logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego – II cykl planistyczny (2018)

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP). Podpisanie pre-umowy nastąpiło 11 maja 2016 roku. aWORP zostanie przygotowana i opublikowana do 22 grudnia 2018 roku, a do 22 marca 2019 roku zostaną przekazane do Komisji Europejskiej raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.), Art. 168 :

 1. Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowują Wody Polskie,
 2. Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Wodom Polskim nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
 3. Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania wojewodom oraz do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,
 4. Wody Polskie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza,
 5. Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w celu zatwierdzenia,
 6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza wstępną ocenę ryzyka powodziowego i przekazuje ją:
  - dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
  - podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
 7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udostępnia Komisji Europejskiej przeglądy oraz aktualizacje wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zadanie wykonywane przez Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej realizowane jest w ścisłej współpracy z:

 

 

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia wprowadzone w aWORP w bieżącym cyklu planistycznym polegają na:

 • Prowadzeniu analiz z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji typów powodzi,
 • Udoskonaleniu kryteriów wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • Przeprowadzeniu prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym zmian klimatu,
 • Wykorzystaniu nowych schematów raportowych KE (Floods Directive Reporting Guidance 2017.

 

Kroki milowe projektu:

 • 29 września 2017 – podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac,
 • 29 grudnia 2017 - pozyskanie danych i informacji na potrzeby aWORP, w tym przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego,
 • 22 czerwca 2018 r. - przygotowanie projektu aWORP, w tym baz danych powodzi historycznych oraz powodzi prawdopodobnych, wyznaczenie ONNP, stworzenie bazy danych WORP, przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP oraz przygotowanie wizualizacji kartograficznych map WORP,
 • okres od 1 sierpnia do 9 listopada 2018 r. - proces opiniowania aWORP przez wojewodów i marszałków województw oraz wymiana informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • 22 grudnia 2018 r. - opracowanie ostatecznej wersji i publikacja aWORP, w tym ostatecznej wersji metodyki i raportu, wynikowej bazy danych wraz z metadanymi oraz wizualizacji kartograficznej,
 • 22 marca 2019 r. - przekazanie raportu z wykonania aWORP do Komisji Europejskiej.