logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym

Wody Polskie realizują obecnie prace związane z przeglądem i aktualizacją dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym w 3. cyklu planistycznym (2022 – 2027) wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywy Powodziowej).

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne wstępna ocena ryzyka powodziowego podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Wykonanie przeglądu i aktualizacji WORP
w 3. cyklu planistycznym powinno nastąpić w terminie do dnia 22 grudnia 2024 r.

 

W dniu 18 września 2023 r. rozpoczęły się prace nad przeglądem i aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Wykonawcą tego zadania jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Lider) i firma Arcadis (Partner).  

Cel i zakres WORP

Celem WORP jest oszacowanie ryzyka powodziowego i identyfikacja obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP). Dla ONNP w dalszych etapach wdrażania Dyrektywy Powodziowej sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego oraz ustanawia działania w planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Głównym celem przeglądu i aktualizacji WORP w 3. cyklu planistycznym jest uzupełnienie danych o powodziach historycznych oraz analiza i ocena zmian ryzyka powodziowego jakie zaszły od ostatniej aktualizacji WORP na obszarze całego kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy.

W ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego można wyróżnić kilka etapów prac:

  1. Identyfikacja i opis znaczących powodzi historycznych wraz z oceną ich negatywnych skutków powodzi dla: zdrowia i życia, działalności gospodarczej, środowiska i dziedzictwa kulturowego;
  2. Identyfikacja i opis powodzi, które mogą wystąpić w przyszłości (powodzie prawdopodobne) wraz z oceną potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla tych samych 4 kategorii, jak wskazanych powyżej;
  3. Przeprowadzenie prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi;
  4. Określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
  5. Analiza zmian i klasyfikacja ryzyka powodziowego.

Po wykonaniu wszystkich analiz zostanie sporządzony projekt raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP, który zostanie poddany konsultacjom i uzgodnieniom wynikającym
z ustawy – Prawo wodne.  

W projekcie WORP, przygotowanym przez Wody Polskie, zostanie uwzględniona wstępna ocena ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Zgodnie
z ustawą – Prawo wodne za sporządzenie przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Konsultacje i uzgodnienia projektu WORP

Proces konsultacji i uzgodnień projektu WORP realizowany będzie w oparciu o zapisy ustawy – Prawo wodne.

Zgodnie z art. 168 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, Wody Polskie przekazują projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania wojewodom oraz do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych. Organy te odpowiednio przedstawiają opinię lub dokonują uzgodnienia w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu WORP. Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zasadnych uwag, Wody Polskie przekażą projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w celu zatwierdzenia. W następnym kroku dokument WORP przekazany zostanie dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego przekazany zostanie też Komisji Europejskiej w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania jego aktualizacji.