pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zakończone.

3 sierpnia 2015 r.

W dniu 31 lipca br. o godzinie 24.00 zakończyły się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, prowadzone zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami). Konsultacje rozpoczęły się 10 lipca 2015 r. wraz z zamieszczeniem dokumentacji na stronie internetowej www.powodz.gov.pl w zakładce Plany oraz udostepnieniem w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokumentacji w wersji papierowej. Uwagi można było zgłaszać przez 21 dni poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.powodz.gov.pl, drogą elektroniczną na adres e-mail: wydzial.op@kzgw.gov.pl, wypełnienie papierowego formularza dostępnego w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez wysłanie drogą pocztową na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W myśl art. 41 ww. ustawy, uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Serdecznie dziękujemy za przesłanie Państwa uwag w konsultacjach społecznych projektów Planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz prognozy oddziaływania na środowisko oraz za wykazane zainteresowanie w tworzeniu ostatecznego kształtu Planów, będących strategicznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa powodziowego naszego kraju.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań konsultacyjnych, poprzedzających oficjalne konsultacje SOOŚ projektów PZRP oraz uczestnikom konferencji we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Szczecinie.

Obecnie przygotowywane są Raporty z konsultacji PZRP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla każdego obszaru dorzecza odrębnie. W raportach znajdziecie Państwo odniesienie do zgłoszonych uwag i wniosków. Raporty z konsultacji społecznych PZRP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione we wrześniu na stronie www.powodz.gov.pl w zakładce Konsultacje – Zgłoszone uwagi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Kolejnym krokiem, po ostatecznym opracowaniu projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, będzie poddanie ich procedurze uzgodnień resortowych i międzyresortowych,
a następnie przedstawienie do akceptacji Radzie Ministrów w formie rozporządzenia. Przewidywanym przez ustawę Prawo wodne oraz Dyrektywę Powodziową terminem akceptacji
i ogłoszenia PZRP do publicznej wiadomości jest 22 grudnia 2015 r.
ZAPYTAJ EKSPERTA