logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

MZP i MRP 2 cykl (2016-2021)

Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym finansowane było ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jak również skalę map, określało Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2018 r. poz. 2031).

W wyniku przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. wskazano w Polsce następujące znaczące typy powodzi (ze względu na źródło), dla których sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:
1) powódź rzeczna – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie wałów przeciwpowodziowych;
2) powódź od strony morza – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie wałów przeciwpowodziowych lub przeciwsztormowych;
3) powódź od urządzeń hydrotechnicznych – związana z zalaniem terenu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących.

W II cyklu planistycznym (2016-2021) dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu i w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

W wyniku przeglądu MZP i MRP dla powodzi od strony rzek zaktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla około 7 tys. km rzek i wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla około 14,5 tys. km oraz wykonano nowe MZP i MRP dla około 14,8 tys. km rzek.

Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło około 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek.

Dla powodzi od budowli piętrzących wykonano MZP i MRP dla 26 obiektów.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl 

Oprócz obowiązujących wersji kartograficznych MZP i MRP w ww. portalu mapowym dostępne są także archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, które obowiązywały w przeszłości i zostały zaktualizowane.

Mapy zagrożenia powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP 

Mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP 

Ze względu na duży zakres prac, aktualizacja oraz sporządzenie nowych MZP i MRP wykonywane były w kilku etapach, rozłożonych w czasie.

AKTUALIZACJA MZP i MRP (2022)

W 2022 r. opublikowano nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących (pozostałe obszary wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r.).

Rzeki lub odcinki rzek, dla których zostały wykonane nowe MZP i MRP w 2022 r. przedstawiono na poniższym rysunku.

Rzeki lub odcinki rzek, dla których opracowano nowe MZP i MRP w 2022 r.

 

Ponadto dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża została wykonana również aktualizacja obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Podstawą prawną tego działania jest art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, który stanowi, że mapy mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzone w 2020 r. uwzględniały inwestycje zrealizowane do 2019 r. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność zaktualizowania obszarów zagrożenia powodziowego, w związku z zakończeniem inwestycji przeciwpowodziowych w późniejszym czasie. Ponadto w wyniku korzystania z obowiązujących map zgłoszone zostały uwagi przez użytkowników. W związku z powyższym dokonano przeglądu MZP i MRP w zakresie wynikającym ze zgłoszonych uwag, a w uzasadnionych przypadkach mapy dla wybranych odcinków rzek zostały zaktualizowane.

Odcinki rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane w 2022 r. przedstawiono na poniższym rysunku.

 

Rzeki lub odcinki rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane w 2022 r.

 

Podanie MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury nastąpiło w dniu 7 września 2022 r.

Szczegółowy wykaz obszarów, dla których zostały sporządzone MZP i MRP zawarty jest w załączniku nr 6.1 do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022).

 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (2022) 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym

              Zał. nr 1.1 Metodyka obliczania danych hydrologicznych

              Zał. nr 1.2 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP

              Zał. nr 1.3 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP

Zał. nr 2 Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza w drugim cyklu planistycznym

              Zał. nr 2.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP od morza

              Zał. nr 2.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP od morza

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP i MRP – zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzących

             Zał. nr 3.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.3 Struktura atrybutowa skorowidza MZP i MRP dla budowli piętrzących

Zał. nr 4 Raport z opracowania danych hydrologicznych

             Zał. nr 4.1 Przepływy Qmax dla zlewni kontrolowanych

             Zał. nr 4.2 Przepływy Qmax dla zlewni niekontrolowanych

Zał. nr 5 Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP

             Zał. nr 5.1 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w II cyklu

             Zał. nr 5.2 Szczegółowe wyniki przeglądu MZP

             Zał. nr 5.3 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w 2018 r.

Zał. nr 6 Zakres MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi

Zał. nr 7 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Gdyni

Zał. nr 8 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Słupsku

Zał. nr 9 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Szczecinie

Zał. nr 10. Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących

 

AKTUALIZACJA MZP i MRP (2020)

W 2020 r. dla powodzi od strony rzek aktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla około 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla około 14,5 tys. km. Ponadto wykonano nowe MZP i MRP dla około 13,8 tys. km rzek.

Dla powodzi od budowli piętrzących wykonano nowe MZP i MRP dla 7 obiektów.

Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło około 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek.

Rzeki lub odcinki rzek, dla których sporządzono MZP i MRP w 2020 r.

Podanie MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu nastąpiło w dniu 22 października 2020 r.

 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (2020) - archiwalny

Szczegółowy opis metodyki, zakresu i formy opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym zostały przedstawione w „Raporcie w wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” wraz z załącznikami.

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym

              Zał. nr 1.1 Metodyka obliczania danych hydrologicznych

              Zał. nr 1.2 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP

              Zał. nr 1.3 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP

Zał. nr 2 Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza w drugim cyklu planistycznym

              Zał. nr 2.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP od morza

              Zał. nr 2.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP od morza

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP i MRP – zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzących

             Zał. nr 3.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.3 Struktura atrybutowa skorowidza MZP i MRP dla budowli piętrzących

Zał. nr 4 Raport z opracowania danych hydrologicznych

             Zał. nr 4.1 Przepływy Qmax dla zlewni kontrolowanych

             Zał. nr 4.2 Przepływy Qmax dla zlewni niekontrolowanych

Zał. nr 5 Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP

             Zał. nr 5.1 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w II cyklu

             Zał. nr 5.2 Szczegółowe wyniki przeglądu MZP

             Zał. nr 5.3 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w 2018 r.

Zał. nr 6 Zakres MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi

Zał. nr 7 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Gdyni

Zał. nr 8 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Słupsku

Zał. nr 9 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Szczecinie

Zał. nr 10. Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących


Broszura informacyjna – Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

 

AKTUALIZACJA MZP i MRP (2018)

W 2018 r. na podstawie art. 171 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) została wykonana aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wybranych odcinków rzek. Zgodnie z powyższym artykułem MZP i MRP mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat, z tym że w przypadku dokonania takiej aktualizacji należy ją ponowić z zachowaniem zasady wyrażonej w ust. 8, tj. w terminach wynikających z Dyrektywy Powodziowej.

Projekty map sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzgodnione z właściwymi wojewodami (zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo wodne) zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

W dniu 19 września 2018 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Aktualizacja dotyczy wybranych odcinków rzek, dla których pilna potrzeba aktualizacji map została zidentyfikowana na etapie konsultacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) w 2015 r., z uwagi na m.in. zrealizowane inwestycje lub istotne zmiany ukształtowania terenu. Wykaz odcinków rzek, dla których nastąpiła aktualizacja został wskazany w raporcie z wykonania aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część I.

Zaktualizowane mapy zostały opracowane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

MZP i MRP sporządzono zgodnie ze strukturą i zakresem opracowania map w I cyklu planistycznym, zawartą w Raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2015). Zaktualizowane MZP i MRP są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (obowiązującym na dzień opracowania map).

Opis metodyki i zakresu wykonania aktualizacji zawiera „Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część I (2018)”.

Raport z wykonania aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część I - archiwalny

Poniżej zamieszczono wizualizację przedstawiającą zasięg aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

zasieg aktualizacji map