Konferencja otwierająca cykl konferencji w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

10 lipca 2015 r.

W dniu 6 lipca 2015 r. we Wrocławiu, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wynikom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Spotkanie było poświęcone problematyce obszaru dorzecza Odry, obejmującej w szczególności Region Wodny Górnej Odry oraz Region Wodny Środkowej Odry. W Konferencji wzięło udział 79 osób reprezentujących różne jednostki administracji publicznej z kilku województw, a wśród nich przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Gliwic i Wrocławia, jak również reprezentanci Wykonawcy opracowującego PZRP dla obszaru dorzecza Odry.

Konferencję otworzył Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Pan Edward Nawirski. Dyrektor przybliżył zgromadzonym tematykę spotkania, harmonogram toczących się prac oraz podkreślił wagę całego projektu, dzięki któremu udało się zebrać kluczowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym.

Prelegentami byli eksperci opracowujący sam projekt PZRP oraz specjaliści odpowiedzialni za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko z konsorcjum.

W kolejnych prezentacjach omówiono podejście metodyczne do budowy i ocen wariantów w regionach wodnych podczas przygotowania PZRP oraz założeniami metodycznymi do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla PZRP.

W dalszej części Konferencji poruszono kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem na środowisko typowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach PZRP. Należy podkreślić, iż jednym z załączników do prognoz jest dokument przedstawiający charakterystykę typowych przedsięwzięć, ich oddziaływań wraz z opisem sposobów minimalizacji oraz kompensacji (Załącznik D. Dokumentacja metodyczna, D4. Charakterystyka typowych przedsięwzięć, ich oddziaływań na środowisko oraz sposobów minimalizacji).

Kluczowa prezentacja dotyczyła szczegółowych wyników prognozy oddziaływania na środowisko dla PZRP dla obszaru dorzecza Odry. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej oceny działań wskazanych w PZRP na wybrane elementy środowiska.

W ostatniej części panelu przedstawiono ideę konsultacji społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planów Zarządzania Ryzkiem Powodziowym oraz dokonano podsumowania konferencji.

W dyskusji podnoszono m.in. kwestię postawionych pytań kryterialnych, w tym nieujęcia w ocenie innych możliwości zagospodarowania obszaru, który w pewnym momencie stanie się terenem bezpiecznym. Uzupełnienia wymagała informacja na temat podejścia do strategicznej oceny oddziaływania planu. Zwrócono także uwagę na sprawę znaczenia zbiorników w bezpieczeństwie mieszkańców oraz sugerował szersze podejście do tematu zbiorników i bioróżnorodności.

W części obejmującej dyskusję możliwe było zgłoszenie oficjalnych uwag i wniosków za pośrednictwem dołączonej do materiałów konferencyjnych ankiety. Spośród osób zainteresowanych, nikt nie złożył pisemnego wniosku.

Podczas spotkania Uczestników informowano, o możliwości zapoznania się w okresie konsultacji formalnych trwających od 10 lipca do 31 lipca br. z tekstami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz projektami planów zarządzania ryzykiem powodziowym, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu www.powodz.gov.pl. wskazano również, że w tym okresie będzie możliwe zgłoszenie uwag i wniosków zarówno poprzez stronę internetową, osobiście w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, jak i na adres pocztowy KZGW.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA