Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

10 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach procesu sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

Konsultacje są częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Dokumenty zostały opublikowane na stronie http://www.powodz.gov.pl, w zakładce Plany, a wersje papierowe tych dokumentów udostępnione są do wglądu w siedzibie KZGW oraz wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Podczas konsultacji społecznych przewidziane są cztery konferencje ogólnopolskie: we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Szczecinie.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i  wniosków do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie od dnia 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostaną bez rozpatrzenia. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Konsultuj.

Serdecznie zapraszamy.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA