logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

MZP i MRP 1 cykl (2010-2015)

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym zostały opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za sporządzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiadał wówczas Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jak również skalę map, określało Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104).

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zakończonej w 2011 r., dla powodzi od strony rzek (dla około 14,5 tys. km rzek) oraz dla powodzi od strony morza.

Rzeki lub odcinki rzek, dla których sporządzono MZP i MRP w I cyklu planistycznym

Rzeki lub odcinki rzek, dla których sporządzono MZP i MRP w I cyklu planistycznym

 

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Publikacja map w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.

 

Raport z wykonania MZP i MRP (2015) - archiwalny

Szczegółowy opis metodyki, zakresu i formy opracowania map w I cyklu planistycznym zostały przedstawione w „Raporcie w wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” wraz z załącznikami, dostępnym poniżej.

W Raporcie zawarto również informacje na temat formy publikacji i przekazania map organom administracji, zasad udostępniania map i danych z nimi związanych oraz podsumowanie uregulowań prawnych dotyczących uwzględniania map w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeglądu i aktualizacji map.

Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Raport - przygotowanie danych hydrologicznych

Zał. nr 2 Metodyka obliczania maksymalnych poziomów wody dla wybrzeża

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP - wariant całkowitego zniszczenia obwałowania

Zał. nr 4 Struktura atrybutowa MZP i MRP

Zał. nr 5 Opis metadanych dla MZP i MRP

Zał. nr 6 Opis wizualizacji kartograficznej MZP i MRP

 


Aktualizacja MZP i MRP od morza, w tym morskich wód wewnętrznych (2017)

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 2295) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

W dniu 20 grudnia 2017 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Aktualizacja map została wykonana w oparciu o analizy przeprowadzone w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na mapach przedstawiających obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (H 1%) przyjęto założenie metodyczne, że w ujściowych odcinkach rzek nie uwzględnia się wpływu falowania. Ponadto na mapach w scenariuszu prawdopodobieństwa 1% i 0,2% uwzględniono realizację inwestycji przeciwpowodziowych, które zostały zrealizowane do 2014 r.

Opis metodyki i zakresu wykonania aktualizacji zawiera „Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – Aneks nr 1: Weryfikacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych na podstawie uszczegółowionej metodyki w oparciu o wariant 0 opracowany w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.

Raport z wykonania weryfikacji map od morza, w tym morskich wód wewnętrznych - archiwalny

Poniżej zamieszczono wizualizację przedstawiającą zasięg aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Zasięg aktualizacji MZPiMRP od morza