Druga konferencja organizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

16 lipca 2015 r.

W dniu 7 lipca w Krakowie, odbyła się druga konferencja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). W spotkaniu uczestniczyły 93 osoby reprezentujące różne jednostki administracji publicznej z województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Obecni byli przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, starostw powiatowych, urzędów miast, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z Krakowa i Gliwic, jak również wykonawcy projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły i Małej Wisły oraz wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko PZRP dla obszaru dorzecza Wisły.

Podczas Konferencji dostępne były wersje drukowane zarówno projektów PZRP jak i prognozy dla obszaru dorzecza Wisły.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Owsiany - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiając tematykę spotkania oraz podkreślając najważniejszy element spotkania - możliwość dyskusji.

Konferencję rozpoczęto przedstawieniem założeń metodycznych zastosowanych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej i Małej Wisły, dotyczących budowy i oceny wariantów przedsięwzięć. Podczas prezentacji dotyczącej metodyki przeprowadzenia oceny oddziaływania wyjaśniono słuchaczom, że ze względu na specyfikę PZRP, w analizach zastosowano tzw. ocenę przez cele strategiczne - cele zrównoważonego rozwoju. Przyjęta metodyka obejmuje przegląd traktatów międzynarodowych, konwencji i wiążących dokumentów strategicznych wyższego rzędu lub równorzędnych do ocenianego dokumentu, następnie wybór z nich kilku celów, istotnych z punktu widzenia zarządzania ryzykiem powodziowym i analizę, czy planowany dokument PZRP nie wpływa niekorzystnie na osiągniecie tychże celów (podejście objectives – led). Jednocześnie wskazano, że przyjęta metodyka jest mniej znana w Polsce, natomiast jest stosowana i zalecana w Europie do oceny podobnych dokumentów.

W dalszej części Konferencji poruszono tematykę związaną z podejściem do oceniania poszczególnych grup przedsięwzięć planowanych w PZRP w pierwszym okresie planistycznym. W prezentacji skupiono się na typach przedsięwzięć, które są planowane w regionie Górnej Wisły.

Następna prezentacja dotyczyła wyników prognozy oddziaływania na środowisko dla PZRP dla obszaru dorzecza Wisły ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionów wodnych Górnej Wisły i Małej Wisły. 

W ostatniej części panelu przedstawiono ideę konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planów Zarządzania Ryzkiem Powodziowym. Podczas prezentacji omówiono tryb przyjmowania uwag i wniosków oraz wskazano, że na stronie internetowej projektu www.powodz.gov.pl znajdują się wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje.

Na koniec spotkania zaplanowany był panel dyskusyjny. W dyskusji dotyczącej wyników prognozy brali udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego - oddział w Krakowie, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Katowicach, urzędu gminy Czarna oraz przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także eksperci wykonujący prognozę. Rozmawiano m.in. o możliwości zwiększenia rezerwy powodziowej na zbiorniku Goczałkowickim, o założeniach metodycznych przyjmujących porównanie planów inwestycyjnych z wariantem nietechnicznym polegającym na przesiedleniu ludzi, sposobie określenia oddziaływania skumulowanego obwałowań oraz wpływie przedsięwzięć na zmiany klimatu. W dyskusji wielokrotnie podkreślono, że ważną sprawą jest bezpieczeństwo ludzi i nadrzędny interes publiczny. Należy również mieć na uwadze wiarygodność prognozy, która to pokazuje potencjalne negatywne oddziaływanie na aspekty naturalne w przypadku niektórych inwestycji.

Na koniec spotkania w ramach podsumowania przypomniano uczestnikom o możliwości złożenia formalnych uwag i wniosków oraz rozpoczynających się konsultacjach społecznych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych od 10 lipca do 31 lipca.

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA