pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Czy możesz spać spokojnie?

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zaktualizowane

23 października 2020 r.

Zbiornik Otmuchów

W II cyklu planistycznym (2016-2021) dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu i w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. 

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy – Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywy Powodziowej), podlegają przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl

Oprócz obowiązujących wersji kartograficznych MZP i MRP w ww. portalu mapowym dostępne są także archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, które obowiązywały w przeszłości i zostały zaktualizowane. 

Mapy zagrożenia powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

Mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP

 

Więcej informacji: https://powodz.gov.pl/pl/mapy ZAPYTAJ EKSPERTA