logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego – II cykl planistyczny (2018)

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP) w II cyklu planistycznym została zrealizowana w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0014/16, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem projektu był przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie do 22 grudnia 2018r.

W ramach Projektu zrealizowane zostały 3 zadania główne:

 1. Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
 2. Zarządzanie projektem;
 3. Zapewnienie promocji i informacji.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, jest opracowanie raportów z przeglądu i aktualizacji WORP, wizualizacji kartograficznych i baz danych przestrzennych dla co najmniej 5 obszarów dorzeczy oraz raportów dla Komisji Europejskiej.

Okres realizacji projektu: 2016-2019r.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 5 000 000 zł
Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi:
4 250 000 zł
Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi:
750 000 zł

Projekt wykonywany przez Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej był realizowany w ścisłej współpracy z:

Najważniejsze zmiany i udoskonalenia wprowadzone w aWORP w II cyklu planistycznym polegają na:

 • Prowadzeniu analiz z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji typów powodzi,
 • Udoskonaleniu kryteriów wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • Przeprowadzeniu prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym zmian klimatu,
 • Wykorzystaniu nowych schematów raportowych KE (Floods Directive Reporting Guidance 2017).

W roku 2016 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sporządzania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP). Podpisanie pre-umowy nastąpiło 11 maja 2016 roku. Umowy z wykonawcami podpisano w latach 2017 (Zadanie 1) i 2018 (Zadanie 3). aWORP zostanie przygotowana i opublikowana do 22 grudnia 2018 roku, a do 22 marca 2019 roku zostaną przekazane do Komisji Europejskiej raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Kroki milowe projektu:

 • 29 września 2017 – podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie prac,
 • 29 grudnia 2017 - pozyskanie danych i informacji na potrzeby aWORP, w tym przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego,
 • 22 czerwca 2018 r. - przygotowanie projektu aWORP, w tym baz danych powodzi historycznych oraz powodzi prawdopodobnych, wyznaczenie ONNP, stworzenie bazy danych WORP, przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP oraz przygotowanie wizualizacji kartograficznych map WORP,
 • okres od 1 sierpnia do 9 listopada 2018 r. - proces opiniowania aWORP przez wojewodów i marszałków województw oraz wymiana informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • 22 grudnia 2018 r. - opracowanie ostatecznej wersji i publikacja aWORP, w tym ostatecznej wersji metodyki i raportu, wynikowej bazy danych wraz z metadanymi oraz wizualizacji kartograficznej,
 • 22 marca 2019 r. - przekazanie raportu z wykonania aWORP do Komisji Europejskiej.