pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły.

29 października 2015 r.

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Te strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i stanowią ostatni etap wdrażania I cyklu planistycznego, wynikającego z unijnej Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne.

Powódź to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk naturalnych w Polsce. Według szacunków ekspertów, co roku 20% wszystkich strat w polskich gospodarstwach domowych to straty spowodowane powodzią. Unijne analizy jednoznacznie wskazują, że w najbliższych latach kraje europejskie mogą być ponownie dotknięte wystąpieniem zjawiska powodzi. Mają na to wpływ m.in. zmiany klimatyczne, które zwiększają intensywność opadów i powodują podniesienie poziomu mórz.

W odpowiedzi na te zagrożenia powstała tak zwana unijna Dyrektywa Powodziowa. Jej celem jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzkiego życia i zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Plany obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, a w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzeczy.

Opracowanie dokumentów zgodnych z wymogami prawa unijnego i krajowego uwzględniających jednocześnie skalę zgłaszanych potrzeb i ograniczenia w zakresie finasowania gospodarki wodnej, było zadaniem niełatwym, jednakże przy zaangażowaniu blisko 3000 ekspertów z całego kraju, w tym przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, przygotowano optymalny wariant planistyczny dla każdego z regionów, którego realizacja zwiększy bezpieczeństwo powodziowe kraju oraz znacząco zredukuje średnioroczne straty powodziowe.

Projekty PZRP przygotowane po uwzględnieniu uwag z zakończonego procesu konsultacji społecznych, przeprowadzonej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, trafiły do uzgodnień między- i wewnątrz resortowych, aby finalnie  przekazać je rządowi do akceptacji.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne to Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią, kształtowaniu polityki państwa w tym zakresie zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz powszechnym charakterem tych planów.
ZAPYTAJ EKSPERTA