logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Wstępna ocena ryzyka powodziowego – I cykl planistyczny (2011)

Wstępna ocena ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym została opracowana w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany był przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB (IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności (ITL).

Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej.

W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Dla części obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały następnie wykonane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W I cyklu planistycznym nie było możliwe wykonanie map zagrożenia powodziowego dla wszystkich rzek wskazanych w WORP, ze względu na brak dokładnych danych, tj. numerycznego modelu terenu czy przekrojów korytowych rzek, niezbędnych do przeprowadzenia modelowania hydraulicznego. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla pozostałych rzek wskazanych w WORP będą wykonane w kolejnym, drugim cyklu planistycznym.

Na obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, studium to, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z art. 88c ust. 3 – 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2005 Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw. Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujący mapy wynikowe oraz raport, został przesłany do opinii marszałkom województw i wojewodom w dniu 28 września 2011r. W tym samym dniu projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego został zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego.

Opinie dotyczące projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przekazało 21 organów. Sposób rozpatrzenia uwag został przedstawiony organom opiniującym zgodnie z art. 88c ust. 4. ustawy Prawo wodne. Wśród opinii nie wystąpiły uwagi, dotyczące wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, które wymagałyby uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej zgodnie z art. 88c ust. 5 ustawy Prawo wodne.