logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 1 cyklu planistycznym.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego

W 1. cyklu planistycznym wdrażania Dyrektywy Powodziowej wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (IMGW) we współpracy z:

  • Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW),
  • Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK),
  • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB),
  • Instytutem Łączności (ITL).

Za sporządzenie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), odpowiadał wówczas Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

We wstępnej oceny ryzyka powodziowego zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, które wystąpiły do 2011 r. oraz powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne) i mogą spowodować potencjalne negatywne konsekwencje dla zdrowia i życia ludzi, działalności gospodarczej, środowiska i dziedzictwa kulturowego. Stanowiły one podstawę do określenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP), tj. obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi.

W 1. cyklu planistycznym obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały wyznaczone dla powodzi rzecznych oraz dla powodzi od strony morza.

W następnym etapie wdrażania Dyrektywy Powodziowej dla obszarów i typów powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP).

W przypadku powodzi rzecznych do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zakwalifikowano 839 rzek o łącznej długości ponad 27 tys. km, w tym:

  • 253 rzeki o łącznej długości około 14,5 tys. km – wskazano do opracowania MZP i MRP w 1, cyklu planistycznym,
  • 586 rzek o łącznej długości około 13 tys. km do opracowania MZP i MRP w 2. cyklu planistycznym.

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została podana do publicznej wiadomości 22 grudnia 2011 r.

 

Rys. 1. Mapa przedstawiająca obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone w 1.cyklu planistycznym

 

Raport z wykonania WORP (2011) archiwalny

Szczegółowy opis metodyki i zakresu opracowania WORP w 1. cyklu planistycznym został przedstawiony w „Raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” wraz z załącznikami, dostępnym poniżej.

Raport w wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Zestawienie wyników ankietyzacji

Zał. nr 2 Zestawienie znaczących powodzi historycznych i powodzi prawdopodobnych