Aktualności

Rozwiązania przeciwpowodziowe w gminie Biecz

22 czerwca 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Wód Polskich w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82 odbyło się spotkanie Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia z przedstawicielami społeczności lokalnej miejscowości Korczyna, Załawie i Biecz - gmina Biecz, województwo małopolskie. 

Czytaj dalej

Konferencja Prezesa Wód Polskich "Monitoring zagrożeń powodziowych"

14 marca 2018 r.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią. Spotkanie odbędzie się jutro 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. w siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

Czytaj dalej

Strona Wód Polskich na Facebooku

14 marca 2018 r.

Powstała oficjalna strona Wód Polskich na Facebooku. Zachęcamy do obserwowania naszych wpisów i ich komentowania.

Czytaj dalej

1 stycznia powstały Wody Polskie

1 stycznia 2018 r.

Konferencja prasowa

1 stycznia powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.

 

Czytaj dalej

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

22 grudnia 2017 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Podstawą prawną tego działania jest art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 2295).

20 grudnia 2017 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Mapy dostępne są na Hydroportalu MZP i MRP w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Czytaj dalej

Konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia projektu

28 listopada 2017 r.

Konferencja prasowa

W dniu 27 listopada 2017r. w Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie miała miejsce konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia projektu pn. "Przegląd I Aktualizacja Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego".

 

Czytaj dalej

Światowy Dzień Morza

22 marca 2016 r.

W Światowym Dniu Wody, 22 marca, kraje nadbałtyckie obchodzą ustanowiony w 1997 roku przez Komisję Helsińską dzień Ochrony Morza Bałtyckiego.

Czytaj dalej

Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich

8 marca 2016 r.

Jakie szkodliwe substancje występują w rybach i owocach morza?

Ile jest śmieci w środowisku morskim?

Co to jest podwodny hałas?

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj dalej

Weryfikacja i przedłużony termin przyjęcia aPGW i PZRP

12 lutego 2016 r.

Minister Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu procedury przyjmowania aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Wydłużona weryfikacja przewiduje dodatkowe uzgodnienia obu dokumentów oraz sprawdzenie zgodności aPGW i PZRP z polityką zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej.

Czytaj dalej

Biblioteka Projektu PZRP

1 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce PZRP pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/biblioteka, dostępna jest Biblioteka Projektu, w ramach którego przygotowane zostały projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz przeprowadzono dla nich strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Biblioteka zawiera kluczowe dokumenty, opracowane w ramach zrealizowanego Projektu.

Czytaj dalej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w Zakładce Prognoza OOŚ pod linkiem: http://www.powodz.gov.pl/pl/dokumenty-oos, zamieszczono „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PZRP dla obszaru dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły”, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ.

Czytaj dalej

Opublikowanie PGW oraz PZRP dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry

30 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż „Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” oraz „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” zostały dziś opublikowane na stronie internetowej MKOOpZ (www.mkoo.pl) we wszystkich trzech językach roboczych Komisji.

Czytaj dalej

Konferencja pn. „MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz debata na temat wiedzy o powodzi

27 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału konferencja pn. "MĄDRY POLAK PRZED WODĄ, czyli Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami", w ramach której odbędzie się również debata - "ILE WIEMY O POWODZIACH? Wiedza dla bezpieczeństwa". Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w Studiu ATM przy Wale Miedzeszyńskim 384 w Warszawie. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim roli i znaczeniu dostępu do informacji o zagrożeniach.

Czytaj dalej

Procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły.

29 października 2015 r.

Trwa procedura legislacyjna projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Te strategiczne dokumenty na poziomie centralnym, obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym i stanowią ostatni etap wdrażania I cyklu planistycznego, wynikającego z unijnej Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne.

Czytaj dalej

Nowy program edukacyjny w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych

17 września 2015 r.

W ramach prowadzonej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej kampanii informacyjnej, związanej z opracowywaniem Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, powstał program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej, dotyczący postępowania w przypadku powodzi.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zakończone.

3 sierpnia 2015 r.

W dniu 31 lipca br. o godzinie 24.00 zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, prowadzone zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami). Konsultacje rozpoczęły się 10 lipca 2015 r. wraz z zamieszczeniem dokumentacji na stronie internetowej www.powodz.gov.pl w zakładce Plany oraz udostepnieniem w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokumentacji w wersji papierowej. Uwagi można było zgłaszać przez 21 dni poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.powodz.gov.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl, wypełnienie papierowego formularza dostępnego w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez wysłanie drogą pocztową na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W myśl art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj dalej

Ostatnia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

27 lipca 2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. w Szczecinie odbyła się czwarta, ostatnia już konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Odry ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Wodnego Warty oraz Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Czytaj dalej

Warszawska konferencja dotycząca strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

17 lipca 2015 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. w Warszawie odbyła się już trzecia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Wisły oraz Pregoły. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób reprezentujących liczne instytucje z województw świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i pomorskiego.

Czytaj dalej

Druga konferencja organizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

16 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca w Krakowie, odbyła się druga konferencja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby reprezentujące różne jednostki administracji publicznej z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Obecni byli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, starostw powiatowych, urzędów miast, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Krakowa i Gliwic, jak również wykonawcy projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły i Małej Wisły oraz wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko PZRP dla obszaru dorzecza Wisły.

Czytaj dalej

Konferencja otwierająca cykl konferencji w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

10 lipca 2015 r.

W dniu 6 lipca 2015 r. we Wrocławiu, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wynikom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkanie było poświęcone problematyce obszaru dorzecza Odry, obejmującej w szczególności Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Środkowej Odry. W Konferencji wzięło udział 79 osób reprezentujących różne jednostki administracji publicznej z kilku województw, a wśród nich przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Gliwic i Wrocławia, jak również reprezentanci Wykonawcy opracowującego PZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Czytaj dalej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

10 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach procesu sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

Czytaj dalej

Zakończyły się konsultacje społeczne projektów Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym

23 czerwca 2015 r.

O północy z 22 na 23 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych, które trwały od 22 grudnia 2014 r.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna w Gliwicach

17 czerwca 2015 r.

We wtorek 16 czerwca w Gliwicach odbyła się już ostatnia konferencja na mapie konsultacji społecznych projektu PZRP. Konferencja zorganizowana przy udziale RZGW w Gliwicach zgromadziła ponad 70 interesariuszy i zamknęła serię ponad 30 spotkań poświęconych opracowaniu tych kluczowych dla ochrony przeciwpowodziowej dokumentów.

Czytaj dalej

Dokąd zmierza gospodarka wodna w Polsce?

12 czerwca 2015 r.

VI Krajowe Forum Wodne 2015

Zakończyło się dwudniowe Forum Wodne (9-10 czerwca, Warszawa), na które Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zaprosił ekspertów i praktyków zarządzania zasobami wodnymi do dialogu na temat najważniejszego dla Polski zasobu naturalnego – wody. Podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie nie zabrakło dyskusji o gospodarce wodnej w Polsce, zapewnieniu Polakom stałego dostępu do wody i zabezpieczeniu ich przed jej nadmiarem.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Krakowie

2 czerwca 2015 r.

Blisko 90 osób związanych z gospodarką wodną wzięło udział w konferencji regionalnej 26 maja, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To jedno z ostatnich spotkań organizowanych w ramach trwających do 22 czerwca konsultacji społecznych dotyczących Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektów PZRP dla obszarów dorzeczy zakończone

28 maja 2015 r.

Spotkania konsultacyjne projektów planów dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły zamknęły cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych PZRP. na terenie całego kraju odbyło się łącznie 21 spotkań dotyczących przygotowanych w I cyklu planistycznym Dyrektywy Powodziowej projektów PZRP dla 9 regionów wodnych oraz 3 obszarów dorzeczy

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem

26 maja 2015 r.

W marcu i kwietniu obyło się łącznie 9 spotkań, w czasie których konsultowano Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych Dolnej, Środkowej i Górnej Wisły, Środkowej Odry oraz Łyny i Węgorapy. Wszystkie spotkania cieszyły się wysoką frekwencją. Z satysfakcją odbieramy fakt dużego zainteresowania tematyką zarządzania ryzykiem powodziowym.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW we Wrocławiu

14 maja 2015 r.

We wtorek 12 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna regionalna konferencja poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW we Wrocławiu wzięło udział ponad 120 interesariuszy, reprezentujących tak jak w poprzednich spotkaniach administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Miliardy złotych na poprawę stanu wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie wodnym Dolnej Wisły

21 kwietnia 2015 r.

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował 21 kwietnia na konferencji w Gdańsku Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania techniczne i nietechniczne związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Czytaj dalej

Przekazanie przez Prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego organom administracji

15 kwietnia 2015 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że przekazanie ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Szczecinie

9 kwietnia 2015 r.

W środę 8 kwietnia 2015 r. w Szczecinie odbyła się konferencja regionalna poświęcona opracowaniu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. W konferencji RZGW w Szczecinie wzięło udział ponad 70 interesariuszy, reprezentujących administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu "Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry"

1 kwietnia 2015 r.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej we Wrocławiu, Gliwicach i Szczecinie brali czynny udział jako strona polska w przygotowaniu projektu „Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” (PZRP dla MODO), w ramach prac Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

Informacja o przystąpieniu do prac nad sporządzaniem prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP

1 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:

Czytaj dalej

Światowy Dzień Wody nad Wisłą

25 marca 2015 r.

Setki mieszkańców Warszawy odwiedziły rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody. Partnerem wydarzenia, zorganizowanego przez Wodociągi Warszawskie, był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej

Półmetek konsultacji społecznych PZRP

23 marca 2015 r.

W dniu 22 marca minął półmetek konsultacji społecznych projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Jeszcze przez 3 miesiące, do 22 czerwca 2015 r. można składać uwagi do planów za pośrednictwem strony Internetowej www.powodz.gov.pl, a także w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Czytaj dalej

Piknik z okazji Światowego Dnia Wody

20 marca 2015 r.

22 marca 2015 r. obchodzimy Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem przewodnim jest „Woda i zrównoważony rozwój". Z tej okazji w całym kraju zaplanowano wykłady, pikniki i spotkania z naukowcami. W najbliższą sobotę, 21 marca zapraszamy mieszkańców Warszawy i okolic na rodzinny piknik z okazji Dnia Wody.

Czytaj dalej

Spotkania konsultacyjne w Gliwicach, Katowicach i Zielonej Górze

16 marca 2015 r.

Zakończyły się kolejne spotkania w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Tym razem omawiane były plany dla regionów wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Środkowej Odry. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją wśród ekspertów związanych z gospodarką wodną.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Poznaniu

9 marca 2015 r.

Blisko 130 osób związanych z gospodarką wodną spotkało się 9 marca w Poznaniu w Concordia Design, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie powodziowym  i stanie wód w Polsce. To jedno z wielu spotkań zorganizowanych w ramach trwającej do grudnia 2015 roku kampanii informacyjnej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

Czytaj dalej

Spotkania konsultacyjne w Kaliszu, Gdańsku, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim

12 lutego 2015 r.

W ramach prowadzonych obecnie konsultacji społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne poświęcone tym razem regionom wodnym: Warty oraz Dolnej Wisły. Spotkania odbyły się 3 lutego w Kaliszu, 4 lutego w Gdańsku,
5 lutego w Poznaniu oraz 10 lutego w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj dalej

Konferencja regionalna RZGW w Warszawie

3 lutego 2015 r.

We wtorek 3 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja regionalna RZGW w Warszawie w związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (na obszarach dorzeczy Wisły, Pregoły, Niemna, Świeżej i Jarftu) i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (regionu wodnego Środkowej Wisły oraz regionu wodnego Łyny i Węgorapy).

Czytaj dalej

Spotkania konsultacyjne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym rozpoczęte.

22 stycznia 2015 r.

W dniach 20 i 21 stycznia w Hotelu Atrium w Szczecinie odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne PZRP dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Spotkania miały charakter ekspercki, a uczestniczyli w nich specjaliści w obszarze gospodarki wodnej z całego regionu od Świnoujścia po Kostrzyn nad Odrą.

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja poświęcona Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

13 stycznia 2015 r.

W dniu 13 stycznia 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona Planom Zarządzania Ryzykiem Powodziowym otwierająca cykl spotkań i konferencji w ramach rozpoczętych 22 grudnia 2014 r. konsultacji społecznych.

W konferencji zorganizowanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udział wzięli Ewa Wolak, Poseł na Sejm RP; Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Andrzej Dziura, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz ponad 160 interesariuszy reprezentujących ministerstwa, instytucje centralne, regionalne oraz środowiska naukowe i organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie procesu konsultacji projektów PZRP

22 grudnia 2014 r.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014 r. zakończą się w dniu 22 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej

Proces konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami rozpoczęty

17 grudnia 2014 r.

Konferencją, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego, oraz 150 interesariuszy z całej Polski, rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów gospodarowania wodami (aPGW). Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009 i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną muszą być aktualizowane co 6 lat.

Czytaj dalej

Powstaną "Niezawodne Plany" dla regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Odry!

8 września 2014 r.

Blisko 150 osób, przedstawiciele ponad 90 gmin i instytucji związanych z gospodarką wodną z trzech województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego przystąpiło właśnie pod przewodnictwem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do przygotowania pierwszej edycji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.
Włodarze miast i gmin, przedstawiciele środowisk zainteresowanych spotkali się 5 września w Katowicach, by po raz pierwszy zaproponować rozwiązania, które stworzą „Niezawodne plany” w ich okolicy.

Czytaj dalej

Informacja o rozpoczęciu prac nad aPGW i PZRP

31 lipca 2014 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Projekty ww. planów, najpóźniej na rok przed ich publikacją, zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym. Prace realizowane będą w latach 2014 i 2015. Zgodnie z prawem, dokumenty te powinny zostać opracowane do 22 grudnia 2015 r.

Czytaj dalej

Kampania informacyjna nt. opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym

6 listopada 2012 r.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wraz z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej przeprowadził w październiku i listopadzie 2012 r. kampanię informacyjną dotyczącą opracowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Czytaj dalej

Witamy na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczącej tematyki ochrony przeciwpowodziowej – www.powodz.gov.pl

10 października 2012 r.

Serwis www.powodz.gov.pl ma na celu dostarczenie Państwu wszelkich informacji dotyczących ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, wdrażania Dyrektywy Powodziowej, powodzi historycznych oraz aktualnych zagrożeń powodziowych.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu pt. "Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu"

20 października 2011 r.

Organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej konkurs „Powódź 2010 r. - ogrom żywiołu” został rozstrzygnięty. Jego głównym założeniem było zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z powodzi w 2010 r. w celu edukowania oraz informowania o założeniach tzw. Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim).

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA

zobacz Broszurę PZRP