logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Mapy II cykl planistyczny (2016-2021)

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym realizowane są w ramach projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” (nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem projektu jest przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2019 r. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową mapy należy aktualizować w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

W ramach projektu realizowane są poniższe zadania:

  • przegląd MZP i MRP opracowanych w I cyklu planistycznym oraz identyfikacja obszarów, dla których konieczna jest aktualizacja map, a następnie wykonanie nowych zaktualizowanych wersji MZP i MRP;
  • opracowanie MZP i MRP dla odcinków rzek, dla których we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP) w 2011 r. wskazano konieczność wykonania MZP i MRP w II cyklu planistycznym;
  • opracowanie MZP i MRP dla odcinków rzek i typów powodzi, które zostaną wskazane w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do 22 grudnia 2018 r.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowane w ramach projektu, stanowić będą podstawę do opracowania aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będą opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 52 000 000 zł

Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 44 200 000 zł

Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 7 800 000 zł

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko