pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Materiały informacyjne i edukacyjne

Ewakuacja ludności

Materiały informacyjne i edukacyjne

Szacuje się, że straty powodziowe ponoszone przez osoby prywatne w gospodarstwach domowych stanowią nawet do 20% łącznych strat powodziowych. Dużą część z nich mogą ograniczyć sami poszkodowani. Stosowane na świecie i wdrażane obecnie w Polsce strategie minimalizowania skutków powodzi w dużym stopniu skupiają się na aktywności samorządów lokalnych w zakresie podejmowania działań prewencyjnych. Rolą Państwa jest wspomoganie tych działań. Jedną z form tej pomocy jest edukacja, której zadaniem jest dotarcie z wiedzą o zagrożeniu powodziowym oraz metodach przygotowania się do powodzi i ograniczania jej skutków do wszystkich zagrożonych.

Poniższe broszury zawierą informacje dotyczące wdrażania w Polsce Dyrektywy Powodziowej, jej filozofii i planowanych działań zmierzających do opracowania w 2015 roku planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Omówiono w niej definicję pojęcia „ryzyko powodziowe”, podstawowe dokumenty niezbędne do opracowania planów (wstępną ocenę ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego), katalog celów zarządzania ryzykiem powodziowym i katalog działań pozwalających te cele osiągnąć oraz podano informację na temat udziału społeczeństwa w procesie planistycznym.

Broszura „Plany Zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszrów dorzeczy i regionów wodnych (2012)"
Broszura „Mnie to nie dotyczy" - Plany Zarządzania ryzykiem powodziowym (2015)"

    

W skali kraju w ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost częstotliwości występowania intensywnych opadów deszczu. Niestety postepujące procesy urbanizacyjne zwiększają powierzchnię uszczelnioną, a tym samym zwiększają zagrożenie od strony wód opadowych. poprzez ograniczoną zdolność powierzchni terenu do infiltracji wód opadowych. Świadomość zagrożenia oraz wiedza na temat identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi, jest niezwykle istotna dla władz i mieszkańców miast. Niniejszy poradnik ma dostarczyć osobom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w miastach konkretne rozwiązania i rekomendacje do wyznaczenia obszarów zagrożonych powodziami opadowymi, a te z kolei stanowić mogą podstawę dla dalszych działań w obszarach miejskich. Rzetelne rozpoznanie problemu pozwoli zaplanować skuteczne działania, które nie tylko zminimalizują potencjalne straty, ale także pozwolą zagospodarować wody opadowe do innych celów.

 

Poradnik dla miast „Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych"

Materiały dydaktyczne

Szkoły są jednym z ważnych kanałów przekazu informacji o ochronie przeciwpowodziowej. Opisane poniżej materiały edukacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki powodziowej, przeznaczone są do wykorzystania przy realizacji zajęć w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie ograniczania skutków powodzi. Jedna z propozycji dotyczy też edukacji dorosłych poprzez dzieci w ramach konkursu szkolnego realizowanego we współpracy samorządu lokalnego ze szkołami.

Broszura „Jak sobie radzić z powodzią. Poradnik animatora edukacji powodziowej”                                

Broszura zawiera opis konkursu szkolnego dotyczącego powodzi pt. „Rodzinny Plan Powodziowy”, jako formy edukacji dzieci oraz dorosłych poprzez dzieci i szkołę. Wydawnictwo adresowane jest głównie do samorządów lokalnych zainteresowanych inicjowaniem edukacji powodziowej w gminie.

Książka „Jak sobie radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli"                                        

Zawiera podstawową wiedzę na temat zabezpieczenia rodziny i dobytku przed powodzią, gotowe scenariusze zajęć dla różnych poziomów nauczania wraz z testami wiedzy, propozycje warsztatów do indywidualnego modyfikowania w zależności od potrzeb nauczyciela, a także propozycje tematyki zajęć dotyczących powodzi dla różnych przedmiotów. Wydawnictwo otrzymało w 2004 r. nagrodę Ministra Środowiska oraz zostało pozytywnie zaopiniowane przez ówczesny Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Prezentacje multimedialne Metody ograniczania skutków powodzi. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli”

CD zawiera zestaw trzech tematycznych prezentacji dotyczących zjawiska powodzi oraz metod ograniczania jej skutków (strategii ograniczania strat) wraz z opisami do poszczególnych slajdów. Prezentacje można dowolnie modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb nauczyciela.

Ulotka „Rodzinny Plan Powodziowy”                                                                                                   

Ulotka przeznaczona jest dla dzieci i ich rodziców do wspólnego opracowania rodzinnego planu ewakuacji. Zawiera podstawowe informacje i porady, jak taki plan przygotować oraz miejsce do wpisania indywidualnych ustaleń. Ulotka może być dystrybuowana poprzez dzieci w szkole w ramach zajęć tematycznych albo jako jedno z zadań w konkursie międzyszkolnym opisanym w wydawnictwie „Jak sobie radzić z powodzią. Poradnik animatora edukacji powodziowej".ZAPYTAJ EKSPERTA