pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Ostatnia konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

27 lipca 2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. w Szczecinie odbyła się czwarta, ostatnia już konferencja zorganizowana w ramach konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Konferencja była poświęcona problematyce Obszaru Dorzecza Odry ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Wodnego Warty oraz Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

W konferencji wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących instytucje z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele miedzy innymi Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostw Powiatowych i Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Na konferencji byli również obecni przedstawiciele Parku Narodowego Ujście Warty, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Patronat nad konferencją objął Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Poznaniu.

Także podczas tej konferencji dostępne były egzemplarze dokumentów poddanych konsultacjom. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami prognozy i projektami PZRP. W czasie dyskusji zgromadzeni mogli zadać pytania wykonawcom prognozy oddziaływania na środowisko do PZRP, jak również wykonawcom samych PZRP.

Konferencję otworzył Pan Andrzej Kreft, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pan Dyrektor wskazał rangę prognozy oddziaływania na środowisko dla całego procesu planowania w gospodarce wodnej oraz zauważył, że czasem bywa przedmiotem sporów, dyskusji oraz kontrowersji. Jednocześnie podkreślił, że kluczową sprawą jest uzyskanie bezpieczeństwa przed falą powodziową. Dyrektor zachęcił wszystkich do czynnego udziału w dyskusji oraz konsultacjach.

Analogicznie jak na poprzednich konferencjach, spotkanie rozpoczęto prezentacją wykonawcy projektu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Tematyka poświęcona była zagadnieniom Obszaru Dorzecza Odry, w tym szczególnie dwóch regionów wodnych Warty oraz Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Dotyczyła pokrótce idei prowadzonego procesu planistycznego oraz szczegółowo podejścia metodycznego do budowy i oceny wariantów w regionach wodnych. Przedstawiona treść poświęcona była kwestii wyboru projektów do realizacji, prowadzonych w ramach tego zadania analiz, w tym analizy wielokryterialnej (MCA), analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz analizy prawno-środowiskowej, uwzględniającej m.in. wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Uzupełnieniem do wystąpienia przedstawiającego metodykę przyjętą w ramach opracowywania planów i zastosowanych tam analiz środowiskowych była prezentacja wskazująca podejście metodyczne zastosowane przy opracowaniu tej prognozy oddziaływania na środowisko. Wyjaśniono słuchaczom, że ze względu na specyfikę PZRP, w analizach zastosowano tzw. ocenę przez cele strategiczne - cele zrównoważonego rozwoju (tzw. podejście objectives – led).

W dalszej części Konferencji poruszono tematykę związaną z podejściem do oceniania poszczególnych grup przedsięwzięć planowanych w PZRP w pierwszym okresie planistycznym. W prezentacji skupiono się na typach przedsięwzięć, które są planowane w omawianych tego dnia regionach wodnych. Następnie przedstawiono wyniki prognozy dla przedmiotowego obszaru.

W ostatniej części panelu przedstawiono założenia dotyczące konsultacji społecznych, ich cel oraz sposób wnoszenia uwag i wniosków. Wskazano, że na stronie internetowej www.powodz.gov.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w tym pełne teksty prognoz dla trzech dorzeczy; dorzecza Wisły, dorzecza Odry i dorzecza Pregoły, ankieta on – line i .pdf oraz wykaz miejsc, gdzie można się zapoznać z dokumentacją w wersji wydrukowanej.

W panelach dyskusyjnych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Biorących udział w dyskusji nurtowały przede wszystkim pytania związane z inwestycjami przewidzianymi do realizacji w pierwszym okresie planistycznym. Jedno z pytań dotyczyło powiązania listy inwestycji zamieszczonej w projektach PZRP i wykonanych już pracach m.in. MasterPlanach, aPGW. Interesujące WZMiUW były także plany w zakresie aktualizacji map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, szczególnie w związku ze zrealizowanymi już inwestycjami. Obszernych wyjaśnień dotyczących wyboru inwestycji oraz możliwości aktualizacji już opracowanych wcześniej dokumentów udzieliła przedstawicielka KZGW, Urszula Sadowska. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zwrócił uwagę na istotność działań nietechnicznych w ochronie przeciwpowodziowej. Słuchacz prosił o przybliżenie, kto powinien prowadzić działania w tym kierunku oraz jaki dokładnie organ samorządowy powinien sprawować nad tym pieczę. W dalszej części pytania uczestnik poprosił o rozstrzygnięcie problematycznej kwestii wysiedleń mieszkańców na terenach zagrożonych powodzią. Na te pytanie odpowiedział Dyrektor RZGW w Szczecinie oraz przedstawiciel KZGW. Wskazano, że PZRP przewidują właściwe instrumenty prawne oraz konieczność zmiany prawa, co było postulowane przez KZGW już na etapie procedowanej nowej ustawy Prawo wodne. W kontekście oddziaływań transgranicznych i konsultacji ze stroną niemiecką Dyrektor RZGW w Szczecinie podkreślił, że zarówno strona polska, jak i niemiecka od lat współpracują w zakresie planowania prac na Odrze granicznej i przedstawione w PZRP inwestycje zostały już wielokrotnie przedyskutowane, wobec czego konsultacje transgraniczne nie powinny być elementem problematycznym, bowiem obie strony wzajemnie uzgadniają wszystkie prace. Do dyskusji przyłączyła się także Pani Dyrektor RZGW w Poznaniu, Magdalena Żmuda. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, iż w strategicznej ocenie polder Golina w regionie wodnym Warty został oceniony wyłącznie negatywnie. Wskazała, że mając na uwadze, że polder ten jest jedyną taką inwestycją w regionie, opinię należy ujednolicić w taki sposób, aby odnosiła się również do korzyści, które w wielu miejscach zapewne przewyższają.

Ostatnim elementem spotkania była możliwość złożenia uwag i wniosków na formularzu dołączonym do materiałów konferencyjnych.

Dyskusję podsumował Pan Dyrektor Andrzej Kreft, podkreślając rolę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
ZAPYTAJ EKSPERTA