pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

O planach

Dyrektywa powodziowa Wstępna ocena ryzyka powodziowego Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Mapy zagrożenia powodziowego Mapy ryzyka powodziowego

Powódź to jedno z najbardziej niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących  na obszarze kraju. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczenia negatywnych skutków powodzi,  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzi prace związane z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Prace nad planami zostały poprzedzone przygotowaniem wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP). Celem WORP było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  W sumie dla Polski w I cyklu planistycznym do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wyznaczono 253 rzeki o łącznej długości 14 481 km. Prace nad WORP-em zostały zakończone w grudniu 2011 roku,  dokument jest dostępny na stronie Biblioteka aWORP . Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Obecnie na bazie przygotowanych dotychczas dokumentów planistycznych oraz zgromadzonych danych przygotowywane są plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dwóch poziomów odniesienia w stosunku do powierzchni kraju – obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Prace prowadzone są równolegle dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły a także  9 regionów wodnych. W celu zapewnienia udziału w procesie przygotowania planów zainteresowanych współpracą podmiotów, powołane zostały odpowiednio w dorzeczach, regionach wodnych, jak również dla zlewni odpowiednie grupy robocze, wspomagające swoją wiedzą i doświadczenie wykonawców PZRP.

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.

Obowiązek sporządzenia planów wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, za opracowanie planów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na poziomie obszarów dorzeczy oraz dyrektorzy poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej dla regionów wodnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.ZAPYTAJ EKSPERTA