W poszukiwaniu najlepszych działań ograniczających ryzyko powodziowe, autorzy PZRP poszukiwali w pierwszej kolejności działań nietechnicznych, a w przypadku ich niewystarczającej skuteczności poszukiwali rozwiązań technicznych. W tym przypadku także stopniowano działania techniczne na takie, które w ograniczony sposób niekorzystnie oddziałują na środowisko, a w sytuacjach ostatecznych sięgając po działania niekorzystnie wpływające na środowisko (uzupełniając je działaniami kompensującymi). Proces selekcjonowania przedsięwzięć prowadzono przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej, gdzie uwzględniono cztery grupy kryteriów: środowiskowe, przeciwpowodziowe, społeczne i ekonomiczne.
Ostatecznie wyłonione przedsięwzięcia zostały poddane ocenie ich oddziaływania na środowisko. Ocena ta zostanie jeszcze powtórzona w ramach SOOŚ.
W wielu przypadkach zastosowano działania polegające na „oddaniu przestrzeni rzece” poprzez rozsuwanie wałów lub budowanie polderów zalewowych na obszarach obecnego zawala. Rekomendowano, między innymi, także działania polegające na zalesianiu zlewni wskazując na zlewnie w których takie działanie byłoby wyjątkowo korzystne. Proces konsultacji społecznych PZRP może być wykorzystany dla powołania takich grup, które w sposób systemowy mogą się zająć poszukiwaniem skutecznych działań nietechnicznych dedykowanych poszczególnym obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

6. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – mapy z dokładną lokalizacją, gdzie może wystąpić powódź - przydatne np. przy kupnie działki lub domu.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Podstawą realizacji PZRP są przygotowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla obszarów wskazanych jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodziowe we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach tych wyznaczono strefy zagrożenia powodziowego dla powodzi zdarzających się z dużym, średnim i niskim prawdopodobieństwem. Na mapach tych można odnaleźć teren przeznaczony pod zaplanowaną inwestycję i sprawdzić, czy jest on zagrożony powodzią, i na tej podstawie podejmować racjonalną decyzję. Należy jednak podkreślić, iż mapy zagrożenia powodziowego nie są realizowane w ramach projektu PZRP, są one niezależnym produktem projektu ISOK.

7. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień - Uzupełnienie o skutki uszkodzeń wałów ppow. oraz niekontrolowanych zrzutów ze zbiorników wodnych. Brak instrumentów prawnych i ekonomicznych przeznaczania obszarów zalewowych i zmiany użytkowania tych terenów w tym rolniczych, tworzenie stref użytków zielonych w dolinach rzecznych.

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - PZRP uwzględniają także potrzeby związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i rekomendują wiele działań technicznych związanych z odbudową funkcjonalności wałów przeciwpowodziowych, kierując się informacjami o wrażliwości terenów chronionych i stanu technicznego istniejących wałów. PZRP nie obejmuje natomiast planów zarządzania kryzysowego w sytuacjach katastrof budowlanych zbiorników wodnych. Instrumenty o których mowa w uwadze zostały przedstawione w Załączniku 1 Raportu z Instrumentów.

8. Należy uwzględnić przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego wałów przeciwpowodziowych zmodernizowanych w ostatnich latach przez Zarządy Melioracji, np.: - wał prawy Małej Wisły - lewy wał Przemszy - prawy wał rzeki Małej Wisły

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy Oświęcim

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego nie są przedmiotem konsultacji PZRP. Procedura aktualizacji MZP i MRP rozpocznie się zgodnie z prawem polskim i krajowym od 2016 r.

9. Projekt PZRP wymaga dodatkowych zmian - Występuje niezgodność metodyczna, ponieważ przyjęto iż obszary naturalnego przepływu wód powodziowych, a więc nieobwałowane wymagają dużej uwagi i działań w zakresie zarządzania użytkiem. Natomiast obszary chronione wałami są całkowicie bezpieczne, nie uwzględniając przy tym stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, że mogą ulec awarii w trakcie powodzi. W rzeczywistości na terenach nieobwałowanych - zalewowych ludność dobrze sobie radzi ze zjawiskami powodzi i podejmowanie działań na tym terenie jako szczególnie zagrożonych jest co najmniej wątpliwe.

Zgłaszający: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - PZRP uwzględniają informację o obszarach zagrożenia powodziowego, jak i o obszarach obejmujących tereny narażone na zalania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (oraz wału przeciwsztormowego). Przy czym w dokumentach analitycznych zagrożenie powodziowe wykorzystywanych w pracach zespołów planistycznych zlewni dokonano analizy rozkładu zagrożenia powodziowego dla obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego z uwzględnieniem obszarów przelania się wód przez koronę wałów przeciwpowodziowych. Analizę jakości wałów i wrażliwości terenów przez niechronionych, prowadzono na spotkaniach zespołów planistycznych zlewni i grup planistycznych regionów wodnych i dorzeczy. Ostatecznie PZRP uwzględniają także potrzeby związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i rekomendują wiele działań technicznych związanych z odbudową funkcjonalności wałów przeciwpowodziowych, kierując się właśnie informacjami o wrażliwości terenów chronionych i stanu technicznego istniejących wałów. Jednak PZRP rekomendują przede wszystkim skupienie się na prowadzeniu działań w obszarach przelania się wody stuletniej przez koronę wałów przeciwpowodziowych - wrażliwych na zagrożenie powodziowe. Takim obszarem jest np. obszar Wisły Krakowskiej i Wisły Sandomierskiej, gdzie poziom wody 1% przewyższa rzędne korony wałów przeciwpowodziowych.

10. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – Należałoby dodać, kto, kiedy i za co te plany zrealizuje.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

PZRP prezentują planowane w najbliższym okresie planistycznym przedsięwzięcia, wraz z informacją o planowanych kosztach ich realizacji, jednostce odpowiedzialnej za ich realizację. W przypadku, gdy przedsięwzięcie ograniczające ryzyko powodzi nie jest na tyle przygotowane, aby mogło być zrealizowane w pierwszym okresie planistycznym (lata 2016-2021)lub nie może być zrealizowane z uwagi na ograniczone środki finansowe, wówczas przewidziano działania związane z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji do realizacji, w pierwszym okresie planistycznym, aby w kolejnym mogło być zrealizowane. W takim przypadku również działaniu takiemu przypisano środki i jednostkę odpowiedzialną za jego zrealizowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do PZRP.

11. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień - Pragnę zwrócić uwagę na 15 punkt aPGW, tj. krótka charakterystyka działań planowanych do zastosowania w celu informowania społeczeństwa. Propozycją jest organizowanie składek na wcześniej określone cele związane z PGW. Odbywałoby się to w gminach bądź powiatach, znajdujących się przy szczególnym sąsiedztwie z pracami nad Zarządzaniem Ryzykiem Powodziowym. Sądzę że te osobliwe plany, powstałe z porozumieniem mieszkańców i wpływowych podmiotów prywatnych, byłyby chętnie opłacane, ze względu na przynależność lokalną społeczeństwa i wspólny interes. Wtedy taki pomysł byłby skierowany do zarządu gospodarowania wodami. Zabieg ma na celu wzbudzenie odpowiedzialności i świadomości mieszkańców na skutki ewentualnych powodzi. Skutki które mają znaczący wpływ na ich życie. Owszem, istnieje możliwość składania pisemnych uwag przez 6 miesięcy. Jednak ww. społeczne projekty byłyby prawomocne, uprzednio zatwierdzone przez ekspertów, stąd mieszkańcy otrzymują pewność wprowadzania realnych uwag. Ponad to, chciałabym nadmienić iż konieczne jest specjalne potraktowanie mieszkańców stref silnie narażonych na powodzie. W przypadku gdy są to tereny wiejskie z liczbą mieszkańców do 500/1000 wątpliwe jest, aby właściciele gospodarstw byli w pełni zaznajomieni z technologią Internetu, przez co śledziliby działalność PGW. Dlatego proponuję organizację stosownych przemówień w miejscach regularnie uczęszczanych takich jak kościoły czy targi. Dzięki temu, ludność będzie nastawiona na problem w dużej liczbie wspólnoty jednocześnie. W związku z tym, wzbudzi się przez to dyskusje na forum i ogólne poruszenie społeczne.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - W ramach prac nad PZRP rozważana jest możliwość usprawnienia regulacji opłaty retencyjnej (opłata od powierzchni utwardzonych) oraz możliwość ustanowienia nowej opłaty powodziowej. Co się tyczy drugiej formy opłaty, to właściciele nieruchomości, na które inwestycje przeciwpowodziowe wywierają korzystny wpływ mają zwracać część nakładów w formie opłaty powodziowej, wzorowanej na systemie opłat towarzyszącym melioracjom wodnym. Wysokość zależna ma być od „powierzchni korzystającej”, a szczegółowe kryteria kalkulacji stawki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Opłata powodziowa ma mieć formułę opłaty kroczącej (malejącej) i ma na celu pokrywanie wydatków przez Skarb Państwa przy partycypacji JST i podmiotów prawa prywatnego.

12. Koniecznie należy egzekwować bezwzględny zakaz zabudowy okolic zalewowych do lokalnych j. st.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga jest stwierdzeniem. Aktualny stan prawny reguluje kwestie zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożenia powodziowego. Punktem wyjścia d o kształtowania polityki przestrzennej w tym zakresie są mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdują się załączniku do Projektów PZRP pn.: „Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym”.

13. Brak rozmów wstępnych z mieszkańcami, gdzie proponuje się realizację działań wynikających z Planu Zarządzaniem Ryzykiem Powodziowym

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Na potrzeby opracowania PZRP i w ramach zarządzania procesem planowania, zostały powołane Zespoły Planistyczne Zlewni, Grupy Planistyczne oraz Komitety Sterujące. Podczas sporządzenia PZRP przeprowadzono szereg spotkań, które miały na celu informowanie oraz konsultowanie poszczególnych etapów prac, w szczególności doprecyzowanie problemów i potrzeb, w tym wybór inwestycji ograniczających ryzyko powodziowe oraz oceny proponowanych rozwiązań na danym obszarze. W skład Zespołów Planistycznych Zlewni weszli przedstawiciele władz samorządowych, którzy reprezentują interesy mieszkańców.

14. Konsultacje społeczne ograniczone do jednej ankiety, w której brak możliwości wskazania konkretnych uwag. Jest to szczególnie istotne w kontekście konsekwencji wdrożenia PZRP do dokumentów planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach od centralnego do lokalnego, a dalej na wprowadzanie przez gminy zakazu zabudowy na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym, co znów skutkuje wielomilionowymi odszkodowaniami na rzecz właścicieli. Potrzebna jest analiza skutków finansowych wprowadzenia PZRP dla właścicieli nieruchomości, gmin, województw i państwa.

Zgłaszający: Gmina Miejska Kościan

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Uwagi do Projektów PZRP mogą być zgłaszane nie tylko przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest ankieta. Uwagi można zgłosić bezpośrednio do KZGW/RZGW przy zastosowaniu poczty elektronicznej, jak również na spotkaniach konsultacyjnych/konferencjach. Aspekty związane z implementacja MZP do obowiązujących m.p.z.p. została omówiona w załączniku 12 do Projektu PZRP pn.: „Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym”.

15. Kto i kiedy redaguje MasterPlany i dlaczego gminy nie są zaproszone do ich konsultacji, redakcji?

Zgłaszający: MZK w Kostrzynie n/Odrą, KSSSE S.A.

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Przedmiotowa kwestia nie dotyczy PZRP. Procedura opiniowania projektów MasterPlanów (dorzeczy Wisły i Odry) prowadzona była w oparciu o ogólnopolskie konsultacje społeczne od 4 do 25 kwietnia 2014r, w których uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony, zarówno instytucje związane z zarządzaniem wodami, urzędy i organy wszystkich szczebli administracji centralnej i samorządowej, organizacje społeczne, jak i osoby prywatne. Informacje o konsultacjach MasterPlanów zamieszczano na stronie internetowej KZGW: www.masterplany.kzgw.gov.pl; w siedzibie KZGW oraz ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Gazeta, Rzeczypospolita). Strony wnosiły uwagi drogą elektroniczna poprzez zamieszczony formularz na stronie internetowej www.masterplany.kzgw.gov.pl; drogą elektroniczną na adres masterplany@kzgw.gov.pl; pisemnie na adres KZGW oraz ustnie do protokołu do dokumentów wyłożonych w siedzibie KZGW. Łącznie w konsultacjach uczestniczyło 60 instytucji oraz 14 osób prywatnych (dane KZGW). Dokumenty zostały uchwalone przez Radę Ministrów w lipcu 2014r. MasterPlany stanowią dokument przejściowy do czasu opracowania aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami. Nie przewiduje się dalszych prac nad MasterPlanami.

16. Wniosek o uwzględnienie w PZRP problemu zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Strwiąż – usytuowanej w dorzeczu Dniestru.

Zgłaszający: Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zgodnie z cyklem planistycznym wynikającym z zapisów Dyrektywy Powodziowej, PZRP przygotowuje się dla obszarów zagrożenia powodziowego wstępnie zidentyfikowanych we WORP, a następnie określonych na mapach zagrożenia powodziowego. Zlewnia rzeki Strwiąż nie została zakwalifikowany jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi w I cyklu, w związku z czym nie przygotowano dla obszaru dorzecza Dniestru PZRP i nie wskazano dla niego żadnych działań.

17. Wniosek o dokonanie uzupełnień tabel PZRP o niezbędne działania z zakresu zmiany parametrów hydraulicznych koryt. Tabela nr 41 :
- Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie;
- Zabezpieczenie obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Murynia w gminie Dzikowiec i Majdan Królewski;

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

18. Wprowadzenie w instrumentach prawno – finansowych opłaty powodziowej wymaga wprowadzenia do Prawa wodnego zasady, że za ochronę przeciwpowodziową odpowiadają także właściciele nieruchomości znajdujących się na terenach zagrożenia powodziowego

Zgłaszający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odpowiedź:

Sugestia zostanie wzięta pod uwagę przy formułowaniu ostatecznych rozwiązań prawnych.

19. Niewłaściwym jest umieszczenie w zestawieniach zadań niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym, zadań już rozpoczętych (na różnym etapie zaawansowania prac) lub całkowite usunięcie z dokumentu takich zadań. Tego typu podejście sugerowałoby konieczność wstrzymania prac, co byłoby zabiegiem pozbawionym sensu choćby z uwagi na fakt realizacji i finansowania części zadań w ramach wykonania ustaleń dla uchylonych: „Programu Odra 2006” czy „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Wymienione przez zarząd zadania stanowią nienaruszalny katalog zadań inwestycyjnych, których zaniechanie może narazić jednostkę na zarzut niegospodarności a skarb państwa na straty.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowane zostały zgodnie z wytycznymi KE w zakresie kształtowania działań zmierzających minimalizacji ryzyka powodziowego. Ponadto działania w nich wskazane muszą pozostać w zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, nakładającej wysokie obostrzenia dla zadań negatywnie oddziałujących na jednolite części wód. PZRP oraz aPGW mają wskazywać priorytetowe działania w zakresie gospodarki wodnej, których realizację potwierdzono pogłębionymi analizami (kosztów i korzyści, wielokryterialną, prawo-środowiskowymi). W obliczu ograniczonych środków finansowych na działania związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koniecznością sprawozdawczości z realizacji wskazanych w PZRP działań przez wszystkie kraje członkowskie, wytypowano do realizacji w I cyklu planistycznym, działania, które w najwyższym stopniu redukują ryzyko w obszarach problemowych. Samo przygotowanie inwestycji, których realizacja nie przyczynia się znacząco w skali regionu do redukcji zagrożenia, nie stanowi argumentu, by umieszczać je na liście działań strategicznych PZRP.
Ponadto na uwadze należy mieć wyraźne rekomendacje i oczekiwania KE dotyczące rezygnacji z klasycznych działań technicznych na rzecz działań nietechnicznych m.in., wspierających zwiększanie naturalnej retencji w zlewniach.
Programy dla Odry i Wisły zostały uchylone. Materiały opracowane w ramach programów zostały przeanalizowane w ramach prac nad PZRP. Działania, których zasadność potwierdziły szczegółowe analizy, znalazły się na listach w PZRP.

20. Autorzy opracowania nie uwzględnili tego, kto będzie czytelnikiem. Materiał jest trudny w odbiorze. Brakuje konkretnych wskazań inwestycyjnych.

Zgłaszający: PODLASIE S.A

Odpowiedź:

Uwaga częściowo niezasadna: PZRP jest dokumentem o charakterze strategicznym, opracowywanym zgodnie z określoną, specjalistyczną metodyką oraz wytycznymi prawa krajowego i europejskiego. W związku z tym treści zawarte w projekcie Planu nie zawsze są łatwo-przyswajalne dla czytelnika.  Autorzy poczynią starania, aby ostateczna wersja dokumentu była bardziej czytelna i przejrzysta. W każdym z dokumentów znajduje się streszczenie w języku niespecjalistycznym. A ostateczne PZRP będą wskazywały jednoznacznie listy działań nietechnicznych i technicznych do realizacji w najbliższym i kolejnych cyklach planistycznych.

21. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, na których się Państwo opierają przy tworzeniu PZRP są niezrozumiałe.

Zgłaszający: Urząd Miejski Wrocławia

Odpowiedź:

Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywą Powodziową), kluczowym materiałem wyjściowym do analiz w PZRP były mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, opracowane dla odcinków cieków ujętych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego powstały zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, w oparciu o przyjętą jednolitą metodykę ich sporządzenia. Nie podlegają konsultacjom społecznym w trybie, jakiemy podlegają projekty PZRP. Uwagi i spostrzeżenia do map, proszę kierować do KZGW i RZGW niezależnie drogą tradycyjną.

22. W projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (na mapach zagrożenia powodziowego, jak i w treści samego planu) brak jest zaznaczonych terenów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału, brak jest symulacji zalewania terenów przy przerwaniu wałów przeciwpowodziowych.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Na stronie www.mapy.isok.gov.pl dostępne są scenariusze map zagrożenia i map ryzyka powodziowego prezentujące awarię obwałowań. W ramach prac analitycznych uwzględniano m.in. informację na temat stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej od właściwych organów.

23. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień - priorytetyzacja realizacji zadań zdefiniowanych w projekcie.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko – Pomorskiego

Odpowiedź:

Priorytetyzacja realizacji zadań zdefiniowanych w projekcie PZRP dokonana została na zasadzie odpowiedniego umiejscowienia ich w harmonogramie, w szczególności poprzez podział na pierwszy i drugi cykl planistyczny. Inwestycji strategicznych w ramach pierwszego cyklu planistycznego nie rankingowano ściśle. Poszczególne inwestycje są istotne dla różnych regionów wodnych oraz zlewni. Realizowane będą przez różnych Inwestorów, z różnych źródeł finansowania, w związku z czym inwestycje o różnym priorytecie realizacji mogą być wykonywane równocześnie w różnych obszarach planowania.

24. W projektach PZRP zawarto bardzo dużo teorii, brak jest natomiast syntezy, czyli jakie działania muszą zostać i zostaną podjęte, aby właściwie zarządzać ryzykiem powodziowym. Szczególnie odnosi się to do dorzecza Wisły, gdzie nie umieszczono listy inwestycji z harmonogramem, kosztami i jednostkami odpowiedzialnymi za realizację.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Projekt PZRP zostanie przeredagowany w zakresie opisu strategii zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Lista przedsięwzięć strategicznych zostanie ujęta w dokumencie PZRP. PZRP zostaną uzupełnione o szereg działań nietechnicznych, które zostały zidentyfikowane podczas konsultacji społecznych ww. planów.

25. W projektach PZRP brakuje zestawienia środków służących osiągnięciu odpowiednich celów zarządzania ryzykiem powodziowym podjętych na podstawie innych wspólnotowych aktów prawnych, w tym dyrektyw Rady wskazanych w pkt. A.I.4 załącznika do Dyrektywy Powodziowej.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. PZRP zostaną uzupełnione o odpowiednie informacje

26. Czy zaplanowane działania/inwestycje zostały nakierowane głównie na obszary problemowe? Z analizy dokumentów nie wynika to jasno.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Tak, zaplanowane działania i inwestycje zostały zaplanowane głównie na obszary problemowe/hot spoty. Kwestia ta zostanie uwypuklona w dokumencie PZRP

27. Jaka jest różnica pomiędzy obszarem problemowym a „hot-spotem”? Czy są to pojęcia tożsame? Proszę o podanie definicji tych pojęć.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Określenie Obszar problemowy jest tożsame z określeniem Hot Spot i dotyczy obszaru ONNP, gdzie analiza rozkładu przestrzennego ryzyka powodziowego wskazuje na najwyższy lub wysoki stopień ryzyka. Słownik pojęć – załącznik nr 2 do PZRP zostanie uzupełniony o ten zakres pojęć.

28. Oba dokumenty różnią się przede wszystkim pod kątem podejścia metodycznego (schematy, opisy)

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dokumenty PZRP dla obszarów dorzeczy zostaną ujednolicone, m. in. w zakresie metodyk.

29. W spisie treści dla PZRP dla obszaru dorzecza Wisły brakuje spisu tabel i rysunków oraz listy załączników.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Spisy tabel, rysunków oraz lista załączników została zawarta w projekcie PZRP dla dorzecza Wisły z grudnia 2014r.

30. W podrozdziale 2.4 w PZRP dla obszaru dorzecza Odry nie dokonano podziału tak jak w PZRP dla obszaru dorzecza Wisły

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zapisy zostaną ujednolicone (PZRP OD Odry i Wisły)

31. Różnice pod względem układu rozdz. 6, 7. W PZRP dla obszaru dorzecza Wisły dokonano wydzielenia na obszar oddziaływania rzek i obszar oddziaływania wód morskich. Nie ma tego w PZRP dla obszaru dorzecza Odry

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zapisy zostaną ujednolicone (PZRP OD Odry i Wisły).

32. Podrozdziały w rozdz. 8 i 9 także są odmienne w analizowanych dokumentach.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdziały 8 i 9 zostaną ujednolicone w PZRP dla obszarów dorzeczy.

33. W spisie treści PZRP dla obszaru dorzecza Wisły brakuje rozdziału 12.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Spis treści zostanie poprawiony.

34. Rozdział 2.4.3 Schemat przebiegu procesu planistycznego obszarze dorzecza, proponuję tytuł: Przebieg procesu planistycznego na obszarze dorzecza.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Tytuł zostanie poprawiony.

35. Rozdział 3. Opis obszaru planowania wraz z podrozdziałami, proponuję następujące tytuły: rozdz. 3. Charakterystyka geograficzna dorzecza, 3.1. Warunki geologiczno-geomorfologiczne w dorzeczu, 3.2. Charakter zagrożenia powodziowego dorzecza (w tym podrozdziale należałoby opisać zarówno hydrografię, hydrologię, jak i te elementy, które wpływają na zagrożenie powodziowe dorzecza), 3.3. Użytkowanie terenu.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Spis treści odpowiada metodyce opracowywania PZRP, która była załącznikiem do SIWZ.

36. Rozdział 14 Uwzględnienie wpływu zmian klimatu na ryzyko powodziowe, proponuję tytuł: Wpływ zmian klimatu na ryzyko powodziowe.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – Tytuł jest poprawny, rozdział odpowiada na oczekiwania KE w stosunku do PZRP i prezentuje sposób ujęcia tego zagadnienia w pracach analitycznych nad planami, jak i przygotowywanych wariantach planistycznych

37. W projektach PZRP brakuje odniesienia do załączników będących integralną częścią projektu

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostaną wprowadzone odniesienia do załączników PZRP.

38. Brak analizy danych zawartych w tabelach czy też na mapach. Ponadto układ opisu w poszczególnych rozdziałach/tabelach powinien mieć taką samą kolejność, tj. jeśli zostało przyjęte, że zaczynamy od podania informacji dotyczącej Małej Wisły, później Górna Wisła, Środkowa i na końcu Dolna Wisły, to należy stosować to konsekwentnie.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Informacje w tabelach, odniesienia do nich oraz do map i rysunków zostaną uzupełnione, podobnie jak logika kolejności prezentacji poszczególnych regionów.

39. Są bardzo duże dysproporcje w opisie i prezentowaniu danych dla poszczególnych regionów wodnych. Najsłabiej został opisany i przeanalizowany Region Wodny Środkowej Wisły.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dane dla regionów zostaną ujednolicone. Opis dla RW Dolnej Wisły zostanie skrócony.

40. Jest to materiał niespójny, z zaburzonym ciągiem logicznym, który trudno się czyta z uwagi na powtarzające się informacje w dokumentach.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Projekty PZRP są przeredagowywane i poprawiane w celu poprawy spójności. Pewne informacje mogą być powielane ze względu na przyjęty schemat dokumentu i niezbędne odniesienia do konkretnych informacji w więcej niż jednym miejscu.

 

41. W jaki prosty sposób mieszkańcy gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą sprawdzić czy ich teren znajduje się na terenie zagrożonym powodzią lub podtopieniem?

Zgłaszający: Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Odpowiedź:

Zgodnie z przekazanymi w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapami zagrożenia i mapami ryzyka powodziowego, przygotowanymi w oparciu o wstępną ocenę ryzyka powodziowego, dla Kalwarii Zebrzydowskiej nie wyznaczono obszarów zagrożenia powodziowego.
Mapy w wersji kartograficznej w formacie .pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl. W załączeniu przekazuję zrzut ekranu - na którym widać, iż Kalwaria Zebrzydowska nie została objęta mapami. Szczegółowy opis przygotowania map dostępny jest pod adresem http://kzgw.gov.pl/pl/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego.html.
Na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły właściwym organem wskazującym obszary zagrożenia powodziowego gminom, wspierając tym kształtowanie polityki przestrzennej z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego, jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W kwestii szczegółowych zapytań, proszę kierować je do tejże jednostki. Szczególnie, celem weryfikacji, czy dla tego obszaru Dyrektor RZGW przygotował studia ochrony przeciwpowodziowej. Pragnę podkreślić, iż studia ochrony przeciwpowodziowej dla odcinków rzek, dla których nie wykonano map w I cyklu planistycznym, zachowują ważność do czasu sporządzenia i przekazania właściwym organom map zagrożenia powodziowego, opracowanych w kolejnych cyklach planistycznych.

42. Wdrażając Dyrektywę Powodziową UE i wprowadzone w niej podejście, plany zarządzania ryzkiem powodziowym po raz pierwszy w historii Polski prezentują kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, nie ograniczając go tylko do „ochrony przeciwpowodziowej”. Ten zasadniczy fakt oceniamy pozytywnie. Na uznanie zasługuje szeroki wachlarz rozważonych i zastosowanych działań oraz zaproponowanych instrumentów.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Stwierdzenie. PZRP w szerokim zakresie stosują instrumentarium działań nietechnicznych służących ograniczeniu ryzyka powodziowego. Spośród tych działań najważniejszym jest wdrożenie informacji o zagrożeniu powodziowym zawartej w mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego w kształtowaniu ładu przestrzennego gmin – szczególnie obszarów zagrożonych powodziami. W PZRP rekomendowane są mobilne przegrody w sytuacjach ochrony indywidualnych obiektów lub w przypadku, gdy przegrody takie mogą skutecznie chronić większe obszary. Jednak należy podkreślić, ze zastosowanie takiego środka dla ograniczenia ekspozycji zagrożenia możliwe jest do zastosowania gdy działa skutecznie system ostrzegania przed powodzią.

43. Sednem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest priorytetyzacja ochrony przed powodzią, tj. uznanie, że niektóre tereny powinny być chronione przed powodzią, ale na innych powódź powinna być zaakceptowana.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Stwierdzenie. W PZRP wykorzystano teorię ograniczeń, która polega na zidentyfikowaniu obszarów ograniczających możliwość osiągnięcia celu i planowania działań skierowanych na usunięcie tych ograniczeń. W przypadku PZRP przejawia się to działaniem polegającym na identyfikacji obszarów o szczególnym zagrożeniu powodziowym i zaproponowaniu działań redukujących ryzyko powodziowe. Wśród tych działań są oczywiście działania techniczne, dla których przeprowadzono analizy ich efektywności i wybrano te najkorzystniejsze. Jednocześnie zaproponowano szereg instrumentów prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i edukacyjnych, które mają znaczący wpływ na redukcję ryzyka powodziowego w całym kraju.

44. W niektórych planach koncepcja zarządzania ryzykiem powodziowym przedstawiona w tym PZRP została nadmiernie zdominowana przez rozwiązania techniczne; a’priori przyjęto, że rozwiązania nietechniczne będą traktowane tylko jako komplementarne i uzupełniające.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Jeśli chodzi o zarzut, że PZRP jest zdominowane przez działania techniczne należy wyjaśnić, ze wdrożenie polityki redukcji zagrożenia powodziowego poprzez poszukiwane działań nietechnicznych jaka przyświecała autorom PZRP jest nowym sposobem postrzegana działań ograniczających ryzyko powodziowe. Stąd w wielu przypadkach PZRP rekomendują działania studialne i analityczne prowadzące do poszukiwań działań dedykowanych konkretnym zlewniom - skierowane na tworzenie naturalnych warunków hydrologicznych i hydraulicznych, które w efekcie prowadzić będą do ograniczenia ryzyka powodziowego w obszarach wrażliwych tych zlewni. Niestety proces planowania, a następnie realizacji takich kompleksowych działań wymaga czasu, stąd w pierwszym okresie planistycznym przewidziano szereg działań przygotowawczych, które skutkować będą znacznie większą liczbą przedsięwzięć nietechnicznych w planach na kolejne cykle planistyczne. Należy także podkreślić, ze wiele działań technicznych polega na odtworzeniu funkcjonalności istniejących obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej, których stan techniczny (wynik wieloletnich zaniedbań) w wielu przypadkach powoduje, ze nie tylko obiekty te nie służą ograniczeniu ryzyka powodziowego ale często stwarzają dodatkowe ryzyko.

45. Identyfikowano rzekome „obszary priorytetowych” bez związku z dokonaną oceną ryzyka powodziowego, a w miejscach gdzie akurat istnieje zamierzenie realizacji inwestycji, która może być podciągnięta pod nazwę „przeciwpowodziowej”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Autorom PZRP nieznane są przypadki, gdy „obszary priorytetowe” dostosowywano by do planowanych inwestycji. Czasem jednak zachodziła potrzeba rekomendowania inwestycji oddalonej od Hot- spotu, lecz tylko w przypadkach, gdy wykazano pozytywne oddziaływanie takiej inwestycji na hot-spot. Analizy wielokryterialne, jakie przeprowadzono dla każdego analizowanego hot-spotu pozwalały na racjonalny i obiektywny wybór działań przeciwpowodziowych.

46. Rażąc nieadekwatność proponowanych rozwiązań do zidentyfikowanego stopnia i rozkładu przestrzennego zidentyfikowanego ryzyka powodziowego.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Autorom PZRP nieznane są przypadki nieadekwatnych proponowanych działań ws stosunku do przeprowadzonych analiz rozkładu ryzyka powodziowego. Czasem zachodziła potrzeba rekomendowania inwestycji oddalonej od Hot- spotu, lecz tylko w przypadkach, gdy wykazano pozytywne oddziaływanie takiej inwestycji na hot-spot. Analizy wielokryterialne, jakie przeprowadzono dla każdego analizowanego hot-spotu pozwalały na racjonalny i obiektywny wybór działań przeciwpowodziowych.

47. W niektórych PZRP logika planowania jest także niweczona przez próby umieszczenia w planie nie tylko listy działań rzeczywiście priorytetowych dla ograniczenia ryzyka, ale także szerokiej „listy życzeń” zgłaszanych ze strony interesariuszy.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W finalnej wersji PZRP zamieszczono przede wszystkim listy działań strategicznych i buforowych, jedynie w niektórych regionach podano także listę inwestycji poddanych analizie. Nie oznacza to, że inwestycje te są przewidziane do wykonania. Mają one jedynie dokumentować proces wyłaniania ostatecznej listy działań rekomendowanych spośród ogromnej liczby inwestycji zgłaszanych w toku prac nad PZRP.

48. W działaniu 24 - Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków, zwracam uwagę, że zapobieganie erozji bocznej i dennej, w tym zmianom koryta rzek, wykracza poza zarządzanie ryzykiem powodziowym. Rolą działania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym powinna więc być ograniczona do umożliwienia przeprowadzenia wód wezbraniowych przez tereny wrażliwe na zalew. Celem tego działania nie powinna być „stabilizacja koryt rzek”, gdyż to wykracza poza zakres PZRP.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Należy pamiętać, że często prace utrzymaniowe są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Oczywiście sytuacje takie powinny być starannie uzasadnione jako konieczne dla przeprowadzenia wielkich wód powodziowych lub prowadzenia skutecznej akcji przeciwpowodziowej, co w przypadku działań wskazanych w PZRP zostało przeprowadzone. Ponadto opracowywane obecnie (do końca 2015) plany utrzymania wód w świetle obowiązujących SIWZ mają na celu eliminację działań, w przypadku których koszta środowiskowe są nieproporcjonalne względem efektywności działań utrzymaniowych.

49. W działaniu 25 - Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią od strony morza, należy usunąć elementy ochrony przed erozją, gdyż ochrona przed erozją wykracza poza zakres PZRP. W szczególności, zabezpieczanie klifów przed erozją nie ma nic wspólnego z ryzkiem powodziowym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W ramach PZRP analizowano jedynie te odcinki brzegu morskiego zagrożonego erozją, które posiadają zainwestowane zaplecze. Podczas sztormów podstawa klifu poddana bezpośredniemu oddziaływaniu fal morskich może spowodować lokalne obsunięcia się zboczy klifów, których zaplecza są zabudowane. Obsunięcia takie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia powodziowego (przelania wody morskiej na zaplecze klifu), ale mogą spowodować lokalne zniszczenia infrastruktury.

50. W działaniu 26 - Budowa i odtwarzanie systemów melioracji, zwracam uwagę, że zapobieganie „lokalnym podtopieniom spowodowanym zniszczeniem urządzeń melioracyjnych w tym sieci drenarskich” nie powinno być w ogóle przedmiotem zarządzania ryzkiem powodziowym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Lokalne podtopienia są oczywiście nieuniknione, choć często ich skala wynika z niewłaściwego utrzymania istniejącej infrastruktury i należy uznać ze jest to stan niewłaściwy. Nie wszędzie można dążyć do zwiększenia retencji naturalnej.Ponadto w wyniku konsutlacji społecznych zdecydowano o opracowaniu w ramach PZRP wytycznych dotyczących retencji zlewniowej, dolinowej, rolniczej i leśnej. Wytyczne te powinny zostać skonfrontowane z celami zidentyfikowanymi w ramach Planów Utrzymania Wód.

51. W działaniu 27 - Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu, zwracam uwagę, że podpiętrzenie wód powodziowych przez koryto o ograniczonej przepustowości z jednej strony zwiększa zagrożenie dla obszarów tego podpiętrzenie, ale z drugiej strony stanowi retencję korytową, zmniejszając zagrożenie dla terenów poniżej. Nie zawsze takie podpiętrzenie jest więc niepożądane z punktu zarządzania ryzykiem.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływów jest działaniem oczywistym. Nie oznacza to, aby dostosowanie to musiało stać w sprzeczności do działań retencjonujących i spowalniających spływ wody w rzece. Ważne jest, aby racjonalnie stosować działania w zależności od odcinka rzeki. Tam gdzie mamy do czynienia z obszarami wrażliwymi, należy przyśpieszyć spływ wody, natomiast tam gdzie wrażliwość terenów zalewanych wodami powodziowymi jest znikoma lub wręcz zalania takie są pożądane, to spowolnienie spływu wód powodziowych jest zalecane. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z dostosowaniem koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

52. W działaniu 29 - Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, należy zastrzec, że utrzymywanie i odtworzenie funkcjonalności urządzeń wodnych powinno co do zasady być poprzedzane analizą ich dalszej przydatności. Niektóre urządzenia wodne w Polsce straciły sens swojego istnienia i są zbędne, a mimo to są utrzymywane i remontowane

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Analiza dotycząca odtworzenia funkcjonalności obiektów infrastruktury przeciwpowodziowych powinna być obligatoryjnie poprzedzona analizą efektywności takiego obiektu, tak też odbywało się to w przypadku proponowanych w ramach PZRP działań.

53. Sugerujemy, by katalog proponowanych instrumentów rozszerzyć o instrumenty sprzyjające rozproszonej retencji zlewniowej na obszarach rolniczych i leśnych, która powinna polegać przede wszystkim na odtwarzaniu i utrzymywanie wysokiego uwilgotnienia obszarów mokradłowych.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Sugestie zostaną uwzględnione w ostatecznej redakcji PZRP. Przygotowano w ramach instrumentów dodatkowy załącznik dotyczący identyfikacji priorytetowych obszarów o największym potencjale retencyjnym w zlewniach i dolniach rzecznych oraz zwiększenia możliwości retencyjnych na obszarach rolniczych i leśnych.

54. Mimo że PZRP i ocena ryzyka z założenia koncentrują się na negatywnych konsekwencjach powodzi, warto zaznaczyć, że dla niektórych ekosystemów ich okresowe zalewanie (stanowiące „pokrycie przez wodę terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą) lub niszczenie przez płynącą wodę, jest czynnikiem pozytywnym, a wręcz decydującym o istnieniu i właściwym stanie takich ekosystemów.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Wspieramy ten postulat jako ważny w przypadku przygotowywania kolejnej edycji PZRP.Co więcej w ramach przedmiotowego projektu PZRP w wyniku konsultacji społecznych opracowano dla wszystkich regionów wodnych listę potencjalnych obiektów do renaturyzacji. Wskazany materiał stanowi rozszerzenie (I etap wdrożenia) Instrumentów Wspierających PZRP w zakresie postulatu polegającego na opracowaniu programów renaturyzacji. Wskazania lokalizacyjne zostały opracowane przez zespół przyrodniczo hydrologiczny. Kluczowymi kryteriami do wskazań były kryteria przyrodnicze tj. poprawa stanu ekosystemów od wód zależnych stąd docelowo należałoby tym działaniom przypisywać status potencjalnych środków działań w rozumieniu PWŚK.
Źródła informacji są zróżnicowane, natomiast nie ma tam żadnych lokalizacji „przypadkowych”, a wszystko zostało oparte na dostępnej wiedzy, w tym też z własnych wizji terenowych. Wiele z wskazań pochodzi z projektów badawczo rozwojowych prowadzonych przez ngo’s. W miarę możliwości czasowych zebrano wszystkie istniejące informacje na ten temat korzystając z baz danych ngo’s, instytucji naukowych, administracji publicznych oraz indywidualnych ekspertów.
Kolejnym etapem powinny być dalsze analizy, mające na celu selekcję obszarów do pogłębionych analiz. Tym samym jest to pierwsza wskazówka dla RZGW/ZMIUW w zakresie rozpoczęcia prac nad powiązaniem działań z pogranicza renaturyzacji i zarządzania ryzykiem powodziowym (zgodnie z wyraźnymi w tym zakresie oczekiwaniami KE).

55. Sugerujemy jednak by w kolejnej ocenie ryzyka powodziowego zidentyfikować i zaznaczyć na mapach ryzyka powodziowego ekosystemy i elementy przyrody, dla których powódź jest zjawiskiem pozytywnym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Uwaga nie dotyczy PZRP przygtowywanych w ramach I cyklu planistycznego. Zostanie przeanalizowana, zgodnie z sugestią podczas prac nad aktualizacją, wynikających z Dyrektywy Powodziowej dokumentów planistycznych, w tym map ryzyka powodziowego.

56. Zabrakło informacji o posterunkach wodowskazowych prowadzonych przez inne podmioty niż IMGW – PIB, np. jst. WZMiUW oraz RZGW. Dane pozyskane z tych stacji są również bardzo ważne podczas wezbrań, w szczególności wezbrań spowodowanych przez zatory lodowe lub śryżowe.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Większość wodowskazów, które nie są administrowane przez IMGW-PIB nie jest obserwowanych stale. Przeważnie odczyty na tych wodowskazach prowadzone są w czasie wezbrań. W związku z tym dla tych wodowskazów nie mam możliwości określenia charakterystyk takich jak m.in. przepływy prawdopodobne. Niemożliwość określenia charakterystyk dla tych wodowskazów wyklucza je z systemu osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju, ponieważ nie ma możliwości prowadzenia prognoz w oparciu o te wodowskazy. Wodowskazy takie służą jedynie do kontrolowania bieżącej sytuacji. Przedmiotowe wodowskazy mogły by w przyszłości wejść do systemu, jeżeli byłaby zapewniona ciągłość prowadzenia pomiarów.

57. Rozdział 11, jeśli miałby pozostać w takiej formie, powinien być umieszczony po opisie zakresu i sposobu koordynacji z RDW i innymi dyrektywami.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – spis tresci PZRP został ustalony przez Zamawiajacego i wynika z metodyki.

58. W rozdziale 11 brak upowszechniania wiedzy o urbanistycznych standardach obowiązujących na tych obszarach lub zasad budowania (są przecież opracowane), jak również promowania indywidualnych systemów zabezpieczeń istniejącej infrastruktury i zabudowy w stosowane na świecie elementy, jak np. mobilne - samozamykające się bariery przeciwpowodziowe.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Danemu zagadnieniu poświęcono cały załącznik 2 do ”Raportu wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym”. Załącznik 2 nosi tytuł „Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrożenia powodziowego – wytyczne”. Z kolei postulaty w zakresie mobilnych metod ochrony przeciwpowodziowej zostały uwzględnione w ramach Załącznika 1. (Grupa I działań Ochrona/zwiększanie naturalnej retencji oraz przywracanie naturalnych warunków przepływu.

59. W rozdziale 11 opisuje się, co proponuje się zrobić, co należy wprowadzić itd. Brakuje jednak informacji, co jest robione, co będzie kontynuowane, co będzie zrobione, co zostało zaplanowane. Kto to będzie robił i ile będzie to kosztować.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna Zagadnienia poruszane przez autora uwagi zostały opisane odnośnie każdego z instrumentów w ramach podrozdziału ”stan obecny” w dokumencie ”Raport wskazujący instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym”

60. W działaniu 1 – Zwiększanie retencji leśnej w zlewni, proponuję przeredagować opis na „Zwiększenie retencji leśnej w zlewni poprzez zalesianie terenów, ochronę i odtwarzanie bagien, torfowisk i oczek wodnych w lasach, odtwarzanie bagiennych warunków wodnych w borach bagiennych i olsach, renaturyzację drobnych cieków w lasach, tolerowanie piętrzeń i rozlewisk bobrowych, odtwarzanie zasobów martwego drewna w lasach, ograniczanie cięć zupełnych w gospodarce leśnej”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany nazw działań i opisów działań poprawiono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano w opisie działań postulowane w uwagach informacje, natomiast odnośnie nazw dodano gwiazdkę i u dołu wyjaśnienie, że proponuje się w przyszłych cyklach planistycznych modyfikację nazwy działania na postulowaną nazwę działania.

61. W działaniu 2. - Ochrona/ zwiększanie retencji na obszarach rolniczych, proponuję dodać: a„Utrzymywanie wysokiego uwodnienia, w tym zagadnienia gruntów torfowych, w tym dostosowanie upraw i metod gospodarki rolnej do wysokiego uwodnienia gruntów”. b) „Likwidacja wybranych systemów drenażu gruntów oraz wprowadzanie zadrzewień i zarośli śródpolnych”” c) „Tolerowanie piętrzeń i rozlewisk bobrowych”

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany opisów działań poprawiono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano w opisie działań postulowane w uwagach informacje.

62. W działaniu 19 – Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, proponuję dodać „W miarę możliwości odtworzenie i umożliwienie przebiegu naturalnych procesów korytotwórczych, w tym procesów erozji i akumulacji oraz bocznej migracji koryta rzeki”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany opisów działań poprawiono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano w opisie działań postulowane w uwagach informacje.

63. W działaniu 20 - Odtwarzanie retencji dolin rzek, proponuję wykreślić zdanie „niedopuszczanie do zarastania koryt tzw. „wielkiej wody", w tym szczególnie międzywali”. Z punktu widzenia retencji dolinowej, spowalnianie przepływu wielkiej wody przez roślinność terenu zalewowego jest akurat pozytywne (może spłaszczać falę powodziową).

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga została uwzględniona na etapie redakcji ostatecznej wersji PZRP. Przy czym należy podkreślić, ze występują okoliczności, gdzie niedopuszczenie do zarastania koryt tzw. „wielkie wody” jest pożyteczne, gdy intencją jest przeprowadzenie wód powodziowych w obszarach o dużej wrażliwości. Dotyczy to np. obszarów dużych miast, gdzie celem jest przeprowadzenie wód powodziowych przy minimalnym poziomie piętrzenia wód w międzywalu, ograniczając w ten sposób ryzyko awarii wałów i związanych z tym dużych zniszczeń na obszarach chronionych tymi walami.

64. W działaniu 20 - Odtwarzanie retencji dolin rzek, proponuję dodać „przywracanie terenów pod zalew wodami powodziowymi poprzez przywracanie naturalnych funkcji dolinom rzek, w szczególności poprzez likwidację obwałowań oraz ograniczenie regulacji, odmulania i pogłębiania rzek”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany opisów działań poprawiono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano w opisie działań postulowane w uwagach informacje.

65. W działaniu 44 - Wypracowanie wytycznych dotyczących warunków ewentualnej odbudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a także w działaniu 42 - Usprawnienie „systemu" przywracania funkcji infrastruktury po powodzi, proponuję dodać i wyraźnie zaznaczyć, że zasadność i celowość odbudowy obiektów budowalnych zniszczonych przez powódź na obszarach zagrożonych powodzią nie jest oczywista i powinna być każdorazowo weryfikowana. Tj. również do odbudowy powinny się stosować zaproponowane jako załącznik do PZRP Wytyczne „Lokalizacyjne i techniczne aspekty zabudowy na obszarach zagrożenia powodziowego”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany opisów działań poprawiono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano w opisie działań postulowane w uwagach informacje.

66. W działaniu 24 - Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków, zwracam uwagę, że zapobieganie erozji bocznej i dennej, w tym zmianom koryta rzek, wykracza poza zarządzanie ryzykiem powodziowym. Rolą działania w zarządzaniu ryzykiem powodziowym powinna więc być ograniczona do umożliwienia przeprowadzenia wód wezbraniowych przez tereny wrażliwe na zalew. Celem tego działania nie powinna być „stabilizacja koryt rzek”, gdyż to wykracza poza zakres PZRP.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Należy pamiętać, że często prace utrzymaniowe są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Oczywiście sytuacje takie powinny być starannie uzasadnione jako konieczne dla przeprowadzenia wielkich wód powodziowych lub prowadzenia skutecznej akcji przeciwpowodziowej, co w przypadku działań wskazanych w PZRP zostało przeprowadzone. Ponadto opracowywane obecnie (do końca 2015) plany utrzymania wód w świetle obowiązujących SIWZ mają na celu eliminację działań, w przypadku których koszta środowiskowe są nieproporcjonalne względem efektywności działań utrzymaniowych.

67. W działaniu 25 - Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią od strony morza, należy usunąć elementy ochrony przed erozją, gdyż ochrona przed erozją wykracza poza zakres PZRP. W szczególności, zabezpieczanie klifów przed erozją nie ma nic wspólnego z ryzkiem powodziowym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W ramach PZRP analizowano jedynie te odcinki brzegu morskiego zagrożonego erozją, które posiadają zainwestowane zaplecze. Podczas sztormów podstawa klifu poddana bezpośredniemu oddziaływaniu fal morskich może spowodować lokalne obsunięcia się zboczy klifów, których zaplecza są zabudowane. Obsunięcia takie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia powodziowego (przelania wody morskiej na zaplecze klifu), ale mogą spowodować lokalne zniszczenia infrastruktury.

68. Z działaniem 25 częściowo dubluje się działanie 62 - Ochrona brzegów morskich przed erozją i zagrożeniem od strony morza, które w ogóle wykracza poza zakres PZRP.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga dotycząca numeracji działań 25 i 62 została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji dokumentu. Uwaga została uwzględniona na etapie redagowania ostatecznej wersji PZRP. Sugerowane zmiany numerów działań uwzględniono w zał. 5 pn. Katalog działań, w którym dodano gwiazdkę i u dołu wyjaśnienie, że proponuje się w przyszłych cyklach planistycznych połączenie obu działań.

69. W działaniu 26 - Budowa i odtwarzanie systemów melioracji, zwracam uwagę, że zapobieganie „lokalnym podtopieniom spowodowanym zniszczeniem urządzeń melioracyjnych w tym sieci drenarskich” nie powinno być w ogóle przedmiotem zarządzania ryzkiem powodziowym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Lokalne podtopienia są oczywiście nieuniknione, choć często ich skala wynika z niewłaściwego utrzymania istniejącej infrastruktury i należy uznać ze jest to stan niewłaściwy. Nie wszędzie można dążyć do zwiększenia retencji naturalnej.Ponadto w wyniku konsutlacji społecznych zdecydowano o opracowaniu w ramach PZRP wytycznych dotyczących retencji zlewniowej, dolinowej, rolniczej i leśnej. Wytyczne te powinny zostać skonfrontowane z celami zidentyfikowanymi w ramach Planów Utrzymania Wód.

70. W działaniu 27 - Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu, zwracam uwagę, że podpiętrzenie wód powodziowych przez koryto o ograniczonej przepustowości z jednej strony zwiększa zagrożenie dla obszarów tego podpiętrzenie, ale z drugiej strony stanowi retencję korytową, zmniejszając zagrożenie dla terenów poniżej. Nie zawsze takie podpiętrzenie jest więc niepożądane z punktu zarządzania ryzykiem.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływów jest działaniem oczywistym. Nie oznacza to, aby dostosowanie to musiało stać w sprzeczności do działań retencjonujących i spowalniających spływ wody w rzece. Ważne jest, aby racjonalnie stosować działania w zależności od odcinka rzeki. Tam gdzie mamy do czynienia z obszarami wrażliwymi, należy przyśpieszyć spływ wody, natomiast tam gdzie wrażliwość terenów zalewanych wodami powodziowymi jest znikoma lub wręcz zalania takie są pożądane, to spowolnienie spływu wód powodziowych jest zalecane. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z dostosowaniem koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

71. W działaniu 29 - Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, należy zastrzec, że utrzymywanie i odtworzenie funkcjonalności urządzeń wodnych powinno co do zasady być poprzedzane analizą ich dalszej przydatności. Niektóre urządzenia wodne w Polsce straciły sens swojego istnienia i są zbędne, a mimo to są utrzymywane i remontowane.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Analiza dotycząca odtworzenia funkcjonalności obiektów infrastruktury przeciwpowodziowych powinna być obligatoryjnie poprzedzona analizą efektywności takiego obiektu, tak też odbywało się to w przypadku proponowanych w ramach PZRP działań.

72. W działaniu 64 - Prowadzenie akcji lodołamania oraz prowadzenie zabiegów w ujściowych odcinkach rzek, poprawiających swobodny odpływ kry lodowej podczas akcji lodołamania w celu zapobiegania zatorom lodowym, zwracamy uwagę na konieczność dostosowania parametrów technicznych lodołamaczy do warunków hydrograficznych rzeki, a nie odwrotnie. Zamiast „nieodpowiednia głębokość dla pracy lodołamaczy” należałoby więc napisać „nieodpowiednie parametry istniejących lodołamaczy (zbyt duże zanurzenie w porównaniu do parametrów hydrograficznych rzeki)”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zagrożenie powodziami zatorowymi jest bardzo poważne w naszej strefie klimatycznej, stąd PZRP przewiduje szereg działań zmierzających do skutecznego prowadzenia akcji lodołamania. Niewątpliwie prowadzenie takiej akcji wymaga zapewnienia pracy lodołamaczy i drożnej drogi wodnej dla odprowadzenia kry lodowej. Oczywiście lodołamacze, jakimi dysponujemy, muszą być dostosowane do warunków ich pracy. Ale równolegle musi być zapewniona niezbędna infrastruktura dla bezpiecznego prowadzenia przez lodołamacze akcji przeciwpowodziowychNależy pamiętać, iż w znacznej mierze mówimy o wykorzystaniu i pracy tniejącej flocie lodołamaczy, a nie budowie nowych, które to dałoby się dostosować do parametrów hydrograficznych rzeki.

73. W działaniu 71 - Ochrona obszarów depresyjnych polderowych przed powodzią wewnątrzpolderową, uważamy że w warunkach wewnątrzpolderowych nie jest i nie będzie możliwe za pomocą środków technicznych zupełne wyeliminowanie powstawania podtopień np. w przypadku deszczy nawalnych; zarówno struktura upraw rolnych, jak i lokalizacja zabudowań powinna być więc zawsze dostosowywana do takiego ryzyka, co należałoby uwzględnić w opisie działania.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Jest rzeczą oczywistą, że należy prowadzić działania dla utrzymania infrastruktury zapewniającej bezpieczne życie i pracę mieszkańców terenów depresyjnych. Oczywiście, jak w przypadku wszystkich działań przeciwpowodziowych należy podkreślić, że nie jest możliwe zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa, pozostaje zawsze rezydualne ryzyko powodziowe. Dokładnie tak jest to interpretowane w PZRP.

74. Odnośnie działania 53 - Opracowanie szczegółowych warunków, pod jakimi dyrektor Urzędu Morskiego będzie mógł zezwolić, na podstawie art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1 tej ustawy, zwracamy uwagę że nadmierna urbanizacja w strefie nadmorskiej jest nie tylko problemem ochrony przeciwpowodziowej, ale także krytycznym problemem zintegrowanego zagospodarowania strefą przybrzeżną. Sugerujemy przeredagowanie opisu działania, tak by nie sugerował możliwości większej uległości wobec „dużej presji potencjalnych inwestorów”.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zgadzając się z argumentacją, należy jednak podkreślić, że opracowanie takich warunków, pod jakimi dyrektor Urzędu Morskiego będzie mógł zezwolić, na podstawie art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej, na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż wymienione w art. 36 ust 2 pkt 1 tej ustawy, w żaden sposób nie prowadzi do nadmiernej urbanizacji strefy nadmorskiej. Natomiast powoduje, ze dyrektor UM będzie mógł lepiej wykonywać swoje uprawnienia.

75. W działaniu 56 - Prowadzenie zabiegów ochrony biotechnicznej [brzegu morskiego], sugerujemy rozszerzyć opis działania na renaturyzację wydm, w tym odtwarzanie procesów eolicznych kształtujących wydmy.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Urzędy morskie w ramach działań w zakresie biotechnicznej ochrony brzegów wykonują stabilizacje wydm za pomocą między innymi nasadzeń roślinności. Strefa zakrzewienia stanowi pas oddzielający i częściowo niwelujący zagrożenie powodziowe od strony morza. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju strefy przybrzeżnej możliwe jest między innymi poprzez prowadzenie prawidłowej polityki zarządzania, podjęcie wyprzedzających ocen dotyczących oddziaływania na środowisko i włączenie najnowszych wyników badań naukowych do procesu decyzyjnego. Ponadto z tzw. Rekomendacji HELCOMU wynika uznanie zmian brzegowych za procesy naturalne, podlegające ochronie i zalecenie, aby środki ochrony brzegów nie były stosowane na terenach niezamieszkałych. Uznając zasadność potrzeby renaturalizacji wydm, który to kierunek jest prezentowany przez wiele krajów, należy uwzględniać regionalną i lokalną specyfikę w tym zagrożenie powodziowe obszaru, w którym taka działalność miałaby być wprowadzana. Metodę tę można stopniowo implementować, poczynając od obszarów o najniższym zagrożeniu powodziowym i niezamieszkałych, wprowadzając wymienne gatunki roślinności, zalecane przez przyrodników, tak aby gwałtowne zmiany nie spowodowały odwrotnego efektu, w stosunku do zamierzonego. Wszelkie działania w pasie technicznym powinny być uzgadniane z urzędami morskimi. Szczególnie ważna będzie edukacja w tym zakresie, w celu uzasadnienia znaczenia zabiegów renaturalizacji wydm dla stanu środowiska .Z pewnością modyfikacja tradycyjnych metod biotechnicznych ochrony brzegów morskich będzie długotrwałym, lecz wykonalnym procesem. W związku z powyższym w zał. 5 pn. Katalog działań dodano wyjaśnienie, że w przyszłych cyklach planistycznych można zmodyfikować nazwę zadania następująco: Działanie 56 – Prowadzenie zabiegów ochrony biotechnicznej brzegu morskiego, z uwzględnieniem w niektórych przypadkach renaturyzacji wydm

76. W działaniu 58 - Budowa lub przebudowa konstrukcji hydrotechnicznych ochrony brzegu zniszczonych w wyniku sztormów, należy zastrzec, że odbudowa powinna być poprzedzona oceną zasadności dalszego istnienia każdej takiej konstrukcji, uwzględniającą także jej pośrednie oddziaływanie na inne odcinki brzegu

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Działania takie, podobnie jak w przypadku Odtworzenia Funkcjonalności wymagają przeprowadzenia analizy ich efektywności, wynika to z metodyki PZRP.

77. W działaniu 61 – Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potoków w odcinkach ujściowych, można wyobrazić sobie że takie działania mogą umożliwić odpływ wód wezbraniowych i ograniczać ryzyko zatorów lodowych, jednak nie jest jasne, w jaki sposób miałyby zmniejszać ryzyko powodzi cofkowych.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, nie wymaga jednak zmian w PZRP. W tym przypadku jak i w przypadku dostosowania koryta do przeprowadzenia wód powodziowych działania takie muszą być rozważane indywidualnie i wymagają modelowych obliczeń hydraulicznych, a także przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, pozwalającej na wybór działania najkorzystniejszego.

78. Sugerujemy, by katalog proponowanych instrumentów rozszerzyć o instrumenty sprzyjające rozproszonej retencji zlewniowej na obszarach rolniczych i leśnych, która powinna polegać przede wszystkim na odtwarzaniu i utrzymywanie wysokiego uwilgotnienia obszarów mokradłowych.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Sugestie zostaną uwzględnione w ostatecznej redakcji PZRP. Przygotowano w ramach instrumentów dodatkowy załącznik dotyczący identyfikacji priorytetowych obszarów o największym potencjale retencyjnym w zlewniach i dolniach rzecznych oraz zwiększenia możliwości retencyjnych na obszarach rolniczych i leśnych.

79. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na potencjalną, choć nie wykorzystaną w PROW na lata 2014-2020, synergię z polityką rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do rozwoju obszarów wiejskich.

80. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na istniejącą synergię z wymogami przyjętych w PROW programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych, obejmującymi m. in zakaz odwadniania, także poprzez odbudowę i odtwarzanie melioracyjnych systemów odwadniających – przyczynia się to do ulepszenia retencji w zlewniach rolniczych.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do rozwoju obszarów wiejskich.

81. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na potencjalne relacje ze zrównoważonym rozwojem rybactwa, którego formą jest również wędkarstwo: niektóre działania PZRP jak renaturyzację rzek czy odtwarzanie łączności rzek z ich obszarami zalewowymi mogą wpływać korzystnie na ichtiofaunę rzek będąca potencjalnym przedmiotem rybactwa i wędkarstwa; podczas gdy inne działania (regulacje, zbiorniki retencyjne) mogą wpływać znacząco negatywnie.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna,. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do rybołówstwa.

82. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na synergię z polityką klimatyczną w sferze ochrony torfowisk.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do najistotniejszych obszarów.

83. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na możliwe konflikty z ochroną różnorodności biologicznej – w szczególności w przypadku ujęcia w PZRP przedsięwzięć z zakresu regulacji rzek, udrażniania (utrzymywania) rzek, budowy zbiorników retencyjnych, ochrony brzegu morskiego;

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do najistotniejszych obszarów.

84. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na charakter MasterPlanów dla dorzeczy Odry i Wisły – nie powinny one być określane i traktowane jako „dokumenty planistyczne”, gdyż stanowią tylko analizę list inwestycji zgłoszonych przez rożne podmioty pod kątem prawdopodobieństwa znaczących oddziaływań na wody.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W opisie relacji z innymi obszarami uwzględniono MasterPlany, ponieważ były stanowiły jeden z materiałów analitycznych w procesie dochodzenia do obecnych list działań i obecnych ocen zasadności ich wdrożenia. Interpretacja tego dokumentu jest tożsama ze wskazanym w uwadze, tj. MasterPlany nie stanowiły o celowości prowadzonych działań, to wskazać mają dopiero PZRP.

85. W opisach relacji PZRP z innymi obszarami działań proponujemy zwrócić dodatkowo uwagę na przedstawiane jako jedno z uwarunkowań PZRP, uwarunkowania hydromorfologiczne osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód nie są ograniczone do ciągłości ekologicznej, jak również nie są ograniczone tylko do ciągłości cieków wykorzystywanych przez ryby wędrowne (wrażliwe).

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. Opis relacji z innymi obszarami działań zawiera odniesienie do najistotniejszych obszarów.

86. Mimo że PZRP i ocena ryzyka z założenia koncentrują się na negatywnych konsekwencjach powodzi, warto zaznaczyć, że dla niektórych ekosystemów ich okresowe zalewanie (stanowiące „pokrycie przez wodę terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą) lub niszczenie przez płynącą wodę, jest czynnikiem pozytywnym, a wręcz decydującym o istnieniu i właściwym stanie takich ekosystemów.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Wspieramy ten postulat jako ważny w przypadku przygotowywania kolejnej edycji PZRP. Co więcej w ramach przedmiotowego projektu PZRP w wyniku konsultacji społecznych opracowano dla wszystkich regionów wodnych listę potencjalnych obiektów do renaturyzacji. Wskazany materiał stanowi rozszerzenie (I etap wdrożenia) Instrumentów Wspierających PZRP w zakresie postulatu polegającego na opracowaniu programów renaturyzacji. Wskazania lokalizacyjne zostały opracowane przez zespół przyrodniczo hydrologiczny. Kluczowymi kryteriami do wskazań były kryteria przyrodnicze tj. poprawa stanu ekosystemów od wód zależnych stąd docelowo należałoby tym działaniom przypisywać status potencjalnych środków działań w rozumieniu PWŚK.
Źródła informacji są zróżnicowane, natomiast nie ma tam żadnych lokalizacji „przypadkowych”, a wszystko zostało oparte na dostępnej wiedzy, w tym też z własnych wizji terenowych. Wiele z wskazań pochodzi z projektów badawczo rozwojowych prowadzonych przez ngo’s. W miarę możliwości czasowych zebrano wszystkie istniejące informacje na ten temat korzystając z baz danych ngo’s, instytucji naukowych, administracji publicznych oraz indywidualnych ekspertów.
Kolejnym etapem powinny być dalsze analizy, mające na celu selekcję obszarów do pogłębionych analiz. Tym samym jest to pierwsza wskazówka dla RZGW/ZMIUW w zakresie rozpoczęcia prac nad powiązaniem działań z pogranicza renaturyzacji i zarządzania ryzykiem powodziowym (zgodnie z wyraźnymi w tym zakresie oczekiwaniami KE).

87. Sugerujemy jednak by w kolejnej ocenie ryzyka powodziowego zidentyfikować i zaznaczyć na mapach ryzyka powodziowego ekosystemy i elementy przyrody, dla których powódź jest zjawiskiem pozytywnym

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Uwaga nie dotyczy PZRP przygtowywanych w ramach I cyklu planistycznego. Zostanie przeanalizowana, zgodnie z sugestią podczas prac nad aktualizacją, wynikających z Dyrektywy Powodziowej dokumentów planistycznych, w tym map ryzyka powodziowego.

88. W analizie zintegrowanego ryzyka powodziowego wątpliwości budzą wagi przyjęte dla poszczególnych kategorii oddziaływania. Kategorii „zdrowie i życie ludzi” przypisano wagę 54%, „działalność gospodarcza” – 32%, a „środowisko” i „dziedzictwo kulturowe” – po 7%. Zastosowanie do ustalenia wag tzw. metody AHP nie usuwa subiektywizmu, gdyż także w tej metodzie wagi są pochodną subiektywnych preferencji eksperckich.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga nie wymaga jednak zmian w PZRP. W procesie generowania wag poszczególnych kryteriów oceny brali udział eksperci z różnych dziedzin, przy czym wykonawca przygotował propozycję wag, a następnie zaprosił ekspertów Zamawiającego (kierowników poszczególnych Grup Planistycznych Regionów Wodnych do udziału w generowaniu wartości wag. Zgłoszone dodatkowe ankiety nie doprowadziły do istotnych zmian wartości wag. Wagi te były prezentowane i omawiane na spotkaniach wszystkich grup planistycznych zlewni i grup planistycznych regionów wodnych, a także na konferencjach poświęconych konsultacjom społecznym PZRP. Na spotkaniach tych nie podważano wag poszczególnych kryteriów oceny działań przeciwpowodziowych. Niestety nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia ponownej szerokiej dyskusji przyjętych do analizy wielokryterialnej. Natomiast świadomi wagi tego zagadnienia postulujemy aby przy okazji aktualizacji PZRP podjąć jeszcze raz publiczną dyskusję nad tym zagadnieniem.

89. „Wariant zerowy” zakłada, że eksploatacja całej obecnej infrastruktury deklarowanej jako „przeciwpowodziowa” ma sens (jest zasadna i konieczna) z punktu widzenia zarządzania ryzykiem powodziowym. Tymczasem nie jest to wcale oczywiste: niektóre elementy tej infrastruktury mogą mieć zaniedbywalnie małe znaczenie dla zarządzania ryzkiem.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. „Wariant zerowy” jest niczym innym jak zmapowaniem aktualnego zagrożenia i ryzyka powodziowego i stanowi pewnego rodzaju „aktualizację udostępnionych przez Prezesa KZGW map zagrożenia i map ryzyka powodziowego”. Zaktualizowano wyznaczone obszary zagrożenia powodziowego, uwzględniając skutki inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych w latach 2012-2014 r.

90. „Wariant utrzymaniowy” zakłada z góry, że utrzymywanie i odtwarzane całej obecnej infrastruktury deklarowanej jako „przeciwpowodziowa” ma sens.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Infrastruktura zlokalizowana na analizowanym obszarze, w przypadku braku zasadności dalszego funkcjonowania została wskazana np. do rozbiórki. Należy podkreślić, iż wariant utrzymaniowy nie wskazuje konkretnej listy zadań, mając na uwadze, iż lezy to w kompetencjach administratorów, którzy najlepiej znają stan techniczny obiektów, powstałych awarii, zapotrzebowania w odniesnieu do ochrony ludności. Warto także pamiętać, iż zasięgiem PZRP objęto część cieków w kraju. Konkretne zadania w określonym stopniu powinny być wprowadzone i przeanalizowane w planie utrzymania wód.

91. Elementem planu powinna być ocena znaczenia poszczególnych elementów obecnie istniejącej infrastruktury dla poziomu ryzyka powodziowego. Ocena ta powinna objąć również porównanie kosztów eksploatacji, utrzymywania i odtwarzania poszczególnych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej z oczekiwaną wg modelowania hydrologicznego wartością strat powodziowych, którym dany element zapobiega.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP nie przewidywały oceny efektywności poszczególnych składowych systemu przeciwpowodziowego, a jedynie oceniły stan zagrożenia powodziowego występujący przy funkcjonowaniu obecnego systemu przeciwpowodziowego. Działania związane z analizą efektywności składowych systemu prowadzono jedynie w sytuacji analizy efektywności działania polegającego na odtworzeniu funkcjonalności „zrujnowanego” elementu systemu przeciwpowodziowego. Ocena ta obejmowała również porównanie kosztów eksploatacji, utrzymywania i odtwarzania takiego elementu infrastruktury przeciwpowodziowej z oczekiwaną wg modelowania hydrologicznego wartością strat powodziowych, którym dany element zapobiega. Zgodnie z przyjętą „Metodyką opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” ocena ta została przeprowadzona w ramach analizy kosztów i korzyści społecznych, ale nie dla każdego poszczególnego działania, polegającego na odtworzeniu funkcjonalności, tylko odtworzenie funkcjonalności było elementem szeregu działań w regionie wodnym, dla których porównano koszty (eksploatacji, utrzymywania i odtwarzania) z korzyściami (w postaci unikniętych strat). Z kolei w analizie wielokryterialnej działania, polegające na odtworzeniu funkcjonalności, były jednym z elementów tworzących wariant rozwiązania problemu w danym obszarze problemowym, porównywanego z innymi wariantami, a wśród kryteriów porównawczych były zarówno koszty (Kryterium E1 - Szacunkowy koszt realizacji działania oraz Kryterium E2 - Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów), jak i uniknięte straty (Kryterium E3 - Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych - określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu).

92. Przedstawione do konsultacji dokumenty nie opisują jasno, w jaki sposób wybrano wariant rekomendowany, w szczególności w jaki sposób wybrano między możliwymi alternatywami rozwiązań technicznych oraz jak wybrano miedzy alternatywami rozwiązań technicznych i nietechnicznych. Wspomniano, że wyboru tego dokonano na podstawie analizy wielokryterialnej.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga zasadna.Każdy analizowany Hot- spot ma oddzielną dokumentację analityczną i stanowi element PZRP. W ramach danej dokumentacji dostępne są karty ocen środowiskowych uwzględniające analizy w zakresie oddziaływań na elementy biologiczne i hydromorfologiczne, obszary chronione zależne od wód oraz korytarze ekologiczne. Analizy te prowadzone były na podstawie metodyki opracowanej na początku projektu PZRP. W ramach danej metodyki opracowano również kryteria środowiskowe na potrzeby analizy wielokryterialnej (MCA). W ramach metodyki uwzględniono wszystkie istotne uwarunkowania wynikające z wspólnotowego i krajowego prawa ochrony środowiska oraz wytycznych związanych ze stosowaniem tych aktów prawnych. Metodyka dostępna jest to wglądu. Karty Hot-spotów stanowią załącznik do finalnej wersji PZRP.

93. Wybór wariantu rekomendowanego powinien uwzględniać istniejące wymogi prawa środowiskowego Unii Europejskiej, a nie wynikać tylko z analizy wielokryterialnej. Niektóre z wymogów prawa mają charakter wykluczający pewne opcje, a nie tylko obniżający ich ocenę.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Oczywiście wybór rekomendowanych wariantów uwzględniał wymogi prawa UE. Wykonawcy PZRP często „przeciwstawiali” działania zgłaszanym przez interesariuszy jako alternatywy wprawdzie trudniejsze do realizacji, ale niewpływające negatywnie na możliwości osiągnięcia celów środowiskowych lub na pewno niewpływające znacząco negatywnie na obszar Natura 2000. Takie działania były włączone do prowadzonych analiz wielokryterialnych.

94. Istotnym brakiem o charakterze systemowym jest brak przedstawienia efektywności ekonomicznej proponowanych inwestycji.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Takie obliczenia są przeprowadzone na poziomie poszczególnych hot-spotów (które wymagały oszacowania kosztów działań oraz korzyści wynikających z zastosowania takiego działania). Obliczenia pozwalające oszacować efektywność ekonomiczną zaproponowanych działań przeprowadzono także na poziomie regionów wodnych i całego dorzecza.
Ograniczenie strat powodziowych zostało oszacowane na podstawie modelowania hydrodynamicznego dla zidentyfikowanych wariantów na potrzeby analizy wielokryterialnej MCA.
Analiza kosztów i korzyści, jaka została przeprowadzona dla sumy wszystkich działań w obszarach problemowych dla całego regionu, potwierdza efektywność takiego zbioru działań. Modelowanie hydrodynamiczne zostało wykonane i straty powodziowe zostały oszacowane dla 3 poziomów prawdopodobieństwa, zarówno dla wariantu bezinwestycyjnego, jak i dla wariantu inwestycyjnego. Analiza została przygotowana w dwóch wersjach – dla wszystkich działań w obszarach problemowych w danym regionie wodnym oraz dla działań strategicznych, przewidzianych do realizacji w I cyklu planistycznym. Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona dla wariantu zerowego, wariantu utrzymaniowego – w wersji z samymi remontami oraz z remontami i odtworzeniem majątku, a także dla wariantu inwestycyjnego, również w dwóch wersjach: z samymi remontami oraz z remontami i odtworzeniem majątku. Działania o charakterze utrzymaniowym mają na celu uniknięcie przyrostu strat powodziowych, jaki miałby miejsce w związku z niszczeniem infrastruktury przeciwpowodziowej w wariancie zerowym, natomiast
działania o charakterze inwestycyjnym mają na celu redukcję strat powodziowych. Straty w wariancie inwestycyjnym nie są zredukowane do zera, jednak redukcja strat jest wystarczająca aby wartość bieżąca netto była dodatnia, wewnętrzna stopa zwrotu była wyższa od stopy dyskonta, a współczynnik korzyści do kosztów był wyższy niż 1, tym samym można uznać, że efektywność ekonomiczna jest zapewniona.

95. W PZRP co do zasady nie powinny być zamieszczane zestawienia inwestycji innych niż te, które w wyniku wnioskowania planistycznego zostały uznane za potrzebne z punktu widzenia optymalnego zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP zawierają spis inwestycji strategicznych, rekomendowanych do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej ale także listę inwestycji strategicznych przewidzianych do realizacji w pierwszym okresie planistycznym (2016 – 2021). Zbieranie pomysłów na działania poprzez zastosowanie podejścia down-up jest niczym innym jak tylko zastosowaniem szeroko rekomendowanego partycypacyjnego podejścia planistycznego angażującego wielu interesariuszy Projektu.

96. Zastosowana procedura jest niezgodna z wymogami prawa UE w zakresie oceny SEA. Doprowadzenie do zgodności z dyrektywą SEA wymaga przedłużenia okresu konsultacji planów w taki sposób, by społeczeństwo miało także możliwość wniesienia uwag inspirowanych treścią prognoz oddziaływania na środowisko.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Konsultacje społeczne projektów PZRP prowadzone między 22 grudnia 2014 r. a 22 czerwca 2015 r. były prowadzone w myśl art. 9 i 10 Dyrektywy Powodziowej. Ten proces, prowadzony kiedy wiele opcji jest jeszcze otwartych, nie wymaga „towarzystwa” prognozy oddziaływania na środowisko, nie jest bowiem strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, prowadzonej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy SEA, przebiegał w dniach 10 – 31 lipca 2015 r. W tym czasie istniała możliwość zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych zarówno z tekstem Planu po półrocznych konsultacjach społecznych, jak i z tekstem towarzyszącej mu Prognozy.

97. W kontekście oceny oddziaływania projektów PZRP na środowisko, niepokojące są zawarte w projektach PZRP zapisy o „prowadzeniu dalszych analiz”, w szczególności w kierunku włączenia do planów licznych rozmaitych inwestycji, które nie były wynikiem wnioskowania planistycznego wyprowadzonego z oceny ryzyka powodziowego, a są zgłaszane przez interesariuszy.

Zgłaszający: Klub Przyrodników

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Konsultacje społeczne PZRP zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej i zasadami dobrej praktyki prowadzone były dla projektu dokumentu, w trakcie których wskazane opcje, niekiedy otwarte, podlegały dodatkowym analizom oraz ewentualnym późniejszym korektom. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w tym prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do zaktualizowanej wersji Planu, która została przedłożona po zakończeniu sześciomiesięcznych konsultacji społecznych samego Planu.

98. Plan opracowany na podstawie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, tzw. "Oficjalne" przekazanie map właściwym organom przez Prezesa KZGW mimo zapowiedzi nie nastąpiło 15 kwietnia 2015r.

Zgłaszający: Gmina Mielec

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP zostały opracowane na podstawie analizy rozkładu ryzyka powodziowego zidentyfikowanego na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zgodnie z art. 88f ust. 3a ustawy Prawo wodne, Prezes KZGW podał do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2015 r. poprzez umieszczenie ich w BIP KZGW oraz zgodnie z art. 88f ust 3 przekazał do właściwych organów, czyli m.in. dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Natomiast w związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy dyrektorzy RZGW przekazali ww. mapy do właściwych organów, czyli m.in. urzędów gmin.Przekazywanie nastąpiło sukcesywnie.

99. Mapy zamieszczone na stronie ISOK nie uwzględniają zakończonych inwestycji.

Zgłaszający: Gmina Mielec

Odpowiedź:

Uwaga niezasdna. Uwaga nie dotyczy planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Należy podkreślić, iż mapy powstały zgodnie z określoną metodyką, w oparciu o dostępne w okresie ich przygotowania dane. Szczegóły w tym zakresie dostępne są na stronie mapy.isok.gov.pl. Warto dodać, iż mając na uwadze odstęp czasu, jaki upłynął od przeprowadzonego skanningu laserowego oraz opracowanego Numerycznego Modelu Terenu, w ramach PZRP przygotowano tzw. wariant zero, który prezentuje zaktualizowany stan wyjściowy do analiz o wykonane do końca 2014 r. inwestycje.

100. Dokument zbyt ogólnikowy i może być niezrozumiały, z czego może wynikać znikome zainteresowanie konsultacjami mieszkańców zagrożonych terenów.

Zgłaszający: Gmina Mielec

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP jest to dokument strategiczny, niemniej jednak nie jest "ogólnikowy", bowiem precyzyjnie wskazuje obszary o szczególnym ryzyku powodziowym, które wymagają pilnej interwencji oraz zawiera szczegółowe listy inwestycji strategicznych dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, które zostały wyłonione w drodze analiz jako najbardziej efektywne i rekomendowane do realizacji w pierwszym okresie planistycznym dla najbardziej zagrożonych obszarów. Ponadto znacząca ilość uczestniczących w ramach konsultacji społecznych osób nie świadczy o braku zainteresowania lub niezrozumieniem dokumentów.

101. Jak się ma zastosowanie tego dokumentu do już powstających planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie wg. dostępnej (ISOK) dokumentacji większość terenu jest zagrożona wodą 1%?

Zgłaszający: Gmina Mielec

Odpowiedź:

Zapytanie. Prawo zobowiązuje Jednostki Samorządu Terytorialnego do uwzględnienia informacji o zagrożeniu powodziowym przedstawionym na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym. Jeśli są obszary JST posiadające mpzp, które są zagrożone powodziami, to fakt ten musi być uwzględniony w zaktualizowanych mpzp. Czas na aktualizację dokumentów kształtujących ład przestrzenny w JST to zgodnie z obowiązującym prawem - 30 miesięcy od przekazania map właściwym organom.

102. Kluczowe działania: Potrzebne jest zaplanowanie konkretnych działań ukierunkowanych na kształtowanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie ryzyka powodziowego i większe niż dotychczas zaangażowanie mediów (TVP, internet, radio) w tym zakresie.

Zgłaszający: Osoba prywatna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: PZRP przewiduje rozbudowę i doskonalenie systemu edukacji podnoszącej świadomość i kompetencje społeczeństwa, szczególnie zamieszkującego obszary zagrożone powodziami. Wskazano także m.in. KZGW, RZGW i IMGW-PIB jako podmioty odpowiedzialne na przygotowanie i przeprowadzenie takich szkoleń. Ponadto w ramach monitorowania realizacji PZRP będzie prowadzony monitoring tych działań. Szczegółowe postulaty w tym zakresie określone zostały w załączniku 1 Raportu z Instrumentów. Należy także podkreślić, iż przeprowadzono również na szeroką skalę kampanię informacyjną oraz konsultacje społęczne PZRP, udostępniając oraz planując publikacje kolejnych materiałów edukacyjnych na stronie www.powodz.gov.pl.

103. W związku z powyższym prosimy o wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych przez Skarb Państwa na dostosowanie dokumentów planistycznych w gminach do map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

Zgłaszający: Urząd Gminy Czarny Bór

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. PZRP rekomendują określone rozwiązania prawne zabezpieczające gminy przed ponoszeniem nadzwyczajnych i nadmiernych kosztów wdrożenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Kwestie rzeczywistego pozyskania tych środków oraz wdrożenia proponowanych zapisów prawnych w życie, pozostają w kompetencji właściwych organów.

104. Możliwość implementacji map do zasobów geodezyjnych powiatów i MPZP w Gliwicach

Zgłaszający: UM Mysłowice, Wydział Ochrony Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Udostępnianie map zagrożenia powodziowego leży poza zakresem konsultacji społecznych PZRP. Należy w tym celu zwrócić się do właściwego organu.

105. Wyraźnie zaznaczyć harmonogramy koniecznych zmian legislacyjnych

Zgłaszający: UM Mysłowice, Wydział Ochrony Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Projekty PZRP w ramach tzw. instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym rekomendują szereg zmian legislacyjnych, jednakże nie stanowią o ich wprowadzeniu w życie, co leży poza kompetencją opracowujących PZRP - KZGW i RZGW.

106. Wnioskuje o usunięcie zapisów dotyczących ustalania zasad stawek ubezpieczeniowych.

Zgłaszający: Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Uzasadniona będzie w pełni, o ile zakłady nie będą oczekiwać od Państwa roli reasekuratora.

107. Zwraca także uwagę na to, że postulaty dokonania zmian w OWU, zaproponowane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, mające na celu uwzględnienie przy ustalaniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń okoliczności przyczyniania się ubezpieczonych do szkód poprzez niewystarczającą dbałość o bezpieczeństwo powodziowe obiektów budowlanych, mogą być sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgłaszający: Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Ostateczny kształt instrumentów w tym zakresie został uzgodniony z PIU.

108. Proponuje umieścić w planach zarządzania ryzykiem powodziowym postulat powszechnej praktyki zawierania ubezpieczeń od ryzyka powodzi. Powinien on dotyczyć zarówno osób indywidualnych, przedsiębiorstw, a w szczególności organów państwa i samorządów.

Zgłaszający: Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Ostateczny kształt instrumentów w tym zakresie został uzgodniony z PIU. W PZRP wielokrotnie wnioskowano aby doprowadzić do rozpowszechnienia ubezpieczeń od ryzyka powodzi, a zasady i tryb wprowadzenia ubezpieczeń społecznych w tym zakresie był wynikiem wspólnych ustaleń strony Rządowej i PIU. Projekt PZRP nie rozstrzyga o powszechności zawierania ubezpieczeń od ryzyka powodzi uznając, ze o tym może tylko decydować ostatecznie Rząd we współpracy z PIU.

109. Wnioskuje, żeby regulacje wymuszające jednolity wzór raportu dla wszystkich jednostek zgłaszających szkody powodziowe, o których mowa w części planów dotyczących instrumentów analitycznych, były ustalane przy współpracy z PIU.

Zgłaszający: Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Ostateczny kształt instrumentów w tym zakresie został uzgodniony z PIU.

110. Proszę o wyjaśnienie, jaki wpływ mają na realizację projektów drogowych Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, mapy ryzyka powodziowego, mapy zarządzania powodziowego? Dokładnie chodzi o to czy budowa nowych dróg kategorii ekspresowa, autostrada czy krajowa lub ich przebudowa w przypadku przejścia prostopadłego przez cieki będzie rozumiana jako zagrożenie i jakich procedur w związku z tym będzie wymagała?

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Zapytanie zasadne. Wszystkie dokumenty planistyczne muszą uwzględniać fakt zidentyfikowanego zagrożenia powodziowego. Natomiast budowa nowych dróg w przypadku przekraczania cieków wodnych powinna w każdym przypadku analizowana pod kątem jaki ta budowla będzie miała wpływ na zagrożenie powodziowe. Należy dążyć do takich rozwiązań które nie będą generowały dodatkowego zagrożenia. Dotyczy to szczególnie wyboru takich rozwiązań, które nie będą stanowiły przeszkody dla przeprowadzenia wód ekstremalnych, ale w tym zakresie nic się nie zmieni w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

111. Chciałam zapytać o wytyczne jak w Polsce uwzględnia się zmiany klimatu w tych planach? Opracowanie scenariuszy tego typu (tj. uwzględniające zmiany klimatu) na pewno stanowi  ważny instrument dla planistów zajmujących się planowaniem przestrzennym. .

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W PZRP stwierdzono, że nie ma wyraźnych trendów wskazujących na wzrost wielkości ekstremalnych wód powodziowych (dotyczy to Q0,2% i Q 1%) jako rezultatu analizowanych scenariuszy zmian klimatu w Polsce. Obserwowane i prognozowane zmiany klimatyczne mogą mieć natomiast wpływ na zwiększenie się częstotliwości występowania powodzi, oraz występowania coraz dotkliwszych podtopień w obszarach zurbanizowanych związanych z nagłymi, gwałtownymi opadami deszczu.  Jeśli chodzi o to pierwsze zjawisko, to jest ono uwzględnione w Planach PZRP w analizach efektywności proponowanych działań poprzez uwzględnienie wzrostu wartości AAD (średniorocznych strat powodziowych) wynikających ze zmian klimatycznych. W analizie CBA uwzględniono ograniczenie skuteczności zastosowanych działań redukujących ryzyko powodziowe wynikające ze zmian klimatu. Problem nagłych powodzi został uwzględniony poprzez rekomendowanie podjęcia działań planistycznych (adaptacyjnych do zmian klimatu), które skierowane będą dla ograniczenia niekorzystnych skutków nagłych powodzi w miastach. Tego typu działania powinny się znaleźć w grupie działań przygotowujących miasta Polski do wdrożenia planów ich adaptacji do zmian klimatu.

112. Odnosząc się wprost z naszymi uwagami do przedmiotowego Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, chcielibyśmy zwrócić uwagę na mogące wystąpić nieprawidłowości w sferze zarządzania finansami.

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP formułują najpilniejsze potrzeby związane z zidentyfikowanym ryzykiem powodziowym na podstawie przygotowanych map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, w następstwie czego formułują wachlarz działań technicznych i nietechnicznych dla redukcji tego ryzyk,a z jednoczesnym oszacowanie kosztów tych działań. PZRP rekomendują także zmiany organizacyjne usprawniające zarządzanie gospodarką wodną. PZRP nie ingerują natomiast w kwestie zarządzania finansami, zarówno przez organy odpowiadające i nadzorujące przepływy środków finansowych, jak i prowadzenie inwestycji przez samych inwestorów.

113. Należy ujednolicić jednostki miary w dokumencie raz posługujemy się km2 a raz w ha np. obszar zlewni w km2 a obszar narażony na szkody w ha - nie każdy potrafi to przeliczyć.

Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Jednostki miar stosowane w dokumencie, odnoszące się do miar powierzchni zostaną ujednolicone do ha.

114. Mamy uwagę do przeprowadzanych konsultacji - wg nas powinny one odbywać się na szczeblu powiatowym, wtedy łatwiej jest dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.

Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Chełmińska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Konsultacje społeczne, organizowane przy sporządzaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, objęły spotkania informacyjno-konsultacyjne z różnymi grupami społeczeństwa, począwszy od interesariuszy po szerokie grono mieszkańców, grup reprezentujących różne branże itp. Sposób organizacji konsultacji został zunifikowany w skali całego kraju. W ramach prac nad PZRP ponadto wzięło udział ponad 2500 przedstawicieli różnych instytucji, w ramach prac zespołów planistycznych zlewni, grup planistycznych i komitetów sterujących.

115. Obszar dorzecza Dniestru jest zapomniany i pozostawiony sam sobie. Z wieloma problemami dotyczącymi ochrony przeciwpowodziowej. Brak jest opracowania PZRP, diagnostyki i planów. Przez brak opracowania terenów zalewowych nie ma m.in. możliwości weryfikacji lokalizacji nowej zabudowy, brak jest zaplanowanych działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Uwaga nie dotyczy przedłożonych do konsultacji społecznych PZRP. Na podstawie dokonanej w 2011 roku Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego Prezes KZGW opublikował listę Obszarów Narażonych na Niebezpieczeństwo Powodzi i dla nich opracowano w I cyklu planistycznym mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, które w kwietniu 2015 roku zostały przekazane do stosowania. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są dokumentem bazującym na mapach identyfikujących ryzyka powodziowe w ONNP. Niestety w dorzeczu Dniestru nie wykazano ONNP, stąd Prezes KZGW nie podjął decyzji o opracowaniu dla tego dorzecza PZRP. Prezes KZGW planuje już od 2016 roku rozpoczęcie prac nad kolejnym cyklem planistycznym, który zgodnie z Dyrektywą Powodziową musi się rozpocząć od aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego. To będzie najleprzy czas, aby Urząd Miejski dostarczył dokumenty poświadczające skalę zagrożenia i strat spowodowanych powodziami.

116. Zgłaszamy szereg uwag do instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym, szczególnie w kontekście planowania przestrzennego oraz proponowanych w tym zakresie regulacji prawnych.

Zgłaszający: Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Uwagi szczegółowo rozpatrywano na kolejnych spotkaniach i dyskusjach w związku z procedowanym projektem nowej ustawy Prawo wodne oraz w ramach prac nad PZRP. Przygotowane w finalnych wersjach PZRP instrumenty, stanowią rekomendację proponowanych zmian w prawie, do analiz i wprowadzenia w najbliższym cyklu planistycznym.

117. Zgłaszamy szereg uwag do instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym, szczególnie w kontekście planowania przestrzennego oraz proponowanych w tym zakresie regulacji prawnych.

Zgłaszający: Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Uwagi szczegółowo rozpatrywano na kolejnych spotkaniach i dyskusjach w związku z procedowanym projektem nowej ustawy Prawo wodne oraz w ramach prac nad PZRP. Przygotowane w finalnych wersjach PZRP instrumenty, stanowią rekomendację proponowanych zmian w prawie, do analiz i wprowadzenia w najbliższym cyklu planistycznym.

118. Wnoszę o podanie informacji z jakiego okresu są zamieszczone mapy zagrożenia powodziowego oraz jaki będzie cykl ich aktualizowania w związku z proponowanymi i podjętymi działaniami obniżającymi poziom ryzyka powodziowego;

Zgłaszający: Zatępca Przewodniczącego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Taka informacja znajdzie się w planie. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, będące dokumentem podstawowym dla PZRP, zostały przygotowane do końca 2013 r. Aktualizacja map odbywać się będzie w cyklach 6 letnich, a ich pierwsza aktualizacja musi zostać przygotowana najpóźniej do końca 2019 r.

119. Wnoszę o podanie jakie wartości progowe zostały przyjęte dla oceny zagrożenia powodzią (np. wysokość opadów);

Zgłaszający: Zatępca Przewodniczącego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Szczegóły opracowywania map zagrożenia i ryzyka powodziowego wykraczają poza zakres PZRP, można je znaleźć na stronie KZGW http://www.kzgw.gov.pl/pl/Mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego.html.

120. Wnoszę o przedstawienie jasnego sposobu poinformowania i przygotowania (w okresie bez zagrożenia) mieszkańców do działań w trakcie powodzi;

Zgłaszający: Zatępca Przewodniczącego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Szczegóły dotyczące przygotowywania mieszkańców do powodzi wykraczają poza zakres PZRP. W instrumentach wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym uzględniono tematykę szkoleń i edukacji, jak i schemat postępowania w przypadku powodzi.

121. widzę potrzebę ograniczania zagrożenia jakie niesie ze sobą wystąpienie wezbrań powodziowych oraz minimalizację szkód jakie w czasie nich mogą wystąpić, jednakże nie mogę się zgodzić z faktem wprowadzenia kolejnego dokumentu planistycznego, który będzie miał istotny wpływ na użytkowanie terenu poprzez ograniczenie prawa do zagospodarowania nieruchomości.

Zgłaszający: Starosta Nowotarski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna Uwaga dotyczy pzrede wszystkim MRP i MZP. Dokumentem, który ma być brany pod uwagę przez JST przy aktualizacji/tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Ponadto należy podkreślić, że w ramach PZRP wskazano szereg narzędzi technicznych i nietechnicznych służących ochronie przed powodzią, które szczegółowo opisano zarówno w projekcie PZRP, jak i jego załącznikach.

122. Wnioskuje o usuniecie zapisu dotyczącego wprowadzenia obowiązku wznowienia postępowania w stosunku do wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uważam że opracowane mapy zagrożenia powodziowego nie stanowią materialnej podstawy do naruszenia zasady trwałości decyzji administracyjnych.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego jedynie obrazują prawdopodobne zagrożenie powodziowe dla danego obszaru, a prawo wymaga aby tą informację uwzględnić w procesie kształtowania ładu przestrzennego gmin. Propozycje w tym zakresie będą przedmiotem oddzielnie prowadzonego procesu legislacyjnego. Instrumenty zawierają jedynie propozycje rozwiązań prawnych, które będą przedmiotem procedury legislacyjnej.

123. W dokumentach nie jest rozróżniane, czy opisy i wskazane działania dotyczą miasta Świdnicy, czy gminy Świdnica. Uwarunkowania dla gminy i miasta o znacznej urbanizacji są inne. Zatem dedykowane działania winny wskazywać czy dotyczą miasta Świdnica, czy Gmina Świdnica. Zatem trudno odnosić się do propozycji zawartych w dokumencie jeżeli nie wiadomo, którego terenu dotyczą.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Świdnicy

Odpowiedź:

UWAGA NIEZASADNA: W karcie Hot Spotu Świdnica opisano zagrożenie występujące na terenie miasta a także gminy Świdnica. Nazwa obszaru problemowego HS Świdnica odnosi się zatem zarówno do miasta jak i gminy Świdnica.

124. Kierując się w głównej mierze troską o dobro publiczne zwraca uwagę, że DYREKTYWA 2007/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Tekst mający znaczenie dla EOG) precyzuje stosowane definicje i wskazuję rozbieżności odnośnie przyczyn powodzi

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Uwaga nie dotyczy projektu PZRP, a definicji transponowanych z Dyrektywy Powodziowej do ustawy Prawo wodne. Wiodącym organem w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska. Należy jednak podkreślić, iż kwestie te podlegają uzgodnieniom i dyskusjom z Komisją Europejską, celem jak najtrafniejszego przekładania zapisów prawa europejskiego do prawodawstwa polskiego.

125. sprzeciw, aby plany zarządzania ryzykiem powodziowym zdominowała jedynie tematyka ochrony przed ekstremalnym nadmiarem wody i to bez uwzględniania skutków wylewów z sieci kanalizacyjnej.

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Na wstępie warto podkreślić rolę i znaczenie planów gospodarowania wodami służą do prezentacji strategii gospodarowania wodami z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. PZRP są natomiast platformą prezentacji strategii ochrony przeciwpowodziowej, która jest wykorzystywana w kreowani PGW. Jeśli chodzi o powodzie wywoływane nagłymi i gwałtownymi opadami deszczu to informujemy, ze dla większych miast Polski planowane jest opracowanie Planów Adaptacji Miast do Zmian Klimatu i bez wątpienia to zagadnienie będzie jednym z ważniejszych w ciągu najbliższych lat. PZRP powstały w oparciu o poprzedzające je dokumenty, tj. wstępną ocenę ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. Dokumenty te w I cyklu planistycznym przygotowano dla 2 typów powodzi: rzecznych i od strony morza, z uwagi na brak wystarczających danych do pogłębionych analiz w kontekście innych typów powodzi, m.in. typu flash flood. Temat ten będzie z pewnością podjęty i rozbudowany w kolejnym cyklu planistycznym. Takie rekomendacje wynikają także z prognozy OOS dla PZRP, zaplanowano odpowiednie działania w prowadzonym monitoringu na potrzeby wdrażania PZRP. Ponadto realizowane będą inne projekty, z których dane będą mogły zostać wykorzystane podczas prac nad aktualizacją PZRP.

126. Szkody wywołane przez suszę powinno się uwzględniać w bilansie szkód wywołanych przez wodę (zarówno przez jej nadmiar jak i jej brak), a więc łącznie ze szkodami powodziowymi.

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP zostały przygotowane zgodnie z ustawą Prawo wodne oraz Dyrektywą Powodziową i służą minimalizowaniu ryzyka powodziowego oraz generowanych przez powodzie strat. Nie kwestionując istotności problemu suszy, PZRP nie są dokumentem, który ma uwzględniać takie bilanse.

127. Odnosząc się wprost z naszymi uwagami do przedmiotowego Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, chcielibyśmy zwrócić uwagę na mogące wystąpić nieprawidłowości w sferze zarządzania finansami.

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. PZRP formułują najpilniejsze potrzeby związane z zidentyfikowanym ryzykiem powodziowym na podstawie przygotowanych map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, w następstwie czego formułują wachlarz działań technicznych i nietechnicznych dla redukcji tego ryzyka z jednoczesnym oszacowanie kosztów tych działań. PZRP rekomendują także zmiany organizacyjne usprawniające zarządzanie gospodarką wodną. PZRP nie ingerują natomiast w kwestie zarządzania finansami, zarówno przez organy odpowiadające i nadzorujące przepływy środków finansowych, jak i prowadzenie inwestycji przez samych inwestorów.

128. Wnioskuję o ujęcie gminy Gać i potoku Markówka do prac nad Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu Wodnego Górnej Wisły i ujęcie nas w grupie gmin zagrożonych powodzią, ponieważ gmina jest bardzo dużym stopniu zagrożona powodzią, która już niejednokrotnie wyrządziła duże szkody w infrastrukturze gminnej i mieniu osób prywatnych.

Zgłaszający: Wójt Gminy Gać

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga powtórzona

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Na podstawie wyników Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka wykazano, że potok Markówka generuje duże ryzyko powodziowe. Informację o bardzo wysokim (najwyższym) poziomie ryzyka powodziowego w gminie Gać zawarto w rozdziale 3.2. Karty zlewni Sanu (załącznik 10.2.9. do PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły). Zaproponowane inwestycje (budowa wałów) na potoku Markówka zostały uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn. Budowa lewego wału o długości 497 m na cieku Markówka (km modelu 10+804-11+049) oraz Budowa lewego wału o długości 497m na cieku Markówka (km modelu 7+395 - 7+748).

1. PZRP dla obszaru dorzecza Wisły (ilość uwag: 68)

1.1. Należy zwrócić większą uwagę na realizację zbiorników retencyjnych, chroniących zarówno przed powodzią, jak i suszą.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - PZRP przygotowano z wykorzystaniem idei poszukiwania naturalnej retencji, wspieranej budowaniem zbiorników przeciwpowodziowych. W południowych regionach Polski szczególną uwagę kierowano na poprawę efektywności wykorzystywania rezerwy powodziowej istniejących zbiorników retencyjnych i budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które w sytuacji gwałtownych powodzi górskich najskuteczniej chronią tereny przed powodzią. W centralnych i północnych regionach Polski, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym, ale także związanym z suszami preferowane są wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne, które wspierają zabezpieczenie zarówno przed powodzią, jak i suszą.

1.2. Lista projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej została zamieszczona wyłącznie w Projekcie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (tab. nr 26) – nie jest wprost określone, czy są to projekty rekomendowane przez Plany do realizacji.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: lista projektów inwestycyjnych (strategicznych) zostanie uzupełniona.

1.3. Nie podano, jakie kryteria były brane pod uwagę przy wyborze projektów i jakie projekty są preferowane - jeżeli PZRP mają wskazywać projekty rekomendowane do realizacji, to zarówno kryteria, jak i ocena ich wyboru powinny zostać precyzyjnie określone.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Lista przedsięwzięć rekomendowanych przez PZRP została wyłoniona w poszczególnych zlewniach rzek (dla których opracowano mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego), dla obszarów charakteryzujących się najwyższym stopniem ryzyka i wymagających pilnej interwencji dla jego zredukowania. Dla tych obszarów przeprowadzono analizy możliwości zastosowania działań nietechnicznych i technicznych redukujących ryzyko przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej, które w efekcie pozwoliły wyłonić przedsięwzięcia najkorzystniejsze (uwzględniające kryteria przeciwpowodziowe, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne). Ostateczna selekcja przedsięwzięć jest weryfikowana na podstawie analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej na poziomie regionu wodnego i całego dorzecza. Szczegółowe informacje dostępne są w Metodyce opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

1.4. W katalogu działań (zał. 5) w kryteriach wyboru działań: budowa obiektów retencjonujących wodą i poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury powodziowej nie bierze się pod uwagę liczby ludności objętych ochroną przeciwpowodziową wskaźnika, który wydaje się być jednym z kluczowych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - W analizie wielokryterialnej służącej do selekcji przedsięwzięć charakteryzujących się największą udatnością. Zwykle uwzględniana jest liczba budynków mieszkalnych oraz liczba osób, na które analizowane działanie będzie oddziaływać. Przy czym oddziaływanie to może być korzystne, gdy analizujemy liczbę osób chronionych poprzez proponowane działanie, ale także niekorzystne w przypadku, gdy planowane działanie wymaga np. przesiedlenia mieszkańców. Korzystne oddziaływanie także różnicujemy, zliczając osoby, które skorzystają w wyniku ograniczenia strefy szczególnego zagrożenia, ale także identyfikujemy liczbę osób, dla których poprawi się komfort bezpieczeństwa w wyniku remontów lub modernizacji wałów przeciwpowodziowych.

1.5. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – budowa kilku zbiorników retencyjnych, mających także wpływ na przeciwdziałanie suszy. Dot. Wisły i Pregoły.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Zgłaszana tematyka jest już uwzględniona w PZRP. Na liście inwestycji strategicznych znajduje się wiele pozycji dotyczących przygotowania i realizacji zbiorników retencyjnych, głównie suchych (przeciwdziałanie skutkom suszy nie jest przedmiotem PZRP), a także inwestycje dotyczące zwiększania retencji na istniejących obiektach. Ponadto planuje się rozwijanie retencji na terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych – także na obszarze dorzecza Pregoły.

1.6. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – Zamieszczenie analiz przygotowanych do PZRP; Brak w załączeniu szczegółowych analiz, które uzasadniałyby zapisy w PZRP - wg mnie, dokumenty te powinny być powszechnie dostępne.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Szczegółowe analizy przeprowadzone w ramach prac nad opracowaniem PZRP ujęte są w wielu raportach przygotowanych w ramach Projektu. Planuje się publikację tychże raportów w ramach tzw. Biblioteki Projektu na stronie www.powodz.gov.pl. Jednakże mając na uwadze zakres i obszerność analiz, nie planuje się ich włączania w strukturę PZRP.

1.7. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – Zdefiniowanie „pewnych” tj. już przyznanych (zarezerwowanych) źródeł finansowania inwestycji wraz z propozycjami źródeł finansowych, które nie są zagwarantowane.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Projekt PZRP zawiera na liście inwestycji strategicznych także informację na temat źródeł finansowania. Przygotowanie listy inwestycji poprzedzone zostało szczegółowymi analizami w zakresie, dla których przeprowadzone analizy dostępności środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową w kraju.

1.8. Realizacja kluczowych (strategicznych) dla dolnej Wisły inwestycji, a przede wszystkim budowy wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Budowa wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka jest wskazana jako inwestycja ważna dla ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem powodzi zatorowych.

1.9. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – Zamieszczenie analiz przygotowanych do PZRP; Brak w załączeniu szczegółowych analiz, które uzasadniałyby zapisy w PZRP - wg mnie, dokumenty te powinny być powszechnie dostępne .

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Szczegółowe analizy przeprowadzone w ramach prac nad opracowaniem PZRP ujęte są w wielu raportach przygotowanych w ramach Projektu. Planuje się publikację tychże raportów w ramach tzw. Biblioteki Projektu na stronie www.powodz.gov.pl. Jednakże mając na uwadze zakres i obszerność analiz, nie planuje się ich włączania w strukturę PZRP.

1.10. Projekt PZRP wymaga dodatkowych uzupełnień – Zdefiniowanie „pewnych” tj. już przyznanych (zarezerwowanych) źródeł finansowania inwestycji wraz z propozycjami źródeł finansowych, które nie są zagwarantowane.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Projekt PZRP zawiera na liście inwestycji strategicznych także informację na temat źródeł finansowania. Przygotowanie listy inwestycji poprzedzone zostało szczegółowymi analizami w zakresie, dla których przeprowadzone analizy dostępności środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową w kraju.

1.11. Realizacja kluczowych (strategicznych) dla dolnej Wisły inwestycji, a przede wszystkim budowy wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Zgłaszający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Budowa wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka jest wskazana jako inwestycja ważna dla ochrony przeciwpowodziowej ze szczególnym uwzględnieniem powodzi zatorowych.

1.12. Zastrzeżenie, że obszar analizy do map jest ograniczony do międzywała. Nie analizuje się zagrożenia w przypadku, gdy wały nie wytrzymają. Należy rozszerzyć obszar map ryzyka na tereny gminy Łomianki wskazanie na mapie wstępnej ocenie ryzyka powodziowego

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo wodne, przygotowane zostały na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, które przedstawiają w szczególności:
 -Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
- Obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
- Obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub przeciwsztormowego.
Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego stanowiły materiał wyjściowy, którego zmiany nie są przedmiotem opracowania PZRP. Przedstawiona w Projekcie PZRP diagnoza problemów nie opiera się jedynie na analizie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ramach dodatkowych analiz, a także na podstawie konsultacji z przedstawicielami gmin oraz ekspertami, wzięto pod uwagę m.in.:
- Pogarszający się stan techniczny wałów przeciwpowodziowych oraz innych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej.
- Podatność wałów przeciwpowodziowych na uszkodzenia w wyniku działalności bobrów oraz rosnącej intensywności tych zjawisk.
- Zmian morfologicznych koryt rzek i ich wpływu na erozję brzegową w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych.
- Występowania miejsc zatorogennych.
Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego prezentują poglądowe wizualizacje obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Szczegółowe zasięgi dostępne są na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego na stronie: www.mapy.isok.gov.pl.

1.13. Wniosek o dodanie zadania "Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 do 4+066 na długości 0,419 km na terenie miejscowości Husów , gmina Markowa , woj. podkarpackie .Wykonanie przedmiotowej regulacji zapobiegnie występowaniu kolejnych podtopień w infrastrukturze drogowej.

Zgłaszający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Przedstawione zadanie planowane jest do realizacji do roku 2015.

1.14. W całym pakiecie przedsięwzięć nie wydzielono - w formie odrębnego tytułu prac nowelizacji obecnie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. To musi być hasło wiodące dla mieszkańców terenów przyległych do rzek, że obecne plany zagospodarowania trzeba: zmienić, zatwierdzić, zapłacić itp

Zgłaszający: Stowarzyszenie "Osiedle Rekreacyjne Ślężany"

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Obowiązek uwzględnienia obszarów zagrożonych powodzią, przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapach ryzyka powodziowego (MRP), w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a także innych dokumentach planistycznych wynika z zapisów Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145). MZP i MRP stanowią główny materiał wyjściowy do opracowania PZRP, są zbieżne z diagnozą problemów oraz proponowanymi działaniami zaradczymi, a ich implementacja do MPZP będzie w znaczącym zakresie realizować wytyczne zawarte w PZRP. Ponadto problemy związane z obecnym zagospodarowaniem przestrzennym i koniecznymi zmianami opisane są m.in. w rozdziałach 8 i 11 Projektu PZRP dla RW Środkowej Wisły.

1.15. Generalnie rozdział 3 w projekcie PZRP jest napisany niepoprawnie. Autor tego rozdziału wykazał się brakiem wiedzy i zrozumienia podstawowych pojęć geograficznych, tj. topografia, hydrografia czy też hydrologia.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział 3 zostanie poprawiony, zostaną wykluczone powtórzenia i błędy merytoryczne dotyczące topografii, hydrografii i hydrologii.

1.16. Niezrozumiałym pozostaje przyjęty podział w podrozdziale 3.1 na hydrografię i hydrologię, typy abiotyczne rzek, wody powierzchniowe oraz ważniejsze obiekty hydrotechniczne. Tym bardziej, że informacje zawarte w wydzieleniu wody powierzchniowe również są powtórzeniem informacji ze str. 23 i 24. Ponadto zawarto tu informacje nie charakteryzujące wód powierzchniowych, a mówiące o osadnictwie, tj. do większych miast, przez które przepływa Wisła należą: Oświęcim, Kraków, Tarnobrzeg, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin, Warszawa (…).

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział 3 zostanie poprawiony, zostaną wykluczone powtórzenia i błędy merytoryczne dotyczące topografii, hydrografii i hydrologii.

1.17. PZRP dla OD Wisły. Niezrozumiałe jest również, dlaczego podano informacje o ważniejszych obiektach hydrotechnicznych, czyli zbiornikach wodnych i kanałach, a zupełnie pominięto informacje o jeziorach, które w dorzeczu Wisły odgrywają dużą rolę.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W opisach dorzecza zostaną wymienione informacje odnośnie najważniejszych jezior dorzecza tj.: Śniardwy, Łebsko, Jeziorak, Niegocin, Gardno.

1.18. PZRP dla OD Wisły. Błędem jest także sztuczny podział na wody podziemne i jednolite części wód podziemnych (JCWPd), tym bardziej, że tylko jedno zdanie odnosi się do JCWPd, pozostałe informacje są charakterystyką wód podziemnych.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Podział na wody podziemne i JCWPd zostanie usunięty.

1.19. PZRP dla OD Wisły - charakterystyka regionu wodnego Dolnej Wisły w rozdz. 3 jest nieproporcjonalnie rozbudowana w stosunku do opisu pozostałych regionów wodnych.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, opisy dla poszczególnych RW zostały zrównoważone.

1.20. Str. 37 - „Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce, największa w zlewisku Morza Bałtyckiego, płynie przez cały kraj począwszy od Beskidu Śląskiego, przez Pogórze Śląskie, Kotlinę Oświęcimską, Bramę Krakowską, Kotlinę Sandomierską, Małopolski Przełom Wisły, Nizinę Środkowo mazowiecką, Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką, Dolinę Dolnej Wisły oraz Pobrzeże Gdańskie do Zatoki Gdańskiej.” – powtórzenie ze str. 35.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Powtórzenie zostanie usunięte, a tekst przeredagowany.

1.21. PZRP dla OD Wisły Str. 38 - Zagrożenie powodziowe w tym regionie podnosi fakt dużego zróżnicowania klimatu (na obszarze tym występuje sześć stref klimatycznych). Jakie są to strefy klimatyczne? Wg obowiązującego podziału Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział dotyczący charakteru zagrożenia powodziowego dorzecza Wisły zostanie przeredagowany, usunięte zostaną błędy merytoryczne.

1.22. PZRP dla OD Wisły Str. 39 – opis Regionu Dolnej Wisły jest, w porównaniu do pozostałych opisów regionów wodnych, zbyt rozbudowany. Nie zachowano proporcji.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Poprawione zostaną w finalnych wersjach PZRP proporcje w opisach poszczególnych RW.

1.23. PZRP dla OD Wisły Str. 40 – „Żuławy zamieszkuje ponad 250 tysięcy ludzi, z czego blisko 100 tysięcy to ludność wiejska, trudniąca się głównie rolnictwem, które jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki tej części Pobrzeża Gdańskiego. Wynika to z faktu, iż na Żuławach Wiślanych oraz w dolinie Wisły występują mady – najżyźniejsze z gleb. Odznaczają się one wysokim stopniem przydatności warunków przyrodniczych dla rolnictwa. (…).” – ten opis nie pasuje do charakterystyki powodzi wewnątrz polderowych opadowych. Jest to charakterystyka geograficzna Żuław.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Wymieniony opis zostanie usunięty z charakterystyki zagrożenia powodziowego w odniesieniu do powodzi wewnątrzpolderowych.

1.24. PZRP dla OD Wisły Str. 41 – „Należy również zwrócić uwagę, że część rzek Przymorza bierze swój początek w pasie Wysoczyzn Pomorskich, na których wzniesienia przekraczają 225 m n.p.m. Spływ z wysokiego obszaru, w stosunku do długości rzek, kształtuje ich charakter jako zbliżony do rzek górskich, w wyniku czego wezbrania rzeczne mają gwałtowny przebieg.” Ta informacja pojawia się dwukrotnie na tej stronie.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna Rozdział dotyczący zagrożenia powodziowego dorzecza Wisły zostanie przeredagowany.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga niezasadna. Zapis ten jest ważny zarówno w akapicie dotyczącym powodzi sztormowych (gdzie opisano, że na ten rodzaj powodzi także mają wpływ powodzie opadowe od strony rzek Przymorza), jak i opadowych.

1.25. Str. 52 - W skład Komitetu Sterujących poszczególnych Regionów Wodnych wchodzą. Powinno być obszarów dorzeczy.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Błąd zostanie poprawiony na “obszarów dorzeczy”.

1.26. Str. 52 - Dla celów nadzorowania prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów poszczególnych regionów wodnych powołano Komitety Sterujące dla każdego z regionów. Powtórzenie ze str. 51.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Powtórzenie zostanie usunięte.

1.27. pokazanie informacji dotyczących obszarów ONNP w formie tabeli (tab. 9) jest niezgodne z załącznikiem do Dyrektywy Powodziowej – pkt. A. I.1 „wnioski ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego wymaganej na podstawie rozdziału II w formie ogólnej mapy obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej…”

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Przygotowano mapę z ONNP w obszarze dorzecza Wisły.

1.28. W obu dokumentach brak wniosków z analiz map (Wisła rozdział 6.1.1 Odra 6.1), mimo że tytuły wskazują iż takie informacje powinny się znaleźć w tych punktach.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga zasadna. W wyniku redakcji dokumentów PZRP wnioski z analiz MZP przedstawiono w rozdziale 6.3

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Informacje o wnioskach z analiz map zostaną uzupełnione w rozdziale 6.1.

1.29. Str. 65 – „Mapy zagrożenia powodziowego dostarczyły licznych danych, które posłużyły do wyznaczenia obszarów problemowych w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.” Zapis taki wskazuje jednoznacznie, że zostało to wykonane tylko dla tego regionu, a podrozdział odnosi się przecież do całego dorzecza.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Usunięty zostanie oczywisty błąd.

1.30. Str. 66 – „Dodatkowe analizy” – podrozdział ten nie zawiera informacji o tym, jakie dodatkowe analizy wykonano, tylko wskazuje nazwę dokumentu, w którym to się znajduje. Proszę w tym podrozdziale podać syntetyczną informację z tego zakresu.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Informacje te zostaną uzupełnione o analizy powodzi zatorogennych.

1.31. Str. 71 – PZRP dla obszaru dorzecza Wisły „Głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego (patrz pkt 6) i map ryzyka powodziowego było stworzenie podstaw do opracowania…” - powtórzenie ze str. 64/65.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdziały dotyczące analiz map zagrożenia i ryzyka powodziowego zostały przeredagowane. Usunięto niepotrzebne powtórzenia.

1.32. Str. 72 - PZRP dla obszaru dorzecza Wisły i str. 67 - PZRP dla obszaru dorzecza Odry – skoro pisano już o dodatkowych analizach odpowiednio w podrozdziale 6.1.2 i 6.2, to nie ma potrzeby pisania o tym po raz drugi.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Powtórzenia zostaną przeanalizowane i zredukowane w finalnej wersji PZRP.

1.33. Str. 84 – „Stan techniczny budowli w Polsce wg GUNB” - Właściwsze byłoby podanie danych syntetycznych odnoszących się do dorzecza Wisły, a nie całego kraju. Uwaga odnosi się to też do str. 74-75 – PZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Rozdział ten przygotowano na podstawie raportów analizy obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowanego dla potrzeb opracowywania PZRP, który zawiera znaczne ilości danych. W rozdziale tym starano się wydzielić informacje dotyczące poszczególnych dorzeczy. Rozdział ten został przeredagowany pod kątem spójności i usunięcia niepotrzebnych informacji.

1.34. Str. 89 – Wały przeciwpowodziowe – dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły nie podano jaki % stanowią wały przeciwpowodziowe, których stan bezpieczeństwa jest zadowalający.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dane dotyczące stanu wałów przeciwpowodziowe dla RW ŚW ,zostaną uzupełnione

1.35. Wnioski bardziej odpowiadają swą treścią do rozdziału 9 Diagnoza problemów. Jest to zbędne powtórzenie.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Rozdział dotyczący diagnozy problemów obecnego systemu zarządzania ryzykiem powodziowym zdaniem wykonawcy powinien pozostać. Został przeredagowany. Natomiast rozdział 9 odnosi się do diagnozy problemów w związku z analizą MZP i MRP. Rozdziały te zostały uzupełnione o ocenę ekspercką wypracowaną na spotkaniach ZPZ.

1.36. Dlaczego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły nie zastosowano metody eksperckiej, aby właściwie określić ryzyko powodziowe związane z oddziaływaniem rzek? Uwagi w tym zakresie zgłaszał Wojewoda Mazowiecki.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Podczas spotkań ZPZ dla RW Środkowej Wisły nie było wniosków o analizę ekspercką w zakresie określania ryzyka powodziowego. W Regionie Wodnym Środkowej Wisły rzeczywiście nie zmieniano poziomów ryzyka powodziowego w poszczególnych gminach, które określone zostały na podstawie analizy map zagrożenia i ryzyka powodziowego, jednak wszystkie zasadne wnioski zgłaszane w ramach posiedzeń ZPZ zostały uwzględnione w diagnozie problemów oraz wyznaczaniu obszarów problemowych. Uwzględniono m.in. takie zagadnienia, jak:
- Pogarszający się stan techniczny wałów przeciwpowodziowych oraz innych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej.
- Podatność wałów przeciwpowodziowych na uszkodzenia w wyniku działalności bobrów.
- Zmian morfologicznych koryta rzeki i ich wpływu na erozję brzegową w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych.
- Występowania miejsc zatorogennych, szczególnie w odcinkach cofkowych sztucznych zbiorników retencyjnych.

1.37. Str. 119 – powtórzenie informacji ze str. 102-104

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Powtórzenie zostanie usunięte w finalnej wersji PZRP.

1.38. Tab. 27 Lista obszarów problemowych w Dorzeczu Wisły – Tabela jest niejednorodna w szczególności jeśli chodzi o charakterystykę obszaru problemowego. Proszę to ujednolicić. Ponadto warto byłoby przedstawić obszary problemowe na mapie.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Ujednolicono listę obszarów problemowych i pokazano hot spoty na mapach.

1.39. Po analizie materiału trudno jest się zgodzić z tym, że dokonano priorytetyzacji, gdyż generalnie dominuje priorytet wysoki.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Na posiedzeniach ZPZ, GPRW i GPOD szeroko dyskutowano priorytetyzację poszczególnych działań, niektóre z nich posiadają priorytety średnie i niskie. Znacząca liczba działań o priorytetach wysokich wynika z zidentyfikowanych bardzo wysokich z strat średniorocznych na obszarze dorzecza Odry i Wisły (AAD = ponad mld pln). Co istotne było to uzgadniane w ramach prac zespołów planistycznych i grup planistycznych

1.40. W podrozdziale 10.2 Nadanie kierunków działań oraz ich priorytetyzacja (dokonano priorytetyzacji działań), natomiast tytuł rozdziału 12. wskazuje na to, że również dotyczy działań i ich priorytetów.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział 10.2 przeredagowano, dla każdego z regionów wodnych przedstawiono priorytety, które następnie zebrano w jednej tabeli i spriorytetyzowano. W rozdziale 10 nadano priorytety grupom działań realizującym poszczególne cele zarządzania ryzykiem powodziowym (poziom ogólny), natomiast rozdział 12 dotyczy konkretnych działań (wpisujących się w grupy działań o priorytetach wysokich), jakie muszą być podjęte w celu redukcji zdiagnozowanego ryzyka powodziowego.

1.41. Tytuł rozdziału podsumowanie działań i ich priorytety nie odpowiada zawartości przedstawionej w tym rozdziale. Mowa jest tu przede wszystkim o wariantowaniu i strategii zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Rozdział 12 wskazuje na podjęcie konkretnych działań technicznych i nietechnicznych w celu osiągnięcia zakładanych celów strategicznych (obniżenie AAD). W zakresie ODW rozdział zostanie uzupełniony o listę inwestycji strategicznych jako priorytety w realizacji działań

1.42. Podrozdział 12.2. Strategia zarządzania ryzykiem powodziowym – jest to bardzo ważny element dokumentu, dlatego też powinien stanowić oddzielny rozdział. Treść zawarta w tym podrozdziale jest zgodna z Dyrektywą Powodziową. Nie jest to jednak strategia, tylko raczej podsumowanie wybranych działań zmierzających do osiągnięcia celu głównego, jakim jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego w dorzeczu. Brak jest wyborów strategicznych, np. czy działania są nakierowane na obszar całego dorzecza, czy raczej na obszary problemowe.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział dotyczący strategii zarządzania ryzykiem powodziowym został przeredagowany. Zhierarchizowano w nim poszczególne zadania konieczne do wykonania, odnoszące się do reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, wdrożenia MRP i MZP do planowania przestrzennego oraz ich rozpowszechniania, przygotowania odpowiednich instrumentów prawnych zmierzających do ograniczania wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe, a także niezbędnych do realizacji rozwiązań technicznych, strategicznych z punktu widzenia całego dorzecza (wynikłe z wieloletnich zaniedbań).

1.43. Str. 175 - PZRP dla obszaru dorzecza Wisły. W tym rozdziale znajdują się informacje, że „szczegóły dotyczące konkretnych działań przedstawiono w poszczególnych PZRP dla regionów wodnych” lub „szczegółowy wykaz inwestycji dla wariantu proponowanego dla każdego regionu wodnego z obszaru dorzecza Wisły zawierają projekty PZRP dla regionów wodnych”. Takie informacje powinny się znaleźć również w projekcie PZRP dla obszaru dorzecza Wisły, aby móc ocenić, czy podejmowane działania w poszczególnych regionach wodnych faktycznie wpłyną na redukcję ryzyka powodziowego w dorzeczu.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział dotyczący wybranego rozwiązania zostanie przeredagowany. W załączniku do PZRP znajdzie się analiza poszczególnych inwestycji strategicznych dla obszaru dorzecza.

1.44. „Ocena efektywności wariantów planistycznych,…, zostanie przeprowadzona w ramach analizy kosztów i korzyści”. „Przedmiotem analizy wielokryterialnej będą natomiast warianty rozwiązań w obszarach problemowych”.- dlaczego użyto tu czasu przyszłego? To powinno było być już zrobione i umieszczone w dokumencie.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Z rozdziału zostaną usunięte oczywiste nieścisłości.

1.45. Brakuje analizy spełnienia przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW dla poszczególnych inwestycji zaplanowanych w PZRP.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna – Podsumowanie analizy środowiskowej zostało ujęte w kartach HotSpot dla każdego obszaru problemowego. Stanowić one będą załączniki do PZRP. Natomiast szczegółowe uzasadnienia do derogacji 4.7 dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko zostaną wskazane w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

1.46. Uwagi do rozdziału 16. Informacja o sposobie prowadzenia konsultacji społecznych została umieszczona w podrozdziale 4.3. Bardzo proszę o ujednolicenie dokumentu i umieszczenie informacji, w tym temacie w jednym rozdziale.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W rozdziale 16 będą umieszczone tylko informacje podsumowujące konsultacje społeczne.

1.47. Uwagi do rozdziału 17. Zgodnie z art. 7 ust. 4 oraz art. 8 Dyrektywy Powodziowej oraz pkt A. II. 3 załącznika do Dyrektywy, zamieszczono wykaz właściwych organów w obrębie każdego międzynarodowego obszaru dorzecza, jednak zabrakło opisu procesu koordynacji w obszarze PZRP i procesu koordynacji z przepisami dyrektywy 2000/60/WE.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Informacja zostanie uzupełniona w finalnej wersji PZRP

1.48. Proszę ujednolicić rozdziały 18 w PZRP dla obszarów dorzeczy pod kątem zawartości w tych dokumentach.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział zostanie przeredagowany i uzupełniony o sposób monitorowania postępów wdrażania PZRP oraz ujednolicony w PZRP.

1.49. W rozdziale 18. opisano sposób raportowania, a nie sposób monitorowania. Rozdział ten powinien pokazywać, w jaki sposób Polska będzie monitorować postępy realizacji PZRP, aby przedmiotowy raport wysłać do KE. Tym samym w PZRP brakuje pkt A. II. 1 zawartego w załączniku do Dyrektywy.

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział zostanie przeredagowany i uzupełniony o sposób monitorowania postępów wdrażania PZRP.

1.50. Zawartość rozdziału 18. wskazuje, że autorzy dokumentu uważają, że pojęcie „monitoring” jest tożsame z pojęciem „raportowanie”. Czy faktycznie tak powinno być?

Zgłaszający: Ministerstwo Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rozdział zostanie przeredagowany i uzupełniony o sposób monitorowania postępów wdrażania PZRP, jednakże raportowanie wdrażania PZRP jest sposobem jego monitoringu.

1.51. W harmonogramie finansowym realizacji zadań w ramach PZRP dla obszaru problemowego Wisły Lubelskiej w wariancie podstawowym nie przewidziano inwestycji pn. „Odbudowa wału prawego Wisły dla Doliny Józefowskiej” i budowy wstecznego dla rzeki Wyżnicy.

Zgłaszający: Gmina Józefów nad Wisłą

Odpowiedź:

"Uwaga niezasadna. Zgłaszane działanie polegające na rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły oraz wstecznego rzeki Wyżnicy w dolinie Józefowskiej, koliduje z planowanym w tym miejscu polderem zalewowym Nieszawa. Ze względu na rolniczy charakter obszaru oraz minimalne zagospodarowanie terenu stosunkowo niewielkim kosztem uzyskana może zostać znaczna pojemność retencyjna, natomiast w przypadku realizacji rozbudowy wałów przeciwpowodziowych koszt tej inwestycji może przerosnąć wartość chronionego majątku. Zasadność realizacji proponowanego działania została również potwierdzona w ramach analiz prowadzonych podczas przygotowania Projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły, a także uzyskała aprobatę zespołu planistycznego zlewni Wisły lubelskiej.
"

1.52. Należy określić PZRP kompleksowo głównych rzek łącznie z zasięgiem cofki: - stan wałów "wstecznych" cofkowych jest niedostatecznie opisany a co za tym idzie uwzględniony

Zgłaszający: WZMiUW o/Warszawa

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zaproponowane w Projekcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły warianty planistyczne rzeczywiście przygotowane zostały w układzie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wyznaczonych w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), jednak na potrzeby modelowania hydraulicznego oraz analizy wielokryterialnej (MCA) scalano obszary dodatkowych analiz w ujściach rzek. Obszary te poddano analizom niezależnie od podziału na ONNP. Poczyniono tak, aby nie rozpatrywać osobno ochrony rzeki głównej oraz ujściowego odcinka dopływu, którego zagrożenie wynika z cofki od odbiornika.

1.53. Uwzględnić w planach budowę wałów powodziowych terenów położonych po prawej stronie rzeki Bug położonych na terenie gminy Małkinia Górna.

Zgłaszający: Urząd Gminy Małkinia Górna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W wariancie preferowanym, przewidzianym do realizacji dla obniżenia ryzyka powodziowego na obszarze ONNP Bug w ZP Bugu uwzględniono już inwestycję pn.: Odbudowa wałów rzeki Bug dla ochrony obszaru Klukowo, Małkinia Mała - Przewóz, Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie.

1.54. Zasada zrównoważonego rozwoju nakazuje takie definiowanie przedsięwzięć aby jednocześnie były spełnione różne cele. Przykładem może być Wisła na odcinku od Warszawy do ujścia, nazwana tu skrótowo dolną Wisłą.

Zgłaszający: Grupa ENERGA

Odpowiedź:

Stwierdzenie zasadne. Wnioski płynące z PZRP zgadzają się z założeniami zrównoważonego rozwoju i takiego definiowania przedsięwzięć, aby spełniały różne cele, jednocześnie zachowując zgodność z obowiązującymi Dyrektywami oraz wytycznymi KE. W ramach prac nad PZRP dołożono wszelkich starań, aby zaprezentować konieczność realizacji inwestycji – przede wszystkim w aspekcie zagrożenia powodziowego i ryzyka dla terenów przyległych.

1.55. Niestety, w przedstawionych projektach dokumentów, całkowicie pominięto cele punktu widzenia są zdaniem autorów projektów dokumentów, wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), a w szczególności wymogi artykułu 4 RDW Cele środowiskowe

Zgłaszający: Grupa ENERGA

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Projekty PZRP zostały przygotowane zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz Ramową Dyrektywą Wodną. Zgodność środowiskowa z RDW została szczegółowo przeanalizowana dla rekomendowanych do realizacji wariantów planistycznych, czego wyniki dostępne są w kartach Hot Spotów, stanowiących załącznik do finalnej wersji PZRP.

1.56. Zwracamy uwagę na brak konsekwencji w zapisach dotyczących inwestycji – budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka. Po pierwsze 3 mld oznacza koszt budowy zapory ze śluzą i elektrownią wodną. Po drugie, jak zapisano, celem inwestycji jest ochrona przed powodzią, zatem stwierdzenie, że inwestycja nie jest realizowana w ramach PZRP jest niezrozumiale.

Zgłaszający: Grupa ENERGA

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Nazewnictwo inwestycji zostanie ujednolicone i zgodnie z logicznym ciągiem zaczerpnięte do aPGW z dokumentu PZRP. Budowa stopnia poniżej Włocławka na I cykl planistyczny PZRP zakłada przygotowanie inwestycji, polegające na opracowaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej. Głównym celem tej dokumentacji powinno być ustalenie zakresu niezbędnych kompensacji przyrodniczych w powiązaniu z planowanymi wycinkami w międzywalu oraz odbudową ostróg i modernizacją wałów. Uzyskanie derogacji z art. 34 ustawy o ochronie przyrody jest warunkiem niezbędnym i koniecznym dla przedsięwzięcia o takiej skali oddziaływania. Ustalenie derogacji następuje na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedstawianego przez inwestora w ramach uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak dotychczas nie znaleziono rozwiązania alternatywnego, który w pełni zrealizuje założony cel ochrony przed powodziami zatorowymi na Dolnej Wiśle. Jedynie budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka wraz z odbudową ostróg i udrożnieniem międzywala w miejscach zatorogennych kompleksowo rozwiązuje problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki.
W związku z powyższym zaplanowano działania skierowane na realizację celu, co znajduje odzwierciedlenie w dokumencie PZRP, mając na uwadze konieczność przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.57. Lokalizacja polderu (Zaleszany) jest narzucona odgórnie, co jest złą opcją dla lokalnego środowiska i mieszkańców. Dlaczego nikt nie pozwolił się wypowiedzieć osobom, które zamieszkują tereny, w których odgórnie w na szczeblu centralnym ktoś zaplanował poldery?

Zgłaszający: Firma SOLT-PACK Artur Rybak

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Mapka polderu zamieszczona w mediach nie pochodziła z żadnego oficjalnego dokumentu PZRP, tym bardziej z projektu PZRP, którego dotyczą konsultacje. Jeśli natomiast chodzi o kwestię narzucania rozwiązań odgórnie to należy pamiętać, iż planowanie ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzanie ryzykiem powodziowym, zgodnie z wymaganiami prawnymi jest realizowane w układzie zlewniowym. Oznacza to, że w ramach PZRP należy poszukiwać rozwiązań optymalnych w skali zlewni, regionu wodnego i obszaru dorzecza, a nie rozwiązań najwygodniejszych z perspektywy lokalnej. Zwracamy przy tym uwagę, że wszystkie gminy regionu wodnego miały swoich przedstawicieli w Zespołach Planistycznych Zlewni, które przez cały okres realizowania PZRP monitorowały przebieg prac i były informowane na bieżąco o wszelkich rozstrzygnięciach. Konsultacje społeczne są natomiast prowadzone zgodnie z wymaganiami prawnymi, są powszechnie dostępne, a niniejsza wymiana poglądów jest ich częścią.

1.58. Wniosek o przeniesienie inwestycji pn.: Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II w km 28+000-29+173 w m. Nowa Wieś gm. Kozienice z Tabeli nr 11 do Tabeli nr 13 – inwestycje przeciwpowodziowe w ZP Wisły Mazowieckiej.

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Inwestycja pn.: Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II w km 28+000-29+173 w m. Nowa Wieś, gm. Kozienice sklasyfikowana została jako będąca w trakcie realizacji na podstawie MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły, który stanowił jeden z wielu materiałów wyjściowych do opracowania Projektu Planu…, jednak jego weryfikacja nie była przedmiotem tego opracowania. W związku ze zgłoszoną uwagą przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie uwzględnione w zestawieniu inwestycji planowanych w ZP Wisły Mazowieckiej.

1.59. Podniesienie poziomu ryzyka powodziowego rzeki Radomki, na terenie gminy Jedlińsk, Zakrzew i Przytyk z umiarkowanego na wysoki ze względu na coroczne podtopienia i zalewania sąsiadujących z rzeką gospodarstw rolnych oraz użytków zielonych.

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Poziomy ryzyka powodziowego w poszczególnych gminach określone zostały na podstawie jednolitej dla obszaru kraju metodyki, bazującej na analizie map zagrożenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka powodziowego (MRP), przygotowanych dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP). Powyższe opracowania stanowiły materiał wyjściowy, którego weryfikacja nie jest przedmiotem opracowania Planu…. Ponadto wnioski płynące z powyższych opracowań potwierdzone zostały w trakcie procesu planistycznego, przeprowadzonego w ramach przygotowania Projektu Planu... Podsumowując powyższe, nie ma możliwości wprowadzania zmian w określonych poziomach ryzyka powodziowego dla poszczególnych gmin w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Szczegóły dotyczące wymienionych wyżej analiz, między innymi określających poziom ryzyka w poszczególnych gminach, znajdują się w rozdziale 9 Projektu PZRP dla RW Środkowej Wisły udostępnionego na stronie www.powodz.gov.pl.

1.60. Proszę o poparcie naszych starań i umieszczenie przedmiotowego zadania zarówno w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jak też w Masterplanie zadań inwestycyjnych, związanych z opracowanym dokumentem pt. "Opracowanie koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin - faza III, ostateczna wersja koncepcji rozwoju” i programu dot. zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Lublin

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Ogólna koncepcja modernizacji kanalizacji nie precyzuje, w jakim stopniu planowana rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wpłynie na obniżenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w mieście Lublin, a tym samym poprawi bezpieczeństwo miasta w przypadku tzw. Flash Flood, czyli powodzi gwałtownych (błyskawicznych), którymi w I cyklu planistycznym PZRP nie zajmowały się przede wszystkim z uwagi na niewystarczający dostęp do danych podczas przygotowywania WORP, a w konsekwencji map zagrożenia powodziowego. Przedmiotowe opracowanie zawiera jedynie informację, że wyżej wymieniona inwestycja spowoduje zwiększenie obszaru skanalizowanego z 39% do 75% w stosunku do całkowitej powierzchni miasta. Brak jest jednak informacji o zmianach przepływów w przekrojach wylotów kanalizacyjnych do rzeki Bystrzycy, jakie uzyska się po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w szczególności za pomocą zlokalizowanych na sieci zbiorników retencyjnych. Konieczne byłoby przeprowadzenie dodatkowych analiz, w szczególności obejmujących modelowanie hydrauliczne sieci istniejącej oraz projektowanej, aby wykazać uzyskany wpływ na wartości przepływów, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych miejsc na obszarze Lublina oraz szczegółowej lokalizacji wspomnianych zbiorników retencyjnych. Podsumowując, wnioskowana inwestycja nie może zostać uwzględniona w obecnym PZRP dla RW Środkowej Wisły. Jednak dla obszaru ZP Wieprza zaproponowano w I cyklu planistycznym wykonanie koncepcji pod nazwą „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wieprza w ramach utrzymania oraz zwiększania istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”, w której to retencja na terenach zurbanizowanych powinna zostać szczegółowo przeanalizowana.

1.61. Dostrzegamy, że deklaracje szerokiego stosowania takich rozwiązań nie przekładają się na ilość uwzględnionych w PZRP przedsięwzięć polegających na odtwarzaniu naturalnej retencji dolinowej, zwłaszcza w dolinie Wisły. W ramach niwelowania tego mankamentu PZRP, postulujemy rozważenie odtworzenia utraconej retencji doliny Wisły w rejonie Połańca.

Zgłaszający: WWF Polska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W ramach wszystkich PZRP zaproponowano w I cyklu szereg prac analitycznych w tymże zakresie, z uwagi na brak przygotowania do realizacji i prowadzenia konkretnych działań. Jednakże dla Regionu Wodnego Górnej Wisły już na ten cykl wskazano do realizacji zadania mające na celu odtworzenie retencji doliny Wisły i dolin jej dopływów w ujściowych odcinkach. Tereny objęte tymi działaniami obejmują m.in.: - dolinę rzeki Nidzicy przy ujściu do Wisły, - dolinę rzeki Wisły przed i za ujściem Kanału Strumień, - dolinę rzeki Czarnej przy ujściu do Wisły.

1.62. Analiza przedsięwzięć wymienionych w projekcie PZRP Środkowa Wisła nasuwa poważne obawy, że pod nośnym społecznie hasłem zarządzania ryzykiem powodziowym próbuje się przemycić do PZRP zbiorniki o funkcji wyłącznie rekreacyjnej. W związku z tym postulujemy usunięcie z projektu PZRP Środkowa Wisła wszystkich przedsięwzięć polegających na budowie mokrych zbiorników wodnych.

Zgłaszający: WWF Polska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Spośród 13 zbiorników retencyjnych przewidzianych w wariancie preferowanym PZRP dla RW Środkowej Wisły, 6 stanowią zbiorniki suche, natomiast w I cyklu planistycznym przewidziano realizację 4 z nich (tylko suchych). Wszystkie pozostałe obiekty, na podstawie przeprowadzonych analiz, uznane zostały za skuteczne i wystarczające w zaproponowanej formie, w związku czym nie była ona modyfikowana ze względu na istotność innych funkcji społeczno-gospodarczych tych obiektów, jednak nie wskazano ich jako strategiczne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Decyzja o konieczności ich realizacji będzie mogła zostać zweryfikowana podczas aktualizacji PZRP przed II cyklem planistycznym, po uwzględnieniu efektu wykonania innych działań (technicznych i nietechnicznych) zaproponowanych na I cykl planistyczny, jak również być może z uwzględnieniem szereszego kontekstu problemu suszy w kraju. Ponadto mając na uwadze ilość proponowanych działań w skali obu dorzeczy, zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne występują sporadycznie, jedynie w uzasadnionych przypadkach, natomiast poldery oraz zbiorniki suche stanowią wyraźną obiektów hydrotechnicznych mających znaczenie w redukcji ryzyka powodziowego.

1.63. Kolejnym przykładem próby przemycenia do PZRP przedsięwzięć nie mających z nic wspólnego z ochroną przeciwpowodziową jest makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego i Zbiornika Sulejowskiego. Żaden z tych zbiorników nie ma istotnego znaczenia w ochronie przed powodzią, a wręcz przeciwnie.

Zgłaszający: WWF Polska

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Istniejące zbiorniki wodne Włocławek oraz Sulejów pełnią nie tylko funkcje przeciwpowodziowe, lecz również inne, istotne zadania społeczne i gospodarcze, w związku z czym możliwość wyłączenia zbiorników z eksploatacji, została odrzucona na wczesnym etapie analiz. Przewidziane w wariancie proponowanym do realizacji makroniwelacje oraz udrożnienia części cofkowych tych zbiorników mają za zadanie neutralizację negatywnych konsekwencji ich funkcjonowania, to znaczy zmniejszania przepustowości koryt rzek prowadzącego do powstania miejsc szczególnie zatorogennych, a tym samym wzrostu ryzyka powodziowego dla okolicznych obszarów. Ze względu na charakter zagrożenia powodziami zatorowymi w częściach cofkowych zbiorników wodnych, obniżenie poziomów piętrzenia, a tym samym zwiększenie rezerwy powodziowej na tych obiektach nie jest alternatywą do kosztownych, lecz koniecznych udrożnień likwidujących miejsca szczególnie zatorogenne, a w przypadku Zbiornika Włocławskiego również umożliwiających prowadzenie akcji lodołamania.

1.64. WWF postuluje aby opłata retencyjna uwzględnić w instrumentach prawno- finansowych wspomagających realizacje PZRP.

Zgłaszający: WWF Polska

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Propozycje dotyczące zarówno opłaty powodziowej, jak i retencyjnej zostały uwzględnione w ramach Raportu z Instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym, stanowiących załącznik do PZRP. Propozycje te uwzględniają dorobek naukowy wypracowany m.in. przez WWF Polska.

1.65. Niekonsekwentne podejście do prac utrzymaniowych na małych ciekach

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna Regulacje na małych ciekach w zlewniach zurbanizowanych faktycznie powodują przyspieszenie spływu, dlatego ich zakres w PZRP jest zredukowany do niezbędnego minimum, natomiast nie ma możliwości całkowitej ich eliminacji np. w regionie Małej Wisły ze względu na silnie antropogenicznie zmieniony charakter tych zlewni. Należy też wziąć pod uwagę, że to przyspieszenie spływu nie jest równoznaczne ze zwiększeniem ryzyka powodziowego wynikającego z powodzi katastrofalnych, które powodowane są wielkoskalowymi opadami. Może się zdarzać tak, że przyspieszone odprowadzenie wody z terenów zurbanizowanych niejako wyprzedzi i tym samym zmniejszy główną falę powodziową. W Projekcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły uwzględniono tylko te działania polegające na regulacji i utrzymaniu rzek, które ściśle związane są z ochroną przeciwpowodziową, takie jak: - umocnienie brzegów rzek w miejscach, w których postępująca erozja brzegowa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego - udrożnienia na odcinkach cofkowych istniejących zbiorników wodnych, w celu obniżenia ryzyka związanego z powodziami zatorowymi oraz umożliwienia prowadzenia akcji lodołamania. Przedsięwzięcia polegające na regulacji i utrzymaniu mniejszych rzek, w szczególności spełniające inne funkcje niż ochrona przeciwpowodziowa, w zdecydowanej większości znajdowały się poza obszarem planowania PZRP dla RW ŚW i DW (to znaczy poza ONNP wskazanymi w WORP do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym), w związku z czym nie były ujmowane w Projekcie PZRP. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że cytowane fragmenty dotyczące diagnozy problemów odnoszą się do różnych obszarów w Dorzeczu Wisły (w szczególności punkt 2 jest cytowany w niepełnej treści, co zaciera faktyczny przekaz i intencje autorów dokumentu w zakresie przedstawianego problemu). Prace utrzymaniowe i regulacyjne na małych ciekach mają większy wpływ na tzw. transfer ryzyka w regionie wodnym Małej i Górnej Wisły niż prace na małych ciekach w regionach Wisły Środkowej i Dolnej. W pierwszym przypadku skutkować to może faktycznym przyspieszaniem spływu, jeśli nie zostanie zapewniona retencja na odpowiednim poziomie, przede wszystkim ze względu na gwałtowność zjawisk w południowej części dorzecza Wisły. W drugim przypadku zaś skutkiem mogą być lokalne podtopienia wynikające z niemożności odprowadzenia wód do głównego odbiornika przy wysokich stanach wody bądź z lokalnych przeszkód takich jak np. przewrócone drzewa, czy zarastanie koryt rzecznych. Punkt 2, cytowany w niepełnym zakresie, w całości brzmi: „Niedostateczny zakres i częstotliwość przedsięwzięć utrzymaniowych i odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych, szczególnie na głównych rzekach nizinnej części obszaru dorzecza (Wisła, Narew, Bug), a także obwałowań i innej infrastruktury przeciwpowodziowej.” Nie ma więc rozbieżności we wskazanych zapisach, ponieważ mowa o dwóch różnych zagadnieniach. Niedostateczny zakres i częstotliwość, o którym mowa powyżej, skutkuje zmniejszaniem przepustowości koryta rzecznego oraz niszczeniem obiektów ochrony biernej, która ma kluczowe znaczenie przy długotrwałym przejściu fali wezbraniowej (kilkanaście do kilkudziesięciu dni), co w konsekwencji zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi (przelanie wód przez koronę wału lub uszkodzenie obiektu).

1.66. Uważamy, że należy skupić się na źródle problemu i zmienić podejście systemowe do tzw. prac utrzymaniowych. Są one prowadzone w Polsce na wielką skalę. Wnioskujemy o opracowanie i dołączenie do projektów PZRP horyzontalnych wytycznych do uwzględnienia przy planowaniu i realizacji prac utrzymaniowych, w szczególności na ciekach administrowanych przez WZMiUW.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W obliczu przygotowywanego aktualnie niezależnie od PZRP dokumentu, jakim jest Plan Utrzymania Wód przez Dyrektorów RZGW, uważamy, iż kwestie te powinien regulować tenże dokument.

1.67. Sposób realizacji postulatów tzw. małej retencji (retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych, retencji dolinowej) Aby wyjaśnić tę niejednoznaczność, wnioskujemy o dołączenie do PZRP wytycznych do realizacji małej retencji, najlepiej wraz ze wskazaniem priorytetowych obszarów działań.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Mając na uwadze oczekiwania KE w zakresie tzw. małej retencji, w ramach projektu PZRP (części dotyczącej instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym) przygotowano dodatkowo wytyczne w zakresie retencji rolnej, leśnej, dolinowej i zlewniowej, które będą dostępne wraz ze wszystkimi powstałymi w ramach projektu raportami. Dodatkowo przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi opracowana została lista potencjalnych obszarów mokradłowych przewidzianych do renaturyzacji. Z uwagi naobjętość opracowania i wiele zgłaszanych w ramach konsultacji uwag o nadmiernej objętości PZRP, nie wprowadzono załącznika bezpośrednio do projektu PZRP. Warto dodać, iż w związku z tymi opracowaniami, włączono do PZRP rekomendacje działań nietechnicznych, związanych z pogłębionymi analizami w zakresie możliwości retencyjnych i renaturyzacyjnych poszczególnych zlewni, aby w kolejnym cyklu planistycznym, być przygotowanym do realizacji tego typu projektów.

1.68. Chcemy zwrócić uwagę na niespójność PZRP z, równolegle opracowywaną Aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniają proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazują na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości, a co za tym idzie nie skupiają się wyłącznie na ochronie przeciwpowodziowej. Podobnie, jak nie wszystkie inwestycje przeciwpowodziowe mają negatywny wpływ na stan i potencjał jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), które musiały by być równocześnie uwzględnione w aPGW. W związku z tym listy inwestycji przedstawione w obu dokumentach nie mogę być identyczne – aPGW uwzględnia szereg inwestycji istotnych dla gospodarki wodnej, również tych niezwiązanych z ochroną przeciwpowodziową, a także znajdujących się poza obszarem planowania PZRP na I cykl planistyczny, które mogą mieć negatywny wpływ na JCWP. Natomiast PZRP zawiera inwestycje przeciwpowodziowe, zlokalizowane przede wszystkim (z wyjątkiem regionu wodnego Górnej Wisły, gdzie zakres prac analitycznych został rozszerzony z uwagi na dostępność szczegółowych analiz i opracowań oraz specyfikę regionu) w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, zarówno wpływające, jak i nie wpływające na jednolite części wód. Podczas przygotowania finalnej wersji obu dokumentów nastąpiła koordynacja i transfer informacji z PZRP do aPGW we wskazanym wyżej obszarze.

2. PZRP dla Regionu wodnego Małej Wisły (ilość uwag: 142)

2.1. Wniosek o wskazanie inwestycji ujętej w tabeli nr 26 pod pozycją nr 27 „Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 w tabeli nr 25, jako działania priorytetowe

Zgłaszający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna : Inwestycja „Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200” nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Goczałkowickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że projekt PZRP w zakresie pierwszego cyklu planistycznego obejmuje cieki objęte WORP, a w konsekwencji mapami  zagrożenia powodziowego.

2.2. Wniosek o wskazanie inwestycji ujętej w tabeli nr 26 pod pozycją nr 23 „Lewy wał rzeki Wisły w km rzeki 30+101 - 31+250 w m. Goczałkowice – Zdrój" w tabeli nr 25, jako działania priorytetowe.

Zgłaszający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja "Lewy wał rzeki Wisły w km rzeki 30+101 - 31+250 w m. Goczałkowice – Zdrój” zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.3. Należy wziąć pod uwagę szkody górnicze.

Zgłaszający: Urząd Miasta Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Wszelkie dostępne informacje nt. szkód górniczych zostały uwzględnione w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Małej Wisły. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu.

2.4. Wniosek o korektę danych dot. zbiorników: Goczałkowice, Kozłowa Góra, Pogoria i Kuźnica Warężyńska.

Zgłaszający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Informacje dot. zbiorników wodnych w regionie po zweryfikowaniu zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.5. Wniosek o ujęcie na listach inwestycji strategicznych poniższych działań w zlewni Małej Wisły: 1) przebudowy wałów Gostynki i Mlecznej (ID 3_2065, 3_2073, 3_2166, 32071, 3_2167), co jest kluczową sprawą dla ochrony przeciwpowodziowej Bierunia i Bojszów; 2) regulacji Potoku Goczałkowickiego (ID_2108_W )– niezbędna dla ochrony Goczałkowic; 3) odbudowy Kanału Ulgi rzeki Knajki (ID A_791_W) – niezbędna dla zabezpieczenia m. Drogomyśl gm. Strumień.

Zgłaszający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje dot. przebudowy wałów Gostynki i Mlecznej (ID 3_2065, 3_2073, 3_2166, 32071, 3_2167), Potoku Goczałkowickiego (ID 2_108_W) oraz Knajki (ID A_791_W) nie mogą być zrealizowane wskazane na listach inwestycji strategicznych w I cyklu PZRP ze względu na brak ich ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy zaznaczyć, że projekt PZRP ujmuje kluczowe, priorytetowe działania, służące redukcji ryzyka w obszarach objętych WORP oraz mapami zagrożenia i mapami ryzyka powodziowego.

2.6. W działaniach nietechnicznych budowę lokalnego systemu prognozowania powodzi i podtopień należy rozszerzyć na całe powiaty Bieruńsko-Lędziński i Bielski oraz dołączyć Pszczyński, gdyż system prognozowania musi być kompatybilny z systemem ostrzegania, który jest zorganizowany w oparciu o Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.

Zgłaszający: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Zadanie dot. budowy lokalnego systemu prognozowania powodzi i podtopień zostanie jeszcze raz przeanalizowane pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.7. Należy uwzględnić realizację zadań związanych z regulacją koryt potoków znacznie generujących zagrożenie powodziowe (dopływy Małej Wisły).

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy Oświęcim

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Regulacje koryt potoków nie znajdujących się we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP. Należy zaznaczyć, że projekt PZRP ujmuje kluczowe, priorytetowe działania, służące redukcji ryzyka w obszarach objętych WORP oraz mapami zagrożenia i mapami ryzyka powodziowego. Nie jest także jasne, których potoków generujących zagrożenie powodziowe uwaga dotyczy.

2.8. Zweryfikować stopień ryzyka powodziowego dla miasta Bielsko-Biała

Zgłaszający: Urząd Miasta Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Stopień ryzyka powodziowego dla miasta Bielsko-Biała był weryfikowany w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Pozostaje w zgodności z dostępnymi materiałami wejściowymi do przedmiotowych analiz.

2.9. Wniosek o ujęcie następujących zadań:
- Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000-9+500 (odcinkowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice gm. Skoczów i w m. Ustroń gm. Ustroń - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości;
- Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705 - 20+705 w m. Ogrodzona, gm. Dębowiec - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych;
- Regulacja i odbudowa koryta cieku Kromparek w km 0+000-3+166 (odcinkowo na długości 2,9 km) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje znajdujące się na ciekach: Bładnica, Knajka i Kromparek nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia ich we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Nie przygotowano dla nich map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. Tym samym nie ma możliwości przeprowadzenia analizy zasadności realizacji tej inwestycji w I cyklu planistycznym

2.10. Błędnie wskazane zadanie ze zlewni Małej Wisły:
W Tabeli nr 25. Zestawienie działań wskazanych do realizacji w zlewni Małej Wisły, w Poz. 16. Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkówka w sołectwie Wilkowice, gm. Wilkowice, pow. bielski, woj. śląskie - zadanie zakończone w 2014r.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

2.11. Wniosek o ujęcie zadania pn. Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice – Dziedzice, ID inwestycji 1_778_W, kluczowego dla Gminy Czechowice - Dziedzice zadaniami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, realizowanych przez Śląski ZMiUW w Katowicach.

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 1_778_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Iłownica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.12. Wniosek o ujęcie zadania pn. Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice - Dziedzice dl. 5,14 km; nadbudowa i przebudowa lewego wału _rzeki w km 1+900 do km 4+600 i wału prawego w km 2+000 do km 4+400, oraz remont koryta cieku w km 2+070 do km 4+600 – ID inwestycji 3_2110_W

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja 3_2110_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Jasienica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.13. Wniosek o ujęcie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 - 4+200 i 1+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice- Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie -jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły - ID inwestycji 3_2111_W

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja 3_2111_W zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.14. Z jakich środków możliwa będzie likwidacja zagrożenia powodziowego. jakie obecnie występuje na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice?

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

PZRP nie wskazuje dokładnych źródeł finansowania. W oparciu o dostępną wiedzę w zakresie finansowania działań służących minimalizowaniu ryzyka powodziowego, przyjęty został w uzgodnieniu z Zamawiającym limit finansowy dla działań w poszczególnych regionach wodnych.

2.15. Czy będzie możliwa wcześniejsza realizacja zadań ujętych w drugim cyklu planistycznym?

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

Działania ujęte w PZRP podzielone będą na strategiczne, realizowane w pierwszej kolejności oraz działania pozostałe, których realizacja możliwa będzie w przypadku dostępności dodatkowego finansowania. Działania niewskazane do realizacji w PZRP nie będą mogły być realizowane I cyklu planistycznym.

2.16. Uwagi do Załącznik do projektu PZRP 10.4.1. Tabela 8 Inwestycje przeciwpowodziowe i utrzymaniowe - przeciwpowodziowe w zlewni Małej Wisły planowane do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. Ze względów administracyjno-planistycznych podjęto decyzje o przesunięciu czasowym w realizacji następujących zadań:
Lp. 2 - ID inwestycji: 1_779_W – Wisła
Lp. 3 - ID inwestycji: 3_2119__W – Wisła
Lp. 4 - ID inwestycji: 3_2121_W – Wisła
W związku z powyższym wnosimy o ich ujęcie w II cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna – inwestycje 1_779_W, 3_2119_W i 3_2121_W ze względów administracyjno-planistycznych zostaną przesunięte z pierwszego do drugiego cyklu planistycznego, zatem zmiany te będą uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.17. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice - Dziedzice dł. 5,14 km; nadbudowa i przebudowa lewego wału rzeki w km 1+900 do km 4+600 i wału prawego w km 2+000 do km 4+400, oraz remont koryta cieku w km 2+070 do km 4+600 - ID inwestycji 3_2110_W. Wnosi się o zmianę nazwy zadania na: „Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice - Dziedzice”. Wynika to z chęci ujednolicenia nazewnictwa w opracowywanych/istniejących dokumentach planistycznych.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 3_2110_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Jasienica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.18. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice – Dziedzice, ID inwestycji l_778_W.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja I_778_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Iłownica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.19. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania on. Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 - 4+200 i 1+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Malej Wisły - ID. inwestycji 3_2111_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna – inwestycja 3_211_W zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.20. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Przebudowa i rozbudowa lewego walu rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 - 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Malej Wisły. - ID inwestycji 3_2112_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna – dana inwestycja 3_2112_W zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły

2.21. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425-l4+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski - ID inwestycji 3_2107_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 3_2107_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Jasienickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.22. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - ID inwestycji 3_2108_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 3_2108_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Goczałkowickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.23. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Wapienica w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica - ID inwestycji 2_227_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_227_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Wapienica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.24. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym inwestycji pn. Regulacja koryta cieku Łański w km 3+565 - 6+715 w m. Wieszczęta, Łazy, Świętoszówka, gm. Jasienica, pow. bielski -_ID_ inwestycji 2_239_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_239_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Łański. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.25. Wniosek u ujęcie w I cyklu zadania pn. Regulacja koryta cieku Wysoki, gm. Jasienica - ID inwestycji 2_226_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_226_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Wysoki. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.).

2.26. Wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania pn. Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica - ID inwestycji w Masterplaie l_777_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja I_777_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Rudawka. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.27. Wniosek o ujęcie do realizacji w I cyklu zadania pn. Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720 -ID inwestycji 1_776_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna – dana inwestycja 1_776_W zostanie jeszcze raz przeanalizowana pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.28. Wniosek o ujęcie do realizacji w I cyklu zadania pn. Regulacja cieku Łękawka od km 7+800 (od stadionu sportowego) do km 9+200 w m. Bestwina- Janowice, gm. Bestwina, pow. bielski, woj. śląskie” - w zakresie km 7+800 - 8+790 oraz 8+928- 9+200 (jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły) - ID inwestycji 2_228_W oraz inwestycji pn. Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki 1088/1 gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. bielski, woj. Śląskie (w zakresie 1+843-4+465) - ID inwestycji 3_2109_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_228_W i 3_2109_w nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Łękawka. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.29. Wniosek o ujęcie do realizacji w I cyklu zadania pn. Odbudowa koryta rzeki Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200-5+600 m. Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski -ID inwestycji 2_225_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_225_W_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Wapienica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.30. Wniosek o ujęcie w I cyklu zadania pn. Nadbudowa istniejących i budowa nowych wałów p. powodziowych rzeki Iłownica wraz z regulacją cieku -ID inwestycji 2_224_W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 2_224_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieków Iłownica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.31. Wniosek o ujęcie w pierwszym cyklu planistycznym następującego zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa wałów rzeki Iłownica: prawego w km rzeki 11+483-16+980 i lewego w km rzeki 11+483-16+950 wraz z remontem regulacji, m. Iłownica, Roztropice, Landek, gm. Jasienica, pow. bielski - ID inwestycji 3_2117__W

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – inwestycja 3_2117_W nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Iłownica. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.32. Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia koniecznego zakresu prac w korycie wykraczającego poza prace remontowe (jak w sytuacji wyżej opisanych zadań ID 3_2110_W i 1_778__W) sugeruje się brzmienie zakresu rzeczowego zadania: „Nadbudowa i rozbudowa istniejących obwałowań oraz prace w korycie cieku noszące znamiona jego regulacji – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta”.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Ad. 17. Uwaga częściowo zasadna – zostanie przeanalizowana możliwość zmiany nazwy inwestycji o ID 3_2110_W i 1_778_W. W przypadku zmiany nazwy danych inwestycji, zostanie to uzupełnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.33. Wniosek o ujęcie w PZRP realizowanych już zadań w RW Małej Wisły:
- Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 - 4+200 i 1+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km. rzeki Wisły 29+720 - w trakcie wykonania robót budowlano-montażowych. Ponadto w bieżącym roku należy wypłacić odszkodowania za grunty zajęte w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji.
- Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 - 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły i w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycje te zostaną jeszcze raz przeanalizowane pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.34. Wniosek o ujęcie w PZRP realizowanych już zadań w RW Małej Wisły:
- Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice - Dziedzice - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
- Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice - Dziedzice - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Budowa nowego lewego wału rzeki Pszczynki w m. Międzyrzecze w km rzeki 5+000-6+450 (od ul. Międzyrzeckiej do ul. Gilowieckiej) gm. Bojszowy pow. bieruńsko - lędziński ; w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200 - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości.
- Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości.
- Odbudowa koryta rzeki Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200-5+600 m. Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości
- Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425-14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski- w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Wapienica w km. 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano - montażowych.
- Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200 - w trakcie opracowania dokumentacji Projektowej.
- Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450 - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Odbudowa koryta rzeki Bładnica w km 0+000-9+500 (odcinkowo na łącznej długości 3,0 km) w m. Skoczów, Międzyświeć, Bładnice gm. Skoczów i w m. Ustroń gm. Ustroń - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości
- Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900-4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul.Turyńskiej) gm. Bieruń, pow. bieruńsko - lędziński
- wtrakcie opracowania dokumentacji projektowej.
- Regulacja koryta cieku Łański w km 3+565 - 6+715 w m. Wieszczęta, Łazy, Świętoszówka, gm. Jasienica, pow. bielski opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robot budowlano – montażowych
-Regulacja koryta cieku Wysoki, gm. Jasienica - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych.
-Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705 - 20+705 w m. Ogrodzona gm. Dębowiec - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych.
-Regulacja cieku Łękawka od km 7+800 (od stadionu sportowego) do km 9+200 w m. Bestwina- Janowice, gm. Bestwina, pow. bielski, woj. śląskie” - w zakresie km 7+800 i 8+790 oraz 8+928-9+200 (jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły) e w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych.
-Regulacja cieku Tyskiego W km 2+400 - 4+900 w m. Tychy - w trakcie opracowania dokumentacji' projektowej
-Regulacja rzeki Mlecznej w km 17+300 -21+800 m. Katowice - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+3 80 - 5+035 na terenie gm. Lędziny - zakończony I-szy Etap robót budowlano - montażowych. Kontynuacja RBM w ramach pierwszego etapu zaplanowana w roku bieżącym.
-Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska W rejonie działki 1088/1 gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. bielski, woj. śląskie (w zakresie l+843-4+465) w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych
-Regulacja i odbudowa koryta cieku Kromparek w km 0+000-3+166 (odcinkowo na długości 2,9 km) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Odbudowa koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500 m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Rozbudowa -dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km.0+000 do 1+100 m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Regulacja koryta cieku Czeczówka w km 2+200 - 4+125 m. Zendek, gm. Ożarowice, pow. Tarnogórski W trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica, opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych
-Odbudowa i modernizacja koryta cieku Wapienicki w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych
Ponadto konieczna jest realizacja zadań zaplanowanych przez ŚZMiUW w Katowicach w pierwszym cyklu planistycznym tj.:
- Przebudowa i nadbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 10+620-15+500, prawy wał: 11+450-15+500 w mieście Tychy
-Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+700 do 1+000 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. Będziński
- Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+000 m. Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza gm. Siewierz, Dąbrowa Górnicza pow. będziński, Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Wymienione inwestycje nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia poszczególnych cieków we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) . Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.35. W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji społecznych projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przedstawiam uwagi do przedmiotowego dokumentu: wyrażam zdecydowany sprzeciw co do ujęcia inwestycji pn. „Regulacje cieku Goczałkowickiego W km 0+750 - 4+200 na liście zadań niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym (tabela nr 26 Zestawienie pozostałych zidentyfikowanych działań z w zlewni Małej Wisły, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym, poz. 23) i wnoszę o ujęcie w/w inwestycji na liście zadań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - inwestycja „Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200” nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Goczałkowickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.36. Wniosek o uwzględnienie w pierwszym cyklu programowania niżej wymienionych inwestycji:
- przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+00 - 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina gmina Bojszowy, długość projektowanych wałów 3,3 km.
- budowa nowego lewego wału rzeki Pszczynki w miejscowości Międzyrzecze w km rzeki 5+000 - 6+450 (od ul. Międzyrzeckiej do ul. Gilowickiej) gmina Bojszowy, długość projektowanych wałów 1,45 km.

Zgłaszający: Wójt Gminy Bojszowy

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne: Dane inwestycje zostaną jeszcze raz przeanalizowane pod kątem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły. W przypadku znaczącego ograniczenia zagrożenia powodzią poprzez realizację danego działania, inwestycja ta zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.37. Wniosek o uwzględnienie w pierwszym cyklu programowania niżej wymienionych inwestycji:
- przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4:200-11+450 - długość projektowanych wałów 13,67 km,
- przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000 - 4 +200, długość projektowanych wałów 4,2 km.

Zgłaszający: Wójt Gminy Bojszowy

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje na rzece Gostynce nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia rzeki we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Gostynka. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.38. Wniosek o jak najszybsze zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zadań w zlewni Małej Wisły, czyli zadań przesuniętych z wcześniejszego cyklu planistycznego do późniejszego. Do tych zadań zalicza się: „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki (powierzchnia zlewni niespełna 350 km2) w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-1_1+450„_._Zadanie to zakwalifikowano w drugim cyklu planistycznym. Opracowana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone analizy modelowania hydraulicznego wykazują na konieczność podwyższenia istniejących wałów, miejscami nawet o 1,6 m. Zagrożenie związane z przedmiotowymi obwałowaniami potwierdza także Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Należy mieć na uwadze, iż zaniechanie czy odsuwanie w czasie tej inwestycji stwarza realne zagrożenie powodziowe na terenach przyległych, zarówno zamieszkałych, jak i wykorzystywanych pod uprawy rolnicze.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Bieruniu

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne: Inwestycja na rzece Gostynce nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Gostynka. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego

2.39. Wniosek o jak najszybsze zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zadań w zlewni Małej Wisły, czyli zadań przesuniętych z wcześniejszego cyklu planistycznego do późniejszego. Do tych zadań zalicza się: Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900-4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej) gm. Bieruń, pow. Bieruńsko - Lędziński. Obecnie zadanie również zakwalifikowane w PZRP w drugim cyklu planistycznym. Wstrzymanie prac oraz ich odsuwanie w czasie spowoduje poważny wprost zagrożenia powodziowego. Opracowywana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone analizy modelowania hydraulicznego wykazały konieczność podwyższenia istniejących wałów miejscami nawet o 1,4 m.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Bieruniu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja na rzece Mlecznej nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Mleczna. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.40. Wniosek o jak najszybsze zrealizowanie wcześniej zaplanowanych zadań w zlewni Małej Wisły, czyli zadań przesuniętych z wcześniejszego cyklu planistycznego do późniejszego. Do tych zadań zalicza się: Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200. Obecnie zadanie zakwalifikowane w drugim cyklu planistycznym. Wszelkie opóźnienia w wykonaniu prac na tym odcinku spowodują znaczny wzrost zagrożenia powodziowego, co grozi okresowym powstawaniem obszarów zalania. Opracowywana dokumentacja projektowa oraz przeprowadzone analizy modelowania hydraulicznego wykazały konieczność podwyższenia istniejących wałów miejscami nawet do 1,5 m. Wykonane badania geotechniczne wykazują również występowanie w podłożu gruntów słabonośnych, co jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Dodatkowym atutem przemawiającym za obecnym wykonywaniem prac jest fakt, iż w ostatnim czasie została wydana decyzja pozwolenia na realizację inwestycji.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Bieruniu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja na rzece Gostynce nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) cieku Gostynka. Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane  na  mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.41. Prośba o przywrócenie do I cyklu planistycznego wskazanych przedsięwzięć, które ograniczając ryzyko powodziowe, przyczynią się również do zmniejszenia zagrożenia powodziowego w całej zlewni:
1. „Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka km 0+000 do 1+100 w Wojkowicach, w gm. Wojkowice, pow. będziński”
2. „Rozbudowa - dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik w km 0+700 do 1+000 w Wojkowicach, gm. Wojkowice, pow. będziński woj. śląskie”
3. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+000 m. Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza gm. Siewierz, Dąbrowa Górnicza pow. będziński, Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie”
4. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Żelisławickiego w km 0+000 - 4+230 m. Żelisławice, gm. Siewierz, pow. będziński”
5. „Odbudowa koryta cieku Jaworznik w km 1+000-2+500, m. Wojkowice gm. Wojkowice, pow. będziński”.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Biuro Terenowe w Zawierciu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje zlokalizowane na cieku Wielonka, Jaworznik, Trzebyczka i Żelisławickim nie mogą być zrealizowane w I cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia ich we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że projekt PZRP w zakresie pierwszego cyklu planistycznego obejmuje działania w znaczącym stopniu redukujące ryzyko zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego

2.42. Apel o podjęcie niezwłocznych działań w zakresie wprowadzenia niezbędnych nowelizacji prawnych i uporządkowania istniejących rozwiązań, które pozwolą usprawnić istniejący system i zwiększyć realne możliwości samorządów w poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgłaszający: Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: W Załączniku 10.3 do PZRP przedstawiono propozycje rozwiązań prawnych. Propozycje te nie obejmują wszystkich zagadnień wymienionych w uwadze. Sugestia zostanie wzięta pod uwagę przy formułowaniu ostatecznych rozwiązań prawnych oraz rekomendacji w tym zakresie.

 

2.43. Dotyczy Zlewni Małej Wisły i Przemszy: Tabela 8. Poz. 9 zadanie pn. Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły od km 0+800 do km 1+600 (Zadanie nr 1) oraz prawego obwałowania cofkowego potoku Dankówka na odcinkach od km 0+000 do km 0+575 i od km 0+575 do km 0+700 (Zadanie nr 2), w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, woj. Małopolskie – zadanie zostanie zakończone przed rokiem 2016.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.44. Dotyczy Zlewni Małej Wisły i Przemszy:
Tabela nr 9 poz. 11 zadanie pn. Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. Małopolskie – wniosek o przeniesienie zadania do zadań wskazanych do realizacji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.45. Dotyczy Zlewni Małej Wisły i Przemszy: Zadanie z tabeli nr 45 zlewnia Wisła Krakowska poz. 42 należy ująć kompleksowo - prośba o zmianę nazwy zadania na: Wykonanie zadań wynikających z realizacji programu inwestycyjnego dla Aglomeracji Krakowskiej oraz o zwiększenie całkowitego kosztu inwestycji do 140 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.46. Wniosek o umieszczenie robót regulacyjnych w PZRP. Część zadań planowanych przez ŚZMiUW BT Pszczyna to roboty regulacyjne w korytach cieków mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego, ochronę terenów przyległych, bezpieczne przeprowadzenie korytem cieku wód wezbraniowych. Ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu oraz gęstą zabudowę mieszkalną i gospodarczą nie ma możliwości wyboru innego (korzystniejszego środowiskowe i ekonomicznie) wariantu ochrony przeciwpowodziowej. Administrowane przez tut. Biuro cieki często posiadają stosunkowo małe zlewnie, jednak ze względu na np. górskie ukształtowanie terenu przybór wody w korytach jest bardzo gwałtowny, a odpływ bardzo szybki, co powoduje ogromne straty na terenach bezpośrednio przyległych do cieków oraz w infrastrukturze technicznej. Wskazane przez ŚZMiUW zadania mają charakter ochrony przeciwpowodziowej lokalnej, jednak ze względu na wysokość powstałych szkód powodziowych powinny być uwzględnione w pierwszym cyklu planistycznym. Za ujęciem zadań inwestycyjnych w pierwszym cyklu planistycznym przemawia także fakt określenia w PZRP wysokiego poziomu ryzyka dla części gmin, a także uznanie prac regulacyjnych oraz dostosowanie koryta do wód powodziowych do wielkości przepływu jako działania o wysokim priorytecie.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Autorzy nie kwestionują opisanych zagrożeń oraz ryzyk. Zgadzamy się też, że działania regulacyjne mające na celu ochronę prze powodzią, planowane do realizacji w I cyklu planistycznym powinny być wskazane w PZRP pod warunkiem, że znajdują się na obszarze projektu (tj. na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego oraz znacząco redukując zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego).

2.47. Niewłaściwym jest umieszczenie w zestawieniach zadań niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym, zadań już rozpoczętych (na różnym etapie zaawansowania prac) lub całkowite usunięcie z dokumentu takich zadań.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: W PZRP powinny być wymienione działania, które realizowane będą od 2016 roku. Jednakże w I cyklu w Regionie Wodnym Małej Wisły zgodnie z ustaleniami z RZGW Gliwice realizowane mają być przede wszystkim działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.48. Do zadań, dla których opracowano dokumentacje projektowe - upływają terminy ważności poszczególnych decyzji m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji dot. wycinki drzew i krzewów. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych należą:
I. Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Wapienica w km 8+200 - 9+930 W m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica
II. Regulacja koryta cieku Łański W km 3+565 - 6+715 w m. Wieszczęta, Łazy, Świętoszówka, gm. Jasienica, pow. Bielski
III. Regulacja koryta cieku Wysoki, gm. Jasienica
IV. Odbudowa i modernizacja cieku Rudawka, gm. Jasienica

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje na cieku Wapienica, Łański, Wysoki i Rudawka nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.49. Zadania, dla których zakończono roboty budowlano-montażowe - pozostała regulacja stanu prawnego nieruchomości:
I. Odbudowa koryta rzeki 'Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200-5+600 m. Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. bielski.
II. Nadbudowa istniejących i budowa nowych wałów p. powodziowych rzeki Iłownica wraz z regulacją cieku.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycje na cieku Wapienica i Iłownica nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.50. Wniosek o korektę w Tabeli nr 24. Zestawienie pozostałych zidentyfikowanych działań w zlewni Przemszy, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. W przedmiotowej tabeli nie powinny znajdować się zadania dotyczące obiektów administrowanych przez Biuro Terenowe w Pszczynie - Błędnie wskazane zadania ze zlewni Małej Wisły. Z tabeli 24 należy usunąć inwestycje, którym przyporządkowano następujące Lp. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 38, 39, 41, 47, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Określone działania nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia określonych cieków we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.51. Uwagi do Tabeli 26 Zestawienie pozostałych zidentyfikowanych działań w zlewni Małej Wisły, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym
Lp. 61 - Łękawka 4+465-7+800:
Błędny koszt realizacji inWestycji 1.667.500 zł, winno być 7.423.929 zł
Lp. 62 - Dokawa 4+800-10+400:
Błędny koszt realizacji inwestycji 2.800.000 zł, winno być 14.740.448 zł
Lp. 64 - Jasienicki 12+820-13+721:
Błędny koszt realizacji inwestycji 720.000 zł, winno być 2 947 750 zł
Lp. 65 - zbiornik Międzyrzecze:
Błędny koszt realizacji inwestycji 50.000.000 zł, w zależności od wybranego wariantu koszt inwestycji może wynieść do 185.620.000,zł
Lp. 66 - Wapienica zapory:
Błędny koszt realizacji inwestycji – zamiast b.d. – 2.947.750 zł
Lp. 67 - Borówka 1+400-2+800:
Błędny koszt realizacji inwestycji 700.000, winno być 4.306.745 zł

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwagi zasadne: zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.52. Ponadto zwraca się uwagę, że budowy nowych urządzeń na wałach przeciwpowodziowych nie można zaliczyć do prac utrzymaniowych dlatego też zadanie ujęte w tab. 9 załącznika 10.4.1 pod pozycją 38, tj. „Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice - Zdrój w rejonie km rzeki Wisły” bezwzględnie nie powinno zostać zakwalifikowane jako zadanie z grupy utrzymaniowych.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

 

2.53. Odnośnie załącznika nr 4. Planowane inwestycje przeciwpowodziowe w Zlewni Małej Wisły nie ujęte w pierwszym cyklu planistycznym, zadania 2 Lp. l i 2 odpowiedni ID 3_2113_W i 1_777_W (zadanie posiada pozwolenie na budowę) winny zostać uwzględnione jako zadania przewidziane do realizacji w PZRP w pierwszym cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: inwestycje na cieku Bierowina i Rudawka nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.54. WniosEK, aby w PZRP gm. Jasienica oznaczyć jako zagrożoną 5 poziomem ryzyka powodziowego

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Dany stopień ryzyka powodziowego dla gm. Jasienica wyznaczany był zgodnie z metodyką PZRP przez IMGW.

2.55. W projekcie PZRP nie uwzględniono działania technicznego w postaci ujętego w MasterPlanie zadania, pn. Remont 17 stopni wodnych i 2 bystrotoków na cieku Żelisławice w km5+640-7+980, gm. Koziegłowy (ID 3_962_W).

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja dot. remontu stopni wodnych i bystrotoków na cieku Żelisławickim nie może być zrealizowana w pierwszym cyklu PZRP ze względu priorytetowe ujęcie działań znacząco redukujących ryzyko w regionie, skupiających się na ciekach ujętych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP), w której cieku Żelisławickiego nie było.

2.56. Należy uaktualnić informacje. Tabela 8. Poz. 9 zadanie pn. Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły od km 0+800 do km 1+600 (Zadanie nr 1) oraz prawego obwałowania cofkowego potoku Dankówka na odcinkach od km 0+000 do km 0+575 i od km 0+575 do km 0+700 (Zadanie nr 2), w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, woj. Małopolskie – roboty budowlano-montażowe zakończone.

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły. Zadanie „Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły od km 0+800 do km 1+600 (Zadanie nr 1) oraz prawego obwałowania cofkowego potoku Dankówka na odcinkach od km 0+000 do km 0+575 i od km 0+575 do km 0+700 (Zadanie nr 2), w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, woj. Małopolskie” zostanie usunięte z docelowej listy inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym PZRP.

2.57. Wniosek o przeniesienie wskazanych inwestycji związanych z potokiem Pławianka do zadań wskazanych do realizacji do roku 2021.
Tabela nr 9 poz. 11 zadanie pn. Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. Małopolskie .
Przedmiotowe zadanie posiada pozwolenie na budowę. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna ze względu na ochronę przeciwpowodziową mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Projektowana rozbudowa prawostronnych obwałowań rzeki Małej Wisły oraz obwałowań cofkowych potoku Pławianka, a także budowa pompowni Pławy wraz z wałem zamykającym pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości: Brzezinka i Pławy oraz poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły. Zadanie „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. Małopolskie” zostanie dodane do listy inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym PZRP.

2.58. Wniosek o ujęcie zadania w I cyklu: Regulacja koryta cieku Czeczówka w km 2+200 - 4+125 w m. Zendek, gm. Ożarowice, pow. tarnogórski

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działania dotyczące regulacji koryta cieku Czeczówka pozostaną na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym. Inwestycje te, w porównaniu z innymi realizowanymi w pierwszym cyklu, nie wpłyną znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.59. Wniosek o ujęcie zadania w I cyklu: Odbudowa koryta cieku Ożarowickiego w km 0+000 5+250, w gm. Ożarowice, pow. tarnogórski, woj. śląskie

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działania dotyczące odbudowy koryta cieku Ożarowickiego pozostaną na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym. Inwestycje te, w porównaniu z innymi realizowanymi w pierwszym cyklu, nie wpłyną znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.60. Ponadto w projekcie dokumentu nie ujęto zadania pn: „Odbudowa koryta cieku Trzonia w km 0+000 - 3+400 m. Zendek, gm. Ożarowice, pow. tarnogórski”, (ID inwestycji A_698_W w APGW), które było zgłaszane w trakcie prac zespołów i grup planistycznych.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie dotyczące odbudowy koryta cieku Trzonia znajduje się na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym, zatem zostało ujęte w dokumencie PZRP.

2.61. Niżej wymienione inwestycje są naszym zdaniem bezwzględnie konieczne do wykonania I cyklu planistycznym:
1. Odbudowa regulacji Kanału Ulgi rzeki Knajki w km 0+000-1+300 w m. Drogomyśl, gm. Strumień wraz z regulacją odcinka koryta rzeki Knajki w km 5+740-5+940.
2. Regulacja koryta rzeki Knajki w km 0+900 - 3+000, gm. Strumień.
3. Odbudowa koryta cieku Hynek w km 0+000-3+600, gm. Strumień.
4. Odbudowa i regulacja cieku Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka w km 0+000-1+600, 10+100-11+700 gm Strumień, gm. Skoczów.

Zgłaszający: Burmistrz Strumienia

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Wszystkie wymienione działania pozostaną na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym. Inwestycje te, w porównaniu z innymi realizowanymi w pierwszym cyklu, nie wpłyną znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.62. Zadanie pn. „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200” ujęte pierwotnie w tabeli nr 26 pod pozycją 27, znajduje się na liście buforowej. W związku z tym zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie listy przedsięwzięć i włączenie w/w zadania na listę podstawową.

Zgłaszający: Gmina Goczałkowice-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Określona dostępność środków finansowych przewidzianych dla Regionu Wodnego Małej Wisły jest ograniczona. Z tego względu została stworzona buforowa lista inwestycji możliwych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. Działania znajdujące się na danej liście będą mogły być realizowane w pierwszym cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych. Zatem działanie dotyczące regulacji cieku Goczałkowickiego pozostanie na liście buforowej.

2.63. Suchy zbiornik na rzece Przemszy. Jego wielkość i zasięg musi jednak ulec modyfikacji uwzględniając wielkość zasięg wpływów projektowanej eksploatacji górniczej oraz ochronę rurociągów wody pitnej 3x O 1200 mm. Zbiornik ten musi być zbiornikiem obwałowanym wałem ochronnym, który zabezpieczy tereny obniżone zlokalizowane od niego w kierunku na zachód i południe

Zgłaszający: Urząd Gminy Chełm Śląski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, aspekty społeczne i gospodarcze, działanie to zostało odrzucone i nie będzie realizowane w ramach projektu PZRP. Koncepcja suchego polderu znajdującego się w ujściowym odcinku Przemszy, była rozpatrywana jako alternatywa dla działań realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym.

2.64. Inwestycja, dla której konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego. Tab. 9. Poz. 8 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na Obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA"

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Proponowane działania dot. przebudowy i odbudowy wałów rzeki Gostynki oraz Wisły zostaną wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem zadania te będą mogły być realizowane w przypadku zrealizowania działań wskazanych na listach strategicznych inwestycji oraz dostępności środków finansowych.

2.65. Inwestycja, dla której konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego. Poz. 9 Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 – 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na Obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA"

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Proponowane działania dot. przebudowy i odbudowy wałów rzeki Gostynki oraz Wisły zostaną wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem zadania te będą mogły być realizowane w przypadku zrealizowania działań wskazanych na listach strategicznych inwestycji oraz dostępności środków finansowych.

2.66. Inwestycja, dla której konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego. Poz. 21 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia i Miejscowości Zagrożonych Powodzią Położonych na Obszarze Zlewni Górnej Wisły "ATLANTYDA"

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Proponowane działania dot. przebudowy i odbudowy wałów rzeki Gostynki oraz Wisły zostaną wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem zadania te będą mogły być realizowane w przypadku zrealizowania działań wskazanych na listach strategicznych inwestycji oraz dostępności środków finansowych.

2.67. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego: Tabela 9.: Poz. 12 Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działanie Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy zostanie umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.68. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego:Poz. 13 Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Działanie: Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń, zostanie umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.69. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego:Poz. 51 Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny, zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.70. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 8 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.71. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 9 Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 – 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.72. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 21 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.73. Należy dokonać regulacji cieku goczałkowickiego

Zgłaszający: UG Goczałkowice-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Regulacja Potoku Goczałkowickiego jest inwestycją, która zmniejszy zagrożenie powodziowe na danym terenie. Inwestycja powinna przyczyniać się do zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych. Należy jednak podkreślić, iż ciek ten nie został wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego i nie przygotowano dla niego map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. Wskutek czego nie ma możliwości wskazania działania jako priorytetowe. Działanie zostanie ujęte na tzw. liście inwestycji buforowych, tj. takich uznanych za zasadne, wstępnie wskazano do realizacji w II cyklu planistycznym, jednakże które będą mogły być realizowane wcześniej, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych, w przypadku dostępności środków finansowych.

2.74. Ująć w PZRP przebudowę cieku Potok Żelisławicki

Zgłaszający: UMiG Siewierz

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie dotyczące odbudowy i regulacji koryta cieku Żelisławickiego nie zostanie wskazane do realizacji w I cyklu planistycznym. Inwestycja ta, w porównaniu z innymi realizowanym w pierwszym cyklu, nie wpłynie znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły. Należy ponadto podkreślić, iż ciek ten nie został wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego i nie przygotowano dla niego map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

2.75. Ująć zadanie przebudowa koryta rzeki Trzebyczki która wpływa do zbiornika Kużnica Warężyńska

Zgłaszający: UMiG Siewierz

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Działanie zostanie ujęte na tzw. liście inwestycji buforowych, tj. takich uznanych za zasadne, wstępnie wskazano do realizacji w II cyklu planistycznym, jednakże które będą mogły być realizowane wcześniej, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych, w przypadku dostępności środków finansowych.

2.76. Wniosek o uzupełnienie o inwestycje na rzece Gostynce i potoku Goczałkowickim.

Zgłaszający: Śląski Urząd Wojewódzki

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Regulacja Potoku Goczałkowickiego oraz inwestycje znajdujące się na rzece Gostyni (id 1_769_W, 3_2065_W, 3_2073_W, 3_2166_W) są inwestycjami, która zmniejszą zagrożenie powodziowe na danym terenie. Działanie zostanie ujęte na tzw. liście inwestycji buforowych, tj. takich uznanych za zasadne, wstępnie wskazano do realizacji w II cyklu planistycznym, jednakże które będą mogły być realizowane wcześniej, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych, w przypadku dostępności środków finansowych. Należy ponadto podkreślić, iż ciek ten nie został wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego i nie przygotowano dla niego map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. Wskutek czego nie ma możliwości wskazania działania jako priorytetowe. Należy ponadto podkreślić, iż potok Goczałkowickie nie został wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, a Gostynia na bardzo krótkim odcinku i nie przygotowano dla nich map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. Wskutek czego nie ma możliwości wskazania działania jako priorytetowe.

2.77. Wskazane jest uzupełnienie PZRP o następujące działanie: zwiększenie dostatniości mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców terenów zalewanych, szczególnie deszczami nawalnymi

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Proponowane działanie pod nazwą „Zwiększenie dostępności mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców terenów zalewanych” zostanie ujęte na liście inwestycji, które będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.78. Wskazane jest uzupełnienie PZRP o następujące działanie: stworzenie i wprowadzenie skutecznych narzędzi prawnych przeciwdziałających skutkom niekontrolowanego odprowadzania do przydrożnych rowów i potoków wód z kanalizacji deszczowej

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Projekt Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym  nie obejmuje podtopień/powodzi wynikających z opadów nawalnych, tzw. flash flood. W I cyklu planistycznym priorytetowo skupiono się na ciekach wskazanych we wstępnej oceny ryzyka powodziowego (w ramach której zidentyfikowano 2 główne typy powodzi: rzeczne/opadowe oraz od strony morza) oraz przygotowanych dla nich map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. W kolejnych cyklach planistycznych planuje się rozbudowanie dokumentów planistycznych o kolejne typy powodzi oraz przygotowanie dla redukcji ich zagrożenia odpowiednich działań.

2.79. Niezrozumiałe: system ubezpieczeń i konsekwencje wynikające z tego dla mieszkańców terenów zalewanych.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: W załączniku do PZRP prezentującym instrumenty wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym, wskazano propozycję wdrożenia instrumentu pn. „Wdrożenie systemu ubezpieczeń od ryzyk powodziowych opartego na koncepcji ubezpieczeń obowiązkowych.”

2.80. Wskazuje się przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego zadania dot. „Odbudowy i regulacji koryta cieku Żelisławickiego w zlewni Przemszy.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie dotyczące odbudowy i regulacji koryta cieku Żelisławickiego nie zostanie wskazane do realizacji w I cyklu planistycznym. Inwestycja ta, w porównaniu z innymi realizowanym w pierwszym cyklu, nie wpłynie znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły. Należy ponadto podkreślić, iż ciek ten nie został wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego i nie przygotowano dla niego map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

2.81. Wskazuje się dopisanie na str. 18 w Tab. 6 Lp. 4 w załączniku 10.4.2 „Karta zlewni Przemszy” miejscowości Żelisławice, jako głównej miejscowości zalewanej przez ciek Żelisławicki, oraz faktu niedostosowania koryt cieków do przepływów maksymalnych.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Miejscowość Żelisławice zostanie dopisana do informacji o gminie Siewierz zawartych w Tab. 6

2.82. Wskazuje się uzupełnienie na str. 79 w Tab. 16 PZPR o zdiagnozowanie całości problemu dotyczącego obszaru Siewierza z uwzględnieniem poprawek z karty zlewni Przemszy

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Informacje zostaną uzupełnione w finalnej wersji PZRP.

2.83. W PZRP w Działaniach inwestycyjnych - technicznych utrzymaniowych lub rozwojowych nie wykazano zadań ujętych w MasterPlanach, lista nr 1 lub nr 2 i podległych derogacjom oraz zgłoszonych do APGW, a nie zrealizowanych do 31.12.2014 roku: 1.Odbudowa uregulowanego koryta cieku Kanał Lodowy w km 9+800-26+600 wraz z udrożnieniem odcinka nieuregulowanego w km 9+400-9+800 (ID 2_31_O). 2. Regulacja koryta rzeki Liswarty w km 38+300-40+600 m. Dankowice, Starokrzepice, gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie (ID 1_239_O). 3. Budowa zbiornika małej retencji Dąbek, gm. Dąbrowa Zielona, pow. częstochowski, woj. śląskie (ID 2_35_O). 4. Odbudowa zbiornika wodnego Zaborze na cieku Ordonka w km 5+920 w m Zaborze, gm. Żarki, pow. myszkowski (ID 2_36_O). 5.Budowa i odbudowa wałów rzeki Wiercicy w km 12+950-14+350, gm. Przyrów, pow. Częstochowa, woj. śląskie.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział w Częstochowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zdecydowana większość postulowanych do uwzględnienia inwestycji znajdują się na ciekach, które nie zostały objęte WORP i nie zostało dla nich zidentyfikowane zagrożenie i ryzyko powodziowe. W związku z tym w ramach PZRP nie była możliwa analiza wpływu powyższych inwestycji na ograniczenie ryzyka powodziowego. W I cyklu planistycznym PZRP skupiają się na obszarach i ciekach , gdzie zostało zidentyfikowane ryzyko powodziowe, pozostałe obszary i cieki będą przedmiotem PZPR w kolejnych cyklach planistycznych. Część zadań ma charakter utrzymaniowy, ich realizacja zależeć będzie od uwzględnienia w planach utrzymaniowych administratorów cieków. Ponadto należy podkreślić, iż MasterPlany lub aPGW nie wskazują o zasadności realizacji jakiejś inwestycji, a jedynie oceniają ją pod kątem zgodności z RDW.

2.84. W PZRP w Działaniach inwestycyjnych - technicznych utrzymaniowych lub rozwojowych nie wykazano zadań ujętych w MasterPlanach, lista nr 1 lub nr 2 i podległych derogacjom oraz zgłoszonych do APGW, a nie zrealizowanych do 31.12.2014 roku: 6.Budowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopki w km 0+700-1+636 oraz budowa wału lewostronnego w km 2+441-2+960 (ul. Żyzna) wraz z regulacją i odbudową odcinków uregulowanych w km 0+700-2+960 w m. Częstochowa . 7. Remont zbiorników wodnych: Lisów, gm. Herby (pow. 6,5 ha), Dąbrowa, gm. Koszęcin (pow. 2,0 ha), Widawa, gm. Woźniki (pow. 12,0 ha) - inwestycja prowadzona w gminie Herby (1_364_O). 8.Remont zbiorników wodnych: Lisów, gm. Herby (pow. 6,5 ha), Dąbrowa, gm. Koszęcin (pow. 2,0 ha), Widawa, gm. Woźniki (pow. 12,0 ha) - inwestycja prowadzona w gminie Woźniki (1_365_O).

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział w Częstochowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zdecydowana większość postulowanych do uwzględnienia inwestycji znajdują się na ciekach, które nie zostały objęte WORP i nie zostało dla nich zidentyfikowane zagrożenie i ryzyko powodziowe. W związku z tym w ramach PZRP nie była możliwa analiza wpływu powyższych inwestycji na ograniczenie ryzyka powodziowego. W I cyklu planistycznym PZRP skupiają się na obszarach i ciekach , gdzie zostało zidentyfikowane ryzyko powodziowe, pozostałe obszary i cieki będą przedmiotem PZPR w kolejnych cyklach planistycznych. Część zadań ma charakter utrzymaniowy, ich realizacja zależeć będzie od uwzględnienia w planach utrzymaniowych administratorów cieków. Ponadto należy podkreślić, iż MasterPlany lub aPGW nie wskazują o zasadności realizacji jakiejś inwestycji, a jedynie oceniają ją pod kątem zgodności z RDW.

2.85. W PZRP należy ująć zapisy zobowiązujące właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowe, do utrzymywania tych urządzeń w drożności, a w wypadku ich przerwania, do ich odtworzenia lub przebudowy.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział w Częstochowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W kwestii wag w zakresie instrumentów prawnych wskazać należy, że proces ich opracowania jest przedmiotem szczegółowych uzgodnień międzyresortowych ,a uwzględnienie wszelkich postulatów uszczegóławiających poszczególne instrumenty jest na tym etapie niemożliwe.

2.86. Projekt PZRP dla RW Małej Wisły: Tabela nr 24. Zestawienie pozostałych zidentyfikowanych działań w zlewni Przemszy, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Tabela zostanie zmieniona w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

2.87. Do zadań w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w RW Małej Wisły: I. „Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice - Dziedzice” II. „Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice - Dziedzice” III. „Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 - 4+200 i 1+950 -2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły”

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Działania zostaną ujęte na tzw. liście inwestycji buforowych, tj. takich uznanych za zasadne, wstępnie wskazano do realizacji w II cyklu planistycznym, jednakże które będą mogły być realizowane wcześniej, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych, w przypadku dostępności środków finansowych. Ich realizacja będzie jednak uwarunkowana potwierdzeniem efektywności inwestycji w ramach realizowanych analiz programów inwestycyjnych z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego i analizy wielokryterialnej alternatywnych wariantów.

2.88. Do zadań w trakcie opracowania dokumentacji projektowej w RW Małej Wisły: IV. „Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 - 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły” V. „Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425-14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski” VI. „Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200”

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Działania zostaną ujęte na tzw. liście inwestycji buforowych, tj. takich uznanych za zasadne, wstępnie wskazano do realizacji w II cyklu planistycznym, jednakże które będą mogły być realizowane wcześniej, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych, w przypadku dostępności środków finansowych.

2.89. Do zadań w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych: I. Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km. rzeki Wisły 29+720

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Przeprowadzone analizy nie potwierdziły wystarczającej skuteczności realizacji inwestycji w skali regionu.

2.90. Do zadań w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych: II. Regulacja cieku Łękawka od km 7+800 (od stadionu sportowego) do km 9+200 w m. Bestwina-Janowice, gm. Bestwina, pow. bielski, woj. śląskie” - w zakresie km 7+800 - 8+790 oraz 8+928-9+200 III. Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki 1088/1 gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. bielski

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Inwestycje na cieku Łękawka nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP). Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.91. Załącznik do projektu PZRP 10.4.1. Tabela 8 Inwestycje przeciwpowodziowe i utrzymaniowo- przeciwpowodziowe w zlewni Małej Wisły planowane do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym Lp. 2 - ID inwestycji: 1_779_W – Wisła Lp. 3 - ID inwestycji: 3_2119_W - Wisła Lp. 4 - ID inwestycji: 3_2121_W - Wisła Lp. 7 - ID inwestycji: 3__2122_W - Wisła

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Wskazano planowany w I cyklu planistycznym zakres finansowania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Skarbu Państwa. W przypadku dostępności środków finansowych działania będą mogły być realizowane w całości w I cyklu.

2.92. Uwagi do załącznika do projektu PZRP 10.4.1. Tabela 9 Inwestycje przeciwpowodziowe i utrzymaniowe- przeciwpowodziowe w zlewni Małej Wisły planowane do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, BT w Pszczynie

Odpowiedź:

Uwagi częściowo zasadne. W odniesieniu do wskazanych w PZRP działań, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.93. Wniosek o ujęcie w PZRP realizowanych już zadań w RW Małej Wisły

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Wymienione inwestycje nie mogą być zrealizowane w pierwszym cyklu PZRP ze względu na brak ujęcia poszczególnych cieków we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) . Należy przy tym zaznaczyć, że w PZRP powinny być przede wszystkim wskazane działania o charakterze strategicznym, które zlokalizowane są na ciekach objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego, które w znaczącym stopniu redukują zagrożenie zidentyfikowane na mapach zagrożenia i mapach ryzyka powodziowego.

2.94. We wszystkich opracowanych dotychczas etapach planistycznych wymaganych Dyrektywą Powodziową nie rozpoznano należycie wpływu działalności górniczej na zagrożenie i ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Małej Wisły.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Mieszkańców Zagrożonych Powodzią „Atlantyda”

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Wszelkie dostępne informacje nt. szkód górniczych zostały uwzględnione w grudniowej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły. Wykonawca ponownie zwrócił się o udzielenie w/w informacji do określonych instytucji. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, zostaną one uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.95. Z przedstawionych materiałów oraz z informacji uzyskanych na spotkaniach zespołów i grup planistycznych wynika, że regulacje cieków nie zapewniają ochrony w przypadku wezbrań katastrofalnych i nie powinny znaleźć się w PZRP. Miejscem wskazanym do zawarcia tego typu zadań jest Plan utrzymania wód, który zgodnie z zaleceniami KZGW zawierać ma jedynie działania związane z utrzymaniem (art. 22 Prawa wodnego).

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Ad.1 (dot. RW Małej Wisły) Uwaga częściowo zasadna. Po analizie technicznej i ekonomicznej oraz zgodności z prawem środowiskowym można stwierdzić, iż niektóre z inwestycji przeciwpowodziowych w zlewni Przemszy realizują działania przyporządkowane do prac utrzymaniowych. W przypadku tych inwestycji realizowane są również działania bezpośrednio wpływające na stan ochrony przed powodzią, wskutek czego  zostały umieszczone na liście inwestycji służących realizacji PZRP. Są to pojedyncze inwestycje związane z pracami regulacyjnymi cieków. W Regionie Wodnym Małej Wisły zadania te powodują w głównej mierze poprawę warunków hydraulicznych przepływu wody. Ponadto w wyniku realizacji tych zadań woda wezbraniowa bez przeszkód będzie spływała szybciej, nie czyniąc szkód na terenach silnie zurbanizowanych oraz obszarach przemysłowych. Ponadto zadania te złagodzą niekorzystny przebieg wezbrań, a w przypadku obszarów zurbanizowanych - powodzi. Większość inwestycji związanych z regulacją cieków dot. rzek silnie już przekształconych antropologicznie, więc wykonanie regulacji nie spowoduje powstania nowych niekorzystnych zmian w środowisku, lecz przyczyni się do poprawy warunków przepływu wód wezbraniowych. Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo powodziowe dla zabudowań mieszkalnych i obiektów cennych kulturowo, dróg powiatowych i gminnych, dojazdów do nieruchomości, obszarów przemysłowych oraz rolnych. Zadania te prowadzić będą do lokalnej poprawy bezpieczeństwa powodziowego, a tym samym do pośredniego zmniejszenia ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.96. Potrzebne kluczowe działanie: wdrożenie dodatkowych systemów zabezpieczeń – mobilne zapory, stworzenie programu dofinansowań

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna:  Proponowane działanie pod nazwą „Zwiększenie dostępności mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców terenów zalewanych” zostanie ujęte na buforowej liście inwestycji, które będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.97. Potrzebne kluczowe działanie: zapobieżenie niekontrolowanym zrzutom wód z kanalizacji deszczowej do przydrożnych rowów i cieków, czego wynikiem są częste zalania w miejscowości sąsiednich

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Projekt Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym  nie obejmuje podtopień/powodzi wynikających z intensywnych deszczów i przeciążonej kanalizacji deszczowej. W I cyklu planistycznym priorytetowo skupiono się na ciekach wskazanych we wstępnej oceny ryzyka powodziowego (identyfikacja 2 głównych typów powodzi rzecznych/opadowych oraz od strony morza) oraz przygotowanych dla nich map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. W kolejnych cyklach planistycznych możliwe będzie rozbudowanie dokumentów planistycznych o kolejne typy powodzi oraz przygotowanie dla redukcji ich zagrożenia odpowiednich działań.

2.98. Potrzebne kluczowe działanie: kontrola stanu koryt – usuwanie powalonych drzew ograniczających przepływ, demontaż barier ograniczających przepływ w postaci przewężeń, nielegalnych mostków i kładek.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Proponowane działanie dot. kontroli stanu koryt, wałów i terenów międzywala zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji pod nazwą „Kontrola i udrożnianie przepustowości koryt rzecznych”. Zadanie to będzie mogło być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.99. Niezrozumiały jest system ubezpieczeń i jego konsekwencje dla mieszkańców.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

U waga niezasadna: W załączniku do PZRP dot. instrumentów, wskazano propozycję wdrożenia instrumentu pn. „Wdrożenie systemu ubezpieczeń od ryzyk powodziowych opartego na koncepcji ubezpieczeń obowiązkowych.”

2.100. Projekt PZRP wymaga uzupełnień: przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego zadania pn. „Odbudowa i regulacja koryta cieku Żelisławickiego w zlewni Przemszy” - ciek, który często zalewa miejscowość, ze względu na zbyt wąskie koryto

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Działanie dot. odbudowy i regulacji koryta cieku Żelisławickiego pozostanie na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym Inwestycja ta, w porównaniu z innymi realizowanym w pierwszym cyklu, nie wpłynie znacząco na obnażenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.101. Projekt PZRP wymaga uzupełnień: dopisanie miejscowości Żelisławice jako miejscowości zalewanej przez ciek Żelisławicki w załączniku 10.4.2 „Karta Zlewni Przemszy” - na str. 18, w Tab.6 Lp. 4 oraz uzupełnienie na str. 79, Tab. 16 PZRP poprzez dopisanie miejscowości Żelisławice jako miejscowości zalewanej przez ciek Żelisławicki oraz zdiagnozowanie dodatkowego czynnika generującego ryzyko powodziowe w Siewierzu tj. koryta cieków są niedostosowane do maksymalnych przepływów.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Miejscowość Żelisławice zostanie dopisana do informacji o gminie Siewierz zawartych w Tab. 6 Zał. 10.4.2 – Lista wiodących problemów oraz w Tab. 16 głównego dokumentu PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.102. Co z zabezpieczeniem (budową) wałów rzeki Wiar przy jej ujściu do rzeki San, gdzie jest notorycznie obrywany brzeg? Proszę o wskazanie, jakie działania zostaną wykonane dla pełnej ochrony miasta Przemyśla z uwagi na duże zagrożenie ze strony rzek: San i Wiar.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna, Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka, której wyniki wykorzystano w ramach PZRP, wskazała, że dla samego cieku Wiar wysokość strat, poniżej 100 tys. zł., sprawia, że nie jest to teren wymagający wdrożenia działań inwestycyjnych. Zagrożone obszary mogą być chronione poprzez mobilne systemy. Ponadto należy podkreślić, iż działania mające zapobiegać erozji bocznej nie realizują celów PZRP i przez to nie są włączane do list działań. Potrzebę realizacji takich inwestycji należy zgłaszać do zarządcy cieku.

2.103. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego: Tabela 9.: Poz. 12 Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działanie Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy zostanie umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.104. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego:Poz. 13 Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Działanie: Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń, zostanie umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.105. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w I cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów i znaczny wzrost zagrożenia powodziowego:Poz. 51 Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny, zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.106. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 8 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.107. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 9 Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 – 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej;

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.108. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do pierwszego cyklu planistycznego: Tabela 9 Poz. 21 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Gmina Bieruń

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostanie wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych.

2.109. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w pierwszym cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów budowli przeciwpowodziowych i wzrost zagrożenia powodziowego w tym obszarze: - Poz. 12 Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje tylko regulacja stanu prawnego nieruchomości. - Poz. 13 Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń – zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje tylko regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Działania: Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 1+200-3+000 w m. Bijasowice, gm. Bieruń i w m. Jedlina, gm. Bojszowy i Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń, zostaną umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.110. Zadania kontynuowane, które powinny być realizowane w pierwszym cyklu planistycznym, gdyż ich przerwanie spowoduje degradację już wykonanych elementów budowli przeciwpowodziowych i wzrost zagrożenia powodziowego w tym obszarze: Poz. 51 Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie: Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 – 5+035 na terenie gm. Lędziny; zostanie wprowadzona na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych, po realizacji działań strategicznych.

2.111. Inwestycje nowe, dla których konieczne jest przeniesienie do I cyklu planistycznego: - Poz. 8 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej; - Poz. 9 Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770 – 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński - jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej; - Poz. 21 Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450 – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.

Zgłaszający: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działania zostaną wprowadzone na buforową listę inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych, po realizacji działań strategicznych..

2.112. Proszę o uwzględnienie w "Działaniach technicznych" Dz.29 (poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej) jako inwestycja strategiczna w cyklach planistycznych Zlewni Przemszy dotyczących modernizacji lub naprawy newralgicznego odcinka rzeki Brynicy przebiegającego wzdłuż granicy Siemianowic Śląskich i Wojkowic.

Zgłaszający: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zadanie zostanie dopisane do inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym. Inwestycja ta, w porównaniu z innymi realizowanym w pierwszym cyklu, nie wpłynie znacząco na obniżenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły. Dodatkowo zwiększenie retencji powodziowej na zbiorniku Kozłowa Góra prawdopodobnie zmniejszy wysokość zwierciadła wody wezbraniowej poniżej zbiornika, czyli także na odcinku omawianej inwestycji.

2.113. Prośba o ujęcie nowego zadania w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – Zlewni Małej Wisły pn.: „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego w Brzeszczach oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do Wisły w rejonie zalewiska „Łęźnik”.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Projekt Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie obejmuje podtopień/powodzi wynikających z intensywnych deszczów i przeciążonej kanalizacji deszczowej. W I cyklu planistycznym priorytetowo skupiono się na ciekach wskazanych we wstępnej oceny ryzyka powodziowego (identyfikacja 2 głównych typów powodzi rzecznych/opadowych oraz od strony morza) oraz przygotowanych dla nich map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. W kolejnych cyklach planistycznych możliwe będzie rozbudowanie dokumentów planistycznych o kolejne typy powodzi oraz przygotowanie dla redukcji ich zagrożenia odpowiednich działań.

2.114. Projekt PZRP wymaga uzupełnienia: Ujęcie inwestycji z listy buforowej - "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+250" na liście podstawowej z uwagi na gotowość do realizacji

Zgłaszający: Urząd Gminy

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Zadanie dot. regulacji cieku Goczałkowickiego nie może być przeniesione na listę inwestycji strategicznych realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym tylko ze względu na gotowość do jej realizacji w 2015 r. Inwestycja ta wpłynie znacząco na obnażenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły, jednakże nie aż tak, jak inwestycje strategiczne. Stąd znajduje się na liście buforowej inwestycji realizowanych w I cyklu planistycznym.

2.115. Wspólnota lokalna, kategorycznie sprzeciwia się planom budowy suchych polderów na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem

Zgłaszający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Sama realizacja obwałowań nie zapewni pełnego bezpieczeństwa powodziowego Gminy Radomyśl nad Sanem w przypadku wystąpienia powodzi stuletniej. Jedynym możliwym do realizacji rozwiązaniem zapewniającym takie bezpieczeństwo jest modernizacja obwałowań połączona z budową polderów. Wyniki analizy wielokryterialnej jak i wszelkich innych analiz jednoznacznie potwierdzają wyższość wariantu W3 nad wariantem W2. Ponadto należy podkreślić, że analizy hydrauliczne jednoznacznie wskazują, że realizacja wariantu W2 prowadzi do znaczącego i nieakceptowalnego transferu ryzyka powodziowego do Regionu Wodnego Środkowej Wisły. Jest to aspekt dyskwalifikujący wariant W2. Przebudowa obwałowań na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem jest przewidziana w PZRP, ale rzędne przebudowanych obwałowań będą dostosowane do rzędnych wody Q1% uwzględniających program budowy polderów. W związku z tym rezygnacja z budowy polderów będzie oznaczała rezygnację z ochrony przed wodą Q1%. Zwracamy przy tym uwagę, że poldery z założenia napełniane będą wyłącznie w sytuacji wystąpienia powodzi katastrofalnych, które statystycznie występują raz na 30-50 lat. Napełnienie polderu trwa maksymalnie kilka dni, czasem tylko kilkanaście godzin (w zależności od wielkości polderów). Stąd uciążliwość polderów w odniesieniu do gospodarowania rolniczego i normalnej eksploatacji infrastruktury jest praktycznie niezauważalna.

2.116. Działając w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły mając na uwadze konieczność zwiększenie skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym, w załączeniu przekazuję wykaz zadań nowych lub rozpoczętych, które Samorząd Województwa Śląskiego planuje do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym (lata: 2016 -2021).

Zgłaszający: Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Wykonawca PZRP przy współpracy ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dokonał analizy zasadności poszczególnych inwestycji, w wyniku czego powstała lista buforowa. Określona dostępność środków finansowych przewidzianych dla Regionu Wodnego Małej Wisły jest ograniczona. Z tego względu została stworzona buforowa lista inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Działania znajdujące się na danej liście będą mogły być realizowane w pierwszym cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych. Ponadto działania, w których pozostała regulacja stanu prawnego, zostaną umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań).

2.117. Wniosek: Inwestycje przeciwpowodziowe i utrzymaniowo - przeciwpowodziowe w zlewni Małej Wisły planowane do realizacji w pierwszym oraz kolejnych cyklach planistycznych, Załącznik 10.4.1 Karta zlewni Małej Wisły, są zadaniami kluczowymi dla bezpieczeństwa dla trzech gmin powiatu.

Zgłaszający: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działania A_1232_W, 3_2073_W, 3_2071_W, 3_2069_W oraz 3_2065_W zostaną ujęte na buforowej liście inwestycji, które będą mogły być realizowane w przypadku zrealizowania zadań z listy strategicznej oraz dostępności środków finansowych. Działanie 3_2067_W zostanie ujęte na buforowej liście inwestycji, jeżeli nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. Obecnie trwają dokładne analizy dot. oceny środowiskowej tego zadania. Wszystkie wymienione powyżej inwestycje przyczynią się do zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych oraz rolnych.

2.118. W kwestii inwestycji przeciwpowodziowych i utrzymaniowo - przeciwpowodziowych w zlewni Przemszy, planowane do realizacji w I cyklu planistycznym, Załącznik 10.4.2 Karta zlewni Przemszy, stajemy na stanowisku, że oba zadania pod nazwą: - „Rozbudowa prawego wału Przemszy w km 0+800 - 1+450 w Bieruniu - Czarnuchowicach”, - „Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym prawego brzegu rzeki Przemszy w km 1+450 - 6+652, np. poprzez budowę obwałowań (w rejonie dzielnicy Chełm Mały w Gminie Chełm Śląski)”, powinny pozostać w planie w niezmienionym terminem realizacji.

Zgłaszający: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Pierwszy cykl planistyczny PZRP obejmuje lata 2016-2021. Działania kończące się w 2015 roku nie zostaną ujęte finalnej wersji PZRP. Inwestycja 1_783_W zakończy się w bieżącym roku, zatem zadanie to nie znajdzie się na liście z inwestycjami realizowanymi w pierwszym cyklu planistycznym PZRP. Natomiast zadanie 3_2182_W pozostaje na liście inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.119. Wnosimy zastrzeżenia odnośnie umieszczenia zadań planowanych do wykonania na terenie zlewni Iłownicy w odległym okresie planistycznym. Wniosek o wprowadzenie inwestycji (ID 1_777_W 2_227_W, 2_239_W, 2_226_W i 3_2117_W, 3_2107_W) na listach strategicznych.

Zgłaszający: Urząd Gminy Jasienica

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycje 1_777_W 2_227_W, 2_239_W, 2_226_W i 3_2117_W, 3_2107_W zostaną ujęte na buforowej liście inwestycji, zatem będzie mogły być rozpoczęte już w I cyklu, w przypadku zrealizowania zaplanowanych działań strategicznych oraz dostępności środków finansowych.

2.120. Wnoszę o realizację przedsięwzięcia związanego z budową zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu Górnym, w pierwszym okresie realizacyjnym tj. w latach 2016 - 2021.

Zgłaszający: Urząd Gminy Jasienica

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Inwestycja dot. budowy zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu pozostanie na liście inwestycji realizowanych w kolejnych cyklach planistycznych ze względu na mało znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.121. Z jakich środków możliwa będzie likwidacja zagrożenia powodziowego, jakie obecnie występuje na obszarze Gminy Jasienica?

Zgłaszający: Urząd Gminy Jasienica

Odpowiedź:

Zapytanie. PZRP nie wskazuje dokładnych źródeł finansowania. Wskutek przeprowadzonych analiz przyjęto pewne szacunki maksymalnie dostępnych środków w przyszłej perspektywie i określone pewne przedziały finansowe dla działań w poszczególnych regionach wodnych. Pozyskiwanie środków na realizację działań leży w gestii inwestora.

2.122. Z jakich środków przewiduje się realizację przedsięwzięcia związanego z budową zbiornika retencyjnego W Międzyrzeczu Górnym

Zgłaszający: Urząd Gminy Jasienica

Odpowiedź:

Zapytanie. PZRP nie wskazuje dokładnych źródeł finansowania. Wskutek przeprowadzonych analiz przyjęto pewne szacunki maksymalnie dostępnych środków w przyszłej perspektywie i określone pewne przedziały finansowe dla działań w poszczególnych regionach wodnych. Pozyskiwanie środków na realizację działań leży w gestii inwestora.

2.123. Czy będzie możliwa wcześniejsza realizacja zadań ujętych w drugim cyklu planistycznym?

Zgłaszający: Urząd Gminy Jasienica

Odpowiedź:

Zapytanie. Działania ujęte w PZRP podzielone będą przede wszystkim na strategiczne, realizowane w pierwszej kolejności oraz działania buforowe, wskazane na II cykl, których realizacja możliwa będzie w przypadku dostępności dodatkowego finansowania. Działania niewskazane do realizacji w PZRP nie będą mogły być realizowane I cyklu planistycznym.

2.124. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi w sprawie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zmacam się z prośbą o przesuniecie z 2 cyklu planistycznego do 1 cyklu (tj. na lata 2016-2021) inwestycji: - regulacji koryta cieku Bolina Główna w km 1+397-4+800 w m. Mysłowice, ID inwestycji A_928_W; - regulacji koryta cieku Bolina Główna w km 0+367,5-l+397 w m. Mysłowice, ID inwestycji A_1284_W, będących zadaniami niezbędnymi do poprawy bezpieczeństwa powodziowego Gminy Miasta Mysłowice.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Mysłowice

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Działania A_928_W oraz A_1284_W zostaną ujęte na buforowej liście inwestycji. Zadania będą mogły się rozpocząć już w I cyklu, o ile zrealizowane zostaną inwestycje strategiczne lub w przypadku dostępności środków finansowych. Inwestycje przyczynią się do zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych oraz rolnych.

2.125. W działaniach możliwych do realizacji lub przygotowania w pierwszym okresie planistycznym w zlewni Małej Wisły pod nr 38 (ID 81006) ujęto zadanie pn. „Budowa lokalnego systemu prognozowania powodzi i podtopień w Bielsku-Białej, Bieruniu i Czechowicach-Dziedzicach”. Proszę o wprowadzenie zmian poprzez objecie systemem również powiatu pszczyńskiego, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, Gminę Goczałkowice- Zdrój, Gminę Pszczyna oraz Gminę Miedźna.

Zgłaszający: Starosta Pszczyński

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: W przypadku dostępności środków finansowych zadanie to zostanie poszerzone o powiat pszczyński.

2.126. W toku dyskusji podczas spotkania Grupy Planistycznej dla Rejonu Wodnego Małej Wisły, które odbyło się dnia 09.04.2015 r. w Katowicach ujawniono, iż na liście przedsięwzięć możliwych do realizacji lub przygotowania w pierwszym okresie planistycznym znajdują się zadania już realizowane lub zakończone.

Zgłaszający: Starosta Pszczyński

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Zadania te zostały zweryfikowane i usunięte z docelowej listy inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym. Zmiany te zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.127. zwracam się z prośbą o ponowne, gruntowne przeanalizowanie listy przedsięwzięć oraz o uwzględnienie wśród zadań priorytetowych działania „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200” ujętego w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Rejonu Wodnego Mała Wisła w tabeli nr 26 pod poz. 27.

Zgłaszający: Starosta Pszczyński

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działanie dot. regulacji Potoku Goczałkowickiego zostanie ujęte na buforowej liście inwestycji, zatem będzie mogło być realizowane w przypadku zrealizowania działań strategicznych oraz dostępności środków finansowych. Inwestycja powinna przyczyniać się do zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych.

2.128. wymienione zadania, zgłoszone Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach należy uwzględnić w PZRP Regionu Wodnego Małej Wisły, bowiem dalsze zaniedbania i brak działań skutkować mogą kolejnymi, bardzo wysokimi kosztami usuwania szkód powodziowych. 1. regulacja koryta cieku Pogórzanka (od km 0+000 do km 0+600, od km 1+800 do km 4+000) w Gminie Skoczów 2. regulacja koryta rzeki lłownica (od_km 19+050 do km 22+000)w Gminie Skoczów

Zgłaszający: Urząd Miejski w Skoczowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Działania A_908_W oraz A_760_W pozostaną na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym ze względu na mało znaczący ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w odniesieniu do całego Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.129. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Bieruniu wnosi o uwzględnienie przekazanych list działań inwestycyjnych w tym inwestycje przeciwpowodziowych i utrzymaniowo-przeciwpowodziowe w zlewni Małej Wisły.

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Bieruniu

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: inwestycja A_1008_W ze względów administracyjno-planistycznych zostanie przesunięta z pierwszego do drugiego cyklu planistycznego, zatem zmiana ta będzie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły. Inwestycje: 3_2073_W, 3_2071_W, 3_2072_W, 3_2069_W, 3_2065_W, 3_2166_W oraz 1_777_W zostaną ujęte na buforowej liście inwestycji, zatem będą mogły być realizowane w przypadku dostępności środków finansowych. Zadania 3_2066_W i 2067_W zostaną ujęte na buforowej liście inwestycji, jeżeli nie będą negatywnie wpływać na środowisko. Obecnie trwają dokładne analizy dot. oceny środowiskowej tych zadań. Powyższe inwestycje przyczynią się do zwiększenia retencji na terenach zurbanizowanych Działania 1_770_W i 1_769_W zostaną umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań). Poza tym działanie 3_2068_W znajduje się obecnie na liście inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym i pozostanie na niej w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.130. Wniosek o ujęscie szeregu działań w PZRP dla RW Małej Wisły.

Zgłaszający: Wojewoda Śląski

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Działania, w których pozostała tylko regulacja stanu prawnego, zostaną umieszczone na dodatkowym zestawieniu w Rozdziale 12 w finalnej wersji PZRP dla Regionu Wodnego Małej Wisły (w trakcie tworzenia), na którym widnieć będą zadania z zakończonymi robotami budowlano-montażowymi, jednak wymagające regulacji prawnej (głównie chodzi tu o wypłaty odszkodowań). Inwestycja "Budowa nowej śluzy wałowej w lewym wale Małej Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój w rejonie km rzeki Wisły 29+720" jest działaniem kończącym się w roku 2015. Dlatego też, nie zostanie ujęte w dokumencie PZRP na liście inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym (2016-2021). Inwestycje: - Regulacja cieku Łękawka od km 7+800 (od stadionu sportowego) do km 9+200 w m. Bestwina-Janowice, gm. Bestwina, pow. bielski, woj. śląskie” w zakresie km 7+800- 8+790 oraz 8+928-9+200 (jako element ochrony przed powodzią w zlewni Małej Wisły; - Odbudowa koryta cieku Ławeckiego w km 2+380 - 5+035 na terenie gm. Lędziny; - Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia do mostu. w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki 1088/1 gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. bielski, woj. śląskie (w zakresie 1+843-4+465; - Przebudowa obwałowań cieku Jasienica, gm. Czechowice – Dziedzice; - Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice - Dziedzice; - Rozbudowa i przebudowa wału lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 -4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 – 4+200 i 1+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie; - Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km. 3+000-4+200; - Przebudowa i rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km rzeki Wisły 9+770- 10+580 wraz z przebudową przepustów w m. Wola, gm. Miedźna, pow. pszczyński; - Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 - 10+620, prawy wał: 4+200-11+450; - Odbudowa koryta cieku Jasienicki w km 7+179 - 6+748 w m. Międzyrzecze Górne i w km 14+425-14+663 w m. Jasienica, gm. Jasienica, pow. bielski; - Regulacje cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 441+200; - Przebudowa lewego rzeki Biała w km rz. 3+200 - 4+150 oraz wału prawego rzeki Biała w km rz. 3+250 - 4+200 i 1+950 - 2+550, gm. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, pow. bielski, woj. śląskie; - Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Wapienica w km 8+200 - 9+930 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko Biała i w m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica; - Regulacja i odbudowa koryta cieku Kromparek w km 0+000-3+166(odcinkowo na długości 2,9 km) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała; - Odbudowa koryta cieku Jaworznik w km 1+000 do 2+500 m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński; - Rozbudowa -dostosowanie do III klasy budowli hydrotechnicznej wałów przeciwpowodziowych cieku Wielonka w km.0+000 do 1+100 m. Wojkowice, gm. Wojkowice, pow. będziński; zostaną ujęte na liście buforowej inwestycji realizowanych w pierwszym cyklu planistycznym, które będą mogły być wykonane w przypadku dostępności środków finansowych. Inwestycja "Odbudowa wału rzeki Knajki (kompleks VIII) w km 0+000 - 2+900, gm. Strumień, gm. Dębowiec" pozostanie na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym. Inwestycja ta w porównaniu z innymi, realizowanymi w pierwszym cyklu, nie ograniczy znacząco ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.131. Pragnę wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie dotyczące podziału inwestycji na okresy ich realizacji służących zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności miasta Tychy.

Zgłaszający: Urząd Miasta Tychy Prezydent

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zestawienie inwestycji strategicznych w Regionie Wodnym Małej Wisły podlegało uzgodnieniom z RZGW w Gliwicach oraz ŚZMiUW w Katowicach. Wysoki poziom ryzyka powodziowego oraz liczne potrzeby z zakresu gospodarki wodnej spowodowały, iż ograniczony budżet przewidziany dla RW Małej Wisły szybko został wyczerpany (szczegółowo katalog potencjalnych źródeł finansowania oraz harmonogram realizacji działań opisano w rozdziale 12.2.3 Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym). W związku z tym, w celu umożliwienia realizacji kluczowych dla miasta Tychy inwestycji, postulowanych w piśmie PZK.5545.4.2015 z dn. 21 kwietnia 2015r. umieszczono je na buforowej liście inwestycji. Konieczność realizacji działań z listy buforowej, w aspekcie ograniczenia ryzyka powodziowego w regionie, została potwierdzona w Planie, jednak prace wykonawcze rozpoczną się w przypadku zrealizowania działań z listy strategicznej oraz dostępności środków lub pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

2.132. Gmina Biłgoraj wnioskuje o pozostawienie zadania pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Brodziaki o pow. ok. 100 ha i poj. ok. 2,5 mln m3 z odbudową koryta: rzeki Czarna Łada (…)” w projekcie PZRP z możliwością jego przeniesienia z tabeli 52 do tabeli 51 tj. „Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka”

Zgłaszający: Wójt Gminy Biłgoraj

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Wymieniona inwestycja podlegała analizie w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka, których wyniki wykorzystano w pracach nad PZRP. W wariancie WI wprowadzona została inwestycja: Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Brodziaki mająca wpływ na zasięg strefy zalewowej w jednostce zadaniowej San Z38. Wyniki wariantu modelowego WI informują, iż poprzez realizację zbiornika ochroniono 2 budynki mieszkalne, zidentyfikowane jako zagrożone w wariancie W0 (wariancie przedstawiającym istniejący stan ochrony przed powodzią). Model hydrauliczny wykonano wg. metodyki POPGW, jednolitej dla całego Regionu Wodnego Górnej Wisły. Ponadto zgodnie z przekazanym pismem, obecne, potencjalne straty powodziowe dla wody występującej średnio raz na 100 lat stanowią jedynie niecałe 10% kosztu budowy zbiornika. W związku z tym nie ma podstaw ekonomicznych do realizacji zbiornika Brodziaki, którego koszt nie jest rekompensowany odpowiednio wysoką redukcją strat powodziowych. W ramach prac nad PZRP wykonano dodatkową analizę polegającą na sprawdzeniu pod względem oddziaływania na obszar zlewni Tanew zbiorników: Brodziaki, Biszcza-Żary oraz Borowiec. Sumaryczny wpływ pracy zbiorników na poprawę sytuacji powodziowej na Tanwi jest stosunkowo niewielki. Przeprowadzone analizy hydrauliczne wykazały również, iż realizacja planowanych zbiorników nie wpłynie na sytuację powodziową na rzece San. Wobec powyższych działania polegające na budowie przedmiotowych zbiorników nie znajdą się w finalnej liście inwestycji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

2.133. Z powodu braku aktualnej oceny ryzyka powodziowego przedłożony do konsultacji projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla rejonu dzielnicy Chełm Mały w Gminie Chełm Śląski jest w istotnym stopniu wadliwy i wymaga weryfikacji.

Zgłaszający: Stowarzyszenie mieszkańców Atlantyda

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego powstały niezależnie od PZRP, dla odcinków cieków wskazanych we WORP, w oparciu o jednolitą metodykę i najbardziej aktualne dostępne w okresie i przygotowania danych. będących produktem projektu ISOK. Należy zaznaczyć, iż założenia Dyrektywy Powodziowej przewidują cykliczną aktualizację PZRP (co 6 lat), w celu uwzględnienia m.in. zmian w topografii terenu, rozszerzenia zakresu objętych analizami cieków.

2.134. Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla rejonu dzielnicy Chełm Mały w Gminie Chełm Śląski jest w istocie projektem naprawienia szkód górniczych powstałych w wyniku prowadzonej przez Kompanię Węglową S.A. eksploatacji węgla, dlatego projekt ten powinien być w całości zrealizowany ze środków przedsiębiorstwa górniczego, a nie ze środków publicznych

Zgłaszający: Stowarzyszenie mieszkańców Atlantyda

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W PZRP wskazano jedynie potencjalne źródła finansowania, których sprecyzowanie nastąpi na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji dla planowanych działań. Wskazany dla działania inwestor, może podjąć decyzję o udziale w realizacji zadania innego podmiotu. Ponadto należy zaznaczyć, iż niemożliwe jest jednoznaczne określenie przyczyny wzrostu zagrożenia i ryzyka powodziowego w msc. Chełm Śląski. Wpływ szkód górniczych, obok m.in. wykorzystanej metodyki, danych hydrologicznych, dokładności danych reprezentujących topografię terenu, zastosowanego modelu hydraulicznego, stanowi jeden z elementów objętych analizami, który może potencjalnie wpływać na wzrost zagrożenia w problemowym obszarze. W takiej sytuacji udowodnienie odpowiedzialności za istniejący stan zagrożenia powodziowego jednemu podmiotowi nie jest możliwe.

2.135. Działania inwestycyjne 3_2176_W i 3_2182_W przewidziane w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są niewystarczające do należytego zabezpieczenia rejonu dzielnicy Chełm Mały

Zgłaszający: Stowarzyszenie mieszkańców Atlantyda

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Należy podkreślić, iż rekomendowane do realizacji działania, przypisano najbardziej problemowych obszarom, wskazanym wskutek przede wszystkim analizy map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, zgodnie z Dyrektywą Powodziową. Z uwagi na ograniczony zasięg map dla przedmiotowego obszaru, prezentowane wyniki mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistą sytuację, zwłaszcza na drobnych ciekach (których nie objęto analizami), jednakże zgodnie z obowiązującymi prawem i z wykorzystaniem uprzednio przygotowanych dokumentów planistycznych. Efektywność działań rekomendowanych do realizacji w PZRP sprawdzono z wykorzystaniem m.in. modeli hydraulicznych w oparciu o które przeprowadzono szereg analiz mających na celu wyłonienie wariantu optymalnego pod względem ochrony przed powodzią. Przeprowadzone analizy (modelowanie hydrauliczne, analiza wielokryterialna, analiza kosztów-korzyści, analizy środowiskowe) potwierdziły, iż realizacja rekomendowanego działania 3_2182_W pozwoli na zabezpieczenie msc. Chełm Śląski. Ponadto należy zaznaczyć, iż specyfika obszarów górniczych została uwzględniona w PZRP i szczegółowo omówiona w rozdziale 3.1 Topografia, hydrografia, gleby, geologia (mapy), hydrologia (ISOK), a wpływ działalności górniczej na środowisko nie wpływa na charakter przyjętych rozwiązań ograniczających ryzyko powodziowe.

2.136. Zwracam się z uprzejmą prośbą o ujęcie powiatu oświęcimskiego w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w budowie monitoringu przeciwpowodziowego w zlewni planistycznej - Małej Wisły, Hot Spot - Mała Wisła, nr działania38, ID 81006, budowa lokalnego systemu prognozowania powodzi i -,podtopień w Bielsku-Białej, Bieruniu i Czechowicach-Dziedzicach”.

Zgłaszający: Starosta Oświęcimski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Włączono powiat w zakres zadania.

2.137. Prośba o ponowne przeanalizowanie nw. inwestycji pod względem ograniczenia zagrożenia powodzią w ujęciu Regionu Wodnego Małej Wisły oraz o: Wskazanie inwestycji ujętej w tabeli nr 24 pod pozycją nr 1: „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500 - 7+300, M. Górki Małe, Brenna, woj. śląskie" oraz' pod pozycją 2: „Remont i odbudowa regulacji rzeki Brennicy w km 7+300 - 9 + 200” - w tabeli nr 23, jako działania priorytetowe Wskazanie inwestycji ujętej w tabeli nr 26 pod pozycją nr 1: „Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rze. Brennica w km 4+500 -7+300, M. Górki Małe, Brenna, woj. śląskie" oraz pod pozycją nr 2: „Remont i odbudowa regulacji rzeki Brennicy w km 7+300 - 9 + 200” - w tabeli nr 25, jako działania priorytetowe.

Zgłaszający: Urząd Gminy Brenna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działania dot. odbudowy urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej oraz remontu i odbudowy regulacji rzeki Brennicy, pozostanie na liście inwestycji realizowanych w drugim cyklu planistycznym Inwestycje te, w porównaniu z innymi realizowanym w pierwszym cyklu, nie wpłynie znacząco na obnażenie ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym Małej Wisły.

2.138. We wszystkich opracowanych dotychczas etapach planistycznych wymaganych Dyrektywą Powodziową nie rozpoznano należycie wpływu działalności górniczej na zagrożenie i ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Małej Wisły.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Mieszkańców Zagrożonych Powodzią „Atlantyda”

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Wszelkie dostępne informacje nt. szkód górniczych zostały uwzględnione w grudniowej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły. Wykonawca ponownie zwrócił się o udzielenie w/w informacji do określonych instytucji. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, zostaną one uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły.

2.139. Niekonsekwentne podejście do prac utrzymaniowych na małych ciekach

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna Regulacje na małych ciekach w zlewniach zurbanizowanych faktycznie powodują przyspieszenie spływu, dlatego ich zakres w PZRP jest zredukowany do niezbędnego minimum, natomiast nie ma możliwości całkowitej ich eliminacji np. w regionie Małej Wisły ze względu na silnie antropogenicznie zmieniony charakter tych zlewni. Należy też wziąć pod uwagę, że to przyspieszenie spływu nie jest równoznaczne ze zwiększeniem ryzyka powodziowego wynikającego z powodzi katastrofalnych, które powodowane są wielkoskalowymi opadami. Może się zdarzać tak, że przyspieszone odprowadzenie wody z terenów zurbanizowanych niejako wyprzedzi i tym samym zmniejszy główną falę powodziową. W Projekcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły uwzględniono tylko te działania polegające na regulacji i utrzymaniu rzek, które ściśle związane są z ochroną przeciwpowodziową, takie jak: - umocnienie brzegów rzek w miejscach, w których postępująca erozja brzegowa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wału przeciwpowodziowego - udrożnienia na odcinkach cofkowych istniejących zbiorników wodnych, w celu obniżenia ryzyka związanego z powodziami zatorowymi oraz umożliwienia prowadzenia akcji lodołamania. Przedsięwzięcia polegające na regulacji i utrzymaniu mniejszych rzek, w szczególności spełniające inne funkcje niż ochrona przeciwpowodziowa, w zdecydowanej większości znajdowały się poza obszarem planowania PZRP dla RW ŚW i DW (to znaczy poza ONNP wskazanymi w WORP do opracowania MZP i MRP w I cyklu planistycznym), w związku z czym nie były ujmowane w Projekcie PZRP. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że cytowane fragmenty dotyczące diagnozy problemów odnoszą się do różnych obszarów w Dorzeczu Wisły (w szczególności punkt 2 jest cytowany w niepełnej treści, co zaciera faktyczny przekaz i intencje autorów dokumentu w zakresie przedstawianego problemu). Prace utrzymaniowe i regulacyjne na małych ciekach mają większy wpływ na tzw. transfer ryzyka w regionie wodnym Małej i Górnej Wisły niż prace na małych ciekach w regionach Wisły Środkowej i Dolnej. W pierwszym przypadku skutkować to może faktycznym przyspieszaniem spływu, jeśli nie zostanie zapewniona retencja na odpowiednim poziomie, przede wszystkim ze względu na gwałtowność zjawisk w południowej części dorzecza Wisły. W drugim przypadku zaś skutkiem mogą być lokalne podtopienia wynikające z niemożności odprowadzenia wód do głównego odbiornika przy wysokich stanach wody bądź z lokalnych przeszkód takich jak np. przewrócone drzewa, czy zarastanie koryt rzecznych. Punkt 2, cytowany w niepełnym zakresie, w całości brzmi: „Niedostateczny zakres i częstotliwość przedsięwzięć utrzymaniowych i odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych, szczególnie na głównych rzekach nizinnej części obszaru dorzecza (Wisła, Narew, Bug), a także obwałowań i innej infrastruktury przeciwpowodziowej.” Nie ma więc rozbieżności we wskazanych zapisach, ponieważ mowa o dwóch różnych zagadnieniach. Niedostateczny zakres i częstotliwość, o którym mowa powyżej, skutkuje zmniejszaniem przepustowości koryta rzecznego oraz niszczeniem obiektów ochrony biernej, która ma kluczowe znaczenie przy długotrwałym przejściu fali wezbraniowej (kilkanaście do kilkudziesięciu dni), co w konsekwencji zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi (przelanie wód przez koronę wału lub uszkodzenie obiektu).

2.140. Uważamy, że należy skupić się na źródle problemu i zmienić podejście systemowe do tzw. prac utrzymaniowych. Są one prowadzone w Polsce na wielką skalę. Wnioskujemy o opracowanie i dołączenie do projektów PZRP horyzontalnych wytycznych do uwzględnienia przy planowaniu i realizacji prac utrzymaniowych, w szczególności na ciekach administrowanych przez WZMiUW.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. W obliczu przygotowywanego aktualnie niezależnie od PZRP dokumentu, jakim jest Plan Utrzymania Wód przez Dyrektorów RZGW, uważamy, iż kwestie te powinien regulować tenże dokument.

2.141. Sposób realizacji postulatów tzw. małej retencji (retencji leśnej, retencji na obszarach rolniczych oraz retencji na obszarach zurbanizowanych, retencji dolinowej) Aby wyjaśnić tę niejednoznaczność, wnioskujemy o dołączenie do PZRP wytycznych do realizacji małej retencji, najlepiej wraz ze wskazaniem priorytetowych obszarów działań.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Mając na uwadze oczekiwania KE w zakresie tzw. małej retencji, w ramach projektu PZRP (części dotyczącej instrumentów wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym) przygotowano dodatkowo wytyczne w zakresie retencji rolnej, leśnej, dolinowej i zlewniowej, które będą dostępne wraz ze wszystkimi powstałymi w ramach projektu raportami. Dodatkowo przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi opracowana została lista potencjalnych obszarów mokradłowych przewidzianych do renaturyzacji. Z uwagi naobjętość opracowania i wiele zgłaszanych w ramach konsultacji uwag o nadmiernej objętości PZRP, nie wprowadzono załącznika bezpośrednio do projektu PZRP. Warto dodać, iż w związku z tymi opracowaniami, włączono do PZRP rekomendacje działań nietechnicznych, związanych z pogłębionymi analizami w zakresie możliwości retencyjnych i renaturyzacyjnych poszczególnych zlewni, aby w kolejnym cyklu planistycznym, być przygotowanym do realizacji tego typu projektów.

2.142. Chcemy zwrócić uwagę na niespójność PZRP z, równolegle opracowywaną Aktualizacją Planów Gospodarowania Wodami.

Zgłaszający: Centrum Ochrony Mokradeł w Warszawie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniają proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazują na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości, a co za tym idzie nie skupiają się wyłącznie na ochronie przeciwpowodziowej. Podobnie, jak nie wszystkie inwestycje przeciwpowodziowe mają negatywny wpływ na stan i potencjał jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), które musiały by być równocześnie uwzględnione w aPGW. W związku z tym listy inwestycji przedstawione w obu dokumentach nie mogę być identyczne – aPGW uwzględnia szereg inwestycji istotnych dla gospodarki wodnej, również tych niezwiązanych z ochroną przeciwpowodziową, a także znajdujących się poza obszarem planowania PZRP na I cykl planistyczny, które mogą mieć negatywny wpływ na JCWP. Natomiast PZRP zawiera inwestycje przeciwpowodziowe, zlokalizowane przede wszystkim (z wyjątkiem regionu wodnego Górnej Wisły, gdzie zakres prac analitycznych został rozszerzony z uwagi na dostępność szczegółowych analiz i opracowań oraz specyfikę regionu) w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, zarówno wpływające, jak i nie wpływające na jednolite części wód. Podczas przygotowania finalnej wersji obu dokumentów nastąpiła koordynacja i transfer informacji z PZRP do aPGW we wskazanym wyżej obszarze.

3. PZRP dla Regionu wodnego Górnej Wisły (ilość uwag: 1021)

3.1. Niepełna lista inwestycji wyszczególnionych w PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły. Brak zaplanowanych inwestycji na obszarze zlewni Wisłoki (tab. 49).

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie; Marszałek Województwa Podkarpackiego; Pani Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Podkarpacki.

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

Do planu zostaną dodane zgłoszone i zaakceptowane na Komitecie Sterującym regionu wodnego Górnej Wisły w grudniu 2014 r. zadania inwestycyjne nie ujęte w tabeli nr 49:

  1. Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. Podkarpackie – Etap I i II
  2. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie;
  3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie;
  4. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki na terenie miasta Dębica na działkach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., woj. podkarpackie;
  5. Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gm. Żyraków, woj. podkarpackie – etap II ;
  6. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie;
  7. Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km od 0+150 do 2+008 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie.

Dołączone materiały:

3.2. Niepełna lista inwestycji wyszczególnionych w PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły. Brak zadania pn. Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław (tab. 49).

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie; Wojewoda Podkarpacki.

Odpowiedź:

Uwaga nie zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Wymienione działanie zostanie zrealizowane do końca 2015 roku, natomiast PZRP będzie wdrażane od 2016 roku.

3.3. Niepełna lista inwestycji wyszczególnionych w PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły. Brak zadania "San III - rozbudowa lewego walu rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie" w obszarze zlewni Wisły Sandomierskiej (tab. 41/tab. 51).

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Uwaga w części zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Zadanie „San III - rozbudowa lewego walu rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie" zostanie uwzględnione w tabeli nr 51 w obszarze zlewni Sanu (a nie jak w zgłoszonej uwadze w tab. 41 w zlewni Wisły Sandomierskiej).

Dołączone materiały:

3.4. Niepełna lista inwestycji wyszczególnionych w PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły. Brak zadania „San III - rozbudowa lewego walu rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie" (tab. 51).

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Zadanie „San III - rozbudowa lewego walu rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie" zostanie uwzględnione w tabeli nr 51 w obszarze zlewni Sanu.

Dołączone materiały:

3.5. Brak zadania „Analiza programu inwestycji w zlewni Wielopolka” (tab. 50).

Zgłaszający: Pani Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna, program inwestycji w zlewni Wielopolka jest ujęty w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadań wynikających z analizy programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Wielopolka”. Program działań jest aktualnie opracowywany przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach Programu Ochrony przez Powodzią Dorzecza Górnej Wisły. Działanie to będzie prowadzić do przygotowania inwestycji wskazanych w ww. opracowaniu do realizacji w ramach kolejnego cyklu planistycznego.

3.6. Zastosowano nieprawidłowe nazewnictwo działania "Wisła Etap 2 rozbudowa (...)
Prawidłowa nazwa winna brzmieć: "Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie" (tab. 41).

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki.

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.7. Zastosowano nieprawidłowe nazewnictwo działania „Przebudowa lewego wału rzeki Babulówki na dł. 2,13 km (…)”. Prawidłowa nazwa powinna brzmieć: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski" (tab. 41).

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki.

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.8. Ujęto dwukrotnie zadanie „Łęg IV- rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+000-5+000 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+200 na terenie gm. Gorzyce” w tabelach 41 i 42.

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Zadanie figuruje już w tabeli 41 – zostanie usunięte z tabeli 42

3.9. Zadanie w poz. 151 tab. 52 o nazwie „Zaprojektowanie i budowa (…)” ma zapewnione dofinansowanie, należy je usunąć. Zadanie pn. „Budowa suchego zbiornika” (poz.152) ujęto dwukrotnie zadanie w tabelach 51 i 52.

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Zadania w poz.151 i poz. 152 zostaną usunięte z tabeli 52.

3.10. Niewystarczający opis ryzyka powodziowego dla gminy Tarnobrzeg w PZRP

Zgłaszający: Urząd Miasta Tarnobrzega

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwagi dotyczące uszczegółowienia opisu zagrożenia powodziowego na terenie gminy Tarnobrzeg zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.11. Dot. propozycji lokalizacji polderów przeciwpowodziowych na terenie miasta Tarnobrzega: - prośba o zwrócenie uwagi na bliską lokalizację proponowanych polderów przeciwpowodziowych z oczyszczalnią ścieków w os. Zakrzów; - prośba o sprecyzowanie sposobu pozyskiwania terenów pod poldery, ich zagospodarowania oraz sposobu w jaki ich lokalizacja będzie konsultowana ze społeczeństwem; - prośba o informację czy lokalizacja polderów przeciwpowodziowych jest ostateczna.

Zgłaszający: Urząd Miasta Tarnobrzega

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Lokalizacja polderów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle nie jest ostateczna. Na etapie opracowywania PZRP oceniane są możliwości poprawy bezpieczeństwa obszarów problemowych przy zastosowaniu retencji polderowej ze wskazaniem potencjalnych obszarów, które mogą służyć do zlokalizowania polderów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę tereny rolnicze, na których nie występuje zabudowa lub występują pojedyncze budynki mieszkalne. Zakłada się, że w pierwszym cyklu planistycznym opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja inwestycji z uwzględnieniem koncepcji, studium wykonalności, planu pozyskiwania terenów i przesiedleń, oceny oddziaływania na środowisko oraz projektu budowlanego.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie zakłada się wykupu całego obszaru polderów przez Skarb Państwa, gdyż tereny te będą wykorzystywane do retencjonowania wód powodziowych, jedynie podczas powodzi katastrofalnych o niskim prawdopodobieństwie występowania. Dlatego nie będzie przeciwwskazań do kontynuowania działalności rolniczej na ich obszarach. Do wykupu przeznaczone będą tylko tereny pod budowę obwałowań polderowych.

3.12. Lp. 13 Budowa wałów przeciwpowodziowych - brzeg lewy na Rabie km. 10+020 - 12+220 m. Mikluszowice - wniosek o skreślenie zadania z działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. Lp. 53 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych - brzeg prawy na Rabie km 15+800 - 16+400 m. Gawłówek – błąd, ponieważ jest to brzeg lewy rzeki Raby (tab. 35).

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, Tabela 35, uwagi dot. działań lp. 13 i 53, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły:
lp. 53 – poprawiona zostanie nazwa inwestycji;
lp.13 – inwestycja zostanie usunięta z tabeli 35 po weryfikacji z najnowszą wersją Analizy Programów Inwestycyjnych w zlewni Raby.

3.13. Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Raby. Lp. 4 Modernizacja lewego wału rzeki Raby na odcinku Niedary - Wyżyce oraz Wyżyce - Gawłówek . Wniosek o umieszczenie tego zadania na liście działań przewidzianych do realizacji w najbliższych sześciu latach (tab. 36).

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna, Tabela 36, lp. 4, Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Raby nie wykazała konieczności podwyższenia problemowego obwałowania, jednak zgłoszony problem dodatkowo zostanie przeanalizowany na etapie analizy wielokryterialnej i jeśli okaże się to zasadne, zostanie przeniesiony do zadań z pierwszego priorytetu.

3.14. Lp. 7 Budowa polderu na Rabie, km 10+020 - 12+220, m. Mikluszowice. Wniosek o skreślenie tego zadania z listy (tab. 36).

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, Tabela 36, lp. 7, uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły - inwestycja zostanie usunięta z tabeli 36 po weryfikacji z najnowszą wersją Analizy Programów Inwestycyjnych w zlewni Raby.

3.15. Zestawienie działań w zlewni Wisły Krakowskiej. Lp. 28 - 33 Prośba o dokładne określenie, które z tych zadań będą realizowane na terenie Gminy Niepołomice, a które na terenie Gminy Drwinia (tab. 45).

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, Tabela 45, poniżej przedstawiono lokalizację wskazanych inwestycji:
lp. 28 – gmina Niepołomice, lp. 29 – gmina Niepołomice, lp. 30 – gmina Niepołomice, lp. 31 – gmina Drwinia, lp. 32 – gmina Drwinia, lp. 33 – gmina Drwinia/gmina Niepołomice.
Informacja dotycząca gmin, na terenie których realizowane jest zadanie, zostanie zamieszczona w polu „Nazwa inwestycji” w Tabeli 45 raportu oraz w Tabeli 7 w karcie zlewni Wisły krakowskiej (zał. 10.5 do raportu).

3.16. Brak jakiegokolwiek opisu i zagrożeń dla zlewni Szreniawy i Nidzicy.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - Problem zagrożenia powodziowego w zlewniach Nidzicy i Szreniawy został zarysowany w rozdziale 3.3 (Lista wiodących problemów) w karcie zlewni Wisły krakowskiej (załącznik 10.5 do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły). W Tabeli 5 scharakteryzowano rodzaj zagrożenia w odniesieniu do poszczególnych gmin, przy czym dla gmin Bejsce, Nowe Brzesko oraz Koszyce wskazano na zagrożenie pochodzące od rzek Szreniawy i Nidzicy. Pełna analiza zagrożenia i ryzyka powodziowego ww. zlewni możliwa będzie po zakończeniu następujących projektów realizowanych obecnie na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Informacje dotyczące skali zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz propozycje inwestycji, opracowane w ramach realizacji ww. projektów, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. W pierwszym cyklu planistycznym PZRP przewidziano przygotowanie dokumentacji do inwestycji wskazanych w ww. opracowaniach.

3.17. Brak zasadności budowy zbiornika "Krzczonówka".

Zgłaszający: Urząd Gminy w Tokarni

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Skuteczność zbiornika suchego na rzece Krzczonówce była przedmiotem rozważań Analizy Programów Inwestycyjnych (API) w zlewni Raby. Analiza hydrauliczna oraz wielokryterialna zawarta w API wykazała zasadność budowy zbiornika ze względu na ograniczenie przepływów powodziowych na rzece Rabie.

3.18. W listach inwestycji podano niewłaściwego inwestora zadania, nazwy zadań nie są zgodne z nazwami zaproponowanymi w analizach programów inwestycyjnych, kwoty na realizację inwestycji różnią się od kwot przedstawionych w analizach programów inwestycyjnych, kilometraż nie jest zgodny z analizami, bulwary wskazane w analizach programów inwestycyjnych ujęte są jako wały, brak zadań o charakterze mostu lub przepustu.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - Uwagi zgodnie z przekazanymi załącznikami zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.19. Zapis na stronie 29 „Należy zaznaczyć, że MasterPlany w części stanowią główną bazę dla wykonania PZRP jako spisy inwestycji, które są konieczne dla zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej” jest informacją błędną, gdyż opracowany MasterPlan nie rozstrzyga o zasadności czy potrzebie realizacji poszczególnych inwestycji, ale weryfikuje je jedynie pod względem spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokument ten nie ocenia proponowanych inwestycji pod kątem spełnienia celu, jakim jest ochrona przed powodzią.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.20. Nie jest prawdziwy zapis na stronie 71 „Oceniając ryzyko powodziowe posłużono się mapami ryzyka powodziowego powstałymi w ramach projektu ISOK. Analizy programów inwestycyjnych wykonane w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” nie uwzględniały ryzyka powodziowego, ograniczając się tylko do wyznaczenia stref zagrożenia powodzią. Z tego powodu podjęto działania, mające na celu uzupełnienie analiz ryzyka powodziowego o obszary opracowań API wg metodyki przyjętej w Metodyce opracowania PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”. W API była robiona analiza ryzyka powodziowego, została ona również ujęta w ocenie wielokryterialnej wariantów inwestycyjnych. Wykonanie dodatkowych uzupełnień w API wynika z potrzeby rozszerzenia metodyki stosowanej we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego na rzeki ujęte w API, a nie ujęte w WORP. Prośba o korektę zapisu.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. W toku prac PZRP prowadzone są dodatkowe analizy oparte na wynikach API, które pozwalają na określenie rozkładu przestrzennego ryzyka powodziowego zgodnie z metodyką opartą na "heksagonach". Taki format analizy będzie jednolity dla całego Dorzecza.

3.21. Sugestia, aby Tabela nr 19 na stronie 85 została uaktualniona w związku z jesiennym przeglądem wałów, poprzez wprowadzenie załącznika graficznego, który wizualizuje przestrzennie układ wałów na obszarze Górnej Wisły z ich podziałem ze względu na stan techniczny.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.22. Wniosek o wprowadzenie następujących zmian w tabeli nr 27 (str. 107) pod nazwą „Priorytet realizacji działań w Regionie Wodnym Górnej Wisły”: A) Zmiana priorytetu działania 3, z niskiego na wysoki, B) Usunięcie działania 19 z listy celów szczegółowych, C) Zmiana priorytetu działania 24, z niskiego na wysoki, oraz wyraźne włączenie do listy zadań proponowanych w PZRP, D) Zmiana priorytetu działania 27, z niskiego na wysoki.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna,
ad A) cel szczegółowy 1.1, działanie 3: Autorzy nie mają wątpliwości, że retencjonowanie wody ma ogromne znaczenie w kontekście gospodarowania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Jednakże działania takie ze względów ograniczonych możliwości realizacyjnych nie mają istotnego wpływu na zmniejszenie ryzyka powodzi od strony rzek w kontekście przepływu wód katastrofalnych. Dyrektywa Powodziowa, będąca podstawą tworzenia PZRP, w Artykule 2 punkt 1 zawiera następującą definicję powodzi: "„powódź” oznacza czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą. Definicja ta obejmuje powodzie wywołane przez rzeki, potoki górskie, śródziemnomorskie okresowe cieki wodne oraz powodzie sztormowe na obszarach wybrzeża, natomiast może nie uwzględniać powodzi wywołanych przez systemy kanalizacyjne; ". Zdaniem autorów każda aglomeracja miejska powinna w sposób racjonalny planować gospodarkę wodami opadowymi z uwzględnieniem lokalnych systemów retencjonowania, jednakże zarówno PZRP jak i API nie wskazują szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. W kontekście celów PZRP i powodzi rzecznych powiększanie retencji będzie zdecydowanie najbardziej efektywne poprzez realizację działania nr 21 zawartego w Tabeli 27 pn. "Budowa obiektów retencjonujących wodę".
Uwaga niezasadna, ad B) cel szczegółowy 2.1, działanie 19: Autorzy zgadzają się, że działanie to nie ma istotnego znaczenia w prewencji przeciwpowodziowej Regionu Wodnego Górnej Wisły. Jednak lista działań ujętych w Tabeli 27 jest taka sama dla wszystkich Regionów Wodnych z wyjątkiem obszarów wybrzeża. Autorzy intencjonalnie nie usuwają poszczególnych elementów tej listy nawet jeśli kwalifikują je do niskiego priorytetu.
Uwagi niezasadne, ad C) i D) cel szczegółowy 2.1, działania 24 i 27: Celem PZRP jest wskazanie działań, które mają istotny wpływ na redukcję ryzyka powodziowego, a jednocześnie nie wpływają niekorzystnie na cele Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) lub wpływ ten jest ograniczony do minimum. Patrząc z tej perspektywy autorzy uznają, że na odcinkach rzek, na których istnieje zabudowa regulacyjna należy prowadzić stosowne prace utrzymaniowe, aby nie dopuścić do pogarszania się stanu infrastruktury. Zakres niezbędnych prac w tym zakresie jest przedmiotem Planu Prac utrzymaniowych, który stanowi odrębny dokument planistyczny. Jeśli natomiast chodzi o odcinki rzek nieuregulowanych to ich regulacja praktycznie w każdym przypadku jest nieudatna środowiskowo i wpływa negatywnie na cele RDW. W związku z tym takie działania mogą być podejmowane tylko w ostateczności, w przypadku gdy jest to podporządkowane wyższym celom społecznym i nie istnieją rozwiązania alternatywne. Stąd niski priorytet ww. działań. Należy jednak podkreślić, że samo zakwalifikowanie kategorii działań do niskiego priorytetu nie oznacza jego wyeliminowania z PZRP, a jedynie wskazuję, że priorytetowo potraktowane zostaną inne działania - w tym przypadku działania o mniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

3.23. W rozdziale 11.1.2 proponują Państwo wdrożenie konkretnych instrumentów prawnych. Nowy przepis musi jasno stanowić, że koszty te ponosi Skarb Państwa.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna, ad 6) W świetle propozycji przekazanej Ministerstwu Środowiska "Koszty wprowadzenia zmian w dokumentach planistycznych ponoszą organy odpowiedzialne za opracowanie tych dokumentów". Do wskazanej propozycji uwagi złożyło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zagadnienie jest w toku uzgodnień międzyresortowych.

3.24. Na stronie 144 w rozdziale 12.2.3 Harmonogram, wskazane źródło finansowania (fundusze UE) leży w sprzeczności z przyjętymi założeniami dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak również Regionalnych Programów Operacyjnych. Wpisanie konkretnych źródeł finansowania powinno być oparte na dokładnej analizie ekonomicznej w zakresie ich dostępności dla potencjalnych projektów.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna, ad 7) PZRP nie obejmuje jedynie działań inwestycyjnych, dla których środki z Funduszy Europejskich są ograniczone. Zdaniem autorów część zadań zwartych w PZRP może być finansowana z POIŚ, szczególnie w ramach osi priorytetowej II, której elementem jest "(5.ii.) wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami". Koszty realizacji przewidzianych w PZRP systemów monitoringu, prognozowania, sterowania i ostrzegania przed powodzią w Regionie Wodnym Górnej Wisły wynoszą ponad 55 mln. PLN. Opis źródeł finansowania zostanie skorygowany w finalnej wersji PZRP z uwzględnieniem założeń planowanej zmiany ustawy Prawo wodne.

3.25. Tabele prezentujące zestawienia działań wskazanych do realizacji w planowanych cyklach planistycznych powinny zawierać dla każdej z podzlewni trzy dodatkowe elementy: a) działania nietechniczne, które są wynikiem API dla poszczególnych zlewni cząstkowych, b) regulacja cieków jako przeciwdziałanie erozji dennej i bocznej koryta, która ma kluczowe znaczenie w bezpiecznym przeprowadzeniu wód wezbraniowych, c) poprawa istniejącego stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, ad a) uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Uwaga niezasadna, ad b) działania regulacyjne, które zostały uwzględnione w PZRP są ujęte w tabelach proponowanych działań. Pozostałe działania w tym zakresie będą wynikały z Planu Utrzymania Wód, który jest odrębnym dokumentem planistycznym.
Uwaga niezasadna, ad c) działania zmierzające do poprawy istniejącego stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych, które zostały uwzględnione w PZRP są ujęte w tabelach proponowanych działań. Należy podkreślić, że ten zakres działań stanowi największy koszt w całym PZRP. Są to przede wszystkim duże inwestycje w modernizację istniejącej infrastruktury, a w szczególności obwałowania. Działania w tym zakresie, które mają charakter utrzymaniowy, będą wynikały z Planu Prac Utrzymaniowych, który jest odrębnym dokumentem planistycznym.

3.26. Prośba o wprowadzenie do tabeli 35 pn. „Zestawienie działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Raby” koniecznych do przebudowania mostów, których modernizację wskazała API w zlewni Raby jako integralnego punktu dla ochrony przeciwpowodziowej w ww. zlewni.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.27. Konieczne jest wprowadzenie wyjaśnienia w rozdziale 1 pod tytułem „Streszczenie w języku nietechnicznym”, które cieki wchodzą w skład zlewni Wisły Krakowskiej i zlewni Wisły Sandomierskiej.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.28. Prośba o zmianę omyłki pisarskiej na stronie 12 z Planu Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły na PROGRAM Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwagi zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.29. Prośba o zmianę informacji dot. POPGW przedstawionej na stronie 28 (propozycja treści w pełnej wersji pisma)

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwagi zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.30. Sugestia, aby nie używać nazwy potocznej Czarnej Staszowskiej - „Czarna”, jak ma to miejsce np. na str. 37.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.31. Wniosek o ujednolicenie kategorii obiektów w tabelach nr 29 oraz 30 (str. 127) w sposób umożliwiający porównanie majątków RZGW oraz ZMiUW.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Brak stosownych danych uniemożliwia wnioskowane ujednolicenie tabel.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.32. Prośba o urealnienie kwot w tabeli 33 (str. 132) oraz zaplanowanie kwot w drugim okresie planistycznym dla cieków, oraz o wyszczególnienie Wisły w przypadku zlewni Wisły Krakowskiej, Wisły Sandomierskiej oraz Wisłoka w przypadku Sanu z Wisłokiem i wprowadzenia wiersza suma, który przedstawi środki planowane dla pojedynczych zlewni.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.33. Prośba o zmianę podstawy prawnej, na którą wystąpiło powołanie na str. 217 w odniesieniu do ustawy Prawo wodne, ponieważ istnieją późniejsze wersje tego aktu.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - uwaga zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.34. Chciałbym uzyskać informacje na temat obecnych planów poszerzenia terenów zalewowych, poprzez odsunięcie istniejących wałów przeciwpowodziowych. Prośba o informację, jak to będzie wyglądać w skali całej Polski i jakie poniesie to ze sobą koszty. Interesują mnie też koszty poszczególnych rodzajów działań np. renaturyzacja dorzeczy ws. budowa zbiorników retencyjnych.

Zgłaszający: Redakcja ChronmyKlimat.pl

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - Udzielenie wnioskowanych informacji dla dorzecza Odry możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy hydraulicznej, środowiskowej i ekonomicznej możliwości odsunięcia istniejących obwałowań.
W regionie wodnym Środkowej Wisły działania polegające na rozsuwaniu wałów mogłyby dotyczyć jedynie mniejszych cieków, generujących stosunkowo nieduże ryzyko powodziowe. Dostępne opracowania wykazują niewielki i tylko lokalny wpływ takich działań na kulminację fal powodziowych, szczególnie na wielkich rzekach nizinnych (Wisła, Bug). W związku z powyższym, w Projekcie PZRP dla RW Środkowej Wisły, przewidziano wykonanie dwóch Analiz możliwości odtworzenia retencji dolinowej: dla rzeki Kamiennej (ONNP Kamienna) oraz rzeki Wieprz, jako najlepiej rokujących pod względem spodziewanych efektów.
Na obecnym etapie na w regionie wodnym Małej Wisły nie są rozważane działania tego typu. W regionie wodnym Górnej Wisły na rzece Wiśle planowane jest wykorzystanie obszarów dolinowych do realizacji polderów sterowanych retencjonujących wodę podczas powodzi katastrofalnych. Ponadto w zlewni rzeki Nidy uwzględnione są działania o charakterze renaturyzacyjnym wymienione w załączniku 10.4.6 Karcie Zlewni Nidy:

 • „Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica „
 • „Fragmentaryczna rozbiórka prowabrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów”
 • „Rewitalizacja starorzecza rzeki Biała Nida w miejscowości Oksa”

3.35. Niezasadne umieszczenie inwestycji pn. „Budowa lewego wału na Bogdanówce w km3+430-3+750”

Zgłaszający: Gmina Tokarnia

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Nie wskazano podanej inwestycji w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.36. Dotyczy zlewni Wisły Sandomierskiej: Tabela nr 41 poz. 1. Z nazwy zadania należy usunąć zapis: Etap I sporządzenie dokumentacji, gdyż dokumentacja projektowa jest w posiadaniu MZMiUW Kraków prawidłowa nazwa - Przebudowa - lewy wał potoku Upust w km 2+200 - 3+590 w msc. Zabrnie, gm. Szczucin, pow. dąbrowski. Koszt realizacji całości inwestycji do roku 2021 to 2 380 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.37. Dotyczy zlewni Wisły Sandomierskiej: Tabela 41. Poz.39 wnioskujemy o zmianę nazwy zadania na: Wykonanie zadań wynikających z realizacji programu inwestycyjnego dla zlewni Żabnicy Breń. Koszt realizacji inwestycji do roku 2021 – 20 000 000zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 120 000 000 zł. W chwili obecnej opracowywany jest program pn. Wielowariantowy program zabezpieczenia p.powodziowego doliny rzeki Żabnica-Breń. Wnioskujemy o ujęcie w działaniach wskazanych do realizacji do roku 2021 zadania pn. Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Częśc I: km 2+764-4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie, Część II: km 2+487-2+764 na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec, woj. małopolskie. Koszt całkowity realizacji inwestycji to 1 200 000zł. MZMIUW posiada dokumentację na w/w zadanie i planuje realizację części II. Inwestycja realizowana wspólnie z PZMiUW w Rzeszowie, który realizuje odcinek obwałowania znajdującego się na terenie jego działalności

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.38. Dotyczy zlewni Wisłoki: Tabela 50. Poz. 1. Zadanie pn. Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki ROPY w km 21+490-23+306 w m. Biecz, Korczyna gm. Biecz, pow. gorlicki woj. Małopolskie – wnioskujemy o przeniesienie zadania do pierwszego cyklu planistycznego. MZMiUW w Krakowie posiada dokumentację projektową na przedmiotowe zadania i planuje jego realizację do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna. Rzeka Ropa została przeanalizowana w API dla zlewni Wisłoki. Wyniki modelu hydraulicznego wykazały, iż konieczna jest budowa prawego obwałowania, która będzie zrealizowana w ramach zadania: budowa prawostronnego obwałowania w km 22+820 - 23+450, rzeka Ropa, w miejscowości Biecz

Odpowiedź po wstępnej analizie:

 Uwaga zasadna: zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Inwestycja zostanie przeniesiona do tabeli 49.

3.39. Wniosek o ujęcie w zestawieniu działań w skazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka zadania: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym Cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie.

Zgłaszający: Gmina Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3.40. Wniosek o ujęcie w zestawieniu działań uzupełniających w zlewni Sanu i Wisłoka niewdrażanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym IV etapu, regulacji potoku Łukawiec w km 6+448-8+00, gmina Wielkie Oczy

Zgłaszający: Gmina Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Działanie polegające na regulacji koryta jest przedsięwzięciem wysoce niekorzystnym środowiskowo, wskutek prowadzonych pogłębionych analiz (w tym środowiskowych) określono, iż inwestycja ta nie może być włączona do list PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3.41. Składam wniosek o uzupełnienie listy przedsięwzięć ujętych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a przewidzianych do realizacji w Zlewni Sanu i Wisłoka o zadanie pn. Poszerzenie zakresu zadania – tab. 51 pkt 24 o zapis: „wraz z przebudową budowli komunikacyjnej w ciągu drogi gminnej, na pot. Łęg Rokietnicki w km 3+530, m. Ostrów, gm. Radymno”.

Zgłaszający: Gmina Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, nazwa zadania zostanie poszerzona

3.42. Ujęcie w tabeli 51 nowego zadania pn. „Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia – Miłka w km od 16+115 do 16+700”

Zgłaszający: Miasto Jarosław, Powiat Jarosław

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga zasadna. Inwestycja została uwzględniona w PZRP po konsultacji z inwestorem – PZMiUW.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga niezasadna, wskazany obszar nie został określony jako zagrożony w analizach PZRP oraz  Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu.

3.43. Błędna nazwa zadania: „Budowa suchego zbiornika na Potoku Krzyworzeka, km 4+135, Gmina Wiśniowa”. Przedmiotowy planowany obiekt ma znajdować się w Gminie Raciechowice, co również sugeruje kilometraż rzeki.

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Raciechowice

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły lokalizacja zostanie poprawiona.

3.44. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych o przedsięwzięcia związane ze zmianą parametrów hydraulicznych koryt cieków. Tabela nr 41:
- Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie;
- Zabezpieczenie obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Murynia w gminie Dzikowiec i Majdan Królewski;
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.45. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych o przedsięwzięcia związane ze zmianą parametrów hydraulicznych koryt cieków. Tabela nr 49:
- Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie
- Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.46. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych o przedsięwzięcia związane ze zmianą parametrów hydraulicznych koryt cieków. Tabela nr 51:
- Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug
- Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie
- Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. Podkarpackie
- Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
- Dodatkowo pkt 24 z tabeli 51 należy poszerzyć o zapis „wraz z przebudową budowli komunikacyjnej w ciągu drogi gminnej na potoku Łęg Rokietnicki w km 3+530, m. Ostrów, gm. Radymno

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź:

Uwagi zasadne - zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.47. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych o przedsięwzięcia związane ze zmianą parametrów hydraulicznych koryt cieków. Tabela nr 51:
- Potok Fugas - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarow zalewowych położonych wzdłuz potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowosci Brzozów, woj. podkarpackie
- Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne - planowane jest zakończenie realizacji przedmiotowych  inwestycji do 2015 roku

3.48. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych o przedsięwzięcia związane ze zmianą parametrów hydraulicznych koryt cieków. Tabela nr 51:
- Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 - 0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie
- Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+700

Zgłaszający: Marszałek Województwa Podkarpackiego

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwagi zasadne. Inwestycja została uwzględniona w PZRP po konsultacji z inwestorem – PZMiUW.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwagi niezasadne - wskazane obszary nie zostały określone jako zagrożone w analizach PZRP oraz Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu.

3.49. Tabela 25, Lp.9 /SAN/  rubryka: "Nieakceptowalny poziom ryzyka powodziowego" , przy nazwie miejscowości - Jarosław, należy dodać (miasto). Miasto Jarosław i Gmina wiejska Jarosław to dwie odrębne jednostki administracyjne.

Zgłaszający: Urząd Miasta Jarosławia

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.50. Tabela 26. Obszary problemowe w zlewni. W rubryce zlewni: ZP Sanu z Wisłokiem, w obszarach problemowych nie zostało ujęte miasto Jarosław, które  zagrożone jest wezbranymi wodami rzeki San.

Zgłaszający: Urząd Miasta Jarosławia

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.51. Wniosek o uzupełnienie listy przedsięwzięć ujętych w PZRP, a przewidzianych do realizacji w zlewni Sanu i Wisłoka. Z powodu zbyt małego światła przepustu (mostu) w km 3+530 cieku Łęg Rokietnicki, zasadne jest wykonanie przebudowy tego obiektu połączone z budową odcinkowych obwałowań. Prośba o poszerzenie zakresu działania – tab. 51 pkt 24 o zapis: „wraz z przebudową budowli komunikacyjnej w ciągu drogi gminnej, na pot. Łęg Rokietnicki w km 3+530, m. Ostrów, gm. Radymno”.

Zgłaszający: Wójt Gminy Radymno

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.52. Prośba o ujęcie na liście zadań priorytetowych w zlewni Wielopolki przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie”

Zgłaszający: Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona budowa suchego zbiornika na rzece Budzisz w Górze Ropczyckiej, gm. Sędziszów Małopolski

3.53. Prośba o rozważenie możliwości rezygnacji z planów budowy kanału ulgi – zwanego Kanałem Krakowskim, jako sposobu zabezpieczenia Gminy Miejskiej Kraków przed zagrożeniem powodziowym. Ekspertyza wykazała, że jego budowa nie jest uzasadniona. Preferowana dla ochrony przeciwpowodziowej Krakowa jest budowa polderów zalewowych i zwiększenie pojemności zbiornikowej.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Krakowa

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Budowa Kanału Krakowskiego nie została wskazana do realizacji w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Autorzy odnoszą się do tej kwestii w Rozdziale 12.2.2. na stronie 143 w punkcie 5 projektu Planu. Zastosowane w tym punkcie określenie „kanał ulgi Krakowa” odnosi się do Kanału Krakowskiego.

3.54. Na terenie Miasta Dębicy należy uzupełnić zagrożenie ze strony potoków Kawęckiego, Gawrzyłowskiego i Wolickiego, które także stanowią zagrożenie dla infrastruktury Miasta oraz jego mieszkańców. W tej wersji planu zostały uwzględnione tylko zagrożenia ze strony rzeki Wisłoki, Ostrej i potoku Budzisz, natomiast nie uwzględniono powyższych.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Dębicy

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Potoki Kawęcki, Gawrzyłowski i Wolicki nie były przedmiotem analiz prowadzonych w PZRP, gdyż nie uwzględniono ich w ramach WORP, jak również nie analizowano w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych w ramach POPDGW, których wyniki wykorzystano dodatkowo podczas prac nad przygotowaniem PZRP, przez co niemożliwym było zbadanie efektywności powodziowej proponowanej inwestycji. Działania nie dołączono do finalnych list PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.55. Urząd Gminy Zarszyn wnioskuje o pozostawienie inwestycji pn. Budowa suchego zbiornika na cieku Pielnica w m. Nowosielce w I etapie realizacji i uwzględnienie budowy suchego zbiornika w cieku Pielnicy w m. Pielnia – Nowosielce do 2021r. z przeznaczeniem pierwotnie planowanej kwoty.

Zgłaszający: Urząd Gminy Zarszyn

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.56. Wójt Gminy Zarszyn zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w w/w planie n/w zadań nie uwzględnionych w Projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły koniecznych do wykonania:
- Pielnica - modernizacja wału lewego potoku Pielnica w km 0+000-6+700 w m. Jasionów, Wzdów, Besko, Zarszyn,gm. Haczów, Besko, Zarszyn woj. podkarpackie
- Pielnica - modernizacja prawego wału potoku Pielnica w km 0+000-6+380 w m. Jesionów, Wzdów, Besko, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Zarszyna, gm. Haczów, Besko, Zarszyn woj. podkarpackie
- Potok Kurowy - modernizacja wału lewego potoku Kurowy w km od 0+000-1+200 w m. Jaćmierz, gm. Zarszyn
- Potok Głęboki - modernizacja prawego wału potoku Głęboki w km od 0+000-1+340 w m. Jaćmierz, gm. Zarszyn
- Potok Głęboki - modernizacja lewego wału potoku Głęboki w km od 0+000-1+340 w m. Jaćmierz, gm. Zarszyn
- Rów Garłowiec -modernizacja lewego wału rowu Garłowiec w km 0+000-0+500 w m. Posada Jaćmierska, gm. Zarszyn
- Siedliczka Północna - modernizacja prawego wału potoku Siedliczka Północna w km 0+000-2+043 w m. Posada Jaćmierska gm. Zarszyn
- Siedliczka Północna -modernizacja lewego wału potoku Siedliczka Północna w km 0+000-5+343 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn w gm. Zarszyn
- Rów Graniczny -modernizacja lewego wału w km 0+000-1+200 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, gm. Zarszyn
- Zawisłocze - modernizacja lewego wału potoku Zawisłocze w km 0+000-1+300 w m. Posada Jaćmierska, Zarszyn, gm. Zarszyn
- Siedliczka Południowa - modernizacja prawego wału w km 0+000-1+500 w miejscowości Długie gm. Zarszyn
- Siedliczka Południowa - modernizacja lewego wału w km 0+000-1+400 w miejscowości Długie gm. Zarszyn
- Smoleń Wielki - modernizacja wału lewego potoku Smoleń Wielki w km 0+000-0+400, w miejscowości Długie gm. Zarszyn
- Smoleń Wielki - modernizacja wału prawego potoku Smoleń Wielki w km 0+000-0+400, w miejscowości Długie gm. Zarszyn

Zgłaszający: Urząd Gminy Zarszyn

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zgłoszone działania zostaną dodane do tabeli nr 52 w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, jako inwestycje wskazane do realizacji w kolejnych cyklach planistycznych.

3.57. Tab. 23 - Ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Górnej Wisły – zestawienie gmin 5 – Zlewnia Wisły Krakowskiej – brak Gminy Nowy Korczyn (z informacji zamieszczonych na stronie RZGW Kraków wynika iż Zlewnia Wisły Krakowskiej sięga do ujścia rz. Nidy; lp. 7 - Zlewnia Nidy – brak Gminy Nowy Korczyn;

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.58. Tabela 25 - Ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Górnej Wisły na podstawie POPGW - zestawienie gmin; lp. 5 – Zlewnia Wisły Krakowskiej – brak Gminy Nowy Korczyn; lp 7 – Zlewnia Nidy brak Gminy Nowy Korczyn.

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.59. Tabela 26 - Zestawienie obszarów problemowych w Regionie Wodnym Górnej Wisły; ZP Wisły sandomierskiej;
- Gmina Nowy Korczyn: Kanał Strumień na terenie gminy nie jest obwałowany
- Gmina Łubnice – zagrożenie generowane jest także przez rzekę Wschodnią
- Gmina Połaniec oraz miasto Połaniec – zagrożenie generowane jest również przez Kanał Strumień; (obustronnie obwałowany), który w rejonie Połańca uchodzi do Wisły;
- Gmina Staszów – w ewidencji i zał. do rozporządzenia figuruje rzeka Desta nie Desna;
- W zlewni Wisły sandomierskiej brak Gminy Osiek (pow. staszowski) zagrożonej przez rzekę Wisłę;
Gminie tej w tabeli nr 23 i 25 przypisano najwyższy – nieakceptowany stopień ryzyka powodziowego.

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.60. Obszar lokalizacji polderu Piskorzeniec 2 obejmuje częściowo teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu, przeznaczony w powyższym planie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Proszę o uwzględnienie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przy sprawdzaniu lokalizacji pod budowę polderów i w miarę możliwości lokalizowanie ich poza obszarem przeznaczonym w planach zagospodarowania pod zabudowę.

Zgłaszający: Urząd Miasta Tarnobrzega

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Autorzy PZRP wskazują obszary, które mogą być potencjalnie wykorzystane do budowy polderów, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan zagospodarowania oraz uwarunkowania techniczne i hydrologiczne. Sam fakt innego przeznaczanie danego terenu w ramach aktualnego PZP nie jest argumentem wykluczającym. Co ważne, Polder Piskorzeniec 2 nie jest wskazany do realizacji w ramach I cyklu planistycznego, a rekomendowane jest przygotowanie w tym okresie dokumentacji - w tym koncepcji szczegółowej - dla całego systemu polderów wiślanych. Zdaniem autorów PZRP budowa systemu polderów wiślanych jest konieczna w celu zabezpieczenia Sandomierza i innych miejscowości przed powodzią 100-letnią.

3.61. Brak analizy zagrożenia powodziowego w zlewni Nidzicy. Dla pełnego i właściwego opracowania Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym należy opracować i uwzględnić w PZRP „Analizę zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy”. Gmina Książ Wielki wielokrotnie zgłaszała potrzebę opracowania dokumentacji w celu wykonania polderu przeciwpowodziowego w miejscowości Cisie.

Zgłaszający: Urząd Gminy Książ Wielki

Odpowiedź:

Stan realizacji projektu "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy" (niezakończony) nie pozwolił na wykorzystanie go na etapie realizacji PZRP dla I cyklu planistycznego. W związku z tym nie ma możliwości weryfikacji zadań inwestycyjnych oraz uwzględnienia tych inwestycji w PZRP. W projekcie PZRP jest natomiast ujęte działania pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadań wynikających z analizy programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Nidzica"

3.62. Zgłoszenie publikacji nieaktualnych map oraz problemu zbyt dużej skali map, z których nie można odczytać szczegółów.

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Odpowiedź:

Uwaga dotyczy przede wszystkim Map Zagrożenia i Map Ryzyka Powodziowego. Przy opracowywaniu PZRP brane pod uwagę były najbardziej aktualne mapy, wzbogacone o ewentualne inne narzędzia analityczne i wiedzę ekspercką.  wykorzystywanym do określania zakresu proponowanych działań. Program działań inwestycyjnych w zlewni rzeki Sanu opracowany został przede wszystkim na podstawie wyników opracowania „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka”.

3.63. Wniosek o bardzo szybkie odmulenie Zalewu w Rzeszowie na rzece Wisłok.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Odmulenie Zalewu w Rzeszowie nie wyeliminuje źródła problemu, a tym samym nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia ryzyka powodziowego w zlewni.

3.64. Nieuwzględnienie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w międzywalu Wisły, polegających na: przywróceniu możliwości poboru piasku z koryta Wisły, systematycznej wycince nadmiernych zadrzewień i zakrzaczeń w międzywalu Wisły, poborze ziemi z międzywali do modernizacji i przebudowy istniejących wałów itp.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zasady prowadzenia postulowanych działań są prawnie uregulowane z uwzględnieniem uwarunkowań i celów środowiskowych. W zakresie wycinki drzew opracowywany jest aktualnie „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań”, którego wyniki zostaną uwzględnione w PZRP.

3.65. Str. 55 – niezbyt precyzyjnie opisano przebieg powodzi w 2010 roku w widłach Wisły i Sanu, w zakresie przerwania wałów i zalanych miejscowości.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.66. Str 85 projektu planu – prośba o korektę informacji: o stanie technicznym obwałowań decydują również prace konserwacyjne prowadzone na nich. Brak środków finansowych, doprowadza do koszenia traw raz w roku np. w sierpniu kiedy trawy są już zdrewniałe. Brak nawożenia oraz jednorazowe koszenie nie wpływa na rozwój i strukturę darni na wałach.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: zostanie uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.67. Tabela nr 25, Lp. 6 – brak gminy Gorzyce w grupie gmin o nieakceptowalnym poziomie ryzyka powodziowego (5 stopień).

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Gmina Gorzyce ujęta jest w tabeli 25 str. 97, lp. 9 jako obszar o nieakceptowalnym poziomie ryzyka powodziowego - przypisanie do zlewni Sanu.

3.68. Tabela nr 26 – brak gmin: Baranów Sandomierski i Gorzyce w tabeli i opisania ich jako obszarów problemowych w zlewni Wisły sandomierskiej.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Gmina Gorzyce została opisana w kontekście obszaru problemowego na str. 102 (ZP Sanu z Wisłokiem). Opis dla gminy Baranów Sandomierski zostanie uwzględniony podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.69. Wniosek o uwzględnienie zadania w załączniku nr 3 inwestycji pn. "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie" (ID 2-131-W)

Zgłaszający: Gmina Dębica

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla RW Górnej Wisły.

3.70. Wniosek o dokonanie uzupełnień tabel PZRP o niezbędne działania z zakresu zmiany parametrów hydraulicznych koryt. Tabela nr 49: - Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie; - Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Odpowiedź:

Uwagi zasadne, zostaną uwzględnione podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.71. Należy zastanowić się nad budową dróg serwisowych przy wałach, celem skutecznego prowadzenia akcji ratowniczej niniejszych obiektów oraz budowy infrastruktury pod mobilne przepompownie przy ujściu kanałów melioracyjnych do Wisły, co pozwoliłoby na ograniczenie strat powodziowych spowodowanych wodami napływowymi w sytuacji zamkniętych śluz wałowych.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. W dokumentacji projektowej wielu inwestycji, które znalazły się na liście, dotyczących budowy i modernizacji obwałowań, przewidziano budowę lub remont dróg technicznych. O zasadności realizacji dróg serwisowych decydowano w trakcie projektowania poszczególnych inwestycji, gdyż są one integralnym elementem wałów. Na liście inwestycji znajdującej się w PZRP są inwestycje dotyczące budowy przepompowni mobilnych i stacjonarnych. O ich lokalizacji decydowano uwzględniając ryzyko powodzi na skutek zablokowania odpływu z cieków i kanałów melioracyjnych.

3.72. Należy dodać działanie w tabeli 49: „Analiza możliwości przeniesienia/zmiany funkcji/adaptacji konstrukcji budynków/indywidualnych zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów zagrażających środowisku”

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Lista inwestycji w zlewni Wisłoki zostanie uzupełniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.73. Opracowany plan nie odnosi się szczegółowo do miejscowości gminy Skołyszyn

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: W ramach prac nad PZRP uwzględniono zlewnię Wisłoki. Aktualnie przygotowywana jest dla tej zlewni Analiza Programów Inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony przed powodzią Dorzecza Górnej Wisły. Przewiduje się, że opracowany w wyniku analizy program działań inwestycyjnych, obejmujący m.in. gminę Skołyszyn, zostanie zgłoszony w toku konsultacji społecznych i odpowiednim zakresie uwzględniony w finalnej wersji PZRP.

3.74. Niewystarczający system prognozowania powodzi, szczególnie istotnych w kontekście zarządzania wodą na zbiorniku Solina oraz zatapianym mostkiem na rzece Koprzywiance.

Zgłaszający: osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: W projekcie PZRP przewidziano realizację zarówno regionalnego jak i lokalnych systemów prognozowania powodzi. Szczegółowe rozwiązania w zakresie zabezpieczenia zlewni Koprzywianki będą przedmiotem zamawianego opracowania pn. „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki”. W PZRP uwzględniono środki na realizację dokumentacji technicznych dla działań, które zostaną wskazane w tym opracowaniu.

3.75. Tabela 46, Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Wisły Krakowskiej. Lp. 1, Lp. 7. Wniosek o umieszczenie wyżej wymienionych zadań na liście podstawowej planowanej do realizacji do 2021 r. Wielokrotnie wskazywano na zły stan techniczny obwałowań. Zadanie Lp. 1 dotyczące potoku Drwinka jest zapisane w planie remontów MZMiUW w Krakowie. Stan wału rzeki Wisły na odc. Ispina - Świniary również nie gwarantuje bezpieczeństwa.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna - Inwestycja polegająca na przebudowie wałów przeciwpowodziowych potoku Drwinka lewy w km 0+000 – 10+510, prawy w km 0+000 – 10+210 (Tabela 46, Lp. 1) zostanie uwzględniona w PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły jako przewidziana do realizacji w I cyklu planistycznym. Ad. 1. Tabela 46, Lp. 7. Problem piętrzenia wód Drwinki w sytuacji wystąpienia wezbrania na Wiśle został uwzględniony w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Potoku Drwinka. Analizy przeprowadzone w ramach ww. programu wykazały, iż podtopienia terenów zlokalizowanych w pobliżu ujścia Drwinki do Wisły są w niewielkim stopniu wynikiem przelewania się wody przez lokalne zaniżenia obwałowania (głównie prawa strona zawala Drwinki), natomiast w większości jest to efekt rozlewu wód spływających z podrzędnych zlewni, stagnujących w obszarze zawala z powodu utrzymujących się wysokich stanów w międzywalu na Drwince i wskutek zamkniętych śluz wałowych niepozwalających wpłynąć w obszar międzywala. Jako rozwiązanie tego problemu wskazano budowę zbiorników: „Niepołomice”, „Długa Woda”, „Puszcza” i „Z lasu”. Przeprowadzone w ramach programu modelowanie nie wykazało możliwości istotnego przelewu przez istniejące obwałowanie ujściowego odcinka Drwinki. Inwestycje wskazane w Programie, mające na celu ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni Drwinki, zostały uwzględnione na liście działań przewidzianych do realizacji w I cyklu planistycznym PZRP (są to inwestycje o lp. 24-36 Z Tabeli 45).

3.76. Tabela 46, Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Wisły Krakowskiej. Lp.14, Lp. 15, Wniosek o umieszczenie wyżej wymienionych zadań na liście podstawowej planowanej do realizacji do 2021 r.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - Ze wstępnych informacji uzyskanych przez Wykonawcę wynika, iż wskazane w uwadze odcinki obwałowań zostaną w większości uwzględnione w ramach realizacji działania pn. Odtworzenie dobrego stanu technicznego newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Wisły krakowskiej (Tabela 45, Lp. 52), przewidzianego do realizacji w I cyklu planistycznym PZRP – w finalnej wersji dokumentu inwestycja pn. Odtworzenie dobrego stanu technicznego newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Wisły krakowskiej zostanie uszczegółowiona (i jednocześnie zastąpiona) przez grupę inwestycji polegających na przebudowie określonych odcinków wałów.

3.77. Tabela 46, Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Wisły Krakowskiej. Lp. 44, Lp. 45; Wniosek o umieszczenie wyżej wymienionych zadań na liście podstawowej planowanej do realizacji do 2021 r.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Drwini

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Inwestycje polegające na usuwaniu szkód powodziowych sugeruje się umieścić jako wskazane do realizacji w ramach Planu Utrzymania Wód.

3.78. Wydaje się zasadnym przeniesienie wyników POPGW do Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego, z uwagi na fakt, iż metodyka POPGW stanowi uzupełnienie i poszerzenie metodyki PZRP, wynikającej z kontynuacji metodyki WORP oraz Map Ryzyka i Map Zagrożenia Powodziowego.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna – uwaga nie dotyczy bezpośrednio projektu PZRP, w którym to uwzględniono wyniki POPGW. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przez KZGW zostało zakończone oraz było prowadzone w niezależnym projekcie ISOK. Metodyka PZRP przewidziała możliwość uzupełnienia wyników map o dodatkowe analizy i wiedzę ekspercką, celem jak najlepszej identyfikacji ryzyka oraz przewidzianych dla jego redukcji działań.

3.79. Przygotowano błędnie mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego. W oparciu o błędne mapy prowadzone są dalsze prace, w tym Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Informacje z map zagrażają gminie w prowadzeniu działań inwestycyjnych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Uwaga dotyczy przede wszystkim Map Zagrożenia Powodziowego. Mapy te są brane pod uwagę przy opracowywaniu PZRP, ale nie są jedynym narzędziem analitycznym wykorzystywanym do określania zakresu proponowanych działań. Program działań inwestycyjnych w zlewni rzeki Sanu opracowany został przede wszystkim na podstawie wyników opracowania „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka”.

3.80. W tabeli 26 pominięto gminę Skołyszyn.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: W granicach gminy Skołyszyn znajduje się obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi PL_2000_R_000002182_0091. Tabela 26 zostanie uzupełniona o gminę Skołyszyn oraz zagrożenie ze strony cieków przepływających przez gminę.

3.81. Na stronie 139 w opisie rzeki Ropa - pomięto jeden z głównych dopływów jakim jest potok Olszynka w gm. Skołyszyn oraz potok Bednarka gm. Jasło.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: W opisie na stronie 139 zostanie dodana informacja o zagrożeniu powodowanym przez potoki Olszynka i Bednarka.

3.82. Plan winien być opracowany na podstawie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, których nie ma. Kiedy samorządy otrzymają te mapy?

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego są punktem wyjścia do realizacji Planu (PZRP). Podczas prac nad projektami PZRP pracowano na najbardziej aktualnych wersjach map. Oficjalne przekazanie map właściwym organom przez Prezesa KZGW nastąpiło 15 kwietnia 2015r. Ponadto należy dodać, iż analizy i diagnozy zagrożenia powodziowego dokonywane w ramach PZRP nie są ograniczone do ww. map, a wykonywane są na podstawie wszystkich dostępnych materiałów i danych. Autorzy wykorzystali m.in. bardzo obszerny materiał opracowany w ramach analiz programów inwestycyjnych wykonywanych w Programie Ochrony Przed Powodzią Dorzecza Górnej Wisły, jak również analizy własne wykonane przy użyciu odpowiednio przystosowanych modeli matematycznych.

3.83. W projekcie Planu brak konkretnych działań. Wszystko opisane jako tzw. "chciejstwo" same ogólniki nic nowego nie wnoszące do ochrony przeciwpowodziowej. Np. sprawa ubezpieczeń, zmiany warunków zabudowy czy też zagospodarowania terenu, monitorowanie zagrożeń i inne.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: W finalnych wersjach PZRP znajdą się listy konkretnych inwestycji i działań, wskazane jako strategiczne do realizacji w najbliższych sześciu latach. Jeśli chodzi o rozwiązania formalno-prawne, to propozycje nowych rozwiązań odnoszących się m.in. do ubezpieczeń i zmian warunków zabudowy są szeroko opisane w Załączniku 10.3 do projektu planu (instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym). Natomiast propozycje nowych systemów monitorowania i prognozowania zagrożeń opisane są w Rozdziale 12.2.

3.84. W opracowaniu dot. zlewni Nidy należałoby, przynajmniej na mapie, zaznaczyć wszystkie zbiorniki wodne, jakie występują. Wskazano zbiorniki takie jak Umer czy Kaniów (2,14 ha), a nie zaznaczono zbiorników o większej powierzchni np. Wilków, Bolmin, Lipowica, Strawczyn, Morawica na rzece Morawce - powiat kielecki. W tekście również wymieniono niewiele np. zalew Kielecki, Mójcza.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Załączniki mapowe mają charakter poglądowy, a ich skala wyklucza możliwość umieszczenia małych obiektów zbiornikowych. Załączniki mapowe w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Górnej Wisły ulegną stosownym modyfikacjom.

3.85. Na str. 97 wystąpił błąd dotyczący gminy Osiek. W gminie Osiek występuje zagrożenie ze strony Wisły Sandomierskiej, a nie jak wpisano Skawy

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zapis dotyczy gminy Osiek w pow. oświęcimskim w woj. małopolskim nr teryt 1213052

3.86. Wniosek o ujęcie działania nr 24 pozycja 149 tabela 52 pn. Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew.473 wraz z przepustami w km 0+000 -0+455 na terenie miejscowości Pisarowce gm. Sanok woj. podkarpackie w tabeli nr 51, tj. do działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka.

Zgłaszający: Gmina Sanok

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działanie zostanie uwzględnione w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Działanie występuje na obszarze charakteryzującym się dużymi szkodami powodziowymi, a jego realizacja pozwoli na znaczne ograniczenie skutków powodzi.

3.87. Wniosek o przeniesienie do działań w I cyklu planistycznym (Tabela 51) w zlewni Sanu i Wisłoka działania pn. odcinkowa przebudowa koryta cieku nr. ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000-0+455 na terenie miejscowości Pisarowce gm. Sanok woj. podkarpackie (Działanie nr 24 pozycja 149 Tabela 52). Obecnie trwa etap projektowy. Inwestor ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej, na podstawie której będzie można uzyskać inne uzgodnienia w okresie do czterech lat.

Zgłaszający: Gmina Sanok

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Działanie zostanie uwzględnione w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Działanie występuje na obszarze charakteryzującym się dużymi szkodami powodziowymi, a jego realizacja pozwoli na znaczne ograniczenie skutków powodzi.

3.88. Przeniesienie działania uzupełniającego w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanego do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w tabeli nr 42, lp. 47, działanie 24 - Kompleksowa odbudowa rzeki Starej Gorzyczanki na długości ok. 5,5 km na terenie wsi Ostrołęka, Koćmierzów, Zawierzbie i Zawisełcze w gminie Samborzec, do Zestawu działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej - tabela nr 41.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Samborcu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Wykonawca w porozumieniu ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przewiduje wskazanie realizacji działania dot. Starej Gorzyczanki w pierwszym cyklu planistycznym.

3.89. W tabeli nr 26 na str 101 - Zestawienie obszarów problemowych w Rejonie Wodnym Górnej Wisły, Obszary problemowe w zlewni - w diagnozie problemów gminy Samborzec - należy uzupełnić: "Zagrożone zalaniem są: ponad 800 budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze, około 2300 ha użytków rolnych (sady, role), 2 szkoły, oczyszczalnia ścieków, 2 kościoły, cmentarz, 6 remiz osp/świetlice".

Zgłaszający: Urząd Gminy w Samborcu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.90. W tabeli nr 41 Zestaw działań wskazanych do realizacji w I cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej, należy dodać nowe zadanie pod nazwą: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Koprzywianki wraz z budową przepompowni w miejscowości Zawisełcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Samborcu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Koprzywianki (projekt w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Wnikliwa analiza sytuacji powodziowej w problemowej zlewni pozwoli na wyłonienie rozwiązań optymalnych. W projekcie PZRP dla Górnej Wisły Wykonawca przewidział środki na opracowanie dokumentacji dla zadań wynikających z Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Koprzywianki.

3.91. Projekt wymaga dodatkowych uzupełnień: budowa zbiornika retencyjnego na rzece Chlebiance w miejscowości Podniebyle gmina Jedlicze

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Ze wstępnych wyników Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki, dla Chlebianki wynika, że zbiornik suchy istotnie wpływa na ograniczenie zagrożenia powodziowego w samej zlewni Chlebianki. Wspomniana inwestycja znajdzie się w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.92. W przedmiotowym planie należy również ująć potoki: nr 268 w miejscowości Aksmanice, nr 258 w m. Kłokowice, nr 270/4 w m. Młodowice, nr 333/1 i 334 w m. Fredropol, nr 425 i 423/1 w m. Darowice, nr 2074,516, 454,1757,2083/2 i 2095/1 w miejscowości Nowe Sady, gmina Fredropol, powiat przemyski na wysokości zabudowań w poszczególnych miejscowościach.

Zgłaszający: Gmina Fredropol

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym obejmuje cieki objęte Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego. W przypadku Regionu Wodnego Górnej Wisły obejmuje również cieki analizowane w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych. Wymienione potoki nie zostały ujęte w Analizie Programu Inwestycyjnego zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka oraz nie zostały wskazane jako obszary problemowe.

3.93. Wniosek o ujęcie następujących działań w PZRP: 1.Pogłębienie rzeki Rudnej od ujścia w górę rzeki. – ochrona infrastruktury miejskiej w Rudniku nad Sanem 2.Podwyższenie brzegów rzeki Rudna w pobliżu mostu w ciągu drogi krajowej Nr 77, zagrożone są wodami powodziowymi Miejska Oczyszczalnia Ścieków, przepompownia ścieków i zabudowania przy ul. Sanowej. 3.Pogłębienie Stróżanki zagrożone są zabudowania w Rudniku nad Sanem i Przędzelu. 4.Wykonanie zasuwy przy ujściu Stróżanki w Miejscowości Przędzel aby w czasie wysokich stanów wód w Sanie i Stróżance wody ze Stróżanki nie zalewały pól uprawnych. 5.Podwyższenie korony drogi gminnej nr 102700R od ul. Ulanowskiej Przędzelu Kolonii do ul. Zastawie w Przędzelu. 6.Wykonanie Zasuwy w Przędzelu Kolonii przy przepuście na drodze 102700R. Zagrożone są budynki we wsi Przędzel Kolonia przy ul. Armii Krajowej. 7.Podwyższenie lewego brzegu rzeki San od mostu Rudnik nad Sanem- Ulanów w dół i w górę rzeki. – ochrona gospodarstw w Przędzelu Kolonii.

Zgłaszający: Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne. Wskazane cieki były analizowane w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka. Na wskazanym obszarze, ze względu na niewielkie zalewanie budynków mieszkalnych, nie było konieczne projektowanie ochrony przeciwpowodziowej.

3.94. Tab.44, lp. 15 - proszę przesunąć zadanie do tab. 43. Proszę uwzględnić zmianę kosztów zadania na 8 350 000 zł

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział Busko-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Przedmiotowy odcinek wału został wskazany do modernizacji w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Nidy.

3.95. Tab. 42, zad. pn.: "Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Pliskowoli, gm. Osiek, pow. Staszów" - koszt - 1 000 000 zł

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział Busko-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.96. Tab. 42, zad. pn.: "Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Zagajowa, gm. Opatowiec, Bejsce, Czarnocin, pow. Kazimierza Wielka" - koszt - 2 000 000 zł. Ciek zlokalizowany w zlewni Wisły.

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział Busko-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.97. Uwagi do tabeli 41:
1. Lp. 4 – zmiana kosztów na 7 000 000 zł
2. Lp. 5 – zmiana kosztów na 4 000 000 zł
3. Lp. 7 – zmiana kosztów na 20 000 000 zł
4. Lp. 14 – zmiana kosztów na 171 000 000 zł
5. Lp. 15 – zmiana kosztów na 6 276 000 zł
6. Lp. 16 – zmiana kosztów na 14 000 000 zł

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwagi zasadne: Zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.98. Tabela 42 lp. 47 zmienić koszt na 2,5 mln PLN.

Zgłaszający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna – zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.99. Uzupełnić PZRP o zabezpieczenie przeciwpowodziowe w gminie Jedlicze i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami tejże gminy.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w gminie Jedlicze będzie uzupełnione zgodnie z listą zadań wskazanych w Analizie Programów Inwestycyjnych w zlewni Wisłoki. Konsultacje z mieszkańcami gminy Jedlicze przeprowadza wykonawca Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki.

3.100. Potrzeba uzupełnienia tabeli zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - tabela nr 41, Zlewnia Wisły Sandomierskiej, zadanie "Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gmina Grębów woj. Podkarpackie"

Zgłaszający: Urząd Gminy Zaleszany

Odpowiedź:

Uwaga zasadna – zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. Podkarpackie.

3.101. Błędnie wskazano zadanie pn. Lp. 6 „Odbudowa prawego wału cieku Łękawka w km 0+000-0+370, gm. Wilamowice, pow. bielski” w tabeli nr 38 Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Soły, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym - zadanie uwzględnione w zlewni Małej Wisły.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Inwestycja zlokalizowana na Łękawce w gm. Wilamowice, zostanie usunięta z tabeli działań uzupełniających w zlewni Soły

3.102. Wniosek o ujęcie następujących zadań w zlewni Soły: - Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej), gm. Łodygowice oraz w km 2+500 - 3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelną i ul. Brzoskwiniowa) gm. Buczkowice - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości - Regulacja i odbudowa koryta cieku Racław Graniczny w m. Rychwałd gm. Gilowice w km 0+000 - 0+800 - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej - Odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w km 0+100-0+900 w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka, powiat żywiecki - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robót budowlano – montażowych.

Zgłaszający: ŚZMiUW w Katowicach, Oddział Bielsko-Biała

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Prace związane z regulacją koryta mają charakter wpływających na środowisko, co w przypadku ich realizacji wiąże się z udowodnieniem nadrzędnej korzyści społecznej. Brak wpływu na katastrofalne przepływy powodziowe uniemożliwia, w ramach analizy hydraulicznej i wielokryterialnej PZRP, weryfikację konieczności realizacji działań regulacyjnych.

3.103. Wniosek u ujęcie w I cyklu planistycznym inwestycji pn. Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066, na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie

Zgłaszający: Wójt Gminy Markowa

Odpowiedź:

Uwaga zasadna inwestycja ze względu na jej oddziaływanie przeciwpowodziowe oraz stan zaawansowania zostanie ujęta w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.104. Prośba o ujęcie w PZRP na najbliższy okres planistyczny zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie”

Zgłaszający: Wójt Gminy Dębica

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, inwestycja: Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie zostanie ujęta w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.105. Wniosek u ujęcie następujących zadań dla Zlewni Wisły Sandomierskiej (Tabela nr 41): - Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości; Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie; - Zabezpieczenie obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Murynia w gminie Dzikowiec i Majdan Królewski; - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka.

Zgłaszający: Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwagi częściowo zasadne. Działania: „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie” oraz „Zabezpieczenie obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Murynia w gminie Dzikowiec i Majdan Królewski” z uwagi na ograniczony budżet PZRP, zostaną umieszczone na tzw. liście buforowej. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.

Działanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta Kolbuszowa w dolinie potoku Górnianka” zostanie wpisane jako przeznaczone do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym (2016-2021).

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwagi zasadne: Inwestycje zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.106. Wniosek u ujęcie następujących zadań dla Zlewni Wisłoki (Tabela nr 49): - Zabezpieczenie przed powodzi^ doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie; - Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Swiącany oraz w km 1+300-2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. Podkarpackie.

Zgłaszający: Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Uwagi zasadne: Inwestycje zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.107. Wniosek u ujęcie następujących zadań dla Zlewni Sanu z Wistokiem (Tabela nr 51): - Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug; - Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie; - Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie; - Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 - 0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie; - Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie; - Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie; - Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+700.

Zgłaszający: Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Uwagi zasadne. Inwestycje mimo, iż nie znajdują się w Analizie Programu Inwestycyjnego zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka, ze względu na liczne zgłaszanie problemy na wymienionych obszarach oraz stan zaawansowania inwestycji zostaną ujęte w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym:
- Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug;
- Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie;
- Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie;
- Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 - 0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie;
- Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie;
- Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+700.
- Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie;

3.108. Wniosek u ujęcie następujących zadań dla Zlewni Sanu z Wistokiem (Tabela nr 51): - Potok Fugas - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie;

Zgłaszający: Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Potok Fugas - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000-0+350 w miejscowości Brzozów, woj. podkarpackie; planowane jest zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji do 2015 roku

3.109. Wniosek u ujęcie następujących zadań dla Zlewni Sanu z Wistokiem (Tabela nr 51): - Regulacja potoku Jeżówka w celu ochrony obszarów zalewowych położonych w dolinach rzek Jeżówka i Rudnia na terenie gminy Jeżowe i Rudnik nad Sanem;

Zgłaszający: Wojewoda Podkarpacki

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna:
- Regulacja potoku Jeżówka w celu ochrony obszarów zalewowych położonych w dolinach rzek Jeżówka i Rudnia na terenie gminy Jeżowe i Rudnik nad Sanem; Ww obszar nie został wskazany jako wykazujący szczególne zagrożenie powodziowe w Analizach Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu i Wisłoka.

3.110. Brak zaplanowanego zbiornika retencyjnego na obszarze zlewni rzeki Lubaczówka, rzeka Bech (Pechy) w m. Mołodycz.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Wiązownicy

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym obejmują cieki objęte Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego oraz podlegające Analizie Programu Inwestycyjnego zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka. Zbiornik obejmuje swoim wpływem jedynie część zlewni Radawki i nie ma wpływu na cieki poniżej zbiornika w tym rzekę Lubaczówkę. Budowa zbiornika nie została wskazana jako inwestycja o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym z Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka.

3.111. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu prosi o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie zgłoszonych do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym następujących nazw działań. Tabela 41 Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej. - Lp. 4 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Budowa przepompowni wody w msc. Szewce”;
- Lp. 5 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie”;
- Lp. 7 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz”;
- Lp. 14 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy km 0+000 – 12+900, wał prawy km 0+000 – 14+400”;
- Lp. 15 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze”;
- Lp. 16 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówka, budowę nowej pompowni Koćmierzów i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału doprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni”;
- Lp. 17 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Piotrowice – Linów w km 0+000 – 5+500 gm. Zawichost, pow. Sandomierz”;
- Lp. 18 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Kamień Nowy – Szczytniki w km 0+000 – 7+800 gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”;
- Lp. 19 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa prawego (km 0+041 – 0+498) i lewego (km 0+033 – 0+432) wału (cofkowego) Kanału Ożarów – Wisła gm. Zawichost, pow. Sandomierz”;
- Lp. 20 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w m. Zawichost na długości 1 km”;
- Lp. 21 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Winiary – Podgórze w km 0+000 – 3+700 gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”;
- Lp. 22 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Zawichost – Piotrowice w km 0+000 – 3+000 gm. Zawichost, pow. Sandomierz”;

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwagi zasadne. Zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.112. Prośba o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie zgłoszonych do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym następujących nazw działań. Tabela 42 Zestaw działań uzupełniających w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. - Lp. 6 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie p. powodziowe msc. Trzykosy, gm. Koprzywnica” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41); - Lp. 7 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie p. powodziowe msc. Koprzywnica - Cegielnia” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41).

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Koprzywianki (projekt w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Wnikliwa analiza sytuacji powodziowej w problemowej zlewni pozwoli na wyłonienie rozwiązań optymalnych. W projekcie PZRP dla Górnej Wisły Wykonawca przewidział środki na opracowanie dokumentacji dla zadań wynikających z Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Koprzywianki.

3.113. Prośba o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie zgłoszonych do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym następujących nazw działań.
Tabela 42 Zestaw działań uzupełniających w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.
- Lp. 14 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału (cofkowego) rzeki Trześniówki w km 0+000 – 3+710 m. Sandomierz i gm. Sandomierz, pow. Sandomierz”;
- Lp. 15 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa prawego (km 0+000 – 3+700) i lewego (km 0+000 – 3+200) wału (cofkowego) rzeki Opatówki gm. Dwikozy, pow. Sandomierz” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41);
- Lp. 16 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Zawisełcze – Otoka w km 17+000 – 42+300 i km 0+000 – 0+200 m. Sandomierz, gm. Samborzec, gm. Koprzywnica, gm. Łoniów, pow. Sandomierz”;
- Lp. 17 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 1+800 m. Sandomierz, pow. Sandomierz”;
- Lp. 18 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 1+300 m. Sandomierz, pow. Sandomierz”;
- Lp. 19 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Zawichost – Piotrowice w km 0+000 – 0+320 m. Piotrowice, gm. Zawichost, pow. Sandomierz” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41) ;
- Lp. 47 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Kompleksowa odbudowa rzeki Starej Gorzyczanki na długości ok. 5,5 km na terenie wsi Ostrołęka, Koćmierzów, Zawierzbie i Zawisełcze w gminie Samborzec” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41);
- Lp. 53 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Budowa zbiornika wodnego Wilczyce”;
- Lp. 54 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Budowa zbiornika wodnego Malice”;
- Lp. 74 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek od Dębian (Dębianki) gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz”;
- Lp. 75 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Przebudowa budowli komunikacyjnych i udrożnienie rzeki Ciek od Ublinka (Kozinki) gm. Klimontów, pow. Sandomierz i gm. Lipnik, pow. Opatów”;
- Lp. 76 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Obrazowa (Żurawki) gm. Obrazów, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 77 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Milczan gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwagi częściowo zasadne.
 • Lp. 14 – „Rozbudowa lewego wału (cofkowego) rzeki Trześniówki w km 0+000 – 3+710 m. Sandomierz i gm. Sandomierz, pow. Sandomierz” – ostateczne ustalenia z inwestorem doprowadziły do wpisania inwestycji na listę działań proponowanych do realizacji w I cyklu planistycznym.
 • Lp. 15 –„Rozbudowa prawego (km 0+000 – 3+700) i lewego (km 0+000 – 3+200) wału (cofkowego) rzeki Opatówki gm. Dwikozy, pow. Sandomierz” – Analiza programu inwestycyjnego dla zlewni Opatówki potwierdziła słuszność rozbudowy istniejących obwałowań Opatówki. Realizacja działania została rozpisana na na I cykl planistyczny (opracowanie studium wykonalności) oraz II cykl planistyczny (budowa).
 • Lp. 16 – „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Zawisełcze – Otoka w km 17+000 – 42+300 i km 0+000 – 0+200 m. Sandomierz, gm. Samborzec, gm. Koprzywnica, gm. Łoniów, pow. Sandomierz” – działanie zostało wpisane na tzw. listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.
 • Lp. 17 – „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 1+800 m. Sandomierz, pow. Sandomierz” – działanie zgłoszone do realizacji w ramach odtworzenia dobrego stanu obwałowań w zlewni, zostało wpisane na listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.
 • Lp. 18 – „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 1+300 m. Sandomierz, pow. Sandomierz” – działanie zgłoszone do realizacji w ramach odtworzenia dobrego stanu obwałowań w zlewni, zostało wpisane na listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.
 • Lp. 19 – „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Zawichost – Piotrowice w km 0+000 – 0+320 m. Piotrowice, gm. Zawichost, pow. Sandomierz” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41) – uwaga zasadna. Działanie przeznaczone do realizacji w całości w I cyklu planistycznym.
 • Lp. 47 – „Kompleksowa odbudowa rzeki Starej Gorzyczanki na długości ok. 5,5 km na terenie wsi Ostrołęka, Koćmierzów, Zawierzbie i Zawisełcze w gminie Samborzec” (przeniesienie inwestycji do tabeli 41) – działanie przeniesione na tzw. listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.
 • Lp. 53 – „Budowa zbiornika wodnego Wilczyce” – działanie zostało zweryfikowane pod kątem jego zasadności w Analizie programu inwestycyjnego dla zlewni Opatówki. Opracowanie wykazało brak potrzeby budowy przedmiotowego zbiornika. Działanie nie znajdzie miejsca na listach inwestycji PZRP.
 • Lp. 54 – „Budowa zbiornika wodnego Malice” – działanie zostało zweryfikowane pod kątem jego zasadności w Analizie programu inwestycyjnego dla zlewni Opatówki. Opracowanie wykazało brak potrzeby budowy przedmiotowego zbiornika. Działanie nie znajdzie miejsca na listach inwestycji PZRP.
 • Lp. 74 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć: „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek od Dębian (Dębianki) gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz” uwaga zasadna. Została uwzględniona w finalnej wersji PZRP.
 • Lp. 75 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Przebudowa budowli komunikacyjnych i udrożnienie rzeki Ciek od Ublinka (Kozinki) gm. Klimontów, pow. Sandomierz i gm. Lipnik, pow. Opatów” - uwaga zasadna. Została uwzględniona w finalnej wersji PZRP.
 • Lp. 76 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Obrazowa (Żurawki) gm. Obrazów, pow. Sandomierz (wody pozostałe)” - uwaga zasadna. Została uwzględniona w finalnej wersji PZRP.
 • Lp. 77 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Milczan gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)” - uwaga zasadna. Została uwzględniona w finalnej wersji PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwagi zasadne: Zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.114. Prośba o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie zgłoszonych do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym następujących nazw działań. Tabela 42 Zestaw działań uzupełniających w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanych do realizacji w I cyklu planistycznym.
- Lp. 79 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Modliborki (Modlibórka) gm. Baćkowice, gm. Iwaniska, pow. Opatów”;
- Lp. 80 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Koprzywianki gm. Baćkowice i gm. Iwaniska, pow. Opatów, gm. Klimontów i gm. Łoniów pow. Sandomierz”;
- Lp. 81 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek od Lisowa (Potoku Lisowskiego) gm. Wojciechowice, pow. Opatów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz”;
- Lp. 82 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta Cieku od Komornej (Potok Komorniański) gm. Obrazów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 83 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Kani gm. Opatów i m. Opatów, pow. Opatów”;
- Lp. 84 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek od Jałowęs (Grabówki) gm. Opatów i m. Opatów , pow. Opatów”;
- Lp. 85 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Łukawki (Rzeki Marcinkowskiej) gm. Opatów i m. Opatów, pow. Opatów”;
- Lp. 86 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Gorzyczanki (Gorzyczanki I) gm. Klimontów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz”;
- Lp. 87 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Kanału Ożarów-Wisła (Czyżówki) gm. Ożarów, pow. Opatów i gm. Zawichost, pow. Sandomierz”;
- Lp. 88 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Zawidzanki gm. Łoniów, pow. Sandomierz”;
- Lp. 89 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek Kępa Chwałowska (Smugi) gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”;
- Lp. 90 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Struga Doraz (Prypeć) gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”;
- Lp. 91 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta rzeki Ciek od Zajezierza gm. Samborzec, pow. Sandomierz”;
- Lp. 92 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Wszachówki (Wszachowianki) gm. Baćkowice, pow. Opatów”;
- Lp. 95 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta cieku Zakrzewianka gm. Klimontów, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 96 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta Dopływu z Janczyc gm. Baćkowice i gm. Iwaniska, pow. Opatów (wody pozostałe)”;

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwagi zasadne - zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

 

3.115. Prośba o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie zgłoszonych do projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym następujących nazw działań. Tabela 42 Zestaw działań uzupełniających w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.
- Lp. 98 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta Cieku od Kurowa gm. Lipnik, pow. Opatów oraz gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 99 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zwiększenie przepustowości Cieku do Włostowa (Gojcowianki) poprzez udrożnienie koryta gm. Lipnik, pow. Opatów (wody pozostałe)”;
- Lp. 100 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta Cieku Dmosice gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 101 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta Cieku od Jachimowic (Dopływu z Borku Klimontowskiego) gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 102 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta cieku Czarna gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”;
- Lp. 104 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta Cieku od Biskupic gm. Sadowie, pow. Opatów (wody pozostałe)”;
- Lp. 105 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta Cieku od Niemienic gm. Sadowie, pow. Opatów (wody pozostałe)”;
- Lp. 106 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Udrożnienie koryta cieku Tudorówki gm. Opatów, pow. Opatów (wody pozostałe)”;
- Lp. 108 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Piórkówki gm. Baćkowice, pow. Opatów”;
- Lp. 109 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Piotrówki (Ciek od Piotrowa) gm. Baćkowice, pow. Opatów”;
- Lp. 110 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Pokrzywianki (Dopływ spod Zagorzyc) gm. Klimontów, pow. Sandomierz”;
- Lp. 112 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Opatówki na odcinku Słabuszewice-Wysiadłów gm. Lipnik, pow. Opatów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz”;
- Lp. 117 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Budowa nowej pompowni wody w m. Bożydar, gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”;
- Lp. 118 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych ze starorzecza rzeki Koprzywianki poprzez budowę pompowni w Bogorii Skotnickiej gm. Samborzec, pow. Sandomierz”;
- Lp. 119 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Kępa Chwałowska”;
- Lp. 120 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Otoka”;

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwagi zasadne - zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły

3.116. Prośba o przeniesienie inwestycji pn.”Rozbudowa lewego wału (cofkowego) rzeki Trześniówki w km 0+000 – 3+710 m. Sandomierz i gm. Sandomierz, pow. Sandomierz” z Tabeli 42. Zestaw działań uzupełniających w zlewni Wisły sandomierskiej, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym do tabeli 41 (Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej).

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna – zasadność rozbudowy wału cofkowego Trześniówki zostanie zweryfikowana poprzez analizę modelu hydraulicznego rzeki Wisły, a także w wyniku realizacji Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Trześniówki opracowywanej w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

3.117. Tabela 33. Zestawienie wariantów planistycznych proponowanych w zlewniach planistycznych Regionu Wodnego Środkowej Wisły. Wniosek o zastąpienie działania pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły Wesołówka - Sulejów w km 0+000 - 2+500 gm. Tarłów, pow. Opatów” -działaniem polegającym na utworzeniu polderu przeciwpowodziowego w rejonie istniejącego lewego wału rz. Wisły od m. Wesołówka do m. Sulejów (gm. Tarłów, pow. opatowski).

Zgłaszający: ZMiUW w Kielcach, RO w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zagadnienie budowy wzdłuż Wisły systemu polderów, a zatem związane z proponowaną inwestycją, polegającą na utworzeniu polderu przeciwpowodziowego w rejonie miejscowości Wesołówka i Sulejów, było analizowane i konsultowane w trakcie posiedzeń Zespołu planistycznego zlewni Wisły Lubelskiej, gdzie nie uzyskało aprobaty. W związku z tym zostało odrzucone z dalszych analiz.

3.118. Brak ujęcia w planie: - budowa w m. Słupiec gm. Szczucin bramy powodziowej w obwałowaniu rzeki Breń (w przypadku wystąpienia powodzi możliwość szybkiego odprowadzenia wód powodziowych,
- brak opracowań zlewni Breń-Wisła,
- budowa stanowisk dla pompowni mobilnych przy śluzach rzeki Breń oraz Wisła,
- brak wykonania zabezpieczenia powodziowego dla rzeki Breń oraz potoku Upust,
- poprawa ubezpieczenia prawego brzegu Wisły w m. Słupiec gm. Szczucin, brzeg ok. 30m. od podstawy wału.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Żabnicy-Breń (projekt w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Wnikliwa analiza sytuacji powodziowej w problemowej zlewni pozwoli na wyłonienie rozwiązań optymalnych.
W projekcie PZRP dla Górnej Wisły Wykonawca przewidział środki na opracowanie dokumentacji oraz realizację zadań wynikających z Analizy Programu Inwestycyjnego dla zlewni Żabnicy- Breń.

3.119. Błędnie określono w tabeli 23 l.p.6 Szczucin otrzymał 3 stopień zagrożenia.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Stopień zagrożenia powodziowego w RW Górnej Wisły został określony na dwa sposoby wg jednej metodyki.
Ryzyko dla gminy Szczucin w oparciu o mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego zostało określone na poziomie podwyższonym (3 stopień).
Drugim sposobem było wyznaczenie poziomu ryzyka w oparciu znacznie dokładniejsze dane pochodzące z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – tutaj poziom ryzyka został określony jako nieakceptowalny (5 stopień).

3.120. W tabeli 26 brak informacji o tzw. bombie ekologicznej w Szczucinie, jaką jest góra odpadów azbestowych po byłej fabryce Wyrobów Azbestowych na działce +/- 4 hektarowej tuż przy wałach wiślanych.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Tabela 26 zostanie doszczegółowiona w zakresie zagrożenia powodziowego w gminie Szczucin.

3.121. Załącznik 10.4.9 Karta zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka Str. 8 Tabela nr 1 Główne rzeki zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka W opisie rzeki Wiar błędnie podano kilometr ujścia rzeki do Sanu. Należy zmienić z 160 km na 167 km (wg opracowania RZGW pn: „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” oraz wg ISOK Q1%).

Zgłaszający: Urząd Miejski Przemyśl

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, kilometr ujścia rzeki Wiar do Sanu zostanie poprawiony w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3.122. Proszę o informację w jaki sposób przygotowana ma zostać inwestycja pn; Budowa zbiornika suchego Jabłonica Ruska?

Zgłaszający: Urząd Miejski Przemyśl

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Odpowiedź na zapytanie: W wyniku analiz lokalizację zapory zbiornika przesunięto w górę Sanu do miejscowości Temeszów. Koszt realizacji inwestycji oprócz budowy zapory i zbiornika obejmuje również cenę wykupu gruntów. Zbiornik wraz z inwestycjami towarzyszącymi wpłynie w znaczący sposób na obniżenie ryzyka powodziowego w mieście Przemyśl.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Odpowiedź na zapytanie: Zbiornik Jabłonica Ruska planowany jest na rzece San w km 263+200. Koszt realizacji inwestycji obejmuje również cenę wykupu gruntów. Planowany jest jeden zbiornik. Realizacja wszystkich inwestycji proponowanych w ramach API na rzece San i jej dopływach wpłynie w znaczący sposób na obniżenie ryzyka powodziowego w mieście Przemyśl

3.123. Tabela nr 8, poz. 82, proszę o wskazanie jako inwestora Podkarpacki ZMiUW.

Zgłaszający: Urząd Miejski Przemyśl

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Odpowiedni inwestor zostanie przypisany do wspomnianej inwestycji w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.124. Wniosek o zabezpieczenia potoku Tusznica, przepływającego przez Targowisko (gm. Klaj).

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Na potoku Tusznica, powyżej msc. Targowisko, planowana jest budowa suchego zbiornika wodnego który wg. modelu hydraulicznego, wpłynie na zmniejszenie wysokości kulminacji fali powodziowej, chroniąc tereny miejscowości.

3.125. Wniosek o korektę obecnego stanowiska i włączenie inwestycji pn. „Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie” do katalogu działań priorytetowych w zlewni Sanu z Wisłokiem (Tabela 51) PZRP. Prośba o dokonanie zmiany nazwy zadania na: „Budowa  kanału ulgi o długości 419 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km  3+647 - 4+066 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj, podkarpackie”

Zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Inwestycja wraz z poprawioną nazwą zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.126. Należy:
- powrócić do „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega” uwzględniającej bezpośrednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu, z uwagi na ochronę środowiska i wyeliminowanie potencjalnego skażenia ściekami i osadami wód na znacznym obszarze w dolnym biegu Wisły,
- zrezygnować z budowy polderu Piskorzeniec 1, aby wyeliminować oddziaływanie zgromadzonej w nim wody na kolektory kanalizacyjne oraz urządzenia i obiekty podziemne oczyszczalni ścieków,
- w ramach budowy polderu Wielowieś przełożyć sieć wodociągową zaopatrującą hutę szkła Pilkington, aby znalazła się poza jego oddziaływaniem.

Zgłaszający: Tarnobrzeskie Wodociągi

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Kolektory kanalizacyjne doprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków przebiegają przez polder Piskorzeniec 2.
Ich lokalizacja w obszarze czaszy polderu może wymagać ich zabezpieczenia przed nadmierną infiltracją wodami gruntowymi. Chociaż, mając na uwadze, że są to rurociągi PE, całość układu kanalizacyjnego powinna być szczelna. Dla doszczelnienia gruntu wokół rurociągów można zastosować iniekcję niskociśnieniową, która doszczelni grunt wokół przewodów i studni.
Nie ma problemów technicznych z nadbudową studni na kanalizacji do poziomu wody piętrzonej w obszarze polderu.
Również niebezpieczeństwo wyporu rurociągów i studni nie stwarza problemów technicznych. Rurociągi będą dociążone warstwą wody piętrzonej na obszarze polderu, a studnie można dociążyć kołnierzami przeciwwyporowymi bądź zakotwić.
Obszar samej oczyszczalni można zabezpieczyć przed infiltracją wód gruntowych, jeśli wystąpi taka konieczność wynikająca z głębokości posadowienia obiektów i ich szczelności, poprzez wykonanie wokół obiektów szczelnych barier w technologii iniekcji niskociśnieniowej.
Tak więc lokalizacja polderu Piskorzeniec 2 nie stanowi problemu technicznego w kontekście istniejącej infrastruktury oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnobrzeg.
Wodociąg przebiegający przez polder Wielowieś, może zostać przełożony poza obszar polderu, lub może być (po istniejącej trasie) wykonany na estakadzie ponad zwierciadłem piętrzonej w polderze wody.
Tak więc możliwości techniczne umożliwiają budowę w/w polderów w planowanej lokalizacji
Wymienione zrzuty wody: z oczyszczalni ścieków oraz ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych nie kolidują z planowanymi lokalizacjami polderów.

3.127. Wniosek o ujęcie w zadaniach dla zlewni Wisły Sandomierskiej (Tabela Nr 41) działania pn. „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000-10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gmina Grębów woj. podkarpackie”.

Zgłaszający: Wójt Gminy Zaleszany

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna. Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie. Ze względu na ograniczony budżet PZRP na lata 2016-2021, działanie zostanie wpisane na tzw. listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Zasadność działania potwierdzona w opracowaniu „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie.

3.128. W zestawieniu działań wskazanych do .realizacji zlewni Skawy brakuje działań dotyczących regulacji zniszczonych przez powódź koryt rzeki Skawy i Wieprzówki. Szczególnie dotyczy to terenów gminy Zator, gdyż na tym terenie zniszczenia koryt są bardzo duże i pozostawienie ich w tym stanie przy nadejściu większej wody powodziowej stworzy zagrożenie dla obszarów zurbanizowanych, a w terenie obwałowanym zniszczenia wałów i zalania terenów gminy.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Zatorze

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Prace związane z regulacją koryta mają charakter uciążliwych dla środowiska, co w przypadku ich realizacji wiąże się z udowodnieniem nadrzędnej korzyści społecznej. Brak wpływu na katastrofalne przepływy powodziowe uniemożliwia, w ramach analizy hydraulicznej i wielokryterialnej PZRP, weryfikację konieczności realizacji działań regulacyjnych.

3.129. Brakuje w zestawieniach zadania budowy wałów rzeki Skawy w km od 4+800 - 5+800 jak również budowa wałów przy ujściu potoku Wieprzówka w sołectwach Rudze i Graboszyce gmina Zator o długości około 1500 m

Zgłaszający: Urząd Miejski w Zatorze

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Skawy, obejmująca prace modelowe (z uwzględnieniem zb. Świnna Poręba), nie wykazała konieczności budowy obwałowań w problemowym obszarze. Zidentyfikowano konieczność odcinkowej budowy obwałowań w zlewni Wieprzówki jednak poza obszarem zainteresowań gminy Zator.

3.130. Wniosek o przeanalizowanie sposobu wyceny poszczególnych zadań np. wątpliwe wydaje się, aby rozbudowa pompowni Podolsze musiała kosztować 24 000 000 zł, natomiast koszt rozbudowy prawego wału rzeki Skawy w km 0+000 - 0+800 w miejscowości Smolice gmina Zator jest znacznie zaniżony (400 000 zł).

Zgłaszający: Urząd Miejski w Zatorze

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwagi w zakresie wyceny wymienionych działań zostały zgłoszone przez MZMiUW w Krakowie oraz zostaną uwzględnione przy aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

3.131. Wniosek o ujęcie w PZRP dla RW Górnej Wisły następujących zadań:
- Regulacja koryta cieku Bruśnik w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Łodygowice (od ujścia do ul. Wiklinowej), gm. Łodygowice oraz w km 2+500 - 3+200 w miejscowości Rybarzowice (pomiędzy ul. Kościelną i ul. Brzoskwiniowa) gm. Buczkowice - zakończone roboty budowlano-montażowe, pozostaje regulacja stanu prawnego nieruchomości
-Regulacja i odbudowa koryta cieku Racław Graniczny w m. Rychwałd gm. Gilowice w km 0+000-0+800 - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
-Odbudowa i modernizacja koryta cieku Kubiców w km 0+100-0+900 w m. Cisiec, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki - opracowana dokumentacja projektowa. Konieczność rozpoczęcia robot budowlano – montażowych

Zgłaszający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Prace związane z regulacją koryta mają charakter uciążliwych dla środowiska, co w przypadku ich realizacji wiąże się z udowodnieniem nadrzędnej korzyści społecznej. Brak wpływu na katastrofalne przepływy powodziowe uniemożliwia, w ramach analizy hydraulicznej i wielokryterialnej PZRP, weryfikację konieczności realizacji działań regulacyjnych.

3.132. Tabela nr 1 Główne rzeki zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka (str. 8). W opisie rzeki Wiar błędnie podano kilometr ujścia rzeki do Sanu. Należy zmienić z 160 km na 167 km (wg opracowania RZGW pn.: „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” oraz wg ISOK Q1%).

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Kilometr ujścia rzeki Wiar do Sanu zostanie poprawiony w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3.133. Proszę o informację, w jaki sposób przygotowana ma zostać inwestycja pn.: Budowa zbiornika suchego Jabłonica Ruska i czy zagwarantuje obniżenie ryzyka powodziowego w mieście.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Odpowiedź na zapytanie: Zbiornik Jabłonica Ruska planowany jest na rzece San w km 263+200. Koszt realizacji inwestycji obejmuje również cenę wykupu gruntów. Planowany jest jeden zbiornik. Realizacja wszystkich inwestycji proponowanych w ramach API na rzece San i jej dopływach wpłynie w znaczący sposób na obniżenie ryzyka powodziowego w mieście Przemyśl.

3.134. Tabela nr 8, poz. 82, proszę o wskazanie jako inwestora Podkarpacki ZMiUW.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Odpowiedni inwestor zostanie przypisany do wspomnianej inwestycji w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.135. Prośba o uzupełnienie listy inwestycji dla zlewni Wisły Krakowskiej, Raby oraz Dunajca o zadania do realizacji w kolejnym cyklu planistycznym po roku 2021, w związku z uzyskanymi ocenami stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Listy inwestycji zostaną uzupełnione o inwestycje wskazane w załączniku do pisma. Inwestycje te zastąpią działania pn. Odtworzenie dobrego stanu technicznego newralgicznych odcinków obwałowań w zlewniach Wisły krakowskiej, Dunajca i Raby.

3.136. Wniosek o ujęcie Gminy Nowe Brzesko w zadaniu pt. „Przygotowanie utwardzonych stanowisk pod pompy mobilne, wraz z drogą dojazdową do śluzy wałowej w Hebdowie”

Zgłaszający: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Inwestycja pn. Przygotowanie utwardzonego stanowiska pod pompy mobilne wraz z drogą dojazdową, msc. Hebdów, gm. Nowe Brzesko (w kwocie uzgodnionej z przedstawicielem UGiM Nowe Brzesko, tj. 100 000 zł) zostanie uwzględniona na liście inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Górnej Wisły.

3.137. Za konieczne uważamy również: podniesienie korony walu Wiślanego, a następnie jej utwardzenie, umocnienie wału Wiślanego oraz jego systematyczne koszenie, co najmniej dwa razy w roku.

Zgłaszający: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: W oparciu o dane modelowe prowadzone są obecnie analizy zmierzające do wskazania odcinków obwałowania Wisły koniecznych do podwyższenia celem zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem wezbrania o prawdopodobieństwie 1%. Zagadnienia związane z utrzymaniem obwałowania (w tym koszenie) nie wchodzą w zakres PZRP.

3.138. Ujęcie w Zestawieniu działań w skazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka zadania: Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym Cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, województwo podkarpackie. Chcemy nadmienić, iż realizacja tego zadania w sposób znaczący wyeliminuje zagrożenie powodziowe na terenie miejscowości Wielkie Oczy między innymi poprzez zwiększenie przepustowości wody na mostach i przepustach, udrożnienie koryta potoku, który w chwili obecnej powoduje liczne podtopienia gospodarstw.

Zgłaszający: Urząd Gminy Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.139. Ujęcie w zestawieniu działań uzupełniających w zlewni Sanu i Wisłoka niewdrażanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym IV etapu, regulacji potoku Łukawiec w km 6+448-8+00, gmina Wielkie Oczy woj. Podkarpackie. Informujemy jednocześnie, że realizacja tego zadania w pełni zabezpieczy miejscowość Łukawiec przed wystąpieniem podtopień gospodarstw oraz upraw.

Zgłaszający: Urząd Gminy Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.140. Wniosek o podjęcie działań zmierzających do budowy zbiornika Kosin na rzece Karasiówka w km 0+100 o pow. 131,0 ha i pojemności 3,275 mln m3, który będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego, wspierającego gospodarkę wodną w czasie powodzi i suszy.

Zgłaszający: Wicestarosta Kraśnicki

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Proponowany zbiornik retencyjny Kosin, zlokalizowany miałby być na rzece Karasiówce, stanowiącej dopływ rzeki Sanny, z których żadna nie została w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego przewidziana do analizy w I cyklu planistycznym. Wpływ proponowanej inwestycji na najbliższą analizowaną rzekę Wisłę – odbiornik Sanny – jest natomiast nieznaczący, w związku z czym działanie nie może być uwzględnione w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym w pierwszym cyklu planistycznym.

3.141. Składam wniosek o uzupełnienie listy przedsięwzięć ujętych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a przewidzianych do realizacji w Zlewni Sanu i Wisłoka o zadanie pn. Poszerzenie zakresu zadania – tab. 51 pkt 24 o zapis: „wraz z przebudową budowli komunikacyjnej w ciągu drogi gminnej, na pot. Łęg Rokietnicki w km 3+530, m. Ostrów, gm. Radymno”.

Zgłaszający: Starosta Jarosławki

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, nazwa zadania zostanie poszerzona

3.142. Dotyczy Zlewni Wisłoki: Tabela 49 poz. 1. Zadanie pn. Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. Małopolskie. Błędna kwota całkowita wartości zadania. Koszt całkowity realizacji inwestycji do roku 2021 to 32 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna - zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.143. Tabela 25 Ryzyko powodziowe /.../ lp.9 SAN: brak wyszczególnienia miasta Jarosławia w rubrykach dot. poziomu ryzyka powodziowego.

Zgłaszający: Urząd Miasta Jarosławia

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Miasto Jarosław zostało uwzględnione w rubryce dotyczącej ryzyka powodziowego w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zostanie jednak dodany dopisek „miasto”.

3.144. Tabela 26 Zestawienie obszarów problemowych ZP San z Wisłokiem: brak wyszczególnienia miasta Jarosławia.

Zgłaszający: Urząd Miasta Jarosławia

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Miasto Jarosław znajduje się na Obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) o numerze PL_2000_R_000000022_0054. Tabela 26 zostanie uzupełniona o miasto Jarosław.

3.145. Dodanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Łukawiec w miejscowości Łukawiec Gmina Wielkie Oczy woj. podkarpackie, gdyż jest to trzeci etap prac na tym potoku.

Zgłaszający: Urząd Gminy Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zlewnia Łukawca nie była przedmiotem analiz prowadzonych w ramach WORP, jak również w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu, przez co niemożliwym było zbadanie efektywności powodziowej proponowanej inwestycji. Działania nie dołączono do finalnych list PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Inwestycja zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

3.146. Zakończenie prac na IV etap regulacji potoku w km 6+448 - 8+00 – ujęcie w zestawie działań uzupełniających w zlewni Sanu i Wisłoka niewdrażanych do realizacji w I cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka

Zgłaszający: Urząd Gminy Wielkie Oczy

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Inwestycja zostanie dodana do listy inwestycji niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu.

3.147. Wniosek o ujęcie w PZRP w zlewni Wisłoki w tabeli nr 49 działań: - budowa prawo i lewostronnego obwałowania rzeki Jasiołki w km 18+100 do 19+400 w miejscowości Jedlicze wraz z wałami cofkowymi na Chlebiance, - budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego cieku Chlebianki wraz z obustronnym jej obwałowaniem.

Zgłaszający: Urząd Gminy Jedlicze

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Obszar problemowy podlegał analizie programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki, której wyniki wykorzystano w PZRP. W wyniku prac nad API jako wariant optymalny dla tego rejonu wybrano wariant zbiornikowy. W PZRP do realizacji przewidziano zbiornik Dukla na Jasiołce oraz 3 suche zbiorniki przeciwpowodziowe na chlebiance, które niwelują zagrożenie przeciwpowodziowe w gminie Jedlicze.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Wspomniane inwestycje zostały wybrane do wariantu preferowanego w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki, ze względu na znaczny efekt przeciwpowodziowy. Inwestycje zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.148. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 39 poz. 1 - Rozbudowa prawego wału rzeki Skawy w km 0+000 - 0+800 w miejscowości Smolice, gmina Zator, powiat oświęcimski – błąd w całkowitym koszcie realizacji inwestycji prawidłowy koszt realizacji inwestycji to 4 000 000zł. Koszt realizacji do roku 2021 – 1 600 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostało zgłoszone do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Skawy. Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.149. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 39 poz. 2 – w nazwie zadania w błąd w kilometrażu zadania prawidłowa nazwa - Rozbudowa wałów rzeki Skawy; wał prawy w km 0+800-3+535, wał lewy w km 0+000-4+850 msc. Zator, Podolsze, gm. Zator, pow. oświęcimski- prawidłowy całkowity koszt realizacji inwestycji to 20 000 000zł, koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 7 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostało zgłoszone do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Skawy. Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.150. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 39 poz. 3 –w nazwie zadania błędny kilometraż, zostały zamienione km wałów na km rzeki. MZMiUW zgłosił do planu zadanie pn. Wały rzeki Skawy wał lewy w km 0+000 - 8+100, wał prawy w km 0+000 - 2+300, 0+000 - 1+000 w miejscowości: Tomice, Radocza, Wadowice, Roków, Jaroszowice, gminy: Tomice, Wadowice, pow. wadowicki. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 20 000 000zł. Natomiast do roku 2021 7 000 000zł NIE - 71 820 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Działanie zostało zgłoszone do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Skawy. Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.151. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 39 poz. 4. błąd w nazwie zadania MZMiUW zgłosił zadanie pn. Budowa pompowni Podolsze ,a nie polegające na rozbudowie pompowni. Błędna również kwota całkowity koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 10 500 000zł NIE 24 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.

3.152. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 39. Poz. 5-6 . Zadania zostały zgłoszone jako jedno, jak również tak są planowane do realizacji pn. Rozbudowa wałów potoku Zygodówka; wał prawy w km 0+000 - 0+940, wał lewy w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Woźniki, gmina Tomice, powiat wadowicki. Koszt całkowity realizacji inwestycji do roku 2021 to 6 100 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycje z tab. 39 poz. 5-6 oraz tab. 40 poz. 1. Pozytywnie przeszły analizę programu inwestycyjnego w zlewni Skawy. Zostaną zrealizowane w następującym zakresie: Modernizacja  lewego wału na rzece Choczenka w km 0+370 - 1+500, prawego wału na rzece Choczenka w km 0+380 - 1+570, prawego wału na rzece Zygodówka w km 0+500 - 0+975, lewego wału na rzece Zygodówka w km 0+980 - 1+050, prawego wału na rzece Zygodówka w km 0+980 - 1+195.

3.153. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 40 poz. 1. Wały potoku Choczenka wał lewy w km 0+000 - 0+945, wał prawy w km 0+000 - 0+945 – ze względu na zaplanowany termin realizacji inwestycji wnioskujemy o przeniesienie zadania do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym do roku 2021. Całkowity koszt realizacji inwestycji 4 000 000zł do roku 2021 - 400 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycje z tab. 39 poz. 5-6 oraz tab. 40 poz. 1. Pozytywnie przeszły analizę programu inwestycyjnego w zlewni Skawy. Zostaną zrealizowane w następującym zakresie: Modernizacja  lewego wału na rzece Choczenka w km 0+370 - 1+500, prawego wału na rzece Choczenka w km 0+380 - 1+570, prawego wału na rzece Zygodówka w km 0+500 - 0+975, lewego wału na rzece Zygodówka w km 0+980 - 1+050, prawego wału na rzece Zygodówka w km 0+980 - 1+195.

3.154. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Brak w zadaniach planowanych do realizacji przez MZMiUW w Krakowie do roku 2021 zadania pn. Przebudowa obwałowania potoku Kleczanka wał prawy w km 0+000-1+100, wał lewy w km 0+000-0+600 m. Wadowice gm. Wadowice. Całkowity koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 15 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna: Potok Kleczanka podlegał analizie hydraulicznej w ramach Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Skawy. Wyniki analizy nie wykazały potrzeby podwyższania obwałowań w/w zlewni. Działanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia funkcjonalności newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Skawy. Koszt działania uzgodniono z MZMiUW w wysokości: 8 000 000 zł – koszt całkowity, działanie zostanie zrealizowane w I cyklu planistycznym.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga niezasadna: Potok Kleczanka, Radoczanka oraz Łowiczanka to cieki, które podlegały analizie hydraulicznej w ramach Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Skawy (zlewnie zadaniowe Z01, Z23, Z24). Wyniki analizy nie wykazały potrzeby przebudowy obwałowań w/w zlewniach. Konieczność działań odtworzeniowych w w/w zlewniach może być zgłoszona w ramach działania Odtworzenie newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Skawy. Wg modelowania hydraulicznego, efekt budowy polderu Podolsze jest zbyt niski.  

3.155. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela nr 40. Poz. 2 - Wały pot. Radoczanka w km wał lewy 0+000 - 0+364, wał prawy w km 0+000 - 0+398 - ze względu na zaplanowany termin realizacji inwestycji wnioskujemy o przeniesienie zadania do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym do roku 2021. Całkowity koszt realizacji inwestycji 1 650 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna: Potok Kleczanka podlegał analizie hydraulicznej w ramach Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Skawy. Wyniki analizy nie wykazały potrzeby podwyższania obwałowań w/w zlewni. Działanie zostanie zrealizowane w ramach odtworzenia funkcjonalności newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Skawy. Koszt działania uzgodniono z MZMiUW w wysokości: 8 000 000 zł – koszt całkowity, działanie zostanie zrealizowane w I cyklu planistycznym.  

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga niezasadna: Potok Kleczanka, Radoczanka oraz Łowiczanka to cieki, które podlegały analizie hydraulicznej w ramach Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Skawy (zlewnie zadaniowe Z01, Z23, Z24). Wyniki analizy nie wykazały potrzeby przebudowy obwałowań w/w zlewniach. Konieczność działań odtworzeniowych w w/w zlewniach może być zgłoszona w ramach działania Odtworzenie newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Skawy. Wg modelowania hydraulicznego, efekt budowy polderu Podolsze jest zbyt niski. 

3.156. Dotyczy Zlewni Skawy. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian: Tabela 40. Poz. 6 - błędna nazwa zadania, MZMiUW zgłosił zadanie pn. Budowa polderu na potoku Łowiczanka w miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym do roku 2021 dlatego zasadnym jest przeniesienie w/w zadania do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym o co wnioskujemy. W posiadaniu opracowana koncepcja budowy polderu - Hydroprojekt W-wa. Całkowity koszt realizacji inwestycji 33 150 000 000zł koszt realizacji do roku 2021 – 3 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Potok Kleczanka, Radoczanka oraz Łowiczanka to cieki, które podlegały analizie hydraulicznej w ramach Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Skawy (zlewnie zadaniowe Z01, Z23, Z24). Wyniki analizy nie wykazały potrzeby przebudowy obwałowań w/w zlewniach. Konieczność działań odtworzeniowych w w/w zlewniach może być zgłoszona w ramach działania Odtworzenie newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Skawy. Wg modelowania hydraulicznego, efekt budowy polderu Podolsze jest zbyt niski.  

3.157. Dotyczy Zlewni Soły: Tabela nr 37 POZ. 1 - brak nazwy miejscowości w nazwie zadania prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa wałów rzeki Soły wał lewy w km 0+000 - 0+800 w msc. Skidzin gm. Brzeszcze. Niedoszacowana kwota realizacji zadania prawidłowa kwota: 4000000zł koszt całkowity, 400 000zł koszt do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Inwestycja została zgłoszona do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Soły (API). Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działania mogą zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmują podwyższenia korony).

3.158. Dotyczy Zlewni Soły:
Tabela nr 37 POZ. 2 błędna nazwa- powinno być zadnie pn. Przebudowa wałów rzeki Soły wał prawy w km 0+000 -1+510 w msc. Nowa Wieś, gm. Kęty, natomiast zostały zamienione km wałów p.powodziowych na km rzeki. Niedoszacowana kwota realizacji zadania prawidłowa kwota: 8000000zł- całkowity koszt zadania , 800000 koszt do roku 2021r.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Inwestycja została zgłoszona do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Soły (API). Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działania mogą zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmują podwyższenia korony).

3.159. Dotyczy Zlewni Soły:
Tabela nr 37 POZ. 3 - błędna nazwa – powinno być zadanie pn. Przebudowa wałów rzeki Soły wał prawy w km 0+000 - 6+230, wał lewy w km 0+000 - 0+460 w msc. Kęty, gm. Kęty natomiast zostały zamienione km wałów p.powodziowych na km rzeki. Niedoszacowana kwota realizacji zadania prawidłowa kwota:10 000 000zł – całkowity koszt zadania, 1 000 000zł koszt realizacji do roku 2021r.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Inwestycja została zgłoszona do przeanalizowania w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Soły (API). Nie zostały wskazane do realizacji w API. Działania mogą zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmują podwyższenia korony).

3.160. Dotyczy Zlewni Soły: Tabela 37 POZ. 4 zadanie powinno znaleźć się w zlewni Wisły Krakowskiej ,a jego pełna nazwa to - Przebudowa wałów potoku Macocha Poręba wał prawy w km 0+560 - 3+025 i wał lewy w km 0+660 - 2+635 msc. Dwory II, Stawy Monowskie gm. Oświęcim. Kwota realizacji zadania 9 600 000zł, koszt realizacji zadania do roku 2021 to 960 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły

3.161. Dotyczy Zlewni Soły:
Tabela 38 zlewnia SOŁY: Zadanie poz. 1 z tabeli nr 38 Przebudowa wałów potoku Osieckiego wał prawy w km 0+000 – 0+788, w msc. Osiek gm. Osiek. Zaplanowana realizacja zadania do roku 2021 na kwotę 300 000zł,po roku 2021 na kwotę 3 000 000zł -wnioskujemy o zmianę.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja nie została wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.162. Dotyczy Zlewni Soły:
Zadanie poz. 2 tabela 38 Przebudowa wałów rzeki Soły wał lewy w km 0+000 - 0+800 w msc. Skidzin gm. Brzeszcze- powtórzone, znajduje się prawidłowo w tabeli nr 37.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły

3.163. Dotyczy Zlewni Soły:
Zadanie poz.3 tabela 38. Przebudowa wałów rzeki Soły wał prawy w km 0+000 - 0+824 w msc. Łęki gm. Kęty, zaplanowana realizacja zadnia na kwotę 500 000zl do roku 2021, całkowity koszt realizacji inwestycji 5 000 000zl – wnioskujemy o zmianę.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja nie została wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.164. Dotyczy Zlewni Soły:
Zadanie poz. 10 tabela 38 - Przebudowa wałów potoku Bulówka; wal lewy w km 0+000 - 2+159, wal prawy w km 0+000 - 1+040 wraz z wałami cofkowymi: wał lewy w km 0+000 - 0+342, wał prawy w km 0+000 - 0+107, w msc. Kęty, gm. Kęty, zaplanowana realizacja zadania na kwotę 1 400 000zł, do roku 2021, całkowity koszt realizacji inwestycji to 14 000 000zł – wnioskujemy o zmianę.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja nie została wskazane do realizacji w API. Działanie może zostać zgłoszone w ramach odtworzenia newralgicznych odcinków obwałowań w ramach dostępnej w PZRP kwoty pieniężnej (jeżeli nie obejmuje podwyższenia korony).

3.165. Istnieją następujące nieścisłości w listach inwestycji:
podano niewłaściwego inwestora zadania, nazwy zadań nie są zgodne z nazwami zaproponowanymi w analizach programów inwestycyjnych, kwoty na realizację inwestycji różnią się od kwot przedstawionych w analizach programów inwestycyjnych, kilometraż zadań jest niezgodny z analizami, bulwary wskazane w analizach programów inwestycyjnych w Planie ujęte są jako wały, brak zadań o charakterze przebudowy mostu lub przepustu. Szczegółowe uwagi dot. Raby, Dunajca, Wisły Krakowskiej, Nidy, Wisły Sandomierskiej i Sanu, zawarte są w szczegółowych załącznikach.

Zgłaszający: Wojewoda Małopolski

Odpowiedź:

Uwagi zasadne: Uwagi zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zgodnie z przekazanymi załącznikami do pisma. Nazwy, kwoty, kilometraże oraz typy działań zostaną dostosowane do nomenklatury zaproponowanej w analizie programu inwestycyjnego (API). Działania polegające na modernizacji obiektów mostowych i przepustów zaproponowane w API zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji PZRP. Inwestor działań, wg zaleceń RZGW w Krakowie, zostanie określony na etapie realizacji studium wykonalności.

3.166. W PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły na liście priorytetów na najbliższe sześć lat powinny zostać umieszczone zaplanowane zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug.

Zgłaszający: Samorząd Mieszkańców Rzeszowa Rada Osiedla Biała

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug ze względu na swoje oddziaływanie przeciwpowodziowe zostanie uwzględniona z finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.167. W PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły na liście priorytetów na najbliższe sześć lat powinny zostać umieszczone zaplanowane zadanie inwestycyjne: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok.

Zgłaszający: Samorząd Mieszkańców Rzeszowa Rada Osiedla Biała

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zbiornik Rzeszów nie posiada rezerwy powodziowej. Zbiornik miał pełnić funkcję rekreacyjną oraz piętrzyć wodę na potrzeby ujęcia wody.  Ze względu na brak jego funkcji przeciwpowodziowej odmulenie zbiornika nie wpisuje się w zakres działań wskazanych zgodnie z prawem europejskim i krajowym w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.168. Działanie nr 24 pozycja 149 tabela 52 (Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr.ew.473 wraz z przepustami w km.0+ooo-0+455 na terenie miejscowości Pisarowce gm. Sanok woj. podkarpackie) należy przenieść do tabeli nr 51, czyli do działań wskazanych do realizacji w I cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka.

Zgłaszający: Gmina Sanok

Odpowiedź:

Uwaga zasadna.  Inwestycja zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na liście inwestycji wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym.

3.169. Należy uzupełnić PZRP dla Regionu Górnej Wisły o zagrożenie powodziowe od rzeki Trześniówka od km 20,5 w dół rzeki dla terenu miasta i gminy Nowa Dęba. W strefie zagrożenia powodziowego według operacyjnego planu ochrony przed powodzią położone są miejscowości Chmielów, Jadachy, Cygany.

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Rzeka Trześniówka wraz z dopływami była analizowana w ramach równolegle toczącego się opracowania „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki” . Dla miasta i gminy Nowa Dęba przewidziane zostały następujące inwestycje. Budowa suchego zbiornika na cieku Mokrzyszówka w km 10+819 o poj. 114 tyś. m3 oraz Cieku bez nazwy (dopływ Przyrwy) w km 0+230 o poj. 101 tyś m3 oraz modernizacja  wałów rzeki Przyrwa:  lewego w km 0+039 – 1+472 oraz prawego w km 0+039 – 1+816. Wykonawca PZRP ma świadomość realnego zagrożenia na terenie gminy dlatego w ramach inwestycji strategicznych dla I cyku planistycznego (2016-2021) zostało wpisane wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie niezbędnych do realizacji dokumentacji dla inwestycji wyłonionych w ramach opracowania „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki”, realizacja inwestycji planowana jest w drugim cyklu planistyczny (2022-2028).*

*Odpowiedź skorygowana w wyniku porozumienia ekspertów opracowujących plany i za zgodą Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.”

3.170. Projekt PZRP wymaga uzupełnienia o zarządzanie melioracją szczegółową.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wskazuje organy administracji odpowiedzialne za budowę i utrzymanie melioracji szczegółowej. W podrozdziale 12.2.2 Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły wskazano priorytety w realizacji działań, wymieniając melioracje jako ostatni 7 punkt działań technicznych inwestycyjnych. Podkreślono, że melioracje „(…) rozwiązując lokalne problemy, przyczyniają się do zwiększenia prędkości spływu wód opadowych, co w kontekście uwarunkowań hydraulicznych wezbrania powodziowego nie jest korzystne (…)”. W związku z powyższym projekt PZRP rekomenduje do realizacji, z zakresu melioracji, tylko budowę przepompowni lub stanowisk pod pompy mobilne.

3.171. Uwzględnić w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły zadanie pn. „Budowa prawobrzeżnych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, pow. Gorlicki, woj. małopolskie’’, które posiada całą dokumentacje techniczną m.in. pozwolenie wodnoprawne.

Zgłaszający: Gmina Bobowa

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zadanie pn. „Budowa prawobrzeżnych obwałowań rzeki Biała Tarnowska  w m. Bobowa, pow. Gorlicki, woj. małopolskie’’ było analizowane w trakcie opracowywania, Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca.  Na wniosek Burmistrza Bobowej, Pana mgr inż. Wacława Ligęzy, (pismo do RZGW w Krakowie z dn. 10.04.2015r.) przedmiotowy wał poddano ponownej analizie. Wprowadzenie do modelu hydraulicznego Białej Tarnowskiej zbiornika Grybów wpłynęło na znaczące ograniczenie strefy zalewowej w okolicach Bobowej. Zgodnie z modelem miasto Bobowa, w wyniku realizacji zbiornika Grybów, nie będzie zagrożone powodzią ze strony Białej, co czyni inwestycję, związaną z budową wałów za zbędną.

3.172. W tabeli nr 51 pn. Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka, brak jest zadania inwestycyjnego na potoku Przyrwa, zabezpieczającego mieszkańców miasta Rzeszowa w osiedlu Przybyszówka przed zalewaniem wodami powodziowymi

Zgłaszający: Rada Osiedla Przybyszówka

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zadanie inwestycyjne na potoku Przyrwa – Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu dla jednostki Wisłok M01 wskazała, że analiza zasięgu zalewów przy przepływach prawdopodobnych wykazuje dla Przyrwy brak zagrożonych obiektów. W związku z tym nie wskazano w zlewni rzeki Przyrwy żadnych działań inwestycyjnych.

3.173. W tabeli nr 51 pn. Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka, brak jest zadania inwestycyjnego zadania inwestycyjnego "Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok".

Zgłaszający: Rada Osiedla Przybyszówka

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok - Zbiornik Rzeszów nie posiada rezerwy powodziowej. Zbiornik miał pełnić funkcję rekreacyjną oraz piętrzyć wodę na potrzeby ujęcia wody. Ze względu na brak jego funkcji przeciwpowodziowej odmulenie zbiornika nie wpisuje się w zakres działań wskazanych w  Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. .

3.174. W Tabeli nr 51 pn. „Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka” brak jest inwestycji "Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie"

Zgłaszający: Rada Osiedla Słocina XVI, Rzeszów

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie ze względu na swoje oddziaływanie przeciwpowodziowe zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.175. W Tabeli nr 51 pn. „Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka” brak jest inwestycji "Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok".

Zgłaszający: Rada Osiedla Słocina XVI, Rzeszów

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Zbiornik Rzeszów nie posiada rezerwy powodziowej. Zbiornik miał pełnić funkcję rekreacyjną oraz piętrzyć wodę na potrzeby ujęcia wody.  Ze względu na brak jego funkcji przeciwpowodziowej odmulenie zbiornika nie wpisuje się w zakres zadań Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.176. Wniosek o uzupełnienie PZRP o dokonanie remontów wałów Wisły na terenie gminy Dwikozy, Zawichost - Podgórze.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Projekt PZRP przewiduje działania polegające na rozbudowie oraz remoncie obwałowania na terenie gminy Dwikozy.

3.177. Wniosek o uzupełnienie PZRP o budowę przepompowni w miejscowości Bożydar na bazie śluzy Ciek Doraz dla zlewni Dwikozy, Bożydar, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Wykonawca  zaplanował budowę przedmiotowej pompowni w drugim cyklu planistycznym PZRP (2021-2027).

3.178. Wniosek o uzupełnienie PZRP o budowę pompowni w miejscowości Nowy Kamień dla zlewni Nowy Kamień, Kamień Łukawski, Gierlachów.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Brak wskazań co do zagrożenia oraz potrzeby budowy pompowni w msc. Nowy Kamień w  Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega

3.179. Wniosek o uzupełnienie PZRP o przedłużenie wału cofkowego rzeki Opatówki (2010 rok w okolicach mostów kolejowych Opatówka wystąpiła z koryta zalewając część miejscowości Dwikozy i Bożydar) regulacja rzeki Opatówki: odmulenie, usunięcie zakrzaczenia, konserwacja.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Konieczność wydłużenia wałów cofkowych Opatówki wynika z Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega. W toku prac jest również Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Opatówki realizowana w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Wykonawca PZRP przewidział w budżecie na I cykl planistyczny środki na studium wykonalności dla zadań wynikających z API rzeki Opatówki

3.180. Wniosek o uzupełnienie PZRP o budowę pompowni na bazie śluzy Winiary - Podgórze.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Brak jest wskazań co do zagrożenia oraz potrzeby budowy pompowni w Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega

3.181. Wniosek o uzupełnienie PZRP o bieżące konserwacje kanałów Słupcza - Kępa Chwałowska odprowadzają wody do przepomowni w Kępie Chwałowskiej oraz konserwacja Cieku "Doraz"

Zgłaszający: Urząd Gminy w Dwikozach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Proponowane działanie  ma charakter utrzymaniowy. Zadania takie nie są przedmiotem rozważań Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.182. Należy poinformować o ważnej kwestii ostrzegania mieszkańców terenów zagrożonych. Należy umieścić informację o działającym od 1.01.2015 r. systemie RSO (Regionalny System Ostrzegania).

Zgłaszający: Urząd Miejski w Mielcu

Odpowiedź:

Uwaga zasadne. Informacje o systemach ostrzegania zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.183. Powinna być umieszczona informacja o systemach ostrzegania w poszczególnych gminach. W planie są ujęte tylko ogólnikowe kwestie o ostrzeganiu mieszkańców - str. 86 (Rozdz.8.3 Nietechniczne środki ochrony przed powodzią).

Zgłaszający: Urząd Miejski w Mielcu

Odpowiedź:

Uwaga zasadne. Informacje o systemach ostrzegania zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.184. PZRP powinien przewidywać budowę w Krakowie kanału ulgi - Kanału Krakowskiego jako niezbędny element działań ukierunkowanych na kompleksowe zabezpieczenie Krakowa, a zwłaszcza jego najcenniejszych obszarów, przed zalaniem przez wody powodziowe.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna - Zaproponowane do realizacji poldery wiślane powyżej Krakowa, jak również inwestycje polegające na retencjonowaniu wód powodziowych na dopływach Wisły, zabezpieczają Miasto Kraków przed powodzią. Ujęcie kanału krakowskiego wynikało ze wstępnej wersji Programu ochrony przed powodzią, który uległ później  wskutek szczegółowych analiz weryfikacji. Ponadto realizacja kanału krakowskiego pociągnęłaby za sobą ogromne koszty finansowe i społeczne związane z niezbędnymi przesiedleniami również w centrum Krakowa.

3.185. Prośba o ujęcie zadania inwestycyjnego w "Tabeli 41 Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej" realizowanego przez PZMiUW w Rzeszowie, które obecnie ma uprawomocnioną decyzję środowiskową pn. „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gmina Grębów woj. podkarpackie”.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Zaleszanach

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna – Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie. Ze względu na ograniczony budżet PZRP na lata 2016-2021, działanie zostanie wpisane na tzw. listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna  - Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. Podkarpackie”.

3.186. Na str. 101, w tabeli 26 "Zestawienie obszarów problemowych w Regionie Wodnym Górnej Wisły", ZP Wisły sandomierskiej, Gmina Zaleszany - Zagrożenie na terenie Gminy pochodzi od cieków: San, Łęg, Osa - proszę uzupełnić o rzekę WISŁA. Jeżeli wał przeciwpowodziowy od rzeki Wisła na terenie sąsiedniej gminie Gorzyce zostanie przerwany to rozlewiska Wisły zatopią tereny gminy Zaleszany.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Zaleszanach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.187. Na str. 96 w „Tabeli 25 Ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Górnej Wisły na podstawie POPGW - zestawienie gmin” w Zlewni Wisły Sandomierskiej nie ujęto gminy Zaleszany jako zagrożonej.

Zgłaszający: Urząd Gminy w Zaleszanach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Tabela 25 stworzona została na podstawie istniejących  analiz programów inwestycyjnych (API) wykonywanych w ramach POPGW. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły (POPGW) nie obejmował swym zasięgiem zlewni bezpośredniej Wisły sandomierskiej a Analiza programu inwestycyjnego dla zlewni Łęgu jest dopiero w fazie przygotowania. Stąd też niemożliwe staje się określenie zagrożenia płynącego ze strony Łęgu na podstawie POPGW.

3.188. Należy uwzględnić zabezpieczenie i regulację następujących potoków: Bystrzanka, Tarnawka, Cadynka poprzez wzmocnienie brzegów potoków i zabezpieczenie przed podmyciem dróg powiatowych.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym swoim zakresem obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni, służące przede wszystkim ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Proponowane działania na ciekach: Bystrzanka, Tarnawka, Cadynka, Hucisko, Skawa, Wieprzczanka oraz Dzialski mają charakter utrzymaniowy. Właściwym organem, do którego należy zgłosić problemowe działania jest Wydział Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3.189. Str. 97 Planu, Tabela 25 Ryzyko powodziowe w Regionie Wodnym Górnej Wisły na podstawie POPGW- zestawienie gmin Zlewnia-Wisłok, kolumna - nieakceptowalny poziom ryzyka powodziowego (5-stopien) z terenu powiatu łańcuckiego wpisano trzy gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, proszę o doprecyzowanie i wpisanie czy Łańcut to gmina czy miasto.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Doprecyzowanie zapisu zostanie uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.190. Proszę o ponowne przeanalizowanie czy miasto Łańcut jest w grupie ryzyka i ewentualne dopisanie do tabeli.

Zgłaszający: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Ryzyko powodziowe dla miasta Łańcut zostanie ponownie przeanalizowane i w razie potrzeby tabela zostanie uzupełniona.

3.191. Inwestycja pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego „Zagrody" – błędna nazwa zadania - powinna brzmieć: „Budowa zbiornika wodnego Zagrody”.

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest dokumentem w którym wykonawca powinien wskazać działania, które w sposób optymalny rozwiążą problemy powodzi. Dla zlewni Czarnej Staszowskiej opracowana została Analiza programu inwestycyjnego (API) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. W ramach opracowania  oraz analizy wariantowej został zaproponowany optymalny zestaw działań redukujących zagrożenie powodziowe w zlewni Czarnej Staszowskiej. Alternatywą dla zbiornika wielofunkcyjnego Zagrody (poj. powodziowa 0,67 mln m3), wskazaną przez wykonawcę API jest zbiornik suchy Brzozówka o poj. powodziowej 1,93 mln m3, o wiele skuteczniej redukujący przepływ 1% na rzece Wschodniej. Wykonawca PZRP w I cyklu planistycznym (2015-2021) przewidział środki na wykonanie studium wykonalności Analizy programu inwestycyjnego dla zlewni Czarnej Staszowskiej.

3.192. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zad. III w km 17+230-23+190 na terenie gm. Pacanów, pow. Busko Zdrój” – wnioskujemy o przesunięcie przedmiotowego zadania do pierwszego priorytetu

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Wykonawca przewiduje w I okresie planistycznym środki na wykonanie działania: „Zabezpieczenie p.powodziowe doliny Kanału Strumień, zad. III w km 17+230-23+190 na terenie gm. Pacanów, pow. Busko Zdrój”.

3.193. Wniosek o wprowadzenie zadania pn. Zmiana parametrów hydraulicznych koryta potoku Szwedka w msc. Tuchów, gm. Tuchów, msc. Bistuszowa, Uniszowa Ryglice, Joniny gm. Ryglice do pierwszego cyklu planistycznego z terminem realizacji do 2021. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 12 000 000zł.

Zgłaszający: Mąłopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zadanie nie znalazło się na liście inwestycji PZRP, gdyż jego wpływ na środowisko byłby wysoce niekorzystny. Ocenę środowiskową inwestycji wykonano w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Inwestycja pn. Zmiana parametrów hydraulicznych koryta  potoku Szwedka w msc. Tuchów, gm. Tuchów, msc. Bistuszowa, Uniszowa Ryglice, Joniny gm. Ryglice zostanie włączona do listy działań w zlewni Dunajca. Działanie powinno zostać zrealizowane zgodnie z załącznikiem 10.3.3 do PZRP.

3.194. 1.Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.2 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 -17+230 na terenie gmin Łubnice i Pacanów, powiat Busko-Zdrój” – usunąć, zadanie obecnie realizowane
2. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.4 – nazwa zadania „Budowa przepompowni wody w msc. Szewce”
3. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.7 – nazwa zadania „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz”,
4. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.8 - „Rozbudowa wału cofkowego rz. Czarnej Staszowskiej gm. Połaniec pow. Staszów Modernizacja wału cofkowego Czarnej Staszowskiej” – zmiana nazwy zadania – „Rozbudowa wałów cofkowych rz. Czarnej Staszowskiej gm. Połaniec, pow. Staszów”
5. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.15 – rzeka „Ciek od Zajezierza”
6. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.69 - „Modernizacja lewego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-8+105, msc. Połaniec/Łęg” (wiersz 888) – usunąć,
7. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.70 - „Modernizacja prawego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-2+863, msc. Winnica” (wiersz 889) – usunąć
8, Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.74 i Lp.25.75 w związku z tym, że posiadamy opracowaną dokumentację i decyzję zgoda na realizację pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”. Inwestycja ta nosi taką nazwę, w ramach której będą budowane wały i będzie zmiana parametrów hydraulicznych koryta, wobec tego nazwa powinna ulec zmianie i powinny być połączone inwestycje w jedno zadanie, nazwa rzeki powinna być Łagowica,
9. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.77 - „Budowa suchego zbiornika Smyków na rzece Czarna Staszowska w km 61+585 o poj. 0,98 mln m3, msc. Smyków”. „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” przewiduje budowę zbiornika wodnego Smyków o funkcjach retencyjno-rekreacyjnych. W związku z tym nazwa zadania powinna brzmieć: „Budowa zbiornika wodnego Smyków”,
10. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.78 - „Budowa suchego zbiornika Duraczów na rzece Łagowianka w km 21+670 o poj. 0,92 mln m3, msc. Duraczów” . - nazwa zadania powinna brzmieć: „Budowa zbiornika wodnego Duraczów”
11. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.80 - „Budowa suchego zbiornika Wolka Żabna na rzece Desta w km 1+054 o poj. 0,71 mln m3, msc. Staszów / Wólka Żabna” - nazwa zadania powinna brzmieć: „Budowa zbiornika wodnego Wólka Żabna”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.
Ad. 2.  Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.
Ad. 3.  Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.
Ad. 4. Uwaga częściowo zasadna. Działanie polegające na rozbudowie wałów cofkowych (prawego i lewego) Czarnej Staszowskiej. Dla zachowania spójności z resztą działań wpisanych do PZRP wykonawca wpisze na listę inwestycji dwa oddzielne zadania: 1. „Modernizacja prawego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-2+863, msc. Winnica”. 2. „Modernizacja lewego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-8+105, msc. Połaniec/Łęg”.  Zadania pochodzą z Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej realizowanego w ramach POPGW.
Ad. 5.  Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.
Ad. 6. Uwagi częściowo zasadne. Działanie polegające na rozbudowie wałów cofkowych (prawego i lewego) Czarnej Staszowskiej. Dla zachowania spójności z resztą działań wpisanych do PZRP wykonawca wpisze na listę inwestycji dwa oddzielne zadania: 1. „Modernizacja prawego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-2+863, msc. Winnica”. 2. „Modernizacja lewego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-8+105, msc. Połaniec/Łęg”.  Zadania pochodzą z Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej realizowanego w ramach POPGW.
Ad. 7. Uwagi częściowo zasadne. Działanie polegające na rozbudowie wałów cofkowych (prawego i lewego) Czarnej Staszowskiej. Dla zachowania spójności z resztą działań wpisanych do PZRP wykonawca wpisze na listę inwestycji dwa oddzielne zadania: 1. „Modernizacja prawego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-2+863, msc. Winnica”. 2. „Modernizacja lewego wału na rzece Czarna Staszowska w km 0+000-8+105, msc. Połaniec/Łęg”.  Zadania pochodzą z Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej realizowanego w ramach POPGW.
Ad. 8.  Uwagi zasadne. Uwagi zostaną uwzględnione podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.
Ad. 9. Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest dokumentem w którym wykonawca powinien wskazać działania, które w sposób optymalny rozwiążą problemy powodzi.  Dla zlewni Czarnej Staszowskiej opracowana została Analiza programu inwestycyjnego (API) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. W ramach opracowania  oraz analizy wariantowej został zaproponowany optymalny zestaw działań redukujących zagrożenie powodziowe w zlewni Czarnej Staszowskiej. Analiza zakłada budowę zbiornika suchego Smyków o pojemności powodziowej 0,98 mln m3, (zbiornik retencyjno-rekreacyjny wskazany do realizacji w Programie małej retencji posiadał rezerwę powodziową jedynie 0,248 mln m3). W związku z powyższym, w kontekście redukcji ryzyka powodziowego będącej przedmiotem  PZRP zasadna jest aprobata dla zbiornika suchego.
Ad. 10. Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest dokumentem w którym wykonawca powinien wskazać działania, które w sposób optymalny rozwiążą problemy powodzi.  Dla zlewni Czarnej Staszowskiej opracowana została Analiza programu inwestycyjnego (API) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. W ramach opracowania  oraz analizy wariantowej został zaproponowany optymalny zestaw działań redukujących zagrożenie powodziowe w zlewni Czarnej Staszowskiej. Analiza zakłada budowę zbiornika suchego Duraczów  o pojemności powodziowej 0,92 mln m3, (zbiornik retencyjno-rekreacyjny wskazany do realizacji w Programie małej retencji posiadał rezerwę powodziową jedynie 0,264 mln m3). W związku z powyższym, w kontekście redukcji ryzyka powodziowego będącej przedmiotem  PZRP zasadna jest aprobata dla zbiornika suchego.
Ad. 11.  Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest dokumentem ,w którym wykonawca powinien wskazać działania, które w sposób optymalny rozwiążą problemy powodzi.  Dla zlewni Czarnej Staszowskiej opracowana została Analiza programu inwestycyjnego (API) w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. W ramach opracowania  oraz analizy wariantowej został zaproponowany optymalny zestaw działań redukujących zagrożenie powodziowe w zlewni Czarnej Staszowskiej. Analiza zakłada budowę zbiornika suchego Wólka Żabna o pojemności powodziowej 0,71 mln m3, (zbiornik retencyjno-rekreacyjny wskazany do realizacji w Programie małej retencji posiadał rezerwę powodziową jedynie 0,099 mln m3). W związku z powyższym, w kontekście redukcji ryzyka powodziowego będącej przedmiotem  PZRP zasadna jest aprobata dla zbiornika suchego.
 

3.195. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.153 –nazwa zadania „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta Cieku od Jachimowic (Dopływu z Borku Klimontowskiego) gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.196. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.154 –nazwa zadania „Udrożnienie koryta cieku Czarna gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”, ciek „Czarna”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.197. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.159 – nazwa zadania „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Piotrówki (Ciek od Piotrowa) gm. Baćkowice, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.198. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.160 –nazwa zadania „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Pokrzywianki (Dopływ spod Zagorzyc) gm. Klimontów, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.199. Zlewnia Wisły sandomierskiej z Czarną Staszowską Lp. 25.163 –nazwa zadania „Zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych ze Starorzecza rzeki Koprzywianki poprzez budowę pompowni w Bogorii Skotnickiej gm. Samborzec, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły.

3.200. Zbyt szeroko napisany dokument. Potrzebny jest czytelny i krótki dla zwykłych obywateli.

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest dokumentem strategicznym przedstawiającym bardzo szerokie spektrum zagadnień powodziowych. Nie ma możliwości skonstruowania krótkiego dokumentu, który wyczerpywałby to zagadnienie. Tekst, w trakcie tworzenia wersji finalnej, będzie dopracowywany, tak aby wszystkie zagadnienia znalazły swoje wytłumaczenie i stały się czytelne. Należy podkreślić, iż na początku każdego planu znajduje się streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3.201. Wniosek o ujęcie w inwestycjach planowanych do realizacji w zlewni Dunajca zadań związanych z budową wału na rzece Poprad na następujących odcinkach:
1) miejscowość Majerz w Piwnicznej-Zdrój-prawy brzeg rzeki Poprad w km 23+800-25+200,
2) miejscowość Majerz w Piwnicznej-Zdrój-prawy brzeg potoku Łomniczanka w km 0+00-0+150

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Przedmiotowe inwestycje zostały wskazane do realizacji przez Analizę Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca. Inwestycje w lokalizacjach:
1) miejscowość Majerz w Piwnicznej-Zdrój-prawy brzeg rzeki Poprad w km 23+800-25+200,
2)miejscowość Majerz w Piwnicznej-Zdrój-prawy brzeg potoku Łomniczanka w km 0+00-0+150
są wskazane do realizacji jako „Budowa wału Popradu, dł. 1032 m, w km 24+375 - 25+440” (w tym kształcie inwestycja ta zostanie włączona do list inwestycji PZRP). Inwestycja ta obejmuje również wał Łomniczanki w ujściowym odcinku.

3.202. Wniosek o ujęcie w inwestycjach planowanych do realizacji w zlewni Dunajca zadań związanych z budową wału na rzece Poprad na następującym odcinku: miejscowość Młodów - lewy brzeg rzeki Poprad w km 15+600-17+200.

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja w tej lokalizacji jest wskazana do realizacji jako „Budowa wału Popradu, dł. 930 m, w km 16+330 - 17+300” (w tym kształcie inwestycja ta zostanie włączona do list inwestycji PZRP).

3.203. Wniosek o ujęcie niżej wymienionego zadania w opracowywanym Planie, dotyczącego w szczególności:
Tabela Nr 41: Zlewnia Wisły Sandomierskiej,
„Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa wola, Obojna w gminie Zaleszany oraz Jamnica w Gminie Grębów woj. podkarpackie”

Zgłaszający: Wójt Gminy Grębów

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna – Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie. Ze względu na ograniczony budżet PZRP na lata 2016-2021, działanie zostanie wpisane na tzw. listę buforową. Działania z listy buforowej będą realizowane w I cyklu planistycznym w przypadku dostępności środków finansowych.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. Podkarpackie.

3.204. Opublikowana w dniu 22 grudnia 2014 roku wersja PZRP całkowicie marginalizuje a wręcz pomija problem ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki.

Zgłaszający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Brakujące inwestycje w zlewni Wisłoki są na bieżąco uzupełniane zgodnie z uwagami zgłaszanymi w toku konsultacji społecznych, jak również w ramach postępów prac nad listą inwestycji wskazanych do realizacji w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki.

3.205. Na zamieszczonej liście przedsięwzięć inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w najbliższym okresie planistycznym w zlewnie Wisłoki zamieszczono tylko jedno zadanie związane z odtworzeniem dobrego stanu obwałowań.

Zgłaszający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Brakujące inwestycje w zlewni Wisłoki są na bieżąco uzupełniane zgodnie z uwagami zgłaszanymi w toku konsultacji społecznych, jak również w ramach postępów prac nad listą inwestycji wskazanych do realizacji w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki.

3.206. Tabela 50 tj. zestawienie działań na przyszły okres planistyczny w dalszym ciągu, wśród 14 wyszczególnionych pozycji nie obejmuje ani jednego działania na terenie województwa podkarpackiego.

Zgłaszający: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadne. Brakujące inwestycje w zlewni Wisłoki są na bieżąco uzupełniane zgodnie z uwagami zgłaszanymi w toku konsultacji społecznych, jak również w ramach postępów prac nad listą inwestycji wskazanych do realizacji w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Wisłoki.

3.207. Do udziału w przedmiotowych konsultacjach nie powinno występować kryterium dotyczące ograniczonej liczba miejsc dla jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli jest większa liczna chętnych należy wówczas zorganizować dodatkową ilość konsultacji

Zgłaszający: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w Krakowie, dn. 23.04.2015 r., moderator spotkania, Pan Krzysztof Król wyjaśnił, iż formuła spotkań jest otwarta. Zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zgłaszali gotowość uczestniczenia w spotkaniach, co umożliwiało w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zaproponowanie uczestnictwa w kolejnym terminie. W ramach konsultacji społecznych odbyły się trzy spotkania: w Rzeszowie 21.04.2015 r., w Krakowie 22.04.2015 i 23.04.2015. Dodatkowo, dn. 26.05.2015 r., odbyła się w ramach konsultacji społecznych konferencja regionalna dot. PZRP dla RW Górnej Wisły. Ponadto, każda jednostka samorządu terytorialnego, instytucja, jak również osoba fizyczna mają możliwość zgłoszenia uwag w trybie konsultacji społecznych drogą elektroniczną przez portal powodz.gov.pl lub do Prezesa KZGW. Wszystkie uwagi są skrupulatnie analizowane a odpowiedzi publikowane na portalu powodz.gov.pl, co zapewnia jawność i pełen dostęp do dyskusji nad Planami Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.208. Wniosek o ujęcie w PZRP zadania z zakresu zmiany parametrów hydraulicznych koryta pn. „Husówka - regulacja, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Husówka w km 3+647 - 4+066 na długości 0,419 km, na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”. Prośba o dokonanie zmiany nazwy zadania na: „Budowa  kanału ulgi o długości 419 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km  3+647 - 4+066 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj, podkarpackie”.

Zgłaszający: Podkarpacki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Inwestycja wraz z poprawioną nazwą zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.209. Prośba o wprowadzenie następującej zmiany:
- Lp. 25.132 –zmiana nazwy zadania „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Obrazowa (Żurawki) gm. Obrazów, gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.210. Prośba o wprowadzenie następującej zmiany:
- Lp. 25.135– zmiana nazwy zadania „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Koprzywianki gm. Baćkowice, gm. Iwaniska, pow. Opatów, gm. Klimontów, gm. Łoniów, gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Sandomierzu

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.211. Tabela nr 1 Główne rzeki zleWni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka (str. 8). W opisie rzeki Wiar błędnie podano kilometr ujścia rzeki do Sanu. Należy zmienić z 160 km na 167 km (wg opracowania RZGW pn: „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej" oraz wg ISOK Q1%).

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Kilometr ujścia rzeki Wiar do Sanu zostanie poprawiony w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.212. Proszę o sprecyzowanie, w którym zadaniu inwestycyjnym zostało przewidziane działanie zapewniające zabezpieczenie ujścia rzeki Wiar do rzeki San na odcinku od 0+0,48km do 1+190 km. Proszę o wyjaśnienie czy to zadanie mieści się w inwestycji opisanej w tabeli nr 8 pod poz. 83 „Odtworzenie dobrego stanu technicznego newralgicznych odcinków obwałowań w zlewni Sanu i Wisłoka (46 km)".

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Analiza Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka wskazała, że dla samego cieku Wiar niebezpieczne miejsca znajdują się w początkowym odcinku cieku, jednak wysokość strat, poniżej 100 tyś. zł., sprawia, że nie jest to teren priorytetowy. Wspomniane zadanie nie mieści się w inwestycji opisanej w tabeli nr 8 pod poz.83 w załączniku 10.4.9.

3.213. Proszę o informację w jaki sposób przygotowana ma zostać inwestycja pn.: Budowa zbiornika suchego Jabłonica Ruska. W tabeli nr 8 pod pozycją 76 (brak numeracji dla zadania) opisano inwestycję jako „Przygotowanie inwestycji zbiornika Jabłonica Ruska", nie podano nazwy cieku, w nazwie rodzaju inwestycji napisano „zbiornik”. Czy w kolumnie pn. „zakres" nie powinno znaleźć się również zapis o wykupie gruntów?

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Wyjaśnienie: Zbiornik Jabłonica Ruska planowany jest na rzece San w km 263+200. Koszt realizacji inwestycji obejmuje również cenę wykupu gruntów. Planowany jest jeden zbiornik. Realizacja wszystkich inwestycji proponowanych w ramach API na rzece San i jej dopływach wpłynie w znaczący sposób na obniżenie ryzyka powodziowego w mieście Przemyśl.

3.214. Tabela nr 8, poz. 82, proszę o wskazanie jako inwestora Podkarpacki ZMiUW.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Przemyśla

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Odpowiedni inwestor zostanie przypisany do wspomnianej inwestycji w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.215. Wniosek o ujęcie zadania pn. „Budowa zbiornika Kosin na rzece Karasiówka w km 0 + 100 o pow. ok. 131,0 ha i poj. 3,275 mln m3 w kwocie 23 000 000 zł w tabeli 41 „Zestaw działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisły Sandomierskiej”

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Metodyka wykonywania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakłada analizę cieków objętych Wstępną Oceną Ryzyka Powodziowego (WORP).  W przypadku RW Górnej Wisły podstawą opracowania PZRP był również Program ochronny przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (POPGW). Rzeki Karasiówka (dopływ Sanny) oraz Sanna nie są objęte analizami WORP, POPGW dlatego też nie mogą być przedmiotem szczegółowych rozważań PZRP w tym cyklu planistycznym.

3.216. Zwiększenie kwoty kosztów realizacji inwestycji dla zadania pn. „Zbiornik retencyjny Borowiec wraz z odbudową koryta rzeki Wirowa na długości 8,320km (w km 0+000 - l2+700)”- poz. 81, z kwoty 4 305 000 zł na kwotę 43 050 000 zł w tabeli 51. Prosimy o ujęcie w/w zadania pod pełną nazwą „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Borowiec o pow. ok. 170 ha i poj. ok. 3,4 mln m3 wraz z odbudową koryta rzeki Wirowa na długości 8,320 km (0+000 - 8+320), gm. Obsza, pow. Biłgoraj”

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne. Zbiornik retencyjny Borowiec oraz zbiornik Biszcza Żary zostały usunięte z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Wymienione inwestycje podlegały analizie w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka. W wariancie WI do modelowania wprowadzone zostały ww. zbiorniki.  W efekcie zasięg strefy znacząco zmalał, a ilość budynków mieszkalnych spadła do zera. Należy jednak pamiętać, że w wariancie W0 w strefie zalewowej Q1% znajdowały się dwa budynki mieszkalne i zgodnie z założeniami Analiz Programów Inwestycyjnych oraz elementem efektywności ekonomicznej, nie ma podstaw do realizacji takich inwestycji w celu ochrony dwóch budynków mieszkalnych. Po analizie inwestycje zostały uznane za nieistotne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.

3.217. Przeniesienie zadania pn. „Zbiornik retencyjny Brodziaki wraz z odbudową koryta rzeki Czarna Łada na długości 8,7km (w km 4+000 - 12+700)” - koszty realizacji inwestycji do 2021 w kwocie 49 440 000zł z tabeli 52 (poz. 158) do tabeli 51. Prosimy o ujęcie w/w zadania pod pełną nazwą „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Brodziaki o pow. ok. 100 ha i poj. ok. 2,5 mln m3 z odbudową koryta: rzeki Czarna Łada na długości 24,300 km (w km 0+000 - 10+800 i 16+600 - 30+100) i rzeki Łada na długości 8,700 km (w km 4+000 - 12+700), m. i gm. Biłgoraj, pow. Biłgoraj”

Zgłaszający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie

Odpowiedź:

Uwagi niezasadne. Zbiornik retencyjny Borowiec oraz zbiornik Biszcza Żary zostały usunięte z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Wymienione inwestycje podlegały analizie w ramach Analiz Programów Inwestycyjnych zlewni Sanu wraz ze zlewnią Wisłoka. W wariancie WI do modelowania wprowadzone zostały ww. zbiorniki.  W efekcie zasięg strefy znacząco zmalał, a ilość budynków mieszkalnych spadła do zera. Należy jednak pamiętać, że w wariancie W0 w strefie zalewowej Q1% znajdowały się dwa budynki mieszkalne i zgodnie z założeniami Analiz Programów Inwestycyjnych oraz elementem efektywności ekonomicznej, nie ma podstaw do realizacji takich inwestycji w celu ochrony dwóch budynków mieszkalnych. Po analizie inwestycje zostały uznane za nieistotne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej.

3.218. Wniosek o ujęcie w nich nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenia przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka w km od 16+115 do 16+700”.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta Jarosławia

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Ze względu na oddziaływanie przeciwpowodziowe inwestycji zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.219. Wniosek o potrzebę zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów znajdujących się w dolnym biegu potoku Pławianka w km 0+000 - 0+300, jako działanie konieczne i niezbędne do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Dunajca.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta Grybów

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Zagrożenie powodziowe w zlewni Białej Tarnowskiej było przedmiotem Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca. Zgodnie z modelem hydraulicznym nie wskazano działań, które miałyby ograniczać ryzyko powodzi w zlewni Pławianki.

3.220. Teren czaszy wcześniej planowanego zbiornika retencyjnego w Niewistce (teraz Polder Jabłonica Ruska), nigdy nie był planowany pod lokalizację „zbiornika suchego”. Nie ma zgody społeczności Gminy Dydnia na urządzenie suchego polderu przeciwpowodziowego „tzw Jablonica Ruska” w miejscu uprzednio planowanej zapory wodnej Niewistka.

Zgłaszający: Wójt Gminy Dydnia

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna: Informujemy, że skłaniamy się w kierunku rozwiązania, w którym w PZRP nie zostaną dokonane przesądzenia w odniesieniu do dodatkowych, poza przeciwpowodziową, funkcjach zbiornika Jabłonica Ruska. W PZRP określona będzie natomiast funkcja przeciwpowodziowa wyrażona oczekiwaną pojemnością, która ma zostać zrealizowana poprzez budowę zbiornika suchego lub zbiornika wielofunkcyjnego. Jednakże budowa zbiornika wielofunkcyjnego w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej będzie wymagała udowodnienia, że dodatkowe funkcje są uzasadnione wyższą potrzebą społeczną oraz nie da się ich zrealizować w inny bardziej środowiskowo przyjazny sposób. Ponadto w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko PZRP zbiornik ten będzie traktowany jako suchy a dodatkowe koszty związane z realizacją innych funkcji nie będą pokrywane ze środków przewidzianych na ochronę przeciwpowodziową. Należy przy tym podkreślić, że w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej realizacja zbiorników wielofunkcyjnych jest daleko idącą ingerencją w środowisko naturalne. To sprawia, że wprowadzanie zbiorników wielofunkcyjnych do PZRP jest niezwykle problematyczne i niesie za sobą ryzyko nieuzyskania akceptacji dla całego planu w Komisji Europejskiej, co z kolei będzie się wiązało z brakiem możliwości realizacji całego planu. Informujemy również, że w ramach I cyklu planistycznego (do 2021) nie planuje się rozpoczęcia budowy ww. zbiornika, a jedynie opracowanie dokumentacji w tym szczegółowych rozwiązań koncepcyjnych i studium wykonalności. Dopiero studium wykonalności tak na prawdę przesądzi o możliwościach technicznych co do samego zbiornika (geologia, sprawy własnościowe, itd.) i wskaże jego ostateczną funkcję.

3.221. Wniosek o przyspieszenie realizacji przebudowy wałów w Łapanowie i uwzględnienie modernizacji wałów w Grabiu na rzece Stradomka.

Zgłaszający: Wójt Gminy Łapanów

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Realizacja inwestycji rekomendowanych w PZRP na terenie Gminy Łapanów przewidziana jest na I cykl planistyczny (2016 – 2021).Okres realizacji studium wykonalności (prace wstępne, raport oceny oddziaływania na środowisko, prace geodezyjne, badania geotechniczne, koncepcja techniczna, dokumentacja projektowa i badania geologiczno-inżynierskie), zgodnie z harmonogramem realizacji, pozyskanym w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji RZGW w Krakowie, to około 52 miesiące. Kolejny etap będą stanowiły wykupy gruntów pod inwestycję oraz właściwe prace budowlane. Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, podlegający konsultacjom społecznym, opublikowany na stronie powodz.gov.pl, nie obejmuje prac związanych z modernizacją wałów przeciwpowodziowych w msc. Grabie. Po przeanalizowaniu, nie zostały one wskazane do realizacji w ramach analizy programu inwestycyjnego (API) w zlewni Raby. Powyżej msc. Grabie w wariancie rekomendowanym planowane są zbiorniki suche o łącznej pojemności powyżej 10 mln m3. Wynik modelowania hydraulicznego w zlewni Stradomki nie wykazał konieczności podwyższania problemowych wałów.

3.222. Gmina Wierzchosławice wnosi o ujęcie w PZRP, budowy dwóch przepompowni melioracyjnych pozwalających przerzucić do międzywala rzeki Dunajec wód spływających z terenu Gminy Wierzchosławice. Proponuje się pierwszą przepompownie wybudować na rowie melioracyjnych Czernawa 2 na granicy sołectw Gosławice i Komorów. Druga przepompownia w miejscowości Bogumiłowice na cieku Czernawa 1 w obrębie działki nr 281/2 obręb Bogumiłowice.

Zgłaszający: Wójt Gminy Wierzchosławice

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Przepompownie na rowie Czernawa 1 i Czernawa 2 zostały wskazane do realizacji w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca. Inwestycje zostały dołączone do listy działań w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Działania obejmujące utrzymanie koryta nie są przedmiotem PZRP. Potrzebę realizacji takiej inwestycji należy zgłosić bezpośrednio do RZGW. Inwestycja w zakresie regulacji koryta może zostać wpisana do Planu Utrzymania Wód.

3.223. Wśród zadań wyszczególnionych w zestawie działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Sanu i Wisłoka (tabela 51) nie znalazły się inwestycje przeciwpowodziowe na rzece Osława. Dopiero w zestawie działań uzupełniających wskazano na konieczność realizacji kilku zadań (tabela 52, poz. 28 - 33). Jednak pośród tych zadań została pominięta niezwykle ważna inwestycja polegająca na budowie prawego wału przeciwpowodziowego na rzece Osławie w Zagórzu od km 1+400 do 2+000.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Inwestycja o nazwie: budowa prawego wału przeciwpowodziowego na rzece Osławie w Zagórzu w km 1+400 do 2+000, nie została wskazana jako preferowana do realizacji w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu.  Wskazany obszar znajduje się w strefie zalewu poniżej 0,5 m dla wody stuletniej. Wskazane jest na tym obszarze zastosowanie ochrony indywidualnej budynków.

3.224. W udostępnionych dokumentach brak informacji na temat negatywnych skutków dotychczasowych powodzi jakie miały miejsce na terenie naszej gminy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (m. in. w 1997 i 2010 roku), mimo gigantycznych strat, jakie one przyniosły liczonych w milionach.

Zgłaszający: Wójt Gminy Gnojnik

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. W finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły „Zestawienie obszarów problemowych w Regionie Wodnym Górnej Wisły” zostanie rozszerzone o opis obszarów problemowych na terenie gminy Gnojnik.

3.225. Teren Gminy Gnojnik nie został przedstawiony na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego.

Zgłaszający: Wójt Gminy Gnojnik

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego nie powstały w ramach projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, lecz są efektem odrębnych działań. Przygotowano je w oparciu o wstępną ocenę ryzyka powodziowego (opracowaną 2011 r.).

3.226. Wątpliwości budzi fakt wskazania w tab. 46 „Zestawienie działań uzupełniających w zlewni Wisły Krakowskiej, niewskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym” zadania „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy: Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa” które jest na etapie przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłaszający: Wójt Gminy Gnojnik

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Inwestycja dotycząca budowy zbiorników na Uszwicy została wprowadzona do I cyklu planistycznego.

3.227. Prośba o ujęcie zadania: Tabela Nr 41: Zlewnia Wisły Sandomierskiej - „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 - 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa wola, Obojna w gminie Zaleszany oraz Jamnica w Gminie Grębów woj. podkarpackie”.

Zgłaszający: Wójt Gminy Grębów

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Zasadność działania potwierdza opracowanie „Ochrona przed powodzią rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. Podkarpackie.

3.228. Wniosek o ujęcie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa Miasta Oświęcim zabezpieczenie brzegów rz. Soły w km. 6+270 - 6+820 w m. Rajsko, Oświęcim, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski, woj. małopolskie” w I cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Oświęcim

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym swoim zakresem obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni, służące przede wszystkim ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Proponowane działanie w rejonie oświęcimskiego „Kamieńca” ma charakter utrzymaniowy. Właściwym organem, do którego należy zgłosić problemowe działanie jest Wydział Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Działanie zostało przeanalizowane w toku prac nad analizą programu inwestycyjnego w zlewni Soły. Działanie umieszczono w załączniku dotyczącym prac związanych ze stabilizacją koryta, który przekazano do RZGW w Krakowie.

3.229. W pierwszej kolejności wymagają zabezpieczenia i regulacje następujących potoków: Bystrzanka, Tarnawka, Cadynka poprzez wzmocnienia brzegu potoków i zabezpieczenie przed podmyciem i uszkodzeniem dróg powiatowych zlokalizowanych wzdłuż tych cieków. W dużej mierze ograniczy to straty w infrastrukturze drogowej.

Zgłaszający: Wicestarosta Suski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym swoim zakresem obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni, służące przede wszystkim ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Proponowane działania na ciekach: Bystrzanka, Tarnawka, Cadynka, Hucisko, Skawa, Wieprzczanka oraz Dzialski mają charakter utrzymaniowy. Właściwym organem, do którego należy zgłosić problemowe działania jest Wydział Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3.230. Najważniejsze inwestycje, jakie by należało wykonać na terenie powiatu suskiego, aby skutecznie ograniczać straty i zagrożenie powodziowe - konieczne jest zabezpieczenie i regulacja brzegów i koryta rzek w obrębie mostów zlokalizowanych w ciągu następujących dróg powiatowych: droga K 1695 w m. Stryszawa na potoku Hucisko (2 obiekty), K (1712 ul. Przemysłowa w Suchej Beskidzkiej na rzece Skawa, droga K1709 w Sidzinie na potoku Bystrzanka (2 obiekty), droga powiatowa nr K 1688 w Wieprzcu na potoku Wieprzczanka (2 obiekty), droga K 1683 w Toporzysku na potoku Dzialski (2 obiekty) w celu zapobiegania podmywania przyczółków w czasie podwyższonego stanu wód.

Zgłaszający: Wicestarosta Suski

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym swoim zakresem obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni, służące przede wszystkim ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Proponowane działania na ciekach: Bystrzanka, Tarnawka, Cadynka, Hucisko, Skawa, Wieprzczanka oraz Dzialski mają charakter utrzymaniowy. Właściwym organem, do którego należy zgłosić problemowe działania jest Wydział Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3.231. Proszę o uwzględnienie stworzenia ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Prądnik, przepływającej przez miejscowość Januszowice, gmina Zielonki ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy mostem prowadzącym do miejscowości Wielka Wieś i ulicy Wesoła, a drogą łączącą drogę wojewodzką o numerze 794 z miejscowością Giebułtów (ulica Podwikle).

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zlewnia Prądnika podlega analizie w ramach: „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”. Wyniki programu powinny zostać opublikowane pod koniec czerwca 2015 roku. Wyniki te zostaną w miarę możliwości włączone do finalnej wersji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.232. Prośba o ujęcie w Planach inwestycji w pełnym zakresie pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km od 27+100 do 31+400 i Potoku Kiełkowskim w km od 0+150 do 2+008 dla ochrony przeciwpowodziowej m. Boża Wola, Kiełków na terenie gminy Mielec i gminy Przecław woj. Podkarpackie”

Zgłaszający: Wójt Gminy Mielec

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Inwestycja, zgodnie z ustaleniami w czasie prac nad PZRP dla RW Górnej Wisły, zostanie w nich uwzględniona. Omyłkowo nie znalazła się na listach inwestycji opublikowanych PZRP.

3.233. Prośba o ujęcie w I cyklu planistycznym zadania dot. realizacji inwestycji w rejonie Kamieńca: „Zabezpieczenie brzegów Soły w km 6+270 – 6+820 z m. Rajsko, Oświęcim”

Zgłaszający: Urząd Miasta Oświęcim

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna: Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym swoim zakresem obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka powodziowego w zlewni, służące przede wszystkim ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Proponowane działanie w rejonie oświęcimskiego „Kamieńca” ma charakter utrzymaniowy. Właściwym organem, do którego należy zgłosić problemowe działanie jest Wydział Utrzymania Wód Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Działanie zostało przeanalizowane w toku prac nad analizą programu inwestycyjnego w zlewni Soły.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga częściowo zasadna: Inwestycja została zgłoszona do analizy w ramach Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Soły. Wg wstępnych wyników opracowania z dn. 29.04.2015r., inwestycja nie znajdzie się w wariancie rekomendowanym do realizacji. Konieczność realizacji inwestycji związanych z pracami utrzymaniowymi rzek i potoków zostanie przeanalizowana w ramach opracowania planu utrzymania wód.

3.234. Należy usunąć inwestycje w tabeli 51: - poz. 81 Zbiornik retencyjny Borowiec wraz z odbudową koryta rzeki Wirowa na długości 8,320 km (w km 0+000 – 12+700), - poz. 82 Zbiornik retencyjny Biszcza – Żary II etap wraz z odbudową koryta rzeki Łazobna na długości 6,7km (w km 0+000 – 6+700).

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Wymienione inwestycje w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Sanu i Wisłoka oraz w oparciu o dodatkowe rozbudowane analizy przeprowadzone w ramach PZRP, zostały uznane za charakteryzujące się niskim efektem przeciwpowodziowym i nie są wskazane do dalszej realizacji. Zostaną one usunięte z tabeli 51 w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.235. Należy dodać do tabeli 49 Zestawienie działań wskazanych do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym w zlewni Wisłoki: Budowa zbiornika Kąty-Myscowa

Zgłaszający: Osoba fizyczna

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Inwestycja zostanie uwzględniona w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.236. Tabela 45. Poz. 4 zadanie pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim – wnioskujemy o zmianę kwoty na realizację inwestycji do roku 2021 z kwoty 4 000 000zł na kwotę 12 000 000zł, zmiana wynika z niedoszacowania kosztów realizacji w pierwszym cyklu planistycznym. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 42 500 000. W trakcie opracowania koncepcja dla w/w zadania.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.237. Tabela 45. Poz. 5 zadanie pn. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie – wnioskujemy o uzupełnienie całkowitej kwoty na powyższe zadanie z 7 600 000zł na kwotę 8 900 000zł. Realizacja zadania do roku 2021r. Dokumentacja projektowa w posiadaniu. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.238. Tabela 45. Poz. 8. Dokończenie przebudowy walów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1- lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni , Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego jaru, Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz- wnioskujemy o zmniejszenie kwoty z 175 000 000zł na kwotę 150 000 000zł oraz z nazwy zadania usunięcie zapisu „kanału portowego” nazwa zadania taka jak powyżej.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.239. Tabela 45. Poz. 10 Przebudowa prawego wału Wisły w km 6+088 – 8+200 m. Wola Przemykowska, gm. Szczurowa, pow. brzeski – błędna kwota, wnioskujemy o zmianę kwoty na zaplanowaną tj. z 10 500 000zł na 13 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty wskazane w uwadze.

3.240. Tabela nr 45 poz. 9 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki - budowa 4 suchych zbiorników (Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka, Cedron), budowa bulwarów i obwałowań. Zadanie błędnie podzielono na 2, druga część zadania w tabeli 46 poz. 5. Wnioskujemy o połączenie zadań nazwa zadania taka jak powyżej Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki - budowa 4 suchych zbiorników (Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka, Cedron), budowa bulwarów i obwałowań. Koszt całkowity realizacji inwestycji to 140 000 000zł. Koszty realizacji inwestycji do roku 2021 to 38 000 000zł. MZMiUW już rozpoczął działania zmierzające do realizacji inwestycji.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w finalnej wersji PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły zostanie uwzględniona pozycja pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki - budowa 4 suchych zbiorników (Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka, Cedron), budowa bulwarów i obwałowań o kosztach wskazanych w uwadze.

3.241. Tabela nr 45. Poz. 16 – niepełna nazwa zadania, MZMiUW zgłosił zadanie pn. Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017. Oraz wnioskujemy o zaktualizowanie kwoty: Całkowity koszt realizacji inwestycji do roku 2021 - 55 165 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.242. Tabela 45. Poz. 18 - błędna nawa zadania powinna brzmieć: Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz- etap IIb- budowa 2 szt. przepompowni stacjonarnych dla odwodnienia kompleksu Łęg i Lesisko. Zadanie 2 Budowa pompowni dla odwodnienia kompleksu Łęg wraz z budową suchego zbiornika, sterownią, renowacją odcinka kanału Łęgówka, wykonaniem rowu odprowadzającego, budową rurociągów tłocznych odprowadzających do rzeki Wisły miasto Kraków, województwo małopolskie. Błąd w koszcie całkowitym inwestycji, prawidłowy całkowity koszt realizacji inwestycji to 6 460 000zł, koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 2 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.243. Tabela 45 poz. 19 z zadania należy usunąć część nazwy tj. Etap I- sporządzenie dokumentacji.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostanie uwzględniona zmiana.

3.244. Tabela 45 poz. 22. Błąd w koszcie całkowitym realizacji inwestycji - wnioskujemy o zmianę kwoty na realizację zadania - planowany całkowity koszt realizacji zadania to 15 000 000zł do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty inwestycji wskazane w uwadze.

3.245. Tabela 45. Wniosek o korektę zadań od poz. 24-36, w kontekście możliwości i terminu ich realizacji, wynikających z Programu Inwestycyjnego dla rzeki Drwinki, zgodnie z przedłożonymi materiałami

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.246. Tabela 46. Poz. 12 - Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – przebudowa obwałowań rzeki Uszwicy i potoku Borowa Struga gmina Szczurowa, Borzęcin – wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna. Inwestycja pn. „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – przebudowa obwałowań rzeki Uszwicy i potoku Borowa Struga gmina Szczurowa, Borzęcin”, zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie, została umieszczona na liście buforowej. Inwestycja będzie realizowana w I cyklu planistycznym jeżeli znalezione zostanie finansowanie.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Inwestycja pn. „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy – przebudowa obwałowań rzeki Uszwicy i potoku Borowa Struga gmina Szczurowa, Borzęcin” zostanie uwzględnione w czasie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.247. Tabela 45. Poz. 38 niepełna nazwa zadnia powinna brzmieć: Przebudowa śluzy wałowej nr 3 w miejscowości Zielona na lewym wale rzeki Drwinki w km 4+070 wraz z uszczelnieniem odcinka wału; przewód śluzy betonowy o średnicy zmiennej 500-800 mm.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie działanie to zostało usunięte z list inwestycji PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.248. Tabela nr 45. Poz. 39. Należy zmniejszyć całkowitą kwotę realizacji inwestycji z 24 000 000zł na 19 000 000zł. Realizacja całości inwestycji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty inwestycji wskazane w uwadze.

3.249. Tabela 45. Poz. 45 niepełna nazwa zadania MZMiUW zgłosił zadanie pn. Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Wisły (prawy wał) na terenie powiatu wielickiego. Odcinek 1 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do ujścia Podłężanki (4,188km). Odcinek 2 - prawy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Podłężanka do granicy z gminą Drwina (19,400km). Błąd w kosztach inwestycji prawidłowa całkowita kwota przeznaczona na realizację inwestycji to 100 000 000zł. Koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 30 000 000zł. W trakcie opracowania koncepcja dla w/w zadania.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.250. Tabela 45. Poz. 46 – niepełna nazwa zadania MZMiUW zgłosił zadanie pn. Rozbudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły (lewy wał) od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy: Odcinek 1 – Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia- Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 – Lewy wal rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 – Lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce.). Błąd w kosztach inwestycji prawidłowa całkowita kwota przeznaczona na realizację inwestycji to 100 000 000zł. Planowany koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 28 000 000zł. W trakcie opracowania koncepcja dla w/w zadania.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty oraz nazwy inwestycji wskazane w uwadze.

3.251. Tabela 46. Poz. 2. Nazwa zadania została zmodyfikowana i powinna brzmieć: "Zabezpieczenie powodziowe na odcinku lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gmin Liszki i Czernichów. Etap I Budowa stanowisk pompowych dla przepompowni mobilnych. Etap III budowa 8 szt. pompowni stacjonarnych wraz z przebudowa przepustów wałowych, budowa kanałów ulgi, budowa 17 zbiorników przeciwpowodziowych". Wniosek o przeniesienie zadania do I cyklu planistycznego. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 217 430 000zł. Planowany koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 50 430 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zmiana priorytetu inwestycji uzależniona będzie od możliwości jej finansowania. Analizy pod tym kątem przeprowadzone zostaną po zakończeniu konsultacji społecznych.

3.252. Tabela 45. Poz.40 – wniosek o rozszerzenie nazwy zadania na nazwę: Wykonanie zadań wynikających z realizacji programu inwestycyjnego dla Uszwicy, które będzie obejmowało również dokumentację oraz w dalszej kolejności prace budowlane. Planowany całkowity koszt inwestycji to 160 00 000zł. Planowany koszt inwestycji do roku 2021 to 30 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, nazwy oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.253. Tabela 45 poz. 44.- wnioskujemy o rozszerzenie nazwy zadania na nazwę: Wykonanie zadań wynikających z realizacji programu inwestycyjnego dla Szreniawy, które będzie obejmowało również dokumentację oraz w dalszej kolejności prace budowlane. Planowany całkowity koszt inwestycji to 63 000 000zł. Planowany koszt inwestycji do roku 2021 to 15 000 000zł.(tak było zgłoszone w uwagach przez stronę internetową jeżeli jest taka możliwość chcielibyśmy zwiększyć kwotę do 23 000 0000zł do roku 2021)

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Dla działań wynikających z wszystkich analiz programów inwestycyjnych (API) przyjęto wykonanie dokumentacji i realizację w zakresie 10% w pierwszym cyklu planistycznym. Realizacja w większym zakresie będzie możliwa w przypadku dostępności finansowania.

3.254. Tabela 45. Poz. 41 - wniosek o rozszerzenie nazwy zadania na nazwę: Wykonanie zadań wynikających z realizacji programu inwestycyjnego dla Niedzicy które będzie obejmowało również dokumentację oraz w dalszej kolejności prace budowlane. Planowany całkowity koszt inwestycji to 75 000 000zł. Planowany koszt inwestycji do roku 2021 to 25 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, nazwy oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.255. Tabela 46.poz.11 - „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy: Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa” – wniosek o ujęcie w I cyklu planistycznym.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga częściowo zasadna. Inwestycja pn. „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy: Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa”, została umieszczona na liście buforowej. Inwestycja będzie realizowana w I cyklu planistycznym jeżeli znalezione zostanie finansowanie.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna - Inwestycje pn. „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy: Budowa suchego zbiornika Lipnica Murowana; Budowa suchego zbiornika Okocim; Budowa suchego zbiornika Gosprzydowa”, zostaną uwzględnione w czasie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.256. Tabela 45 poz. 37. W projekcie PZRP błędna kwota realizacja zadania 1 440 000zł. Prawidłowa całkowita kwota realizacji zadania to 6 200 000zł . Na przedmiotowe zadanie posiadamy pozwolenie na realizację inwestycji. Zapewnienie współfinansowania przedsiębiorstwo TAURON.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione koszty inwestycji wskazane w uwadze

3.257. Tabela 46. Poz. 1 – prawidłowa nazwa zadania Przebudowa wałów przeciwpowodziowych potoku Drwinka lewy w km 0+000-10+510, prawy w km 0+000-10+210 m. Świniary, Niedary, Zielona, Drwinia, Dziewin gm. Drwinia pow. bocheński, oraz przeniesienie zaplanowanego na cykl planistyczny do roku 2021 w/w zadania. Całkowity koszt realizacji zadania to 15 000 000zł. Do roku 2021 koszt realizacji inwestycji 7 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną uwzględnione nazwa oraz koszt inwestycji wskazane w uwadze. Zmiana priorytetu inwestycji uzależniona będzie od możliwości jej finansowania. Analizy pod tym kątem przeprowadzone zostaną po zakończeniu konsultacji społecznych.

3.258. Tabela 46. POZ. 9 – prawidłowa nazwa zadania - Przebudowa prawego wału potoku Kisielina w km 3+980-5+340 w msc. Miechowice Wielkie, gm. Wietrzychowice, pow. Tarnowski. Wnioskujemy o przeniesienie w/w zadania do I cyklu planistycznego gdyż planujemy jego realizację do roku 2021. Całkowita wartość zadania 3 960 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, nazwy oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.259. Tabela nr 47. Poz. 8 Wniosek o ujęcie inwestycji dot. budowy zbiornika mokrego Joniny w PZRP. Zarząd posiada dokumentację projektową na zbiornik mokry Joniny oraz w chwili obecnej trwa procedowanie decyzji środowiskowej.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Uwaga nie zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Inwestycja "Budowa zbiornika Joniny" została zgłoszona do Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca, w części dotyczącej zlewni Białej Tarnowskiej. Po przeprowadzeniu modelowania inwestycji nie wskazano do realizacji. Zgodnie z zaleceniami Biura Wojewody inwestycje, które były analizowane w ramach API, lecz nie zostały włączone do wariantu preferowanego nie mogą znaleźć się na liście inwestycji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Zgodnie z ideą PZRP – wskazuje się w nich działania kluczowe dla obniżenia ryzyka powodziowego w skali regionu, po dokonaniu odpowiednich analiz, potwierdzających zasadność ich realizacji oraz zgodność prawno-środowiskową. Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy należy zgłaszać do właściwych dokumentów realizowanych w poszczególnych regionach wodnych.

3.260. Tabela 47. Poz. 1 Prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa prawego wału rzeki Dunajec - przebudowa śluz wałowych w km 8+190 i 9+320 w msc. Pierszyce, Goruszów, gm. Żabno, pow. Tarnowski. Całkowity koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 800 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie działanie to zostało usunięte z list inwestycji PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.261. Tabela 47. Poz. 2.Prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa lewego wału Dunajca 8+120-8+970 m. Sikorzyce gm. Wietrzychowice. Kwotę należy zmniejszyć z kwoty 4 200 000zł na kwotę 2 500 000zł. Inwestycja w całości planowana do realizacji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.262. Tabela 47. Poz. 3. Prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa - Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200w msc. Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno pow. dąbrowski, tarnowski. Z zadania należy usunąć zapis „etap I sporządzenie dokumentacji. Całkowity koszt realizacji to 12 200 000zł. Zadanie posiada dokumentacje projektową i planowane jest do realizacji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.263. Tabela 47. Poz. 4. Prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa - Prawy wał rzeki Dunajec w km 2+200-4+200w msc. Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice, Siedliszowice gm. Gręboszów, Żabno pow. dąbrowski, tarnowski. Dla zadania posiadamy dokumentacje projektową, prawidłowy koszt realizacji inwestycji to 10 700 000zł. Zadanie planowane w całości do realizacji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie działanie to zostało usunięte z list inwestycji PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.264. Tabela 47. Poz. 5. Prawidłowa nazwa zadania: Przebudowa – wały potoku Brzozowianka - P: w km 0+650 – 0+870;L: w km 0+620 – 0+800 w msc. Wróblowice, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski. Całkowity koszt inwestycji powinien wynosić 1 750 000zł. Całość inwestycji planowana do realizacji do roku 2021.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwagach.

3.265. Tabela 47. Poz. 6. Prawidłowa nazwa zadania: Budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w g. Bobowa, Cieżkowice, Gromnik, Pleśna. Dla części zadania została opracowana dokumentacja projektowa pn. Budowa nowych obwałowań rzeki Biała Tarnowska w m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 30 000 000zł. Koszt inwestycji do roku 2021 to 15 000 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Inwestycja z tabeli 47, pozycja 6 była rozpatrywana w analizie programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca. W wyniku modelowania hydraulicznego zdecydowano, że wnioskowana inwestycje nie będzie wskazana w tym kształcie do realizacji, do realizacji na Białej Tarnowskiej wskazano poniższe odcinki obwałowań:

 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 670 m, w km 5+050 - 6+200,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 456 m, w km 6+680 - 7+700,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 587 m, w km 11+950 - 12+700,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 471 m, w km 14+000 - 14+800,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 683 m, w km 14+850 - 15+450,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 795 m, w km 15+900 - 16+650,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 745 m, w km 16+600 - 17+300,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 142 m, w km 18+900 - 19+050,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 2397 m, w km 22+100 - 24+700,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 1078 m, w km 30+600 - 31+600,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 709 m, w km 31+500 - 32+650,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 466 m, w km 48+040 - 48+430,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 345 m, w km 48+770 - 49+250,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 313 m, w km 81+100 - 81+200,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 548 m, w km 81+600 - 82+200,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 377 m, w km 83+435 - 83+645,
 • Budowa obwałowań na rzece Biała Tarnowska, dł. 615 m, w km 83+700 - 84+435.

3.266. Tabela 47. Poz.11. Prawidłowa nazwa zadania: Budowa przepompowni przeciwpowodziowej w Żabnie gm. Żabno

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły nazwa inwestycji wskazana w uwadze zostanie zmieniona.

3.267. Tabela 47. Poz. 12 Prawidłowa nazwa zadania : Budowa kontenerowej stacjonarnej przepompowni w Ilkowicach, gm. Żabno.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły nazwa inwestycji wskazana w uwadze zostanie zmieniona.

3.268. Tabela 47. Poz. 13. Prawidłowa nazwa zadania Odcinkowa przebudowa prawego i lewego wału rzeki Dunajec na terenie powiatu tarnowskiego. Prawy wał Dunajca w km 4+200 - 34+667 i 0+000 - 13+310. Lewy wał Dunajca w km 0+000 - 48+570 i 0+000 - 2+830. Prawidłowy koszt realizacji inwestycji do roku 2021 to 25 000 000 zł. NIE – 2 500 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie zakres tego działania został zmieniony. Na liście inwestycji strategicznych znajduje się działanie pn. Odcinkowa przebudowa prawego i lewego wału rzeki Dunajec na terenie powiatu tarnowskiego. Prawy wał Dunajca w km 7+250 - 7+800, 7+950 - 8+450, 10+100 - 34+667 i 3+200 - 13+100. Lewy wał Dunajca w km 5+500 - 7+400, 7+500 - 10+300, 11+800 - 12+000, 18+840 - 48+570. Koszt działania to: całość – 12 mln zł, I cykl – 12 mln zł.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwadze.

3.269. Tabela 47. Poz. 7. Dla zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice w pow. tarnowskim., opracowywany jest program zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie potoku Wątok (wraz z dopływami). Planowane zakończenie opracowania to maj 2015 roku. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 45 000 000zł. Zadanie planowane jest do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym do roku 2021. Błędna kwota w projekcie PZRP.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Do PZRP wprowadzono wyniki programu inwestycyjnego dla zlewni Wątoka. Działania z tego programu zastąpiły, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, wnioskowaną inwestycję.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwadze.

3.270. W wykazie zadań planowanych do realizacji w I cyklu planistycznym dla zlewni Dunajca brak zadania pn. „Przebudowa prawego wału rzeki Dunajec w km 5+600 - 6+110 w m. Siedliszowice gm. Żabno pow. tarnowski. Realizacja inwestycji planowana do roku 2021, całkowity koszt inwestycji to 500 000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami MZMiUW w Krakowie działanie to zostało usunięte z list inwestycji PZRP.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Inwestycja pn. „Przebudowa prawego wału rzeki Dunajec w km 5+600 - 6+110 w m. Siedliszowice gm. Żabno pow. Tarnowski” zostanie dołączona do listy inwestycji.

3.271. Tabela 48. Poz. 1. Zadanie pn. Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Poprad w km 7+700 – 8+580 w m. Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie” – ZADANIE ZREALIZOWANE

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna: Zostanie uwzględniona w trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.272. Tabela 48. Poz. 2 Wniosek o przeniesienie zadania pn. Modernizacja obwałowania rzeki Biała Tarnowska w m. Wojnarowa, gm. Korzenna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, do pierwszego cyklu planistycznego czyli z realizacją do roku 2021 , oraz o zmniejszenie kwoty dla zadania z 10 000 000zł do 4 000 000zł. Obwałowanie ze względu na zły stan techniczny wymaga przebudowy. W posiadaniu ocena stanu technicznego.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwadze.

3.273. Tabela 48. Poz. 22. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Więckówka - budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych oraz odbudowa koryta potoku msc.Isep, Wojnicz, Więckowice gm. Wojnicz. – wnioskujmy o przeniesienie powyższego zadania do pierwszego cyklu planistycznego. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 10 000 000zł. W I cyklu planistycznym planuje się, że koszt inwestycji wyniesie 5 000 0000zł.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. W trakcie opracowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły zostaną wzięte pod uwagę koszty, terminy, nazwa oraz zakres inwestycji wskazane w uwadze.

3.274. Tabela nr 47. Poz. 8 MZMiUW Krakowie  podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie  budowy zbiornika mokrego Joniny –  zadanie zgłoszone to do projektu PZRP. Tut. Zarząd posiada dokumentację projektową na zbiornik mokry Joniny oraz w chwili obecnej trwa procedowanie decyzji środowiskowej.

Zgłaszający: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna: Uwaga nie zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Inwestycja "Budowa zbiornika Joniny" została zgłoszona do Analizy Programu Inwestycyjnego w zlewni Dunajca, w części dotyczącej zlewni Białej Tarnowskiej. Po przeprowadzeniu modelowania inwestycji nie wskazano do realizacji. Zgodnie z zaleceniami Biura Wojewody inwestycje, które były analizowane w ramach API, lecz nie zostały włączone do wariantu preferowanego nie mogą znaleźć się na liście inwestycji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły. Zgodnie z ideą PZRP – wskazuje się w nich działania kluczowe dla obniżenia ryzyka powodziowego w skali regionu, po dokonaniu odpowiednich analiz, potwierdzających zasadność ich realizacji oraz zgodność prawno-środowiskową. Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy należy zgłaszać do właściwych dokumentów realizowanych w poszczególnych regionach wodnych.

3.275. Tabela 41 Lp. 2 – zabezpieczenie doliny Kanału Strumień – usunąć

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Dla zlewni Kanału Strumień w trakcie opracowania jest Analiza programu inwestycyjnego prowadzona w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Ze względu na odległy horyzont czasowy zakończenia API, Wykonawca PZRP przewidział zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji dla zadań wynikających z API dla zlewni Kanału Strumień.

3.276. Tabela 41 Lp. 4 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Budowa przepompowni wody msc. Szewce”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej

3.277. Tabela 41 Lp. 7 – zmiana kosztów na 25 mln zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna . Koszt inwestycji (20 mln zł) przyjęty został zgodnie z wykazem działań zgłoszonych do finansowania przez Bank Światowy.

3.278. Tabela 41 Lp. 8 – zmiana nazwy zadania: „Rozbudowa wałów cofkowych rz. Czarnej Staszowskiej, gm. Połaniec, pow. Staszów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częsciowo zasadna. Działanie dotyczy rozbudowy prawego oraz lewego wału cofkowego Czarnej Staszowskiej. Zostanie ono zapisane w postaci dwóch osobnych inwestycji (dla wału prawego i lewego), koszty zaczerpnięte zostaną z Analizy Programu Inwestycyjnego w Zlewni Czarnej Staszowskiej.

3.279. Tabela 41 Lp. 9 - zmiana kosztów na 51 500 000 zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga ostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.280. Tabela 41 Lp. 10 - zmiana kosztów na 34 450 000 zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.281. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania dot. rozbudowy wałów cofkowych Opatówki (lp. 15 tab.42) z tabeli 42 do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Konieczność rozbudowy wałów cofkowych rzeki Opatówki zostanie zweryfikowana poprzez analizę zagrożenia powodziowego rzeki Wisły.

3.282. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania wyszczególnionego w tabeli 42 – lp. 42 (zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem zmiany parametrów hydraulicznych koryta cieku w celu bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dla przedmiotowego działania tworzona jest obecnie dokumentacja projektowa. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.283. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania ” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Trzykosy, gm. Koprzywnica” (lp. 6 tab.42) z tabeli 42 do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie o charakterze utrzymaniowym - nie jest przedmiotem rozważań w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.284. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania ” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Koprzywnica-Cegielnia” (lp. 7 tab.42) z tabeli 42 do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie o charakterze utrzymaniowym - nie jest przedmiotem rozważań w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.285. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania wyszczególnionego w tabeli 42 – lp. 12 do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Przedmiotowe działanie ujęte jest w Analizie Programu Inwestycyjnego w Zlewni Czarnej Staszowskiej w całości włączonej do Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.286. Tabela 41 Lp. 14 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie p. powodziowe wałów rz. Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400”, natomiast całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 172000000 PLN

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Nazwa zadania zostanie zmieniona. Koszt inwestycji (171 mln zł) przyjęty został zgodnie z wykazem działań zgłoszonych do finansowania przez Bank Światowy.

3.287. Tabela 41 Lp. 15 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Przebudowa przepompowni wody msc. Zajeziorze”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Nazwa zadania zostanie zmieniona. Koszt inwestycji (6 276 000 zł) przyjęty został zgodnie z wykazem działań zgłoszonych do finansowania przez Bank Światowy.

3.288. Tabela 41 Lp. 16 – prawidłowa nazwa zadania powinna brzmieć „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki (Ciek od Wielowsi), budowę nowej przepompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału doprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni”, natomiast nazwę rzeki w kolumnie ciek należy zmienić na Atramentówkę

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Nazwa zadania zostanie zmieniona. Koszt inwestycji (14 mln zł) przyjęty został zgodnie z wykazem działań zgłoszonych do finansowania przez Bank Światowy.

3.289. Tabela 41 Lp. 20 – zmiana nazwy zadania „Projekt podwyższenia lewego wału rzeki Wisły w m. Zawichost na długości 1 km” na „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w m. Zawichost na długości 1 km”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Nazwa zadania w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Regionie Wodnym Górnej Wisły to: "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w m. Zawichost na długości 1 km"

3.290. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania wyszczególnionego w tabeli 42 – lp. 121 do tabeli 41 oraz zmianę nazwy na Zmiana parametrów hydraulicznych cieku Łagowica

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Na przedmiotowym odcinku planowana jest realizacja działania „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”, obejmująca swoim zakresem zmianę parametrów hydraulicznych Łagowicy, przełożenie dwóch odcinków koryta oraz odcinkową budowę wałów i bulwarów.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.291. Tabela 41 Proszę o przeniesienie działania wyszczególnionego w tabeli 42 – lp. 122 do tabeli 41 oraz zmianę nazwy na Zmiana parametrów hydraulicznych cieku Łagowica

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga niezasadna. Na przedmiotowym odcinku planowana jest realizacja działania „Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie”, obejmująca swoim zakresem zmianę parametrów hydraulicznych Łagowicy, przełożenie dwóch odcinków koryta oraz odcinkową budowę wałów i bulwarów.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.292. Tabela 41 Lp. 30 – tutejszy Zarząd nie może zaakceptować utworzenia polderu Wielowieś (Koćmierzów) z uwagi na fakt, że proponowana lokalizacja wiązała by się z rozbiórką częściowo już zmodernizowanego prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350.

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Wykonawca weźmie pod uwagę stanowisko Zarządu. Należy przy tym wskazać na następujące okoliczności:

 • Nie podjęcie skutecznych działań zabezpieczających Sandomierz i okolice przed skutkami powodzi 100-letniej (Q=1%) będzie prowadziło do katastrofalnych skutków.
 • Poldery zaproponowane we wspomnianej „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega (2011r.)”, których realizacja wymagałaby usunięcia ponad 4000 budynków nie zostaną zrealizowane ze względu na zbyt duży koszt społeczny.
 • Realizacja polderu Wielowieś wg aktualnie rozważanej koncepcji nie wiąże się z rozbiórką prawego wału rz. Wisły w km 0+000-3+350. Polder w koncepcji zlokalizowany jest na obszarach niezamieszkałych.
 • Analizy modelowe wskazują, że proponowany polder Wielowieś prowadzi do obniżenia poziomu wód Q=1% o ponad 30 cm na wysokości mostu drogi DK77, ma więc duży potencjalny wpływ na bezpieczeństwo powodziowe Sandomierza.
 • Autorzy PZRP wskazują obszary, które mogą być potencjalnie wykorzystane do budowy polderów biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan zagospodarowania oraz uwarunkowania techniczne i hydrologiczne. Polder Wielowieś nie jest wskazany do realizacji w ramach pierwszego cyklu planistycznego, a jedynie do uwzględnienia w ramach realizacji dokumentacji - w tym koncepcji szczegółowej - dla całego systemu polderów wiślanych.

3.293. Tabela 41 Proszę o dopisanie działania „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły Sandomierz – Nadbrzezie w km 0+000 – 2+500 m. Sandomierz, pow. Sandomierz”, całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 6 000 000 zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.294. Tabela 41 Proszę o dopisanie działania dot. Opracowania dokumentacji dla zadań wynikających z analizy programu inwestycyjnego dla zlewni Kanału Strumień (5 000 000 zł)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.295. Tabela 41 Proszę o dopisanie działania związanego ze zmianą parametrów hydraulicznych koryta Strugi Biechowskiej , gm. Pacanów, pow. Busko-Zdrój, całkowity koszt – 2 000 000 zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.296. Tabela 42 Lp. 6 - proszę o przeniesienie inwestycji pn.” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Trzykosy, gm. Koprzywnica” do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie o charakterze utrzymaniowym - nie jest przedmiotem rozważań w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.297. Tabela 42 Lp. 7 – proszę o przeniesienie inwestycji pn.” Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Koprzywnica-Cegielnia” do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie o charakterze utrzymaniowym - nie jest przedmiotem rozważań w projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.298. Tabela 42 Lp. 13. – do usunięcia

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.299. Tabela 42 Lp. 15 – tutejszy Zarząd prosi o przeniesienie inwestycji pn.”Rozbudowa prawego (km 0+000-3+700) i lewego (km 0+000-3+200) wału (cofkowego) rzeki Opatówki gm. Dwikozy, pow. Sandomierz” do tabeli 41 (Zestaw działań wskazanych do realizacji w I cyklu planistycznym w zlewni Wisły sandomierskiej)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Konieczność rozbudowy wałów cofkowych rzeki Opatówki zostanie zweryfikowana poprzez analizę zagrożenia powodziowego rzeki Wisły.

3.300. Tabela 42 Lp. 19 – proszę przenieść do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.301. Tabela 42 Proszę o sprawdzenie, czy na liście znalazły się wszystkie proponowane działania z Analizy programu inwestycyjnego na zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zakres inwestycji proponowanych w zlewni Czarnej Staszowskiej w tabeli 42 będzie zgodny z Analiza Programu Inwestycyjnego. Znajdą odzwierciedlenie w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.302. Tabela 42 Lp. 42 – proszę o przeniesienie do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dla przedmiotowego działania tworzona jest obecnie dokumentacja projektowa. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.303. Tabela 42 Lp. 47 – proszę o przeniesienie do tabeli 41

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Dla przedmiotowego działania tworzona jest obecnie dokumentacja projektowa. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.304. Tabela 42 Proszę o dopisanie działania: zmiana parametrów hydraulicznych koryta Strugi Biechowskiej, gm. Pacanów, pow. Busko-Zdrój

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Działanie w obszarze zlewni Kanału Strumień dla którego przygotowana zostanie szczegółowa Analiza Programu Inwestycyjnego mająca wskazać działania preferowane dla obniżenia ryzyka powodziowego w zlewni

3.305. Tabela 42 Proszę o dopisanie działania: zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Piskowoli, gm. Osiek, pow. Staszów

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.306. Tabela 42 Lp. 74 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Ciek od Dębian (Dębianki) gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.307. Tabela 42 Lp. 75. – zmiana nazwy zadania na „Przebudowa budowli komunikacyjnych i udrożnienie rzeki Ciek od Ublinka (Kozinki) gm. Klimontów, pow. Sandomierz i gm. Lipnik, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.308. Tabela 42 Lp. 76 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Obrazowa (Żurawki) gm. Obrazów, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.309. Tabela 42 Lp. 77 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Milczan gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.310. Tabela 42 Lp. 78, 93, 94, 97, 103, 111, 113,114 – działania na obszarze RW Wisły Środkowej, do usunięcia

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły. Działania zlokalizowane w obszarze RW Środkowej Wisły.

3.311. Tabela 42 Lp. 79 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Modliborki (Modlibórka) gm. Baćkowice, gm. Iwaniska, pow. Opatów”;

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.312. Tabela 42 Lp. 80 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Koprzywianki gm. Baćkowice i gm. Iwaniska, pow. Opatów, gm. Klimontów i gm. Łoniów pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.313. Tabela 42 Lp. 81 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Cieku od Lisowa (Potoku Lisowskiego) gm. Wojciechowice, pow. Opatów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.314. Tabela 42 Lp. 82. – zmiana nazwy zadania na „Udrożnienie koryta Cieku od Komornej (Potok Komorniański) gm. Obrazów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.315. Tabela 42 Lp. 84 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Cieku od Jałowęs (Grabówki) gm. Opatów i m. Opatów , pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.316. Tabela 42 Lp. 85. – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Łukawki (Rzeki Marcinkowskiej) gm. Opatów i m. Opatów, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.317. Tabela 42 Lp. 86 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Gorzyczanki (Gorzyczanki I) gm. Klimontów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna, zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.318. Tabela 42 Lp. 87. – zmiana nazwy zadania „Udrożnienie koryta Kanału Ożarów (Czyżówki) oraz przebudowa budowli komunikacyjnych gm. Ożarów, pow. Opatów i gm. Zawichost, pow. Sandomierz” na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Kanału Ożarów-Wisła (Czyżówki) gm. Ożarów, pow. Opatów i gm. Zawichost, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.319. Tabela 42 Lp. 88 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Zawidzanki gm. Łoniów, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.320. Tabela 42 Lp. 89 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Cieku Kępa Chwałowska (Smugi) gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.321. Tabela 42 Lp. 90 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Struga Doraz (Prypeć) gm. Dwikozy, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.322. Tabela 42 Lp. 92 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Wszachówki (Wszachowianki) gm. Baćkowice, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.323. Tabela 42 Lp. 96 – zmiana nazwy zadania na „Udrożnienie koryta Dopływu z Janczyc gm. Baćkowice i gm. Iwaniska, pow. Opatów (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.324. Tabela 42 Lp. 100. zmiana nazwy zadania na „Udrożnienie koryta Cieku Dmosice gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.325. Tabela 42 Lp. 101. zmiana nazwy zadania na „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta Cieku Jachimowice (Dopływu z Borku Klimontowskiego) gm. Koprzywnica, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.326. Tabela 42 Lp. 102. zmiana nazwy zadania na „Udrożnienie koryta Cieku Czarna gm. Obrazów i gm. Samborzec, pow. Sandomierz (wody pozostałe)”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.327. Tabela 42 Lp. 107 – Proszę o zmianę na działanie dot. Opracowania dokumentacji dla zadań wynikających z analizy programu inwestycyjnego dla zlewni Opatówki (2 000 000 mln zł)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.328. Tabela 42 Lp. 108 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Piórkówki gm. Baćkowice, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.329. Tabela 42 Lp. 109 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Piotrówki (Dopływu z Piórkowa) gm. Baćkowice, pow. Opatów”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.330. Tabela 42 Lp. 110 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Pokrzywianki (Dopływu spod Zagorzyc) gm. Klimontów, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.331. Tabela 42 Lp. 112 – zmiana nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Opatówki na odcinku Słabuszewice-Wysiadłów gm. Lipnik, pow. Opatów i gm. Wilczyce, pow. Sandomierz”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.332. Tabela 42 Lp. 115 proszę o przeniesienie do tab. 45 wraz ze zmianą nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Sancygniówki z dopływem rzeki Jakubówki wraz z zabezpieczeniem terenów zabudowanych przed zagrożeniem powodziowym w m. Dzierążnia, Januszewice, Kujawki i Działoszyce, gm. Działoszyce”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Wskazane inwestycje (lp. 115 „Udrożnienie i ukształtowanie dna rzeki Sancygniówki…” powinna zostać usunięta z listy działań dla zlewni Nidy (zlewnia Nidzicy przynależy do innej zlewni planistycznej – Wisły krakowskiej), niemniej lista inwestycji przewidzianych do realizacji w I cyklu planistycznym dla zlewni Wisły krakowskiej przewiduje już inwestycję związaną z wdrażaniem zadań mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Nidzicy, tj. zadań, które zostaną wskazane do realizacji w ramach „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Nidzica” (lp. 41 w tabeli 45) jako kluczowe dla ochrony przeciwpowodziowej w zlewni. W związku z powyższym działania wymienione powyżej (lp. 115 oraz lp. 116) zostaną pominięte w PZRP (możliwa jest ich realizacja w ramach Planu Utrzymania Wód).

3.333. Tabela 42 Lp. 116 proszę o przeniesienie do tab. 45 wraz ze zmianą nazwy zadania na „Zmiana parametrów hydraulicznych rzeki Nidzicy na terenie gminy Działoszyce”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Wskazana inwestycja lp.116 „Udrożnienie poprzez stabilizację dna wraz z zabezpieczeniem skarp przed erozją rzeki Nidzicy”) powinna zostać usunięta z listy działań dla zlewni Nidy (zlewnia Nidzicy przynależy do innej zlewni planistycznej – Wisły krakowskiej), niemniej lista inwestycji przewidzianych do realizacji w I cyklu planistycznym dla zlewni Wisły krakowskiej przewiduje już inwestycję związaną z wdrażaniem zadań mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Nidzicy, tj. zadań, które zostaną wskazane do realizacji w ramach „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Nidzica” (lp. 41 w tabeli 45) jako kluczowe dla ochrony przeciwpowodziowej w zlewni. W związku z powyższym działania wymienione powyżej (lp. 115 oraz lp. 116) zostaną pominięte w PZRP (możliwa jest ich realizacja w ramach Planu Utrzymania Wód).

3.334. Tabela 42 Lp. 118. Błąd w nazwie – „Starorzecze rz. Koprzywianki”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.335. Tabela 42 Lp. 121 proszę o przeniesienie do tabeli 41 oraz zmianę nazwy na Zmiana parametrów hydraulicznych cieku Łagowica

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Nazwa zostanie zmieniona oraz uszczegółowiona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.336. Tabela 42 Lp. 122 proszę o przeniesienie do tabeli 41 oraz zmianę nazwy na Zmiana parametrów hydraulicznych cieku Łagowica

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Nazwa zostanie zmieniona oraz uszczegółowiona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.337. Tabela 42 Proszę o dodanie działania o nazwie „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Cieku od Zagajowa, gm. Opatowiec, Bejsce, Czarnocin, pow. Kazimierza Wielka

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.338. Tabela 43 Lp. 2 – koszt realizacji do 2021: 74 000 000 zł, w nazwie zadania dopisać km wału, tj. 0+000-8+900

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.339. Tabela 43 Lp. 3 – koszt realizacji do 2021: 34 000 000 zł

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.340. Tabela 43 Lp. 6, 7, 8 – proszę rozpisać zagregowane działanie na pojedyncze działania z Analizy programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Nidy

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.341. Tabela 43 Proszę o dopisanie do listy działania dot. zgłoszonego przez nas zadnie Budowa zbiornika Wierna Rzeka (który znajdował się w wykazie jeszcze 16.12.2014r.)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Odpowiedź ostateczna, zweryfikowana na skutek wniosków nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych:

Uwaga zasadna. Konieczność budowy zbiornika Wierna Rzeka została potwierdzona w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Nidy (prowadzonego w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Odpowiedź po wstępnej analizie:

Uwaga zasadna. Konieczność budowy zbiornika Wierna Rzeka została potwierdzona w Analizie Programu Inwestycyjnego w zlewni Nidy (prowadzonego w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły). Analiza wykazała budowę zbiornika suchego jako najlepiej spełniającego funkcje ochrony przed powodzią będące przedmiotem rozważań PZRP. Działanie znajdzie się na liście inwestycji przeznaczonych do realizacji.

3.342. Tabela 43 Proszę o przeniesienie działania ujętego w tabeli 44 – lp. 15

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.343. Tabela 43 Lp. 10 - Czy w działaniach prognozowania powodzi ujęta została cała rz. Mierzawa. Ważne z punktu widzenia społecznego jest prognozowanie powodzi w środkowym odcinku rzeki obejmującym przede wszystkim gminę Sędziszów (w tym tereny zabudowane miejscowości Sędziszów, Pawłowice, Krzelów, Białowieża)

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga niezasadna. Rzeka Mierzawa nie została uwzględniona w działaniach dotyczących prognozowania powodzi. Zadanie takie jak – budowa lokalnego systemu prognozowania powodzi w zlewni rzeki Mierzawa - może być ujęte w PZRP na wniosek zainteresowanego Inwestora zgłoszony w trybie konsultacji społecznych.

3.344. Tabela 44 Lp. 1-4 - proszę rozpisać zagregowane działanie na pojedyncze działania z Analizy programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Nidy

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.345. Tabela 44 Lp. 5 – do usunięcia

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.346. Tabela 44 Lp. 6 – koszt: 280 000 zł oraz skorygować nazwę zadania na właściwą „ Zmiana parametrów hydraulicznych ujściowego odcinka Cieku od Pustej Woli w m. Karsznice, gm. Małogoszcz wraz budową budowli komunikacyjnych”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły.

3.347. Tabela 44 Lp. 7 – proszę o przeniesienie do tabeli 43, koszt 500 000 zł oraz skorygowanie nazwy na właściwą „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Mierzawy w m. Pawłowice, Sędziszów, Krzelów, Białowieża, gm. Sędziszów wraz z zabezpieczeniem terenów zabudowanych przed przepływem wód wysokich i powodziowych”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga częściowo zasadna. Zmiana nazwy zadania oraz koszt zostaną uwzględnione w finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

3.348. Tabela 44 Lp.8 – skorygować nazwę zadania na właściwą „ Zmiana parametrów hydraulicznych koryta rzeki Mozgawy w m. Wodzisław z dopływem Cieku od Emilianowa w m. Wodzisław, Olszówka Nowa, Olszówka Stara i Wodacz wraz z przebudową istniejących przepustów na drogach lokalnych”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.349. Tabela 44 Lp.9 - skorygować nazwę zadania na właściwą „Zmiana parametrów hydraulicznych koryta Strugi Zagość wraz z przebudową budowli komunikacyjnych w m. Zagość Stara, Zagość Nowa oraz w m. Leszcze”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź:

Uwaga zasadna. Uwaga zostanie uwzględniona podczas przygotowywania finalnej wersji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły

3.350. Tabela 44 Lp.10 - skorygować nazwę zadania na właściwą „Zmiana parametrów hydraulicznych ujściowego odcinka Cieku od Skorkowa w m. Zakrucze i Kopaniny”

Zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Odpowiedź: