logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2 cyklu planistycznym.

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2. cyklu planistycznym zostały wykonane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przeglądu i aktualizacji WORP zostały uzupełnienie dane o powodziach historycznych (w latach 2011 – 2018) oraz dokonana została ponowna analiza i ocena ryzyka powodziowego.

W wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały wyznaczone dla 3 typów powodzi:

 • dla powodzi rzecznych – łącznie około 29 tys. km rzek, z czego:
 • odcinki rzek wskazane w WORP z 2011 r., dla których MZP i MRP zostały opracowane w 1. cyklu planistycznym – około 14,5 tys. km,
 • odcinki rzek wskazane w WORP z 2011 r., dla których MZP i MRP zostały opracowywane
  w cyklu planistycznym – około 13,5 tys. km,
 • odcinki rzek wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP z 2018 r. – około 1,3 tys. km;
 • powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – łącznie około 1,2 tys. km rzek i odcinków wybrzeża, z czego:
 • ujściowe odcinki rzek – około 450 km,
 • odcinki zalewów – 269 km,
 • przymorze – 495 km;
 • dla powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących
  – 26 zbiorników zaporowych o wysokości zapory powyżej 10 m (10 na obszarze dorzecza Odry
  i 16 na obszarze dorzecza Wisły).

Wyniki przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości 22 grudnia 2018 r.

Rys. 1. Mapa przedstawiająca obszary narażone na niebezpieczeństwo powodziowe dla rzek wyznaczone w ramach WORP w 2. cyklu planistycznym
 

Raport z przeglądu i aktualizacji WORP (2018)

Szczegółowy opis metodyki i zakresu opracowania przeglądu i aktualizacji WORP w 2. cyklu planistycznym został przedstawiony w „Raporcie z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego” wraz z załącznikami, dostępnym poniżej.

Raport z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Zał. nr 1a Zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Zał. nr 1b Metodyka opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od wód podziemnych

Zał. nr 1c Metodyka opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w zakresie powodzi od strony morza

Zał. nr 2 Podsumowanie wyników ankietyzacji JST w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego

Zał. nr 3 Zestawienia tabelaryczne danych dotyczących znaczących powodzi historycznych, powodzi prawdopodobnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Zał. nr 4 Zestawienie opinii przekazanych przez wojewodów i marszałków województw wraz ze sposobem i uzasadnieniem ich rozpatrzenia

Wizualizacje kartograficzne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszaru Polski

Wizualizacje kartograficzne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w układzie obszarów dorzeczy

Wizualizacje kartograficzne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w układzie regionów wodnych

Wizualizacje kartograficzne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w układzie województw

Wynikowa baza danych WORP

Opis bazy danych