Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdził przegląd i aktualizację WORP

22 grudnia 2018 r.

Efektem wielomiesięcznej pracy Wód Polskich była aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, dzięki której oszacowano skalę zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe na tych obszarach. Zatwierdzenie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było ostatnim etapem prac.

Doświadczenia zbierane po powodziach ukazały potrzebę poprawy skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce. Podstawą przeprowadzonych prac były krajowe i lokalne źródła informacji o wystąpieniach i typach powodzi, opracowania dotyczące powodzi historycznych oraz dotychczasowa ocena ryzyka powodziowego.

Autorem aktualizacji Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dokument został uzgodniony z właściwymi wojewodami, z ministrem właściwym ds. żeglugi śródlądowej oraz z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej. Uwzględniono zgłoszone uwagi, a twórcy aktualizacji wymienili się uzyskanymi informacjami z innymi krajami Unii Europejskiej.

Ostatnim etapem aktualizacji było zatwierdzenie aWORP przez Panią Annę Moskwę - ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dokument przekazano dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MGMiŻŚ. Zamieszczono również raport stanowiący podsumowanie prac związanych z przeglądem i aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego przeprowadzonych w 2018 r.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA